Jak v Power BI používat popisky citlivostiHow to apply sensitivity labels in Power BI

Popisky citlivosti služby Microsoft Information Protection na sestavách, řídicích panelech, datových sadách, datových tocích a souborech .pbix chrání váš citlivý obsah proti neoprávněnému přístupu k datům a úniku informací.Microsoft Information Protection sensitivity labels on your reports, dashboards, datasets, dataflows, and .pbix files can guard your sensitive content against unauthorized data access and leakage. Pokud data správně označíte popisky citlivosti, zajistíte tím, že k nim budou mít přístup jenom oprávnění uživatelé.Labeling your data correctly with sensitivity labels ensures that only authorized people can access your data. V tomto článku se dozvíte, jak popisky citlivosti používat ve službě Power BI a v Power BI Desktopu.This article shows you how to apply sensitivity labels in the Power BI service and in Power BI Desktop.

Další informace o popiscích citlivosti v Power BI najdete v tématu Popisky citlivosti v Power BI.For more information about sensitivity labels in Power BI, see Sensitivity labels in Power BI.

Použití popisků citlivosti ve službě Power BIApply sensitivity labels in the Power BI service

Ve službě Power BI můžete popisky citlivosti použít u sestav, řídicích panelů, datových sad a toků dat.In the Power BI service, you can apply sensitivity labels to reports, dashboards, datasets, and dataflows.

Abyste mohli popisky citlivosti používat ve službě Power BI:To be able to apply sensitivity labels in the Power BI service:

Když na svém tenantovi zapnete ochranu dat, zobrazí se popisky citlivosti ve sloupci citlivosti v seznamu řídicích panelů, sestav, datových sad a datových toků.When data protection is enabled on your tenant, sensitivity labels appear in the sensitivity column in the list view of dashboards, reports, datasets, and dataflows.

Povolení popisků citlivosti

Použití nebo změna popisku citlivosti v sestavě nebo řídicím paneluTo apply or change a sensitivity label on a report or dashboard

 1. Klikněte na Další možnosti (...) .Click More options (...).
 2. Vyberte Nastavení.Select Settings.
 3. V podokně na straně s nastavením zvolte odpovídající popisek citlivosti.In the settings side pane choose the appropriate sensitivity label.
 4. Uložte nastavení.Save the settings.

Následující obrázek znázorňuje tyto kroky v sestavě.The following image illustrates these steps on a report

Nastavení popisků citlivosti

Použití nebo změna popisku citlivosti v datové sadě nebo toku datTo apply or change a sensitivity label on a dataset or dataflow

 1. Klikněte na Další možnosti (...) .Click More options (...).
 2. Vyberte Nastavení.Select Settings.
 3. Vyberte kartu datových sad nebo toků dat podle toho, co je relevantní.Select the datasets or dataflows tab, whichever is relevant.
 4. Rozbalte část popisků citlivosti a vyberte vhodný popisek citlivosti.Expand the sensitivity labels section and choose the appropriate sensitivity label.
 5. Použijte toto nastavení.Apply the settings.

Následující dva obrázky znázorňují tyto kroky pro datovou sadu.The following two images illustrate these steps on a dataset.

Zvolte Další možnosti (...) a pak Nastavení.Choose More options (...) and then Settings.

Otevření nastavení datové sady

Na kartě nastavení datových sad otevřete oddíl popisků citlivosti, zvolte požadovaný popisek citlivosti a klikněte na Použít.On the settings datasets tab, open the sensitivity label section, choose the desired sensitivity label, and click Apply.

Volba popisku citlivosti

Použití popisků citlivosti v Power BI Desktopu (Preview)Apply sensitivity labels in Power BI Desktop (preview)

Postup použití popisků citlivosti v Power BI Desktopu:To use sensitivity labels in Power BI Desktop:

 • Musíte mít licenci Power BI Pro.You must have a Power BI Pro license.

 • Popisky citlivosti musí být pro vaši organizaci povolené.Sensitivity labels must be enabled for your organization. Pokud si tím nejste jistí, obraťte se na správce Power BI.Contact your Power BI admin if you aren't sure about this.

 • Musíte patřit do skupiny zabezpečení, která má oprávnění používat popisky citlivosti podle popisu v článku Povolení popisků citlivosti v Power BI.You must belong to a security group that has permissions to apply sensitivity labels, as described in Enable sensitivity labels in Power BI.

 • Musí být splněny všechny licenční a další požadavky.All licensing and other requirements must have been met.

 • Přepínač funkce Information Protection ve verzi Preview v Power BI Desktopu musí být zapnutý.The information protection preview feature switch in Power BI Desktop must be turned on. Pokud na kartě domovské stránky vidíte tlačítko citlivosti, je funkce Preview zapnutá.If you see the sensitivity button on the home tab, the preview feature is on. Pokud toto tlačítko nevidíte, přejděte na Soubor > Možnosti a nastavení > Možnosti > Funkce ve verzi Preview a zaškrtněte políčko vedle položky Information Protection.If you don't see the button, go to File > Options and settings > Options > Preview features, and check the box next to Information protection.

  Snímek obrazovky se stránkou funkcí Desktopu ve verzi Preview

  Důležité

  Abyste mohli začít používat popisky citlivosti, musíte Desktop po zapnutí funkce Information Protection ve verzi Preview restartovat.After turning on the information protection preview feature, you must restart Desktop in order to start using sensitivity labels.

