Nejčastější dotazy k Power BI EmbeddedFrequently asked questions about Power BI Embedded

ObecnéGeneral

Co je Power BI Embedded?What is Power BI Embedded?

Microsoft Power BI Embedded (PBIE) umožňuje vývojářům aplikací vkládat poutavé, plně interaktivní sestavy do aplikací, aniž by museli vytvářet vlastní vizualizace dat a ovládací prvky od základů.Microsoft Power BI Embedded (PBIE) allows application developers to embed stunning, fully interactive reports into their applications without having to build their own data visualizations and controls from scratch.

Kdo je cílovou skupinou pro Power BI Embedded?Who is the target audience for Power BI Embedded?

Vývojáři a softwarové společnosti, označovaní také jako nezávislí výrobci softwaru, kódující aplikace.Developers and software companies, also known as independent software vendors (ISVs), coding applications.

Jak se Power BI Embedded liší od služby Power BI?How is Power BI Embedded different from Power BI the service?

Power BI je analytické řešení typu software jako služba (SaaS), které organizacím v jediném zobrazení poskytuje všechna nejdůležitější firemní data.Power BI is a software-as-a-service analytics solution that gives organizations a single view of their most critical business data.

Společnost Microsoft vyvinula Power BI Embedded pro nezávislé výrobce softwaru, kteří chtějí do svých aplikací vkládat vizuály, aby svým zákazníkům pomohli při analytickém rozhodování.Microsoft developed Power BI Embedded for ISVs wanting to embed visuals into their applications to help their customers make analytic decisions. Nezávislí výrobci softwaru nemusí vytvářet vlastní analytická řešení.This spares ISVs from having to build their own analytics' solution themselves. Vložené analytické možnosti umožňují firemním uživatelům přistupovat k firemním datům a provádět dotazy k vygenerování přehledů v aplikaci.Embedded analytics enables business users to access business data and execute queries against it to generate insights within the application.

Jaký je rozdíl mezi Power BI Premium a Power BI Embedded?What is the difference between Power BI Premium and Power BI Embedded?

Power BI Premium je kapacita zaměřená na podniky, které chtějí kompletní řešení BI. Umožňuje pohled na jejich organizaci, partnery, zákazníky a dodavatele v jediném zobrazení.Power BI Premium is capacity geared toward enterprises who want a complete BI solution that provides a single view of its organization, partners, customers, and suppliers. Power BI Premium vaší organizaci pomáhá v rozhodování.Power BI Premium helps your organization make decisions. Power BI Premium je produkt SaaS, který umožňuje uživatelům využívat obsah prostřednictvím mobilních aplikací, interně vyvinutých aplikací nebo portálu Power BI.Power BI Premium is a SaaS product that allows users to consume content through mobile apps, internally developed apps, or at the Power BI portal.

Power BI Embedded je pro nezávislé výrobce softwaru, kteří chtějí do svých aplikací vkládat vizuály.Power BI Embedded is for ISVs who want to embed visuals into their applications. Power BI Embedded pomáhá zákazníkům v rozhodování, protože je pro vývojáře aplikací. Zákazníci těchto aplikací můžou využívat obsah uložený v rámci kapacity Power BI Embedded, a to včetně všech, kdo jsou uvnitř nebo mimo organizaci.Power BI Embedded helps your customers make decisions because Power BI Embedded is for application developers, customers of that application can consume content stored on Power BI Embedded capacity, including anyone inside or outside the organization. Obsah, který využívá kapacitu Power BI Embedded, nemůžete sdílet publikováním jedním kliknutím na webu ani publikováním jedním kliknutím do SharePointu.You can't share Power BI Embedded capacity content through one-click publish to Web or one-click publish to SharePoint.

Co Microsoft doporučuje, když se zákazník rozhoduje, jestli koupit Power BI Premium nebo Power BI Embedded?What is the Microsoft recommendation for when a customer should buy Power BI Premium vs. Power BI Embedded?

Microsoft doporučuje, aby si podniky zakoupily Power BI Premium, samoobslužné cloudové řešení BI na podnikové úrovni.Microsoft recommends that enterprises buy Power BI Premium, an enterprise-grade, self-service cloud BI solution. Nezávislým výrobcům softwaru doporučujeme zakoupit Power BI Embedded pro jeho vložené analytické komponenty využívající cloud.We recommend ISVs buy Power BI Embedded for its cloud-powered embedded analytics components. Neexistují ale žádná omezení týkající se toho, jaký produkt si zákazník může koupit.However, a customer has no restriction on which product to buy.

