Vytvoření pořadí úkolů pro upgrade operačního systému v Configuration ManagerCreate a task sequence to upgrade an OS in Configuration Manager

Platí pro: Configuration Manager (Current Branch)Applies to: Configuration Manager (current branch)

Pomocí pořadí úkolů v Configuration Manager automaticky upgradovat operační systém v cílovém počítači.Use task sequences in Configuration Manager to automatically upgrade an OS on a destination computer. Tento upgrade může být z Windows 7 nebo novějšího na Windows 10 nebo z Windows Serveru 2012 nebo novějšího na Windows Server 2016.This upgrade can be from Windows 7 or later to Windows 10, or from Windows Server 2012 or later to Windows Server 2016. Vytvořte pořadí úkolů, které odkazuje na balíček s upgradem operačního systému a jakýkoli další obsah, který se má nainstalovat, například aplikace nebo aktualizace softwaru.Create a task sequence that references the OS upgrade package and any other content to install, such as applications or software updates. Pořadí úkolů pro upgrade operačního systému je součástí scénáře upgradu na nejnovější verzi .The task sequence to upgrade an OS is part of the Upgrade Windows to the latest version scenario.

PředpokladyPrerequisites

Před vytvořením pořadí úkolů je nutné, aby byly provedeny následující požadavky:Before you create the task sequence, the following requirements must be in place:

VyžadovánoRequired

 • Balíček s upgradem operačního systému musí být dostupný v konzole Configuration Manager.The OS upgrade package must be available in the Configuration Manager console.

 • Při upgradu na systém Windows Server 2016 vyberte nastavení ignorovat zprávy o kompatibilitě v kroku pořadí úkolů upgradovat operační systém.When upgrading to Windows Server 2016, select the Ignore any dismissable compatibility messages setting in the Upgrade Operating System task sequence step. V opačném případě se upgrade nezdařil.Otherwise the upgrade fails.

Požaduje se (pokud se používá)Required (if used)

 • Aktualizace softwaru musí být synchronizované v konzole Configuration Manager.Software updates must be synchronized in the Configuration Manager console.

 • Aplikace musí být přidány do konzoly Configuration Manager.Applications must be added to the Configuration Manager console.

Vytvoření pořadí úkolů pro upgrade operačního systémuCreate a task sequence to upgrade an OS

Chcete-li upgradovat operační systém na klientských počítačích, vytvořte pořadí úkolů a v Průvodci vytvořením pořadí úloh vyberte možnost upgradovat operační systém z balíčku pro upgrade .To upgrade the OS on clients, create a task sequence and select Upgrade an operating system from upgrade package in the Create Task Sequence Wizard. Průvodce přidá kroky pořadí úkolů pro upgrade operačního systému, použití aktualizací softwaru a instalaci aplikací.The wizard adds the task sequence steps to upgrade the OS, apply software updates, and install applications.

 1. V konzole Configuration Manager klikněte na pracovní prostor softwarová knihovna , rozbalte možnost operační systémya pak vyberte pořadí úloh.In the Configuration Manager console, go to the Software Library workspace, expand Operating Systems, and then select Task Sequences.

 2. Na kartě Domů na pásu karet ve skupině vytvořit vyberte vytvořit pořadí úloh.On the Home tab of the ribbon, in the Create group, select Create Task Sequence.

 3. Na stránce vytvořit novou sekvenci úloh v Průvodci vytvořením pořadí úloh vyberte možnost upgradovat operační systém z balíčku pro upgradea pak vyberte možnost Další.On the Create a New Task Sequence page of the Create Task Sequence Wizard, select Upgrade an operating system from an upgrade package, and then select Next.

 4. Na stránce informace o pořadí úloh zadejte následující nastavení:On the Task Sequence Information page, specify the following settings:

  • Název pořadí úkolů: Zadejte název, který identifikuje pořadí úkolů.Task sequence name: Specify a name that identifies the task sequence.

  • Popis: Volitelně zadejte popis.Description: Optionally specify a description.

