FamilyTypefaceCollection.IList.Item[Int32] Vlastnost

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu Item[Int32] .For a description of this member, see Item[Int32].

property System::Object ^ System::Collections::IList::Item[int] { System::Object ^ get(int index); void set(int index, System::Object ^ value); };
object System.Collections.IList.Item[int index] { get; set; }
member this.System.Collections.IList.Item(int) : obj with get, set
 Property Item(index As Integer) As Object Implements IList.Item

Parametry

index
Int32

Index prvku založený na nule, který se má získat nebo nastavit.The zero-based index of the element to get or set.

Hodnota vlastnosti

Object

Prvek na pozici zadaného indexu.The element at the specified index.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že FamilyTypefaceCollection je instance přetypování na IList rozhraní.It can be used only when the FamilyTypefaceCollection instance is cast to an IList interface.

Platí pro

Viz také