Power BI Premium – nejčastější dotazyPower BI Premium FAQ

Tento článek řeší nejčastější dotazy týkající se Power BI Premium.This article addresses questions frequently asked about Power BI Premium. Základní informace najdete v tématu Co je Power BI Premium.For an overview, see What is Power BI Premium?.

Co je Power BI Premium?What is Power BI Premium?
Power BI Premium je nabídka založená na kapacitě, která zahrnuje:Power BI Premium is a capacity-based offering that includes:

  • Flexibilní možnost publikování sestav v celém podniku bez nutnosti vyžadovat, aby byl každý z příjemců samostatně licencovanýFlexibility to publish reports broadly across an enterprise, without requiring recipients to be licensed individually per user.
  • Větší rozsah a výkon než sdílená kapacita ve službě Power BIGreater scale and performance than shared capacity in the Power BI service.
  • Možnost uchovávání prostředků BI místně pomocí Serveru sestav Power BIThe ability to maintain BI assets on-premises with Power BI Report Server.
  • Jedno prostředí rozhraní API, konzistentní sadu možností a přístup k nejnovějším funkcím pro vloženou analýzuOne API surface, a consistent set of capabilities, and access to the latest features for embedded analytics.

Co je Power BI Premium Generation 2?What is Power BI Premium Generation 2?

Pro Power BI Premium byla nedávno vydána nová verze Power BI Premium, Premium Gen2, aktuálně ve verzi Preview.Power BI Premium recently released a new version of Power BI Premium, Premium Gen2, currently in preview. Premium Gen2 zjednoduší správu kapacit Premium a sníží režijní náklady na správu.Premium Gen2 will simplify the management of Premium capacities, and reduce management overhead. Další informace o Premium Gen2 najdete v článku o Power BI Premium Generation 2 (Preview).For more information about Premium Gen2, see Power BI Premium Generation 2 (preview).

Co Power BI Premium dělá? Jak funguje?What does Power BI Premium do? How does it work?
Power BI Premium tvoří kapacita ve službě Power BI, která je jednotlivým organizacím výhradně přidělena.Power BI Premium consists of capacity in the Power BI service exclusively allocated to each organization. Tuto kapacitu podporuje vyhrazený hardware plně podporovaný Microsoftem.The capacity is supported by dedicated hardware fully managed by Microsoft. Organizace se můžou rozhodnout, že svoji kapacitu použijí plošně, nebo že ji přidělí k přiřazeným pracovním prostorům na základě počtu uživatelů, potřeb provádění úloh nebo dalších faktorů a budou ji vertikálně navyšovat nebo snižovat podle měnících se požadavků.Organizations can choose to apply their capacity broadly, or allocate it to assigned workspaces based on the number of users, workload needs, or other factors—and scale up or down as requirements change.

Jak se Power BI Pro liší od Power BI Premium?How is Power BI Pro different than Power BI Premium?
Power BI Premium je licence založená na kapacitě, Power BI Pro je licence založená na uživateli.Power BI Premium is a capacity-based license, while Power BI Pro is a user-based license. Verze Power BI Pro je určena pro uživatele, kteří publikují sestavy, sdílejí řídicí panely, spolupracují s kolegy v pracovních prostorech a zapojují se do dalších souvisejících aktivit. Nabízí například následující funkce:Power BI Pro is for those users publishing reports, sharing dashboards, collaborating with colleagues in workspaces and engaging in other related activities – such as the ability to:

  • Úpravy a ukládání přizpůsobených zobrazeníEdit and save customized views
  • Vytváření osobních řídicích panelů (připnutí na nový řídicí panel)Create personal dashboards (pin to new dashboard)
  • Analýza dat v Excelu nebo Power BI DesktopuAnalyze data in Excel or Power BI Desktop
  • Sdílení s podporou aplikace Excel Web AppShare with Excel Web App support
  • Sdílení řídicích panelů a spolupráce pomocí Skupin Microsoft 365Share dashboards and collaborate with Microsoft 365 Groups
  • Integrace obsahu s Microsoft TeamsIntegrate content with Microsoft Teams

Potřebuji Power BI Pro, abych mohl(a) používat Power BI Premium?Do I need Power BI Pro to use Power BI Premium?
Yes.Yes. Power BI Pro se vyžaduje, aby bylo možné publikovat sestavy, sdílet řídicí panely, spolupracovat s kolegy v pracovních prostorech a zapojovat se do dalších souvisejících aktivit.Power BI Pro is required to publish reports, share dashboards, collaborate with colleagues in workspaces and engage in other related activities. Power BI Pro se nevyžaduje k využívání obsahu v kapacitě Premium.Power BI Pro isn't required to consume content in Premium capacity.

Můžete nastínit scénář, jak Power BI Pro a Power BI Premium zajišťují moderní BI v organizaci?Can you outline a scenario of how Power BI Pro and Power BI Premium work to cover an organization for Modern BI?
Následující příklady popisují, jak můžou zákazníci pokrýt svoje potřeby BI pomocí kombinace Power BI Pro a Power BI Premium.The following examples outline how customers can meet their BI needs using a combination of Power BI Pro and Power BI Premium.

Scénář 1Scenario 1 Scénář 2Scenario 2 Scénář 3Scenario 3 Scénář 4Scenario 4
Organizace nebo oddělení chce, aby každý zaměstnanec měl samoobslužné funkce BI a mohl spolupracovat s ostatními – aby mohl sdílet řídicí panely, provádět ad-hoc analýzy a publikovat sestavy.An organization or department wants every employee to have self-service BI and collaborate with each other – sharing dashboards, performing ad hoc analysis, and publishing reports. Organizace nebo oddělení má uživatele, kteří potřebují samoobslužné funkce BI a možnost spolupráce, ale také uživatele, kteří potřebují obsah BI pouze využívat.An organization or department has a combination of users who require self-service BI and collaboration as well as users who only need to consume BI content. Organizace nebo oddělení má uživatele, kteří potřebují samoobslužné funkce BI a možnost spolupráce, ale také vyžaduje, aby se sestavy uchovávaly místně.An organization or department has users who require self-service BI and collaboration as well as the requirement to keep reports on-premises. Finanční oddělení aktivně pracuje s předstihem na analýze několika rozsáhlých datových sad před oznámením o výnosech a vyžaduje neomezenou a izolovanou kapacitu, aby mohlo spravovat úlohy.A finance department is actively working to analyze several large datasets in advance of an earnings announcement and requires unthrottled and isolated capacity to manage the workloads.
Řešení:Solution:

1. Power BI Pro pro každého uživatele1. Power BI Pro for every user

2. Podívejte se na rozšíření možností přidáním Power BI Premium – viz další scénáře.2. Look to expand the opportunity by adding Power BI Premium – see the additional scenarios
Řešení:Solution:

1. Power BI Pro pro uživatele, kteří potřebují samoobslužné funkce BI a možnost spolupráce1. Power BI Pro for users that require self-service BI and collaboration

2. Přidejte Power BI Premium, abyste mohli distribuovat obsah BI uživatelům, kteří ho potřebují jenom využívat.2. Add Power BI Premium to be able to distribute BI content to users who only need to consume
Řešení:Solution:

1. Power BI Pro pro uživatele, kteří potřebují samoobslužné funkce BI a možnost spolupráce1. Power BI Pro for users that require self-service BI and collaboration

2. Přidejte Power BI Premium, abyste mohli publikovat sestavy místně a v případě potřeby se přesunout do cloudu.2. Add Power BI Premium to be able to publish reports on-premises – and move to the cloud as appropriate
Řešení:Solution:

1. Power BI Pro pro každého uživatele ve finančním oddělení1. Power BI Pro for every user in the finance department

2. Přidejte Power BI Premium pro vyhrazené prostředky (v cloudu), které bude využívat pouze finanční tým. Ten díky tomu získá větší rozsah a vyšší výkon.2. Add Power BI Premium for the dedicated resources – in the cloud – to be used exclusively by the finance team, providing larger scale and greater performance

Kolik Power BI Premium stojí? Kolik SKU bude k dispozici?How much does Power BI Premium cost? How many SKUs will you make available?
Power BI Premium se pořizuje podle počtu virtuálních jader.Power BI Premium is purchased based on the number of virtual cores. Ceny najdete na stránce s cenami Power BI.You can see prices at the Power BI pricing page. Další informace o uzlech a virtuálních jádrech najdete v dokumentu white paper Microsoft Power BI Premium.For more information on nodes and v-cores, see the Microsoft Power BI Premium whitepaper. Můžete také použít tuto kalkulačku k výpočtu odhadu kapacity Premium, kterou zřejmě budete potřebovat.Also use this calculator to get an estimate of how much Premium capacity you may need.

Co se myslí pod pojmem „kapacita“?What do you mean by "capacity"?
Kapacita je množství výpočetního výkonu, který je vyhrazený pro vaši organizaci k využívání Power BI.A capacity is an amount of computing power that is reserved to your organization for its Power BI utilization. Správce služby ho zřídí prostřednictvím portálu pro správu Power BI Premium na stránce Capacity Management (Správa kapacity).It is provisioned by a service admin through the Power BI Premium admin portal, in the Capacity Management page.

Kolik stojí Power BI Premium?How is Power BI Premium billed?
Power BI Premium se platí měsíčně s ročním závazkem.Power BI Premium is billed monthly with an annual commitment.

Jak se dá Power BI Premium zakoupit?How do I buy Power BI Premium?
Power BI Premium je k dispozici v Centru pro správu Microsoftu 365.Power BI Premium is available from the Microsoft 365 admin center. Další informace najdete v tématu Zakoupení Power BI Premium.For more information, see How to purchase Power BI Premium. Další informace také získáte od zástupce Microsoftu.You can also contact your Microsoft representative for more information.

Jak zjistím, jakou kapacitu Power BI Premium si musím koupit?How do I know how much Power BI Premium capacity I need to purchase?
K určení odhadu kapacity Power BI Premium, kterou zřejmě budete potřebovat, použijte kalkulačku nákladů.Use the cost calculator to estimate how much Power BI Premium capacity you may need.

Je nabídka Power BI Premium dostupná s Office 365 E5?Is Power BI Premium available with Office 365 E5?
Power BI Premium je k dispozici jako doplněk k Power BI Pro.Power BI Premium is available as an add-on to Power BI Pro. Office 365 E5 zahrnuje Power BI Pro.Office 365 E5 includes Power BI Pro. Zákazníci E5 mohou zakoupit Premium jako doplněk ke svým stávajícím licencím Pro.E5 customers can purchase Premium as an add-on to their existing Pro licenses.

Co je Server sestav Power BI? Znamená to, že Power BI zpřístupňujete místně?What is Power BI Report Server? Does this mean you're making Power BI available on-premises?

Server sestav Power BI je místní server, který umožňuje nasazení a distribuci interaktivních sestav Power BI a stránkovaných sestav zcela v rámci hranic vytyčených bránou firewall organizace.Power BI Report Server is an on-premises server that allows the deployment and distribution of interactive Power BI reports, and paginated reports, completely within the boundaries of the organization's firewall. Server sestav Power BI je dostupný prostřednictvím služby Power BI Premium nebo jako výhoda pro zákazníky, kteří mají SQL Server Enterprise Edition se Software Assurance.Power BI Report Server is available through Power BI Premium or as a benefit for customers with SQL Server Enterprise Edition with Software Assurance. Další informace o licencování najdete v části o licencování Serveru sestav Power BI.For information about licensing, see Licensing Power BI Report Server. Podrobnosti získáte od zástupce Microsoftu.Contact your Microsoft representative for details.

Se službou Power BI Premium je možné stejný počet virtuálních jader, které organizace zřizuje v cloudu, nasadit prostřednictvím Serveru sestav Power BI také místně.With Power BI Premium, the same number of virtual cores an organization provisions in the cloud can also be deployed on-premises through Power BI Report Server. Není k tomu nutné dělit kapacitu.There is no need to split the capacity. Organizace si mohou zvolit Power BI v cloudu, nebo se rozhodnout pro uchovávání sestav místně pomocí Serveru sestav Power BI a jejich postupné přesunutí do cloudu.Organizations can choose Power BI in the cloud, or elect to keep reports on-premises with Power BI Report Server and move to the cloud at their pace.

Další informace najdete v článku Začínáme se Serverem sestav Power BI.For more information, see Get started with Power BI Report Server.

Další krokyNext steps

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try asking the Power BI Community