 5. Na stránce upgrade operačního systému Windows zadejte následující nastavení:On the Upgrade the Windows Operating System page, specify the following settings:

  • Balíček s upgradem: Zadejte balíček pro upgrade, který obsahuje zdrojové soubory upgradu operačního systému.Upgrade package: Specify the upgrade package that contains the OS upgrade source files. Ověřte, že jste vybrali správný balíček pro upgrade, a Prohlédněte si informace v podokně vlastnosti .Verify that you've selected the correct upgrade package by looking at the information in the Properties pane. Další informace najdete v tématu Správa balíčků s upgradem operačního systému.For more information, see Manage OS upgrade packages.

  • Index edice: Pokud je v balíčku k dispozici více indexů OS Edition, vyberte požadovaný index edice.Edition index: If there are multiple OS edition indexes available in the package, select the desired edition index. Ve výchozím nastavení Průvodce vybere první index.By default, the wizard selects the first index.

  • Kód Product Key: zadejte kód Product Key systému Windows pro operační systém, který chcete nainstalovat.Product key: Specify the Windows product key for the OS to install. Zadejte kódované klíče multilicencí nebo standardní kódy Product Key.Specify encoded volume license keys or standard product keys. Použijete-li standardní kód Product Key, oddělte každou skupinu pěti znaky pomlčkou ( - ).If you use a standard product key, separate each group of five characters by a dash (-). Například: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.For example: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX. Pokud je upgrade pro multilicenční edici, nemusí se kód Product Key vyžadovat.When the upgrade is for a volume license edition, the product key may not be required.

   Poznámka

   Tento kód Product Key může být klíč k vícenásobné aktivaci (MAK) nebo obecný multilicenční klíč (GVLK).This product key can be a multiple activation key (MAK), or a generic volume licensing key (GVLK). GVLK se také označuje jako klíč pro nastavení klienta služby správy klíčů (KMS).A GVLK is also referred to as a key management service (KMS) client setup key. Další informace najdete v tématu plánování aktivace multilicence.For more information, see Plan for volume activation. Seznam klíčů pro instalaci klienta služby správy klíčů najdete v příloze a v příručce k aktivaci Windows serveru.For a list of KMS client setup keys, see Appendix A of the Windows Server activation guide.

  • Ignorovat všechny zprávy o kompatibilitě: Toto nastavení vyberte, pokud provádíte upgrade na systém Windows Server 2016.Ignore any dismissable compatibility messages: Select this setting if you're upgrading to Windows Server 2016. Pokud toto nastavení nevyberete, pořadí úkolů se neúspěšně dokončí, protože instalační program systému Windows čeká, až uživatel v dialogovém okně kompatibility aplikací pro Windows vybere možnost Potvrdit .If you don't select this setting, the task sequence fails to complete because Windows Setup is waiting for the user to select Confirm on a Windows app compatibility dialog.

 6. Na stránce Zahrnout aktualizace určete, zda se mají nainstalovat požadované, všechny nebo žádné aktualizace softwaru.On the Include Updates page, specify whether to install required, all, or no software updates. Pak vyberte Další.Then select Next. Pokud určíte, že se mají instalovat aktualizace softwaru, Configuration Manager nainstaluje jenom ty aktualizace, které jsou cílené na kolekce, kterých je cílový počítač členem.If you specify to install software updates, Configuration Manager installs only those updates targeted to the collections of which the destination computer is a member.

 7. Na stránce instalovat aplikace určete aplikace, které chcete do cílového počítače nainstalovat, a pak vyberte Další.On the Install Applications page, specify the applications to install on the destination computer, and then select Next. Pokud vyberete více než jednu aplikaci, určete také, zda má pořadí úkolů pokračovat, pokud se instalace určité aplikace nepovede.If you select more than one application, also specify whether the task sequence should continue if the installation of a specific application fails.

 8. Dokončete průvodce.Complete the wizard.

Důležité

Když je pořadí úloh spuštěno na zařízení, klient Configuration Manager vytvoří několik skriptů pro řízení chování pořadí úkolů v různých scénářích.When the task sequence runs on a device, the Configuration Manager client creates several scripts to control the task sequence behavior in various scenarios. Po dokončení pořadí úkolů klient tyto skripty neodebere, dokud se počítač nerestartuje.When the task sequence completes, the client doesn't remove these scripts until the computer restarts. Tyto soubory skriptu neobsahují citlivé informace.These script files don't contain sensitive information.

