Point Struktura

Definice

Představuje dvojici x-a y-souřadnici v dvojrozměrném prostoru.Represents an x- and y-coordinate pair in two-dimensional space.

public value class Point : IFormattable
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Windows.PointConverter))]
[System.Serializable]
public struct Point : IFormattable
type Point = struct
  interface IFormattable
Public Structure Point
Implements IFormattable
Dědičnost
Atributy
Implementuje

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak zjistit, zda nejsou Point dvě struktury stejné.The following example shows how to check if two Point structures are not equal. Také ukazuje, jak přiřadit hodnoty ke Point struktuře při deklaraci struktury a poté, co byla struktura deklarována.It also illustrates how to assign values to a Point structure when the structure is being declared and after the structure has been declared.

// Checks if two Points are equal using the overloaded inequality operator.
private Boolean pointInequalityExample()
{
  // Checks if two Points are not equal using the overloaded inequality operator.

  // Declaring point1 and initializing x,y values
  Point point1 = new Point(10, 5);

  // Declaring point2 without initializing x,y values
  Point point2 = new Point();

  // Boolean to hold the result of the comparison
  Boolean areNotEqual;

  // assigning values to point2
  point2.X = 15;
  point2.Y = 40;

  // Compare Point structures for equality.
  // areNotEqual is True
  areNotEqual = (point1 != point2);

  return areNotEqual;

}
' Checks if two Points are equal using the overloaded inequality operator.
Private Function pointInequalityExample() As Boolean
  ' Checks if two Points are not equal using the overloaded inequality operator.

  ' Declaring point1 and initializing x,y values
  Dim point1 As New Point(10, 5)

  ' Declaring point2 without initializing x,y values
  Dim point2 As New Point()

  ' Boolean to hold the result of the comparison
  Dim areNotEqual As Boolean

  ' assigning values to point2
  point2.X = 15
  point2.Y = 40

  ' Compare Point structures for equality.
  ' areNotEqual is True
  areNotEqual = (point1 <> point2)

  Return areNotEqual

End Function

Poznámky

V jazyce XAML oddělovač mezi X hodnotami Point a Y může být buď čárka, nebo mezera.In XAML, the delimiter between the X and Y values of a Point can be either a comma or a space.

Některé kultury můžou místo znaku tečky používat znak čárky jako oddělovač desetinných míst.Some cultures might use the comma character as the decimal delimiter instead of the period character. Zpracování XAML pro invariantní jazykovou verzi má ve většině implementací procesoru XAML hodnotu en-US a očekává, že období bude mít oddělovač desetinných míst.XAML processing for invariant culture defaults to en-US in most XAML processor implementations, and expects the period to be the decimal delimiter. Nepoužívejte znak Point čárky jako oddělovač desetinných míst, pokud je zadáno v jazyce XAML, protože tato hodnota bude v konfliktu s převodem Point řetězcového typu hodnoty X atributu na komponenty a Y .You should avoid using the comma character as the decimal delimiter if specifying a Point in XAML, because that will clash with the string type conversion of a Point attribute value into the X and Y components.

Použití atributu XAMLXAML Attribute Usage

<object property="x,y"/> 
-or- 
<object property="x y"/> 

Hodnoty XAMLXAML Values

xx
Souřadnice x této Point.The x-coordinate of this Point.

yy
Souřadnice y tohoto Point.The y-coordinate of this Point.

Konstruktory

Point(Double, Double)

Vytvoří novou Point strukturu, která obsahuje zadané souřadnice.Creates a new Point structure that contains the specified coordinates.

Vlastnosti

X

Získá nebo nastaví Xhodnotu souřadnice této Point struktury.Gets or sets the X-coordinate value of this Point structure.

Y

Získá nebo nastaví Yhodnotu Pointsouřadnice.Gets or sets the Y-coordinate value of this Point.

Metody

Add(Point, Vector)

Vector Přidá doPoint a aPoint vrátí výsledek jako strukturu.Adds a Vector to a Point and returns the result as a Point structure.

Equals(Object)

Určuje, zda Point je Object zadaný a a zda obsahuje stejné souřadnice jako to. PointDetermines whether the specified Object is a Point and whether it contains the same coordinates as this Point.

Equals(Point)

Porovná Point dvě struktury pro rovnost.Compares two Point structures for equality.

Equals(Point, Point)

Porovná Point dvě struktury pro rovnost.Compares two Point structures for equality.

GetHashCode()

Vrátí hodnotu hash tohoto Pointkódu.Returns the hash code for this Point.

Multiply(Point, Matrix)

Transformuje zadanou Point strukturu podle zadané Matrix struktury.Transforms the specified Point structure by the specified Matrix structure.

Offset(Double, Double)

Posune bod X a Y souřadnicích na základě zadaných částek.Offsets a point's X and Y coordinates by the specified amounts.

Parse(String)

Point Vytvoří ze zadaného. StringConstructs a Point from the specified String.

Subtract(Point, Point)

Odečte zadaný Point od jiného zadaného Point a Vectorvrátí rozdíl jako.Subtracts the specified Point from another specified Point and returns the difference as a Vector.

Subtract(Point, Vector)

Odečte zadaný Vector od zadaného Point a vrátí výslednou Pointhodnotu.Subtracts the specified Vector from the specified Point and returns the resulting Point.

ToString()

Vytvoří reprezentaci tohoto Pointtypu. StringCreates a String representation of this Point.

ToString(IFormatProvider)

Vytvoří reprezentaci tohoto Pointtypu. StringCreates a String representation of this Point.

Operátory

Addition(Point, Vector)

Přeloží zadanou Point Vector zadanou a vrátí výsledek.Translates the specified Point by the specified Vector and returns the result.

Equality(Point, Point)

Porovná Point dvě struktury pro rovnost.Compares two Point structures for equality.

Explicit(Point to Size)

Height Vytvoří strukturu s hodnotouX rovnoutétoY hodnotě tohoto bodu a rovnou hodnotě Widthtohotobodu. SizeCreates a Size structure with a Width equal to this point's X value and a Height equal to this point's Y value.

Explicit(Point to Vector)

Vector Vytvoří strukturu X s hodnotou X rovnou hodnotěY boduY a hodnotou, která se rovná hodnotě bodu.Creates a Vector structure with an X value equal to the point's X value and a Y value equal to the point's Y value.

Inequality(Point, Point)

Porovná Point dvě struktury pro nerovnost.Compares two Point structures for inequality.

Multiply(Point, Matrix)

Transformuje zadanou Point Matrixzadanou.Transforms the specified Point by the specified Matrix.

Subtraction(Point, Point)

Odečte zadaný Point od jiného zadaného Point a Vectorvrátí rozdíl jako.Subtracts the specified Point from another specified Point and returns the difference as a Vector.

Subtraction(Point, Vector)

Odečte zadaný Vector od zadaného Point a vrátí výslednou Pointhodnotu.Subtracts the specified Vector from the specified Point and returns the resulting Point.

Explicitní implementace rozhraní

IFormattable.ToString(String, IFormatProvider)

Tento člen podporuje Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) infrastrukturu a není určen pro použití přímo v kódu.This member supports the Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code. Popis tohoto člena naleznete v tématu ToString(String, IFormatProvider).For a description of this member, see ToString(String, IFormatProvider).

Platí pro