Můžou existovat případy, kdy nezávislý výrobce softwaru (obvykle velký) chce používat SKU P, aby ve své organizaci kromě vkládání do svých aplikací získal další výhody předem zabalené služby Power BI.There may be some cases where an ISV (typically large), in addition to app embedding, wants to use a P SKU to get the additional benefits of the pre-packaged Power BI service within their organization. Některé podniky se mohou rozhodnout používat SKU A v Azure, pokud mají zájem vyvíjet jenom obchodní aplikace a vkládat do nich analýzy a nemají zájem o používání předem zabalené služby Power BI.Some enterprises may decide to use A SKUs in Azure if they're only interested in building line-of-business applications and embedding analytics into them and aren't interested in using the pre-packaged Power BI service.

Kolik vložených tokenů můžu vytvořit?How many embed tokens can I create?

Vložené tokeny s licencí PRO jsou určené pro testování při vývoji, takže hlavní účet Power BI nebo instanční objekt mohou vygenerovat pouze omezený počet tokenů.Embed tokens with PRO license are intended for development testing, so a Power BI master account or service principal can only generate a limited number of tokens. Pokud chcete vkládání provádět v produkčním prostředí, kupte si kapacitu.Purchase a capacity for embedding in a production environment. Pokud si ji koupíte, můžete generovat neomezený počet vložených tokenů.There's no limit to how many embed tokens you can generate when you purchase a capacity. Přejděte na Available Features (Dostupné funkce) a zkontrolujte hodnotu využití, která udává aktuální využití vložení v procentech.Go to Available Features to check the usage value that indicates the current embedded usage in percentage.

TechnickéTechnical

Kde najdu další informace o kapacitách a skladových jednotkách (SKU) ve vložených analytických možnostech Power BI?Where can I learn more about capacity and SKUs in Power BI embedded analytics?

Přečtěte si článek o kapacitách a skladových jednotkách (SKU) ve vložených analytických možnostech Power BI.Refer to the Capacity and SKUs in Power BI embedded analytics article.

Jaké jsou požadavky na vytvoření kapacity PBIE v Azure?What are the prerequisites for creating a PBIE capacity in Azure?

 • Přihlaste se k adresáři organizace (účty Microsoft se nepodporují).Sign in to your organizational directory (Microsoft accounts aren't supported).
 • Musíte mít tenanta Power BI. To znamená, že aspoň jeden uživatel, který je v adresáři, je zaregistrovaný do Power BI.You need to have a Power BI tenant, that is, at least one user in your directory has signed up for Power BI.
 • V adresáři organizace musíte mít předplatné Azure.You need to have an Azure subscription in your organizational directory.

Jak můžu monitorovat spotřebu kapacity Power BI Embedded?How can I monitor Power BI Embedded capacity consumption?

Může se moje kapacita automaticky škálovat, aby se přizpůsobila spotřebě mé aplikace?Can my capacity scale automatically to adjust to my app consumption?

I když teď k automatickému škálování nedochází, ke škálování jsou kdykoli k dispozici všechna rozhraní API.While there's no automatic scaling now, all the APIs are available to scale at any time.

Proč vytváření, škálování nebo obnovování kapacity končí umístěním kapacity do pozastaveného stavu?Why creating/scaling/resuming a capacity results in putting the capacity into a suspended state?

Zřizování kapacity (škálování, obnovování nebo vytváření) může selhat.Capacity provisioning (scale/resume/create) may fail. Vlastnost ProvisioningState kapacity můžete zkontrolovat pomocí rozhraní Get Details API: Capacities - Get Details.You can use the Get Details API to check a capacity's ProvisioningState: Capacities - Get Details.

Můžu vytvářet kapacity Power BI Embedded jenom v konkrétní oblasti?Can I only create Power BI Embedded capacities in a specific region?

S funkcí Multi-geo (Preview) si můžete koupit kapacitu Power BI Embedded v jiné oblasti než v té, ve které je umístěný váš domovský tenant Power BI.With the Multi-geo (Preview) feature, you can purchase a Power BI Embedded capacity in a different region than your Power BI home tenant location

Proč nevidím pracovní prostor, i když mám oprávnění?Why can't I see a workspace although I have permissions?