Výchozí šablona pořadí úkolů pro místní upgrade systému Windows 10 zahrnuje další skupiny s doporučenými akcemi, které je třeba přidat před a po procesu upgradu.The default task sequence template for Windows 10 in-place upgrade includes additional groups with recommended actions to add before and after the upgrade process. Tyto akce jsou společné mezi mnoha zákazníky, kteří úspěšně upgradují zařízení na Windows 10.These actions are common among many customers who are successfully upgrading devices to Windows 10. Další informace najdete v tématu Doporučené kroky pořadí úloh pro přípravu na upgrade a pro následné zpracování.For more information, see recommended task sequence steps to prepare for upgrade and for post-processing.

Počínaje verzí 1806 Tato šablona pořadí úkolů zahrnuje také skupinu s doporučenými akcemi, které se mají přidat pro případ, že proces upgradu neproběhne úspěšně.Starting in version 1806, this task sequence template also includes a group with recommended actions to add in case the upgrade process fails. Tyto akce usnadňují řešení potíží.These actions make it easier to troubleshoot. Další informace najdete v tématu Doporučené kroky pořadí úkolů při selhání.For more information, see recommended task sequence steps on failure.

Konfigurace obsahu předběžné mezipamětiConfigure pre-cache content

Funkce pre-cache pro dostupná nasazení pořadí úkolů umožňuje klientům stáhnout relevantní obsah balíčku upgradu operačního systému před tím, než uživatel nainstaluje pořadí úkolů.The pre-cache feature for available deployments of task sequences lets clients download relevant OS upgrade package content before a user installs the task sequence.

Další informace najdete v tématu Konfigurace obsahu před ukládáním do mezipaměti.For more information, see Configure pre-cache content.

Výchozí šablona pořadí úkolů pro místní upgrade Windows 10 zahrnuje další skupiny s doporučenými akcemi, které se mají přidat před proces upgradu.The default task sequence template for Windows 10 in-place upgrade includes additional groups with recommended actions to add before the upgrade process. Tyto akce ve skupině Příprava pro upgrade jsou společné mezi mnoha zákazníky, kteří úspěšně upgradují zařízení na Windows 10.These actions in the Prepare for Upgrade group are common among many customers who are successfully upgrading devices to Windows 10. Máte-li existující pořadí úloh, které již tyto akce nemá, přidejte je do pořadí úkolů ručně ve skupině Příprava pro upgrade .If you have an existing task sequence that doesn't already have these actions, manually add them to your task sequence in the Prepare for Upgrade group.

Kontroly baterieBattery checks

Do této skupiny přidejte kroky, pokud chcete ověřit, jestli počítač používá baterii, nebo kabelové napájení.Add steps in this group to check whether the computer is using battery, or wired power. Tato akce vyžaduje provedení této kontroly pomocí vlastního skriptu nebo nástroje.This action requires a custom script or utility to perform this check.

Příklad kontroly baterieBattery check example

Použijte program WbemTest a připojte se k root\cimv2 oboru názvů.Use WbemTest and connect to the root\cimv2 namespace. Pak spusťte následující dotaz:Then run the following query:

Select BatteryStatus From Win32_Battery where BatteryStatus != 2

Pokud vrátí všechny výsledky, zařízení se spustí na baterii.If it returns any results, then the device is running on battery. V opačném případě je zařízení připojené k kabelovému napájení.Otherwise, the device is connected to wired power.

Kontroly připojení k síti nebo kabelové připojeníNetwork/wired connection checks

Do této skupiny přidejte kroky, pokud chcete ověřit, jestli je počítač připojený k síti a nepoužívá bezdrátové připojení.Add steps in this group to check whether the computer is connected to a network, and isn't using a wireless connection. Tato akce vyžaduje provedení této kontroly pomocí vlastního skriptu nebo nástroje.This action requires a custom script or utility to perform this check.

