Marketing založený na obchodních vztazích

Marketing založený na obchodních vztazích je přístup, kde organizujete své marketingové iniciativy kolem záznamů obchodních vztahů, namísto kontaktů, nebo navíc ke kontaktům. To například znamená, že vaši zájemci odkazují na obchodní vztahy a jsou hodnoceni na základě interakcí uskutečněných některými nebo všemi kontakty patřícími k těmto obchodním vztahům.

Marketing založený na obchodních vztazích usnadní práci marketingovým pracovníkům v organizacích, kteří se zaměřují na prodej mezi podniky (B2B), podporou strategií prodejců a prodejních procesů. Mezi dostupné funkce patří:

 • Cesty založené na obchodním vztahu, které mohou generovat zájemce obchodního vztahu, iniciovat rozhodnutí na úrovni obchodního vztahu, přiřazovat aktivity související s obchodními vztahy, poskytovat přehledy na základě obchodních vztahů atd.
 • Přizpůsobení e-mailového obsahu na základě obchodních vztahů, které vám umožní navrhovat obsah zobrazující informace ze záznamu obchodního vztahu a reagovat na tento záznam, který je přidružený ke každému příjemci.
 • Přehledy obchodního vztahu pro každý záznam obchodního vztahu, které poskytují výsledky a ukazatele KPI, odrážející interakce učiněné všemi kontakty, které patří k tomuto obchodnímu vztahu.
 • Zájemci na základě obchodního vztahu a určování skóre zájemců umožňuje generovat zájemce související s obchodními vztahy a hodnotit je, aby se odrážely aktivity všech kontaktů, patřících k obchodnímu vztahu.

Díky marketingu založenému na obchodních vztazích mohou marketingoví pracovníci v B2B použít aplikaci Dynamics 365 for Marketing pro cílení každého obchodního vztahu jako jediné jednotky. Můžete se tedy soustředit na ty obchodní vztahy, které pravděpodobně vygenerují největší výnosy a uzavřou více obchodů. Použijte marketing založený na obchodních vztazích a můžete:

 • Objevovat: Identifikujte klíčové účastníky a vytvořte segmenty vysoce hodnotných obchodních vztahů.
 • Organizovat: Zapojte obchodní vztahy prostřednictvím cest zákazníka na základě obchodních vztahů.
 • Přizpůsobit: Ušijte e-mailový obsah na míru pro konkrétní obchodní vztahy.
 • Pečovat: Vygenerujte a pečujte o zájemce na základě obchodních vztahů prostřednictvím modelů určování skóre zájemců na základě obchodních vztahů.
 • Reportovat: Analyzujte angažovanost obchodního vztahu a optimalizujte své programy.

Vytvoření segmentů pro cesty založené na obchodním vztahu

Stejně jako u všech typů segmentů, se musí segmenty, které vytvoříte pro použití s cestami zákazníka založenými na obchodním vztahu, přeměnit na kolekci kontaktů. Nicméně když cesta založená na obchodním vztahu zpracuje segment, bude často hledat obchodní vztah, ke kterému každý kontakt patří, a může někdy seskupovat kontakty podle jejich obchodního vztahu.

Vytvoření dynamického segmentu počínaje obchodními vztahy

Když vytváříte dynamické segmenty pro marketing založený na obchodních účtech, budete pravděpodobně často chtít začít vyhledáním relevantních obchodních vztahů a následně připojených kontaktů. Zde vidíte příklad, jak nastavit takový segment:

 1. Přejděte na Marketing > Zákazníci > Segmenty a na panelu příkazů vyberte + Nový. Otevře se nový záznam segmentu se zobrazenou kartou Definice > Návrhář.
  Zavření výchozí skupiny

  Postupujte takto:

  • Zadejte Název segmentu v horní části stránky.
  • Kliknutím na tlačítko Zavřít odeberte výchozí skupinu kontaktů z oblasti Návrhář. Mnoho vašich segmentů bude pravděpodobně začínat a končit entitou kontaktu, ale v tomto příkladu místo toho začneme obchodními vztahy.
 2. Když se zavře výchozí skupina kontaktů, namísto ní se zobrazí rozevírací seznam Vyberte profil nebo vztah. Zde vyberte Obchodní vztahy.

