SoapSchemaImporter Třída

Definice

Používá se v rámci .NET Framework k vygenerování interních mapování na typy .NET Framework pro části zprávy kódované protokolem SOAP v dokumentu WSDL.Used within the .NET Framework to generate internal mappings to .NET Framework types for SOAP-encoded message parts in a WSDL document.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public ref class SoapSchemaImporter
public ref class SoapSchemaImporter : System::Xml::Serialization::SchemaImporter
public class SoapSchemaImporter
public class SoapSchemaImporter : System.Xml.Serialization.SchemaImporter
type SoapSchemaImporter = class
type SoapSchemaImporter = class
    inherit SchemaImporter
Public Class SoapSchemaImporter
Public Class SoapSchemaImporter
Inherits SchemaImporter
Dědičnost
SoapSchemaImporter
Dědičnost
SoapSchemaImporter

Poznámky

SoapSchemaImporterTřída je používána nástrojem Web Services Description Language Tool (Wsdl.exe)a ServiceDescriptionImporter třídou, při generování klientských proxy tříd nebo abstraktních tříd serveru z dokumentu WSDL (Web Services Description Language).The SoapSchemaImporter class is used by the Web Services Description Language Tool (Wsdl.exe), and the ServiceDescriptionImporter class, while generating client proxy classes or abstract server classes from a Web Services Description Language (WSDL) document. Místo přímé použití této třídy použijte Wsdl.exe.Instead of using this class directly, use Wsdl.exe.

SoapSchemaImporterTřída obsahuje metody pro generování interních mapování na .NET Framework typy pro prvky části definované v dokumentu WSDL.The SoapSchemaImporter class has methods to generate internal mappings to .NET Framework types for part elements defined in a WSDL document. Třída se používá pouze v případě, že dokument WSDL určuje kódování protokolu SOAP, jak je popsáno v části 5 specifikace protokolu SOAP 1,1.The class is used only when a WSDL document specifies SOAP encoding, as described in Section 5 of the SOAP 1.1 specification.

Konstruktory

SoapSchemaImporter(XmlSchemas)

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Inicializuje novou instanci SoapSchemaImporter třídy a určí XmlSchema objekty, které představují schémata XML používaná zprávami KÓDOVANÝmi protokolem SOAP definovanými v dokumentu WSDL.Initializes a new instance of the SoapSchemaImporter class, specifying XmlSchema objects representing the XML schemas used by SOAP encoded messages defined in a WSDL document.

SoapSchemaImporter(XmlSchemas, CodeGenerationOptions, CodeDomProvider, ImportContext)

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Inicializuje novou instanci SoapSchemaImporter třídy, která určuje schémata, možnosti kompilátoru a názvy souvisejících entit kódu.Initializes a new instance of the SoapSchemaImporter class specifying the schemas, compiler options, and names of related code entities.

SoapSchemaImporter(XmlSchemas, CodeGenerationOptions, ImportContext)

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Inicializuje novou instanci SoapSchemaImporter třídy, která určuje schémata, možnosti kompilátoru a kontext schémat.Initializes a new instance of the SoapSchemaImporter class specifying the schemas, compiler options, and the context of the schemas.

SoapSchemaImporter(XmlSchemas, CodeIdentifiers)

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Inicializuje novou instanci SoapSchemaImporter třídy a určí XmlSchema objekty, které představují schémata XML používaná zprávami kódovanými v protokolu SOAP, plus třídy vygenerované pro vazby definované v dokumentu WSDL.Initializes a new instance of the SoapSchemaImporter class, specifying XmlSchema objects representing the XML schemas used by SOAP encoded messages, plus classes being generated for bindings defined in a WSDL document.

SoapSchemaImporter(XmlSchemas, CodeIdentifiers, CodeGenerationOptions)

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Inicializuje novou instanci SoapSchemaImporter třídy, která určuje schémata, možnosti kompilátoru a názvy souvisejících entit kódu.Initializes a new instance of the SoapSchemaImporter class specifying the schemas, compiler options, and names of related code entities.

Vlastnosti

Extensions

Získá kolekci rozšíření programu pro import schématu.Gets a collection of schema importer extensions.

(Zděděno od SchemaImporter)

Metody

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
ImportDerivedTypeMapping(XmlQualifiedName, Type, Boolean)

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Generuje informace mapování interního typu pro typ části elementu kódovaného protokolem SOAP definované v dokumentu WSDL, kde je zadán základní typ.Generates internal type mapping information for the type of a SOAP-encoded element part defined in a WSDL document where a base type is specified.

ImportMembersMapping(String, String, SoapSchemaMember)

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Generuje informace mapování interního typu pro jednu část elementu kódovaný v SOAP, která je definována v dokumentu WSDL.Generates internal type mapping information for a single SOAP-encoded element part defined in a WSDL document.

ImportMembersMapping(String, String, SoapSchemaMember[])

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Generuje informace mapování interního typu pro části elementu zprávy kódované protokolem SOAP definované v dokumentu WSDL.Generates internal type mapping information for the element parts of a SOAP-encoded message defined in a WSDL document.

ImportMembersMapping(String, String, SoapSchemaMember[], Boolean)

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Generuje informace mapování interního typu pro části elementu zprávy kódované protokolem SOAP definované v dokumentu WSDL.Generates internal type mapping information for the element parts of a SOAP-encoded message defined in a WSDL document.

ImportMembersMapping(String, String, SoapSchemaMember[], Boolean, Type, Boolean)

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Generuje informace mapování interního typu pro části elementu zprávy kódované protokolem SOAP definované v dokumentu WSDL.Generates internal type mapping information for the element parts of a SOAP-encoded message defined in a WSDL document.

MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Platí pro

Viz také