Příklad kontroly sítěNetwork check example

Použijte program WbemTest a připojte se k root\cimv2 oboru názvů.Use WbemTest and connect to the root\cimv2 namespace. Pak spusťte následující dotaz:Then run the following query:

Select * From Win32_NetworkAdapter Where NetConnectionStatus = 2 and PhysicalAdapter = 'True' and NetConnectionID = 'Wi-Fi'

Pokud vrátí všechny výsledky, zařízení běží na Wi-Fi.If it returns any results, then the device is running on Wi-Fi. V opačném případě je zařízení připojené k kabelovému připojení k síti.Otherwise, the device is connected to wired network connection.

Odebrání nekompatibilních aplikacíRemove incompatible applications

Do této skupiny přidejte kroky, pokud chcete odebrat všechny aplikace, které nejsou kompatibilní s touto verzí Windows 10.Add steps in this group to remove any applications that are incompatible with this version of Windows 10. Způsob odinstalace aplikace se liší.The method to uninstall an application varies.

Pokud aplikace používá Instalační služba systému Windows, zkopírujte příkazový řádek odinstalačního programu na kartě programy v části vlastnosti typu nasazení Instalační služba systému Windows aplikace.If the application uses Windows Installer, copy the Uninstall program command line from the Programs tab on the Windows Installer deployment type properties of the application. Pak v této skupině přidejte krok Spustit příkazový řádek pomocí příkazového řádku Uninstall program.Then add a Run Command Line step in this group with the uninstall program command line. Příklad:For example:

msiexec /x {150031D8-1234-4BA8-9F52-D6E5190D1CBA} /q

Odebrat nekompatibilní ovladačeRemove incompatible drivers

Do této skupiny přidejte kroky, pokud chcete odebrat všechny ovladače, které nejsou kompatibilní s touto verzí Windows 10.Add steps in this group to remove any drivers that are incompatible with this version of Windows 10.

Odebrání nebo pozastavení zabezpečení třetích stranRemove/suspend third-party security

Do této skupiny přidejte kroky, pokud chcete odebrat nebo pozastavit zabezpečovací programy třetích stran, jako je třeba antivirová ochrana.Add steps in this group to remove or suspend third-party security programs, such as antivirus.

Pokud používáte program pro šifrování disků od jiného výrobce, poskytněte jeho ovladač šifrování pro instalační program systému Windows s /ReflectDrivers možností příkazového řádku.If you're using a third-party disk encryption program, provide its encryption driver to Windows Setup with the /ReflectDrivers command-line option. Přidejte krok nastavit proměnnou pořadí úloh do pořadí úkolů v této skupině.Add a Set Task Sequence Variable step to the task sequence in this group. Nastavte proměnnou pořadí úloh na OSDSetupAdditionalUpgradeOptions.Set the task sequence variable to OSDSetupAdditionalUpgradeOptions. Nastavte hodnotu na /ReflectDrivers cestu k ovladači.Set the value to /ReflectDrivers with the path to the driver. Tato proměnná pořadí úloh připojuje instalační program systému Windows příkazového řádku, který používá pořadí úkolů.This task sequence variable appends the Windows Setup command-line used by the task sequence. Další pokyny k tomuto procesu získáte od dodavatele softwaru.Contact your software vendor for any additional guidance on this process.

Krok pořadí úkolů stáhnout obsah balíčkuDownload Package Content task sequence step

Použijte krok Stáhnout obsah balíčku před krok upgrade operačního systému v následujících scénářích:Use the Download Package Content step before the Upgrade Operating System step in the following scenarios:

 • Pro platformy x86 i x64 používáte jedno pořadí úkolů upgradu.You use a single upgrade task sequence for both x86 and x64 platforms. Do skupiny Příprava pro upgrade přidejte dva kroky Stáhnout obsah balíčku .Include two Download Package Content steps in the Prepare for Upgrade group. Nastavte podmínky pro jednotlivé kroky ke zjištění architektury klienta.Set conditions on each step to detect the client architecture. Tento stav způsobí, že krok stáhne pouze příslušný balíček upgradu operačního systému.This condition causes the step to download only the appropriate OS upgrade package. Nakonfigurujte všechny kroky Stáhnout obsah balíčku tak, aby používaly stejnou proměnnou, a proměnnou pro cestu k médiu použijte v kroku Upgrade operačního systému.Configure each Download Package Content step to use the same variable, and use the variable for the media path on the Upgrade Operating System step.