  Pokud při restartování Desktopu dojde k chybě, příčinou může být to, že ve vašem počítači chybí požadovaná verze knihovny modulu runtime Visual C++ Redistributable.If Desktop crashes when you restart it, it may be because your machine lacks the required Visual C++ redistributable runtime library version. Pokud u vás k takové chybě dojde, navštivte stránku pro stažení aktualizace Visual C++ 2015 Redistributable Update 3, kde najdete pokyny ke stažení a instalaci aktualizace.If you experience such a crash, visit the Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Update 3 download page for instructions about how to download and install the update. Po instalaci aktualizace zkuste Desktop spustit znovu.After installing the update, try launching Desktop again.

  Pokud možnost Information Protection ve verzi Preview nevidíte, může být funkce Information Protection ve verzi Preview ve vaší organizaci blokovaná.If you don't see the Information protection preview option, the information protection preview feature may be blocked for your organization. V takovém případě se obraťte na správce Power BI.In this case contact your Power BI administrator.

 • Musíte být přihlášení.You must be signed in.

Pokud chcete použít popisek citlivosti u souboru, na kterém pracujete, klikněte na tlačítko Citlivost na kartě domovské stránky a v zobrazené nabídce vyberte požadovaný popisek.To apply a sensitivity label on the file you're working on, click the sensitivity button in the home tab and choose the desired label from the menu that appears.

Snímek obrazovky s nabídkou popisků citlivosti v Desktopu

Poznámka

Pokud jste zapnuli funkci popisků citlivosti ve Funkcích ve verzi Preview, ale stále nevidíte tlačítko citlivosti, může to znamenat, že nemáte příslušnou licenci, nebo že nepatříte do skupiny zabezpečení, která má oprávnění popisky citlivosti používat, jak je popsáno v tématu Povolení popisků citlivosti v Power BI.If you've turned on the sensitivity labels feature in Preview features but still don't see the sensitivity button, it may indicate that you don't have an appropriate license or that you do not belong to security group that has permissions to apply sensitivity labels, as described in Enable sensitivity labels in Power BI.

Jakmile popisek použijete, zobrazí se na stavovém řádku.After you've applied the label, it will be visible in the status bar.

Snímek obrazovky s popiskem citlivosti ve stavovém řádku Desktopu

Popisky citlivosti při nahrávání nebo stahování souborů .pbix do služby nebo ze službySensitivity labels when uploading or downloading .pbix files to/from the service

 • Když publikujete soubor .pbix do služby Power BI z Desktopu, nebo když nahráváte soubor .pbix do služby Power BI přímo pomocí možnosti Získat data, použije se popisek souboru .pbix pro sestavu i datovou sadu, které se vytvoří ve službě.When you publish a .pbix file to the Power BI service from Desktop, or when you upload a .pbix file to the Power BI service directly using Get data, the .pbix file's label gets applied to both the report and the dataset that are created in the service. Pokud soubor .pbix, který publikujete nebo nahráváte, nahrazuje existující prostředky (tj. prostředky se stejným názvem jako soubor .pbix), přepíše popisek souboru .pbix všechny popisky těchto prostředků.If the .pbix file you’re publishing or uploading replaces existing assets (i.e. assets that have the same name as the .pbix file) the .pbix file's label will overwrite any labels on those assets. Pokud soubor. pbix není označený, popisky ve službě se zachovají.If the .pbix file is unlabeled, the labels in the service will be retained.
 • Když ve službě Power BI použijete možnost stažení do .pbix a stahovaná sestava a datová sada mají popisky a tyto popisky jsou odlišné, použije se u souboru .pbix ten popisek, který je přísnější.When using "Download to .pbix" in the Power BI service, if the report and dataset being downloaded both have labels, and those labels are different, the label that will be applied to the .pbix file is the more restrictive of the two.

Odebrání popisků citlivostiRemove sensitivity labels

SlužbaService

Pokud chcete odebrat popisek citlivosti ze sestavy, řídicího panelu, datové sady nebo toku dat, postupujte stejným způsobem, který se používá pro použití popisků ve službě Power BI, ale po zobrazení výzvy ke klasifikaci citlivosti dat vyberte (Žádné) .To remove a sensitivity label from a report, dashboard, dataset, or dataflow, follow the same procedure used for applying labels in the Power BI service, but choose (None) when prompted to classify the sensitivity of the data.

PlochaDesktop

Odebrání popisku citlivosti ze souboru .pbix po uložení souboru s tímto popiskem se v Desktopu momentálně nepodporuje.Removing the sensitivity label from a .pbix file after it has been saved with the label is currently not supported in Desktop. V takových případech se doporučuje soubor publikovat do služby Power BI a ve službě potom popisek odebrat z následné sestavy a datové sady.In such cases it is recommended to publish the file to the Power BI service and then there in the service to remove the label from the subsequent report and dataset.

Důležité informace a omezeníConsiderations and limitations

Seznam omezení popisků citlivosti v Power BI najdete v článku Popisky citlivosti v Power BI.See Sensitivity labels in Power BI for the list of sensitivity label limitations in Power BI.

Další krokyNext steps

V tomto článku je popsané, jak v Power BI používat popisky citlivosti.This article described how to apply sensitivity labels in Power BI. V následujících článcích najdete podrobnější informace o ochraně dat v Power BI.The following articles provide more details about data protection in Power BI.