 3. Dokončete nastavení kritérií výběru pro nalezení obchodních vztahů, které hledáte. Chcete-li například najít všechny obchodní vztahy v Chicagu s ročními výnosy přesahujícími 100 000 USD, nastavili byste následující dvě klauzule:

  Obchodní vztah | Adresa 1: Město | je | Chicago
  A | Obchodní vztah | Roční výnosy | ≥ | 100000

  Příklad dotazu na obchodní vztah

 4. Když jste hotovi s nastavením svého dotazu na obchodní vztah, musíte vytvořit relaci na entitu kontaktu. To provedete tlačítkem + A pro přidání nového rozevíracího seznamu Vyberte profil nebo vztah a volbou Kontakt -> Obchodní vztah (název společnosti) v tomto seznamu. Tato hodnota popisuje vztah mezi entitou kontakt a entitou obchodní vztah, kde pole Název společnosti entity kontaktu obsahuje ID záznamu obchodního vztahu (ale zobrazuje název), do kterého kontakt patří (jinými slovy, najde kontakty, které patří k obchodním vztahům, které jsme dosud našli).

  Přidání vztahu mezi obchodním vztahem a kontaktem

 5. V případě potřeby můžete nyní přidat další kritéria založená na kontaktech pro další omezení sady kontaktů nalezených pro segment (například filtrovat podle pracovní pozice).

  Přidání filtrů kontaktů podle potřeby

 6. Když jste hotovi, zvolte Uložit pro svůj segment a poté zvolte Přejít na ostrý provoz.

 7. Po několika minutách budete moci otevřít kartu Členové a zjistit, které kontakty jsou obsaženy ve vašem novém segmentu. Všimněte si, že seznam obsahuje sloupec, který ukazuje, ke kterému obchodnímu vztahu patří každý kontakt.

  Členové segmentu s obchodními vztahy

Vytvoření statického segmentu pomocí filtru obchodních vztahů

Když nastavíte statický segment, zaškrtněte zaškrtávací políčko pro každý konkrétní kontakt, který chcete zahrnout do segmentu. Segment se poté nezmění, pokud ho nebudete upravovat ručně. Pokud vaše databáze obsahuje mnoho kontaktů, pravděpodobně bude vhodné použít ovládací prvek filtru k nalezení kontaktů, které hledáte.

 1. Přejděte na Marketing > Zákazníci > Segmenty a na panelu příkazů vyberte + Nový.

 2. Na kartě Obecné vyplňte název a popis vašeho nového segmentu a nastavte Typ segmentu na Statický segment.

 3. Otevřete kartu Definice, kde najdete seznam kontaktů a ovládacích prvků filtrů, které vám pomohou nalézt kontakty, které chcete zahrnout. Zvolte tlačítko filtru a zobrazte ovládací prvky filtru.

  Statický segment s filtrem

 4. Použijte filtr k nalezení kontaktů, které chcete zahrnout do segmentu. Jeden dotaz, který může být užitečný při nastavení segmentů pro marketing založený na obchodním vztahu, je ten, který filtruje seznam podle ID obchodního vztahu. Použijte různé rozevírací seznamy v oblasti Filtr pro nastavení klauzule dotazu následujícího formuláře:

  Obchodní vztah kontaktu | názvu společnosti | je | <account-ID>

  Kde <account-ID> je jedinečné ID pro obchodní vztah, který chcete vyhledat.

  Poznámka

  ID jakéhokoliv obchodního vztahu můžete nalézt pomocí otevření záznamu obchodního vztahu a kontrolou hodnoty parametru id na konci URL adresy stránky.