 • Pokud chcete dynamicky stáhnout příslušný balíček ovladačů, použijte dva kroky Stáhnout obsah balíčku s podmínkami, které zjišťují odpovídající typ hardwaru pro každý balíček ovladače.To dynamically download an applicable driver package, use two Download Package Content steps with conditions to detect the appropriate hardware type for each driver package. Nakonfigurujte všechny kroky Stáhnout obsah balíčku tak, aby používaly stejnou proměnnou.Configure each Download Package Content step to use the same variable. Pak použijte tuto proměnnou pro hodnotu připraveného obsahu v části ovladače v kroku upgrade operačního systému .Then use that variable for the Staged content value in the drivers section on the Upgrade Operating System step.

  Poznámka

  Configuration Manager přidá k názvu proměnné číselnou příponu.Configuration Manager adds a numerical suffix to this variable name. Pokud například zadáte %mycontent% jako vlastní proměnnou, klient uloží do tohoto umístění veškerý odkazovaný obsah.For example, if you specify %mycontent% as a custom variable, the client stores all referenced content in this location. Pokud v následujícím kroku odkazujete na proměnnou, jako je například upgrade operačního systému, použijte proměnnou s číselnou příponou.When you refer to the variable in a subsequent step, such as Upgrade Operating System, use the variable with a numerical suffix. V tomto příkladu %mycontent01% nebo %mycontent02% , kde číslo odpovídá pořadí, ve kterém krok Stáhnout obsah balíčku uvádí tento konkrétní obsah.In this example, %mycontent01% or %mycontent02%, where the number corresponds to the order in which the Download Package Content step lists this specific content.

Doporučené kroky pořadí úloh pro následné zpracováníRecommended task sequence steps for post-processing

Po vytvoření pořadí úloh přidejte další kroky do skupiny po zpracování pořadí úkolů.After you create the task sequence, add additional steps in the Post-Processing group of the task sequence.

Poznámka

Toto pořadí úkolů není lineární.This task sequence isn't linear. Existují podmínky pro kroky, které mohou ovlivnit výsledky pořadí úkolů.There are conditions on steps that can affect the results of the task sequence. Toto chování závisí na tom, jestli úspěšně Upgradoval klientský počítač, nebo jestli má vrátit zpátky klientský počítač do původního operačního systému.This behavior depends on whether it successfully upgrades the client computer, or if it has to roll back the client computer to the original OS.

Výchozí šablona pořadí úkolů pro místní upgrade systému Windows 10 zahrnuje další skupiny s doporučenými akcemi, které se mají přidat po dokončení procesu upgradu.The default task sequence template for Windows 10 in-place upgrade includes additional groups with recommended actions to add after the upgrade process. Tyto akce ve skupině po zpracování jsou společné mezi mnoha zákazníky, kteří úspěšně upgradují zařízení na Windows 10.These actions in the Post-Processing group are common among many customers who are successfully upgrading devices to Windows 10. Máte-li existující sekvenci úloh, která ještě tyto akce nemá, přidejte je do pořadí úkolů ručně ve skupině po zpracování .If you have an existing task sequence that doesn't already have these actions, manually add them to your task sequence in the Post-Processing group.

Použít ovladače založené na nastaveníApply setup-based drivers

Do této skupiny přidejte kroky, pokud chcete nainstalovat ovladače založené na instalaci (. exe) z balíčků.Add steps in this group to install setup-based drivers (.exe) from packages.

Instalace nebo povolení zabezpečení třetích stranInstall/enable third-party security

Do této skupiny přidejte kroky, pokud chcete nainstalovat nebo povolit zabezpečovací programy třetích stran, jako je třeba antivirová ochrana.Add steps in this group to install or enable third-party security programs, such as antivirus.

