FamilyTypefaceCollection.IList.Insert(Int32, Object) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu Insert(Int32, Object) .For a description of this member, see Insert(Int32, Object).

 virtual void System.Collections.IList.Insert(int index, System::Object ^ item) = System::Collections::IList::Insert;
void IList.Insert (int index, object item);
abstract member System.Collections.IList.Insert : int * obj -> unit
override this.System.Collections.IList.Insert : int * obj -> unit
Sub Insert (index As Integer, item As Object) Implements IList.Insert

Parametry

index
Int32

Index založený na nule, na který se má vložit Object .The zero-based index at which to insert the Object.

item
Object

ObjectVložení do FamilyTypefaceCollection .The Object to insert into the FamilyTypefaceCollection.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že FamilyTypefaceCollection je instance přetypování na IList rozhraní.It can be used only when the FamilyTypefaceCollection instance is cast to an IList interface.

Platí pro

Viz také