 5. Můžete pokračovat a přidávat klauzule do svého dotazu, dokud nenaleznete kolekci hledaných kontaktů.

 6. Zaškrtněte políčka u všech kontaktů, které chcete zahrnout do statického segmentu a zvolte Uložit.

 7. Pokračujte v hledání a přidávání kontaktů, dokud nemáte sestavený segment, který potřebujete. Když jste hotovi, zvolte Uložit a Přejít na ostrý provoz.

Přizpůsobení e-mailového obsahu na základě obchodního vztahu

Použijte dynamický obsah k přizpůsobení obsahu marketingových e-mailových zpráv podle obchodního vztahu, ke kterému patří každý příjemce. Pomocí této možnosti můžete přímo zobrazit název nebo ID obchodního vztahu příjemce nebo použít tyto hodnoty pro ovládání logiky, jako jsou příkazy if-then.

Použijte výrazy Handlebars následujícího formuláře pro umístění informací o obchodním vztahu do zobrazeného textu nebo logických výrazů:

{{contact.<relation>.<attribute-name>}}

Kde:

 • Kontakt identifikuje entitu kontaktu, která se zde odkazuje na příjemce zprávy.
 • <relation> je výraz, který definuje spojení z entity kontaktu na některou z jiných entit. Při připojování na entitu obchodního vztahu použijte contact_account_parentcustomerid.
 • <attribute-name> je název pole z entity obchodního vztahu, jejíž hodnotu chcete použít.

Použijte například následujíc k umístění názvu obchodního vztahu přidruženého k e-mailu příjemce:

{{contact.contact_account_parentcustomerid.name}}

Jiný užitečný výraz je následující, který umístí ID záznamu pro záznam obchodního vztahu, ke kterému patří příjemce:

{{contact.parentcustomerid}}

Na rozdíl od názvu obchodního vztahu je ID záznamu vždy jedinečné a pro daný záznam se nikdy nezmění.

Více informací o dynamickém obsahu a výrazech Handlebar naleznete v tématu Přidání dynamického obsahu do e-mailových zpráv.

Cesty zákazníka založené na obchodním vztahu

Každou cestu zákazníka musíte nastavit tak, aby byla buď založená na kontaktu nebo na obchodním vztahu. Tato možnost ovlivňuje mnoho způsobů, jakými fungují dlaždice cest. Použijte nastavení Cíle na kartě Obecné a nakonfigurujte tuto možnost pro každou cestu.

Nastavení cesty na cílové obchodní vztahy

Následující podčásti poskytují souhrn toho, jak se pro cesty založené na obchodním vztahu chovají různé dlaždice. Dlaždice, které zde nejsou zmíněny, fungují stejným způsobem pro cesty založené na kontaktu a obchodním vztahu (jak je popsáno v části Referenční informace pro dlaždice cest zákazníka).

Dlaždice aktivační události

Pro cesty založené na obchodním vztahu mohou dlaždice aktivační události fungovat na základě kontaktů nebo obchodních vztahů.

 • Dlaždice aktivační události na základě obchodního vztahu nakládají s obchodním vztahem jako s jednou jednotkou, takže vždy odešlou všechny kontakty pro stejný obchodní vztah stejnou cestou (true nebo false).
 • Dlaždice aktivační události na základě kontaktu zpracovávají kontakty po jednom, takže kontakty ze stejného obchodního vztahu mohou téct dolů různými cestami.

Použijte vlastnost Založený na a nastavte tuto možnost pro každou dlaždici. Tato možnost není k dispozici pro aktivační události v cestách založených na kontaktu.

Aktivační událost založená na obchodním vztahu

Dlaždice aktivity

Když kontakt protéká přes dlaždici aktivity v cestách založených na obchodním vztahu, můžete zvolit, že pro každý obchodní vztah vytvoříte pouze jednu aktivitu nebo vygenerujete aktivitu pro každý jednotlivý kontakt. Pokud se rozhodnete přiřadit aktivitu pro každý obchodní vztah, můžete ji přiřadit vlastníkovi cesty, vlastníkovi obchodního vztahu nebo uživateli, který obchodní vztah vytvořil.