Nastavení výchozích aplikací a přidružení pro WindowsSet Windows default apps and associations

Do této skupiny přidejte kroky, pokud chcete nastavit výchozí aplikace Windows a přidružení souborů.Add steps in this group to set Windows default apps and file associations.

 1. Připravte referenční počítač s požadovanými přidruženími aplikace.Prepare a reference computer with your desired app associations.
 2. K exportu spusťte následující příkazový řádek:Run the following command line to export:
  dism /online /Export-DefaultAppAssociations:"%UserProfile%\Desktop\DefaultAppAssociations.xml"
 3. Přidejte soubor XML do balíčku.Add the XML file to a package.
 4. Přidejte krok Spustit příkazový řádek v této skupině.Add a Run Command Line step in this group. Zadejte balíček, který obsahuje soubor XML, a pak zadejte následující příkazový řádek:Specify the package that contains the XML file, and then specify the following command line:
  dism /online /Import-DefaultAppAssociations:DefaultAppAssociations.xml

Další informace najdete v tématu Export nebo import výchozích přidružení aplikace.For more information, see Export or import default application associations.

Použití přizpůsobení a přizpůsobeníApply customizations and personalization

Do této skupiny přidejte kroky, pokud chcete použít přizpůsobení nabídky Start, jako je například organizace skupin programů.Add steps in this group to apply Start menu customizations, such as organizing program groups. Další informace najdete v tématu přizpůsobení úvodní obrazovky.For more information, see Customize the Start screen.

Volitelné kroky pořadí úloh pro vrácení zpětOptional task sequence steps for rollback

Když se po restartování počítače dojde k nějaké chybě v procesu upgradu, instalační program systému Windows vrátí systém do předchozího operačního systému.When something goes wrong with the upgrade process after the computer restarts, Windows Setup rolls back the system to the previous OS. Pořadí úkolů pak pokračuje všemi kroky ve skupině vrácení .The task sequence then continues with any steps in the Rollback group. Po vytvoření pořadí úloh přidejte v této skupině volitelné kroky podle potřeby.After you create the task sequence, add optional steps in this group as necessary. Můžete například vrátit všechny změny provedené v systému ve skupině příprava pro upgrade, například odinstalování nekompatibilního softwaru.For example, reverse any changes made to the system in the Prepare for Upgrade group, such as uninstalling incompatible software.

Počínaje verzí 1806 je výchozí šablona pořadí úkolů pro místní upgrade Windows 10 skupina, která spouští akce při selhání.Starting in version 1806, the default task sequence template for Windows 10 in-place upgrade includes a group to Run actions on failure. Tato skupina zahrnuje doporučené akce, které je potřeba přidat pro případ, že proces upgradu neproběhne úspěšně.This group includes recommended actions to add in case the upgrade process fails. Tyto akce usnadňují řešení potíží.These actions make it easier to troubleshoot.

Shromažďování protokolůCollect logs

Chcete-li shromáždit protokoly z klienta, přidejte do této skupiny kroky.To gather logs from the client, add steps in this group.

Spustit diagnostické nástrojeRun diagnostic tools

Chcete-li spustit další diagnostické nástroje, přidejte do této skupiny kroky.To run additional diagnostic tools, add steps in this group. Automatizujte tyto nástroje pro shromažďování dalších informací ze systému hned po selhání.Automate these tools for collecting additional information from the system right after the failure.

Jedním z těchto nástrojů je Windows SetupDiag.One such tool is Windows SetupDiag. K získání podrobných informací o tom, proč upgrade Windows 10 neproběhl úspěšně, se jedná o samostatný diagnostický nástroj.It's a standalone diagnostic tool to obtain details about why a Windows 10 upgrade was unsuccessful.

 • V Configuration Manager vytvořte balíček pro nástroj.In Configuration Manager, create a package for the tool.

 • Přidejte krok Spustit příkazový řádek do této skupiny pořadí úkolů.Add a Run Command Line step to this group of your task sequence. K odkazování na nástroj použijte možnost balíček .Use the Package option to reference the tool. Následující řetězec je příkladem příkazového řádku:The following string is an example Command line:
  SetupDiag.exe /Output:"%_SMSTSLogPath%\SetupDiagResults.log"

Tip

Pro nejnovější funkce a opravy známých problémů vždy používejte nejnovější verzi SetupDiag.Always use the most recent version of SetupDiag for the latest functionality and fixes to known issues. Další informace najdete v tématu SetupDiag.For more information, see SetupDiag.

Další doporučeníAdditional recommendations

Dokumentace k WindowsWindows documentation

Přečtěte si dokumentaci k Windows a vyřešte chyby upgradu Windows 10.Review Windows documentation to Resolve Windows 10 upgrade errors. Tento článek obsahuje taky podrobné informace o procesu upgradu.This article also includes detailed information about the upgrade process.

Kontrolovat minimální místo na diskuCheck minimum disk space

V kroku výchozí Kontrola připravenosti zkontrolujte , že zajistěte minimální volné místo na disku (MB).On the default Check Readiness step, enable Ensure minimum free disk space (MB). Nastavte hodnotu na minimálně 16384 (16 GB) pro 32 balíček s UPGRADEM operačního systému nebo 20480 (20 GB) pro 64 bitů.Set the value to at least 16384 (16 GB) for a 32-bit OS upgrade package, or 20480 (20 GB) for 64-bit.

Zkusit znovu stáhnout zásadyRetry downloading policy

Pro opakované stažení zásad použijte proměnnou pořadí úloh SMSTSDownloadRetryCount .Use the SMSTSDownloadRetryCount task sequence variable to retry downloading policy. Ve výchozím nastavení se klient opakuje dvakrát; Tato proměnná je nastavená na dvě (2).Currently by default, the client retries twice; this variable is set to two (2). Pokud klienti nejsou připojeni k kabelové síti intranet, pomohou vám další pokusy o získání zásad klienta.If your clients aren't on a wired intranet network connection, additional retries help the client obtain policy. Pokud se tato proměnná nedá stáhnout, nejedná se o negativní vedlejší účinek, jiné než opožděné selhání.Using this variable causes no negative side effect, other than delayed failure if it can't download policy. Také navýšit proměnnou SMSTSDownloadRetryDelay z výchozí hodnoty 15 sekund.Also increase the SMSTSDownloadRetryDelay variable from the default 15 seconds.

Provedení vloženého posouzení kompatibilityPerform an inline compatibility assessment

 1. Přidejte druhý krok upgrade operačního systému na úvodní fázi ve skupině Příprava pro upgrade .Add a second Upgrade Operating System step early in the Prepare for Upgrade group.

  1. Pojmenujte si posouzení upgradu.Name it Upgrade assessment.
  2. Zadejte stejný balíček pro upgrade a pak povolte možnost provádět kontrolu kompatibility instalační program systému Windows bez spuštění upgradu.Specify the same upgrade package, and then enable the option to Perform Windows Setup compatibility scan without starting upgrade.
  3. Povolte možnost pokračovat při chybě na kartě Možnosti.Enable Continue on error on the Options tab.
 2. Hned za tento krok posouzení upgradu přidejte krok příkazového řádku pro spuštění .Immediately following this Upgrade assessment step, add a Run Command Line step. Zadejte následující příkazový řádek:Specify the following command line:

  cmd /c exit %_SMSTSOSUpgradeActionReturnCode%

  Tento příkaz způsobí, že se příkazový řádek ukončí se zadaným nenulovým ukončovacím kódem, který pořadí úkolů posuzuje selhání.This command causes the command prompt to exit with the specified non-zero exit code, which the task sequence considers a failure.

 3. Na kartě Možnosti přidejte následující podmínku:On the Options tab, add the following condition:

  Task Sequence Variable _SMSTSOSUpgradeActionReturnCode not equals 3247440400

  Tato podmínka znamená, že pořadí úkolů spustí tento krok Spustit pouze v případě, že návratový kód není kód úspěchu.This condition means that the task sequence only runs this Run Command Line step if the return code isn't a success code.

Návratový kód 3247440400 je desítková ekvivalent MOSETUP_E_COMPAT_SCANONLY (0xC1900210), což je úspěšná kontrola kompatibility bez problémů.The return code 3247440400 is the decimal equivalent of MOSETUP_E_COMPAT_SCANONLY (0xC1900210), which is a successful compatibility scan with no issues. Pokud krok posouzení upgradu uspěje a vrátí 3247440400 , pořadí úkolů tento krok Spustit příkazového řádku přeskočí a pokračuje.If the Upgrade Assessment step succeeds and returns 3247440400, the task sequence skips this Run Command Line step, and continues. Pokud krok vyhodnocení vrátí jiný návratový kód, spustí se tento krok spuštění příkazového řádku .If the assessment step returns any other return code, this Run Command Line step runs. Vzhledem k tomu, že se příkaz ukončí s nenulovým návratovým kódem, pořadí úkolů se také nezdařilo.Because the command exits with a non-zero return code, the task sequence also fails. Protokol sekvence úloh a stavové zprávy obsahují návratový kód z kontroly kompatibility instalační program systému Windows.The task sequence log and status messages include the return code from the Windows Setup compatibility scan. Další informace o _SMSTSOSUpgradeActionReturnCodenajdete v tématu proměnné pořadí úkolů.For more information on _SMSTSOSUpgradeActionReturnCode, see Task sequence variables.

Další informace najdete v kroku pořadí úkolů upgradovat operační systém .For more information, see the Upgrade operating system task sequence step.

Převod ze systému BIOS na rozhraní UEFIConvert from BIOS to UEFI

Pokud chcete změnit zařízení ze systému BIOS na rozhraní UEFI během tohoto pořadí úloh, přečtěte si téma převod ze systému BIOS na rozhraní UEFI během místního upgradu.If you want to change the device from BIOS to UEFI during this task sequence, see Convert from BIOS to UEFI during an in-place upgrade.

Správa nástroje BitLockerManage BitLocker

Pokud používáte šifrování disku BitLockerem, instalační program systému Windows ho ve výchozím nastavení automaticky pozastavit během upgradu.If you're using BitLocker Disk Encryption, then by default Windows Setup automatically suspends it during upgrade. Počínaje verzí 1803 Windows 10 instalační program systému Windows zahrnuje /BitLocker parametr příkazového řádku pro řízení tohoto chování.Starting in Windows 10 version 1803, Windows Setup includes the /BitLocker command-line parameter to control this behavior. Pokud požadavky na zabezpečení vyžadují, aby bylo šifrování aktivních disků vždy aktivní, použijte k zahrnutí OSDSetupAdditionalUpgradeOptions proměnnou pořadí úloh OSDSetupAdditionalUpgradeOptions ve skupině Příprava pro upgrade /BitLocker TryKeepActive .If your security requirements necessitate keeping active disk encryption at all times, then use the OSDSetupAdditionalUpgradeOptions task sequence variable in the Prepare for Upgrade group to include /BitLocker TryKeepActive. Další informace najdete v tématu instalační program systému Windows možnosti příkazového řádku.For more information, see Windows Setup Command-line Options.

Odebrat výchozí aplikaceRemove default apps

Někteří zákazníci odstraňují ve Windows 10 výchozí zřízené aplikace.Some customers remove default provisioned apps in Windows 10. Například aplikace pro počasí v programu Bing nebo kolekce Microsoft Solitaire.For example, the Bing Weather app, or the Microsoft Solitaire Collection. V některých situacích tyto aplikace po aktualizaci Windows 10 vrátí.In some situations, these apps return after updating Windows 10. Další informace najdete v tématu Jak zachovat aplikace odebrané ze systému Windows 10.For more information, see How to keep apps removed from Windows 10.

Přidejte krok Spustit příkazový řádek do pořadí úkolů ve skupině Příprava pro upgrade .Add a Run Command Line step to the task sequence in the Prepare for Upgrade group. Zadejte příkazový řádek podobný následujícímu příkladu:Specify a command line similar to the following example:

cmd /c reg add "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Appx\AppxAllUserStore\Deprovisioned\Microsoft.BingWeather_8wekyb3d8bbwe" /f