Když jsou uživateli udělena oprávnění k pracovnímu prostoru, aplikaci nebo artefaktu, nemusí být okamžitě dostupná prostřednictvím volání rozhraní API.When a user is granted permissions to a workspace, app, or artifact, it might not be immediately available through API calls. Výsledkem může být chybějící artefakt v odpovědi GET rozhraní API nebo chyba při pokusu o použití artefaktu.The result can either be a missing artifact in a 'GET' API response, or an error when trying to use the artifact. Uživatel může vyřešit tento problém voláním refreshUserPermissions API, které aktualizuje oprávnění uživatele.The user can resolve this issue by calling refreshUserPermissions API, which updates the user permissions.

Jak zjistím svou oblast tenanta PBI?How can I find my PBI tenant region?

Oblast tenanta PBI můžete zjistit pomocí portálu PBI.You can use the PBI portal to find your PBI Tenant region.

https://app.powerbi.com/ > ?https://app.powerbi.com/ > ? > O Power BI> About Power BI

O Power BI Oblast tenantaAbout Power BI Tenant region

Co podporuje kanál Cloud Solution Providera (CSP)?What does the Cloud Solution Provider (CSP) channel support?

 • Pro svého tenanta můžete vytvořit PBIE s předplatným typu CSP.You can create PBIE for your tenant with subscription type CSP
 • Partnerský účet se může přihlásit k tenantovi zákazníka a koupit mu PBIE. Jako správce kapacity Power BI zadejte uživatele tenanta zákazníka.Partner account can sign in to customer tenant and purchase PBIE for customer tenant, specify customer tenant user as Power BI capacity admin

Proč se mi zobrazuje hláška o nepodporovaném účtu?Why do I get an unsupported account message?

Power BI vyžaduje, abyste se přihlásili pomocí účtu organizace.Power BI requires you to sign up with an organizational account. Registrace k Power BI prostřednictvím účtu Microsoft se nepodporuje.Trying to sign up for Power BI using a Microsoft account isn't supported.

Můžu použít rozhraní API k vytvoření a správě kapacit Azure?Can I use APIs to create and manage Azure capacities?

Ano, k vytvoření a správě prostředků PBIE můžete použít rutiny PowerShellu a rozhraní REST API Azure Resource Manageru.Yes, there are Powershell cmdlets and Azure Resource Manager REST APIs you can use to create and manage PBIE resources.

Jaká je role vyhrazené kapacity PBI Embedded v řešení PBI Embedded?What is the PBI Embedded dedicated capacity role in a PBI Embedded solution?

Pokud chcete předat řešení do ostrého provozu, potřebujete obsah Power BI (pracovní prostor), který aplikace používá, přiřadit ke kapacitě Power BI Embedded (SKU A).To promote your solution to production, you need to assign the Power BI content (workspace) your application uses to a Power BI Embedded (A SKU) capacity.

V jakých oblastech Azure je PBI Embedded k dispozici?In what Azure regions is PBI Embedded available?

PAM (EcoManager) – viz správce dostupnosti produktů.PAM (EcoManager) - see Product availability manager

Dostupné oblasti (16 – stejné oblasti jako Power BI)Available regions (16 - same regions as Power BI)

 • USA (6) – USA – východ, USA – východ 2, USA – středosever, USA – středojih, USA – západ, USA – západ 2US (6) - East US, East US 2, North Central US, South Central US, West US, West US 2
 • Evropa (2) – Severní Evropa, Západní EvropaEurope (2) - North Europe, West Europe
 • Asie a Tichomoří (2) – Jihovýchodní Asie, Východní AsieAsia Pacific (2) - Southeast Asia, East Asia
 • Brazílie (1) – Brazílie – jihBrazil (1) - Brazil South
 • Japonsko (1) – Japonsko – východJapan (1) - Japan East
 • Austrálie (1) – Austrálie – jihovýchodAustralia (1) - Australia Southeast
 • Indie (1) – Indie – západIndia (1) - West India
 • Kanada (1) – Kanada – středCanada (1) - Canada Central
 • Spojené království (1) – Velká Británie – jihUnited Kingdom (1) - UK South

Jaký model ověřování používá Power BI Embedded?What is Power BI Embedded's authentication model?

Power BI Embedded nadále používá Azure AD pro ověření hlavního uživatele (určeného licencovaného uživatele Power BI Pro) nebo instanční objekt pro ověření aplikace v Power BI.Power BI Embedded continues to use Azure AD for master user (a designated Power BI Pro licensed user) authentication, or with service principal for authenticating the application inside Power BI.

Nezávislý výrobce softwaru může pro své aplikace implementovat vlastní ověřování a autorizaci.An ISV can implement their own authentication and authorization for their applications.

