GetValueOverride Delegát

Definice

Umožňuje vlastní přepsání GetValue(DependencyProperty) logiky přidružené k vlastnosti závislosti, která je definována v objektu závislosti.Allows a custom override of the GetValue(DependencyProperty) logic associated with a dependency property that is defined on a dependency object.

public delegate System::Object ^ GetValueOverride(DependencyObject ^ d);
public delegate object GetValueOverride(DependencyObject d);
type GetValueOverride = delegate of DependencyObject -> obj
Public Delegate Function GetValueOverride(d As DependencyObject) As Object 

Parametry

d
DependencyObject

Rozhraní DependencyProperty , které cílí na GetValue(DependencyProperty) metodu.The DependencyProperty that targets the GetValue(DependencyProperty) method.

Návratová hodnota

Object

ObjectHodnota, která představuje hodnotu určeného DependencyProperty .An Object that represents the value of the designated DependencyProperty.

Poznámky

Poznámka

V tomto materiálu jsou popsané zastaralé typy a obory názvů.This material discusses types and namespaces that are obsolete. Další informace najdete v tématu zastaralé typy v programovací model Windows Workflow Foundation 4,5.For more information, see Deprecated Types in Windows Workflow Foundation 4.5.

Implementaci tohoto delegáta lze nastavit u GetValueOverride vlastnosti PropertyMetadata při volání metody Register nebo RegisterAttached .The implementation of this delegate can be set on the GetValueOverride property of PropertyMetadata while calling Register or RegisterAttached.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro