Instalace aplikace Symantec Endpoint Protection Mobile na zařízení s iOSemInstall Symantec Endpoint Protection Mobile on your iOS device

Než budete moct začít pracovat, vaše společnost potřebuje, abyste nainstalovali aplikaci Symantec Endpoint Protection (SEP) Mobile. Ta pomáhá chránit vaše zařízení vyhledáváním potenciálních bezpečnostních hrozeb.Before you can access your work, your company needs you to install the Symantec Endpoint Protection (SEP) Mobile app, which helps to protect your device by finding potential security threats. V závislosti na tom, jak vaše společnost tuto aplikaci nastavila, se vám v zařízení můžou zobrazovat různé výzvy.You might see different prompts on your device, depending on how your company set up SEP Mobile.

Co je potřeba udělat:What you need to do

  1. Pokud se zobrazí následující výzva, klepnutím na Nainstalovat povolte instalaci aplikace SEP Mobile na svoje zařízení.If you see the following prompt, tap Install to allow SEP Mobile to be installed on your device.

  2. Když se zobrazí následující zpráva, klepněte na Nastavení, zapněte Polohové služby a pak klepněte na Pokračovat.When you see the following message, tap Settings, turn on Location Services, and then tap Continue.

  3. Zkontrolujte oprávnění, která aplikace SEP Mobile potřebuje, a klepněte na Pokračovat.Review the permissions that SEP Mobile needs, and tap Continue.

  4. Při zobrazení výzvy, která žádá o povolení zasílat oznámení z aplikace SEP Mobile, klepněte na Povolit.At the prompt asking you to allow SEP Mobile to send you notifications, tap Allow.

  5. Dokončí se instalace aplikace SEP Mobile a zobrazí se úvodní obrazovka.SEP Mobile finishes installing and shows you the welcome screen.

  6. Pokud se v zařízení nenajdou žádná ohrožení zabezpečení, zobrazí se po dokončení instalace následující obrazovka.Once you've completed setup, you see the following screen if no security threats are found on your device.

Pokud SEP Mobile najde ve vašem zařízení bezpečnostní hrozbu, nabídne vám pokyny k vyřešení problému.If SEP Mobile finds a security threat on your device, you will see instructions on how to fix the issue.

Pokud instalace nefungujeIf the installation doesn't work

V některých případech může instalace selhat kvůli technickým problémům mimo vaši kontrolu.Sometimes installations can fail due to technical issues beyond your control. V takovém případě zkuste SEP Mobile nainstalovat ručně z obchodu App Store.If this happens, try installing SEP Mobile manually from the App Store.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.