Pokud už máte tenanta služby Azure AD, můžete použít stávající adresář.You can use your existing directory if you already have an Azure AD tenant. Pro zabezpečení vloženého obsahu aplikace můžete také vytvořit nového tenanta služby Azure AD.You can also create a new Azure AD tenant for your embedded application content security.

Pokud chcete získat token AAD, můžete použít některou z knihoven ověřování Azure Active Directory.To get an AAD token, you can use one of the Azure Active Directory Authentication Libraries. K dispozici jsou klientské knihovny pro různé platformy.There are client libraries available for multiple platforms.

Moje aplikace už k ověřování uživatelů AAD používá.My Application already uses AAD for User Authentication. Jak můžeme tuto identitu použít při ověřování v Power BI ve scénáři „User Owns Data“?How can we use this Identity when authenticating to Power BI in a "User Owns Data" scenario?

Jde o standardní tok OAuth jménem jiného uživatele (/azure/active-directory/develop/web-api).It's standard OAuth on-behalf-of flow (/azure/active-directory/develop/web-api). Aplikaci musíte nakonfigurovat, aby vyžadovala oprávnění ke službě Power BI (s povinnými obory).You need to configure your application to require Power BI service (with the required scopes) permissions. Jakmile máte uživatelský token své aplikace, můžete jednoduše s uživatelským přístupovým tokenem volat rozhraní ADAL API AcquireTokenAsync a zadat adresu URL prostředku Power BI jako ID prostředku:Once you have a user token to your app, you simply call to ADAL API AcquireTokenAsync using the user access token and specify the Power BI resource URL as the resource ID:

var context = new AD.AuthenticationContext(authorityUrl);
var userAssertion = new AD.UserAssertion(userAccessToken);
var clientAssertion = new AD.ClientAssertionCertificate(MyAppId, MyAppCertificate)
var authenticationResult = await context.AcquireTokenAsync(resourceId, clientAssertion, userAssertion);

Které ID objektu je ID instančního objektu?What object ID is the service principal object ID?

ID objektu z hlavní obrazovky registrované aplikace je ID objektu pro aplikaci.The Object ID from the main screen of a registered app is the object ID for the app.

ID objektu, které najdete v části Spravovaná aplikace v místním adresáři > Vlastnosti, je ID instančního objektu, které potřebujete použít.The object ID found in the Managed application in local directory > Properties section is the service principal object ID you need to use. Toto ID objektu slouží k odkazování na instanční objekt pro operace nebo k provádění změn ID instančního objektu.This object ID is to reference a service principal for operations or to make changes to the service principal object ID. Jedná se například o použití instančního objektu v pracovním prostoru v roli správce.Such as applying a service principal as an admin to a workspace.

Jak se Power BI Embedded liší od ostatních služeb Azure?How is Power BI Embedded different from other Azure services?

Před zakoupením Power BI Embedded v Azure musíte mít účet Power BI.You must have a Power BI account before purchasing Power BI Embedded in Azure. Podle vašeho účtu Power BI se určuje váš region nasazení Power BI Embedded.Your Power BI Embedded deployed region determines your Power BI account. Správa prostředku Power BI Embedded v Azure vám umožní:Manage your Power BI Embedded resource in Azure to:

 • Škálovat nahoru/dolůScale up/down
 • Přidávat správce kapacityAdd capacity admins
 • Pozastavit/obnovit službuPause/resume service

Pomocí PowerBI.com můžete přiřazovat nebo rušit přiřazení pracovních prostorů k vaší kapacitě Power BI Embedded.Use PowerBI.com to assign/un-assign workspaces to your Power BI Embedded capacity.

Jaké datové typy balíčku obsahu můžete vložit?What content pack data types can you embed?

Vložit nemůžete řídicí panely a dlaždice vytvořené ze sad dat balíčku obsahu.You can't embed Dashboards and tiles built from content pack datasets. Můžete ale vložit sestavy vytvořené ze sady dat balíčku obsahu.However, you can embed reports built from a content pack dataset.

Jaký je rozdíl mezi zabezpečením na úrovni řádků (RLS) a javascriptovými filtry?What is the difference between using row-level security (RLS) vs. JavaScript filters?

Často dochází k nejasnostem týkajícím se toho, kdy použít RLS a kdy javascriptové filtry. První metoda určuje, co se zobrazí určitému uživateli. Druhá metoda se používá k optimalizaci uživatelského zobrazení.There's often confusion around when to use RLS versus JavaScript filters, because one method is about controlling what a specific user can see, and the other is about optimizing the user's view.

U zabezpečení na úrovni řádků řídí vývojář, který pracuje pro nezávislého výrobce softwaru, filtrování dat ve vytvořeném modelu a generování tokenů pro vložení.For RLS, the ISV developer controls the data filtering as part of the model creation and embed token generation. Koncový uživatel vidí jenom to, co mu nezávislý výrobce softwaru dovolí.The end user sees only what the ISV allows the user to see. V tomto případě se uživatel může rozhodnout, že si zobrazí méně dat, než je vyfiltrovaných. Ale nedokáže obejít konfiguraci zabezpečení na úrovni řádků, aby si zobrazil více dat, než má povolených.In this case, the user can choose to see less than what's being filtered, but won't be able to bypass the RLS configuration and see more than what's allowed.

Při filtrování na straně klienta (JavaScript) může nezávislý výrobce softwaru rozhodnout, co vidí koncový uživatel při počátečním zobrazení, ale nedokáže ovlivnit, jak koncový uživatel změní samotné zobrazení.For client-side filtering (JavaScript), the ISV might decide what the end user sees at the initial view, but they can't control changes the end user might apply to the view itself. Vzhledem k tomu, že klientský kód JavaScriptu uživatele může aktivovat filtrování dat v back-endu, nelze ho považovat za bezpečný.Since user Javascript client code can trigger data filtering on the backend, it can't be considered secure.

Další podrobnosti najdete v referenčních informacích k zabezpečení na úrovni řádků (RLS) a k javascriptovým filtrům.Reference RLS vs JavaScript filters for more details.

Jak můžu spravovat oprávnění pro instanční objekty v Power BI?How do I manage permissions for service principals with Power BI?

Když povolíte používání instančního objektu v Power BI, přestanou platit oprávnění AD dané aplikace.Once you enable service principal to use with Power BI, the application's AD permissions don't take effect anymore. Oprávnění aplikace se pak spravují prostřednictvím portálu pro správu Power BI.The application's permissions are then managed through the Power BI admin portal.

Instanční objekty dědí oprávnění pro všechna nastavení tenanta Power BI ze své skupiny zabezpečení.Service principals inherit the permissions for all Power BI tenant settings from their security group. Pokud chcete oprávnění omezit, vytvořte pro instanční objekty vyhrazenou skupinu zabezpečení a přidejte ji do seznamu Kromě konkrétních skupin zabezpečení pro relevantní povolená nastavení Power BI.To restrict permissions, create a dedicated security group for service principals and add it to the Except specific security groups list for the relevant, enabled Power BI settings.

Tato situace má význam, když přidáváte instanční objekt jako správce k novému pracovnímu prostoru.This situation matters when you add the service principal as an admin to the new workspace. Tuto úlohu můžete provést prostřednictvím rozhraní API nebo pomocí služby Power BI.You can manage this task through the APIs or with the Power BI service.

Kdy používat ID aplikace a kdy ID instančního objektu?When to use an application ID vs. a service principal object ID?

ID aplikace se používá k vytvoření přístupového tokenu při předávání ID aplikace pro ověřování.The application ID is used to create the access token when passing the application ID for authentication.

K odkazování na instanční objekt u operací nebo k provádění změn se používá ID instančního objektu – například použití instančního objektu jako správce pracovního prostoru.To reference a service principal for operations or to make changes you use the service principal object ID — for example, applying a service principal as an admin to a workspace.

Je možné spravovat místní bránu dat pomocí instančního objektu?Can you manage an On-premises data gateway with service principal?

Místní bránu dat (bránu dat) nelze spravovat pomocí instančního objektu tak jako pomocí hlavního účtu.You can't manage an On-premises data gateway (data gateway) using service principal like you can with a master account.

Pomocí hlavního účtu můžete nainstalovat bránu dat, přidat uživatele k bráně, připojit se ke zdrojům dat a provádět další úlohy správy.With a master account, you can install a data gateway, add users to the gateway, connect to data sources, and do other administrative tasks.

Pomocí instančního objektu můžete nakonfigurovat zabezpečení na úrovni řádků (RLS), které využívá zdroj dat místních živých připojení SQL Server Analysis Services (SSAS).With service principal, you can configure row-level security (RLS) using an SQL Server Analysis Services (SSAS) on-premises live connection data source. Tímto způsobem můžete pomocí instančního objektu spravovat uživatele a jejich přístup k datům v SSAS při integraci s Power BI Embedded.This way you can manage users and their access to data in SSAS when integrating with Power BI Embedded using a service principal.

Je možné přihlásit se ke službě Power BI pomocí instančního objektu?Can you sign into the Power BI service with service principal?

Ne, ke službě Power BI se nemůžete přihlásit pomocí instančního objektu.No - you can't sign into Power BI using service principal.

Nemůžete ani využívat obsah jako uživatel v externích aplikacích (vložení SaaS) – bude to možné až po vygenerování tokenu pro vložení.Also, you can't consume content as a user in external applications (SaaS embed), only when you generate an embed token.

Jaké jsou osvědčené postupy pro zvýšení výkonu?What are the best practices to improve performance?

Výkon Power BI EmbeddedPower BI Embedded performance

LicensingLicensing

Jak zakoupit Power BI Embedded?How do I purchase Power BI Embedded?

Power BI Embedded je k dispozici prostřednictvím Azure.Power BI Embedded is available through Azure.

Co se stane, když už mám zakoupené Power BI Premium a teď chci některé z výhod Power BI Embedded v Azure?What happens if I already purchased Power BI Premium and now I want some Power BI Embedded in Azure benefits?

Zákazníci i nadále platí za všechny existující nákupy Power BI Premium až do konce jejich aktuálního období smlouvy. Pak svůj nákup Power BI Premium můžou podle aktuální potřeby změnit.Customers continue to pay for any existing Power BI Premium purchases until the end of their current agreement term and then, at that point, may switch their Power BI Premium purchases as necessary.

Musím zakoupit Power BI Premium, pokud chci přístup k Power BI Embedded?Do I still have to buy Power BI Premium to get access to Power BI Embedded?

Ne, součástí Power BI Embedded je i kapacita Azure potřebná k nasazení a distribuci řešení u zákazníků.No, Power BI Embedded includes the Azure-based capacity that you need to deploy and distribute your solution to customers.

Jaký je při nákupu Power BI Embedded závazek?What's the purchase commitment for Power BI Embedded?

Zákazníci můžou používání měnit každou hodinu.Customers may change their usage on an hourly basis. Pro službu Power BI Embedded neexistuje žádný měsíční ani roční závazek.There's no monthly or annual commitment for the Power BI Embedded service.

Jak se používání Power BI Embedded objeví na mé faktuře?How does the usage of Power BI Embedded show up on my bill?

Power BI Embedded se účtuje podle předvídatelné hodinové sazby na základě typu nasazených uzlů.Power BI Embedded bills on a predictable hourly rate based on the type of node(s) deployed. Dokud je prostředek aktivní, účtuje se vám, i když ho nepoužíváte.You are billed as long as your resource is active, even if there's no usage. Aby se zastavilo účtování, musíte prostředek pozastavit.You need to pause your resource to stop billing.

Kdo potřebuje licenci Power BI Pro pro Power BI Embedded a proč?Who needs a Power BI Pro license for Power BI Embedded and why?

Licenci Power BI Pro nebo instanční objekt potřebujete k použití rozhraní REST API.You need a Power BI Pro license or service principal to use REST APIs. Analytik potřebuje licenci Power BI Pro nebo instanční objekt, aby mohl přidávat sestavy do pracovního prostoru Power BI.To add reports to a Power BI workspace, an analyst needs either a Power BI Pro license or service principal. Správce musí mít licenci Power BI Pro, aby mohl spravovat tenanta a kapacitu Power BI.To manage Power BI tenant and capacity, an admin is required have a Power BI Pro license.

Protože Power BI Embedded umožňuje používat portál Power BI ke správě a ověřování vloženého obsahu, je licence Power BI Pro vyžadovaná k ověření aplikace v PowerBI.com, aby získala přístup k sestavám ve správných úložištích.Because Power BI Embedded allows Power BI portal use for managing and validating embedded content, the Power BI Pro license is required to authenticate the app inside PowerBI.com to get access to the reports in the right repositories.

K vytváření nebo úpravám sestav vložených do vaší aplikace ale koncoví uživatelé nepotřebují licenci Pro, a dokonce ani nemusí být uživateli Power BI.However, for creating/editing embedded reports inside your application, the end user does not need a Pro license as the user isn't required to be a Power BI user at all.

Můžu začít zadarmo?Can I get started for free?

Ano, pro Power BI Embedded můžete využít své kredity Azure.Yes, you can use your Azure credits for Power BI Embedded.

Můžu v Azure získat zkušební prostředí Power BI Embedded?Can I get a trial experience for Power BI Embedded in Azure?

Vzhledem k tomu, že Power BI Embedded je součástí Azure, můžete tuto službu používat s kreditem 200 USD, který získáte při registraci do Azure.Since Power BI Embedded is a part of Azure, it's possible to use the service with the $200 credit received when signing up for Azure.

Je Power BI Embedded dostupný v národních cloudech (státní správa USA, Německo nebo Čína)?Is Power BI Embedded available for national clouds (US Government, Germany, China)?

Power BI Embedded je také dostupný v národních cloudech.Power BI Embedded is also available for national clouds.

Je Power BI Embedded k dispozici pro neziskové organizace a vzdělávací instituce?Is Power BI Embedded available for non-profits and educational?

Pro neziskové a vzdělávací instituce neexistují žádné speciální ceny Azure.There's no special Azure pricing for non-profit and educational entities.

Kolekce pracovních prostorů Power BIPower BI Workspace Collection

Co je Kolekce pracovních prostorů Power BI?What is Power BI Workspace Collection?

Kolekce pracovních prostorů Power BI (Power BI Embedded verze 1) je řešení, které je založené na prostředku Azure Kolekce pracovních prostorů Power BI.Power BI Workspace Collection (Power BI Embedded Version 1) is a solution based on the Power BI Workspace Collection Azure resource. Toto řešení umožňuje vytvářet aplikace Power BI Embedded pro vaše zákazníky pomocí obsahu Power BI v rámci řešení Kolekce pracovních prostorů Power BI, vyhrazených rozhraní API a klíčů kolekce pracovních prostorů k ověření aplikace v Power BI.This solution allows you to create Power BI Embedded applications for your customers using Power BI content under the Power BI Workspace Collection solution, dedicated APIs, and workspace collection keys to authenticate the application to Power BI.

Můžu z Kolekce pracovních prostorů Power BI migrovat do Power BI Embedded?Can I migrate from Power BI Workspace Collection to Power BI Embedded?

 1. Obsah Kolekce pracovních prostorů Power BI můžete pomocí nástroje pro migraci klonovat do Power BI – https://docs.microsoft.com/power-bi/developer/migrate-from-powerbi-embedded#content-migration.You can use the migration tool to clone Power BI Workspace Collection content to Power BI - https://docs.microsoft.com/power-bi/developer/migrate-from-powerbi-embedded#content-migration.

 2. Nejprve otestujte koncept aplikace Power BI Embedded, která používá obsah Power BI.Start with the Power BI Embedded application POC that uses Power BI content.

 3. Až budete připravení k produkci, zakupte vyhrazenou kapacitu Power BI Embedded a přiřaďte této kapacitě svůj obsah Power BI (pracovní prostor).Once you are ready for production, purchase a Power BI Embedded dedicated capacity and assign your Power BI content (workspace) to that capacity.

  Poznámka

  Kolekce pracovních prostorů Power BI můžete při sestavování dál používat paralelně s řešením Power BI Embedded.You can continue to use Power BI Workspace Collection while building in parallel with a Power BI Embedded solution. Až budete připravení, můžete zákazníka přesunout do nového řešení Power BI Embedded a řešení Kolekce pracovních prostorů Power BI vyřadit z provozu.Once you are ready, you can move your customer to the new Power BI Embedded solution and retire the Power BI Workspace Collection solution.

Další informace najdete v článku Jak migrovat obsah kolekce Pracovních prostorů z Power BI do Power BI Embedded.For more information, please reference How to migrate Power BI Workspace Collection content to Power BI Embedded

Plánuje se, že se Kolekce pracovních prostorů Power BI přestane používat?Is Power BI Workspace Collection on a deprecation path?

Ano, ale zákazníci, kteří už řešení Kolekce pracovních prostorů Power BI používají, v tom můžou pokračovat, dokud se používat nepřestane.Yes, but customers that are already using the Power BI Workspace Collection solution can continue to use it until deprecation. Zákazníci také můžou vytvářet nové kolekce pracovních prostorů a jakékoli aplikace Power BI Embedded, které řešení Kolekce pracovních prostorů Power BI stále používají.Customers can also create new workspace collections and any Power BI Embedded applications that still use the Power BI Workspace Collection solution.

Znamená to ale také, že se do žádných řešení Kolekce pracovních prostorů Power BI nepřidávají nové funkce.However, this also means that new features aren't added to any Power BI Workspace Collection solutions. Zákazníkům doporučujeme naplánovat migraci na nové řešení Power BI Embedded.We encourage customers to plan their migration to the new Power BI Embedded solution.

Kdy se ukončí podpora Kolekce pracovních prostorů Power BI?When is Power BI Workspace Collection support discontinued?

Zákazníci, kteří už řešení Kolekce pracovních prostorů Power BI používají, ho můžou dál používat až do konce června 2018 nebo do konce smlouvy o podpoře.Customers that are already using the Power BI Workspace Collections solution can continue to use it until the end of June 2018 or until the end of their support agreement.

V jakých oblastech je možné Kolekci pracovních prostorů PBI vytvořit?In what regions can I create a PBI Workspace Collection?

Dostupné oblasti jsou Austrálie – jihovýchod, Brazílie – jih, Kanada – střed, USA – východ 2, Japonsko – východ, USA – středosever, Severní Evropa, USA – středojih, Jihovýchodní Asie, Velká Británie – jih, Západní Evropa, Indie – západ a USA – západ.The available regions are Australia Southeast, Brazil South, Canada Central, East US 2, Japan East, North Central US, North Europe, South Central US, Southeast Asia, UK South, West Europe, West India, and West US.

Proč je dobré migrovat z Kolekce pracovních prostorů PBI do Power BI Embedded?Why should I migrate from PBI Workspace Collection to Power BI Embedded?

Řešení Power BI Embedded obsahuje některé nové funkce a možnosti, které v Kolekci pracovních prostorů Power BI používat nemůžete.There are some new Power BI Embedded solution features and capabilities that you can't do with Power BI Workspace Collection.

K těmto funkcím patří:Some of the features are:

 • Podporují se všechny zdroje dat PBI.All the PBI data sources are supported. Podporují se pouze dva zdroje dat Kolekce pracovních prostorů Power BI.Only two Power BI Workspace Collection data sources are supported.
 • Nové funkce jako Q&A, aktualizace, záložky, vkládání řídicích panelů a dlaždic a vlastní nabídky jsou podporované jenom v řešení Power BI Embedded.New features such as Q&A, refresh, bookmarks, embedding dashboards & tiles, and custom menus are only supported in the Power BI Embedded solution.
 • Model fakturování kapacityCapacity billing model.

Nástroj pro nastavení vkládáníEmbedding setup tool

Co je Nástroj pro nastavení vkládání?What is the Embedding setup tool?

Nástroj ke nastavení vkládání vám umožní rychle začít a stáhnout si ukázkovou aplikaci k zahájení vkládání pomocí Power BI.The Embedding setup tool allows you to quickly get started and download a sample application to begin embedding with Power BI.

Které řešení si mám vybrat?Which solution should I choose?

Mám staženou ukázkovou aplikaci, které řešení mám vybrat?I've downloaded the sample app, which solution do I choose?

Pokud pracujete v prostředí Embed for your customers (Vložení pro vaše zákazníky), uložte a rozbalte soubor PowerBI-Developer-Samples.zip.If you're working with the Embed for your customers experience, save and unzip the PowerBI-Developer-Samples.zip file. Pak otevřete složku PowerBI-Developer-Samples-master\App Owns Data a spusťte soubor PowerBIEmbedded_AppOwnsData.sln.Then open the PowerBI-Developer-Samples-master\App Owns Data folder and run the PowerBIEmbedded_AppOwnsData.sln file.

Pokud pracujete v prostředí Embed for your organization (Vložení pro vaši organizaci), uložte a rozbalte soubor PowerBI-Developer-Samples.zip.If you're working with the Embed for your organization experience, save and unzip the PowerBI-Developer-Samples.zip file. Otevřete složku PowerBI-Developer-Samples-master\User Owns Data\integrate-report-web-app a spusťte soubor pbi-saas-embed-report.sln.Then open the PowerBI-Developer-Samples-master\User Owns Data\integrate-report-web-app folder and run the pbi-saas-embed-report.sln file.

Jak můžu upravit svou zaregistrovanou aplikaci?How can I edit my registered application?

Pokud chcete zjistit, jak upravovat aplikace zaregistrované do Azure AD, prohlédněte si příručku Rychlý start: Aktualizace aplikace v Azure Active Directory.To learn how to edit Azure AD-registered applications, see Quickstart: Update an application in Azure Active Directory.

Jak můžu upravit svůj profil uživatele nebo data Power BI?How can I edit my Power BI user profile or data?

Tady si můžete přečíst, jak upravit data Power BI.You can learn how to edit your Power BI data here.

Další informace najdete v tématu Řešení potíží s vloženou aplikací.For more information, see Troubleshooting your embedded application.

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try the Power BI Community