Použijte nastavení Vytvořit pro všechny a Přiřazeno komu pro zvolení těchto možností pro každou dlaždici aktivity. Možnost obchodního vztahu je dostupná pouze tehdy, když pracujete s cestou založenou na obchodním vztahu.

Vytvoření aktivity pro každý obchodní vztah

Dlaždice spuštění pracovního postupu

Když vytváříte cestu založenou na obchodním vztahu, můžete kontrolovat, jak má každá dlaždice spuštění pracovního postupu reagovat na každý kontakt, který ji zadal:

 • Spustit pro každý kontakt: Dlaždice spustí pracovní postup jednou pro každý kontakt, který protéká přes dlaždici. Pracovní postup získá odkaz na jediný záznam kontaktu.
 • Spustit pro každý obchodní vztah: Dlaždice spustí pracovní postup pouze jednou pro každý obchodní vztah a pracovní postup získá odkaz na záznam obchodního vztahu. Pokud další kontakty z dříve zpracovaného obchodního vztahu protékají přes dlaždici, dlaždice je bude ignorovat.

Použijte nastavení Spustit pro všechny a zvolte tuto možnost pro každou dlaždici spuštění pracovního postupu. Možnost obchodního vztahu je dostupná pouze tehdy, když pracujete s cestou založenou na obchodním vztahu.

Spuštění pracovního postupu pro každý obchodní vztah

Dlaždice vytvoření zájemce

Když vytváříte cestu založenou na obchodním vztahu, můžete kontrolovat, jak má každá dlaždice vytvoření zájemce reagovat na každý kontakt, který ji zadal:

 • Vytvořit pro každý kontakt: Tato dlaždice generuje zájemce na základě kontaktu a přidruží ho ke každému kontaktu.
 • Spustit pro každý obchodní vztah: Tato dlaždice generuje zájemce na základě obchodního vztahu a přidruží ho k obchodnímu vztahu přidruženému ke kontaktu, který zadal dlaždici. Pokud další kontakty z dříve zpracovaného obchodního vztahu protékají přes dlaždici, dlaždice je bude ignorovat.

Použijte nastavení Vytvořit pro všechny a zvolte tuto možnost pro každou dlaždici vytvoření zájemce. Možnost obchodního vztahu je dostupná pouze tehdy, když pracujete s cestou založenou na obchodním vztahu.

Vytvoření zájemců na základě obchodního vztahu

Poznámka

Dlaždice vytvoření zájemce se nepokouší spárovat žádné existující zájemce. Vždy vytváří nové zájemce, bez ohledu na to, zda vytváříte zájemce na základě obchodního vztahu nebo kontaktu.

Přehledy pro cesty založené na obchodním vztahu

Když zobrazujete přehledy na kartě návrháře pro cestu založenou na obchodním vztahu, můžete filtrovat ukazatele KPI zobrazené pro jakoukoliv zvolenou dlaždici podle obchodního vztahu. Provedete to tak, že zvolíte dlaždici a poté zvolte obchodní vztah z pole Filtrovat podle obchodního vztahu na kartě Data.

