FamilyTypefaceCollection.IList.Add(Object) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu Add(Object) .For a description of this member, see Add(Object).

 virtual int System.Collections.IList.Add(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Add;
int IList.Add (object value);
abstract member System.Collections.IList.Add : obj -> int
override this.System.Collections.IList.Add : obj -> int
Function Add (value As Object) As Integer Implements IList.Add

Parametry

value
Object

ObjectPro přidání do FamilyTypefaceCollection .The Object to add to the FamilyTypefaceCollection.

Návraty

Int32

Pozice, do které byl nový prvek vložen.The position into which the new element was inserted.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že FamilyTypefaceCollection je instance přetypování na IList rozhraní.It can be used only when the FamilyTypefaceCollection instance is cast to an IList interface.

Platí pro

Viz také