Filtrování přehledů podle obchodního vztahu

Zájemci na základě obchodního vztahu a určování skóre zájemců

Zájemci mohou být přidruženi k obchodním vztahům nebo kontaktům. Pokud je zájemce spojen jak s kontaktem, tak s obchodním vztahem, pak se zájemce považuje za zájemce na základě kontaktu, pokud jde o určování skóre zájemců (obchodní vztah je ignorován). U zájemců, kteří nejsou přidruženi ani ke kontaktu, ani k obchodnímu vztahu, nelze v aplikaci Marketing určit jejich skóre podle modelu určování skóre zájemců. Pro modely určování skóre zájemců platí tato pravidla:

 • Můžete nastavit každý model určování skóre zájemců tak, aby byl použit buď na zájemce založené na kontaktu, nebo na zájemce založené na obchodním vztahu.
 • Interakce uskutečněné všemi kontakty souvisejícími s obchodním vztahem přispívají ke skóre zájemce založeného na obchodním vztahu. Takže například každý kontakt z obchodního vztahu, který otevírá e-mailovou zprávu, může zvýšit skóre zájemce přidruženého k tomuto obchodnímu vztahu.
 • Můžete nastavit demografické nebo firemní podmínky určení skóre, které hodnotí na samotném záznamu zájemce (nastavením Entita = Lead), nebo na souvisejícím obchodním vztahu (Entita = Lead.Parent account), nebo na souvisejícím kontaktu (Entita = Lead.Parent contact).

Důležité

Entita obchodního vztahu neukládá žádné informace o souhlasu GDPR. Zahrnují je pouze entity kontaktu. Modely určování skóre zájemců, které pracují na úrovni obchodního vztahu, nejsou schopné respektovat souhlas kontaktů, které patří k tomuto obchodnímu vztahu, ale mohou stále hodnotit skóre zájemce založené na obchodním vztahu pole interakcí generovaných všemi těmito kontakty. To znamená, že musíte být opatrní, abyste nepoužívali automatické určování skóre zájemců pro automatizované rozhodování (profilování) týkající se zájemců založených na obchodním vztahu, pokud tato rozhodnutí ovlivňují jednotlivce. Funkci můžete stále využít k určení skóre zájemců založených na obchodním vztahu, ale nesmíte ji použít pro nepřímé hodnocení skóre kontaktů, pokud se skóre používá pro automatizované rozhodování. Další informace: Ochrana dat a nařízení GDPR

Chcete-li nastavit model určování skóre tak, aby byl na základě zájemce nebo obchodního vztahu, použijte nastavení Cíl entity na kartě Souhrn pro model.

Nastavení modelu určování skóre pro cílové obchodní vztahy

Jedním ze způsobů, jak určit skóre zájemce na základě obchodního vztahu, který je k němu přidružen, je nastavení dlaždice podmínky s následujícími vlastnostmi:

 1. Nastavte Entita = Lead.

 2. Přidejte výraz, kde nadřazený obchodní vztah pro obchodní vztah zájemce = <account-ID>, kde můžete nalézt ID obchodního vztahu pomocí otevření záznamu obchodního vztahu a kontrolou hodnoty parametru id na konci URL adresy stránky.

  Podmínka, která určuje skóre zájemců podle názvu obchodního vztahu

Další informace o určování skóre zájemců v aplikaci Marketing najdete v části Návrh modelů určování skóre zájemců.

Chcete-li zobrazit a přiřadit kontakt nebo obchodní vztah, který je přidružen ke každému zájemci, otevřete zájemce a zvolte fázi Dotaz zobrazení obchodního procesu Marketingový a prodejní proces od zájemce po příležitost. Potom zobrazte nebo upravte zde zobrazená pole Stávající kontakt? a Stávající obchodní vztah?.

Přiřazení obchodního vztahu k zájemci

Přehledy obchodních vztahů

Entita obchodního vztahu poskytuje marketingové výsledky, ukazatele KPI a přehledy, stejné, jako jsou poskytovány pro kontakty. Použijte je k zobrazení výsledků e-mailů, návštěv webových stránek, registrací akcí, odeslání formulářů a mnoha dalších detailů interakcí, které byly shromážděny pro všechny kontakty patřící k zobrazenému obchodnímu vztahu. Podrobnosti o tom, jak zjistit přehledy obchodních vztahů a interpretovat jejich výsledky, naleznete v části Analýza výsledků k získání poznatků z marketingových aktivit.