Spolupráce v klasickém pracovním prostoruCollaborate in a classic workspace

Pracovní prostory Power BI jsou skvělým místem, kde můžete s kolegy spolupracovat na řídicích panelech, sestavách a datových sadách pro tvorbu aplikací.Power BI workspaces are great places to collaborate with your colleagues on dashboards, reports, and datasets to create apps. Tento článek se týká původních klasických pracovních prostorů.This article is about the original, classic workspaces.

Spolupráce ale nekončí u pracovních prostorů v Power BI.Collaboration doesn’t end with workspaces in Power BI. Když v Power BI vytvoříte některý z klasických pracovních prostorů, vytvoříte na pozadí automaticky i skupinu Microsoftu 365.When you create one of the classic workspaces in Power BI, you're automatically creating a Microsoft 365 group in the background. Microsoft 365 nabízí další skupinové služby, například sdílení souborů ve OneDrivu pro firmy, konverzace v Exchangi, sdílený kalendář a úkoly a další.Microsoft 365 offers other group services, such as sharing files on OneDrive for Business, conversations in Exchange, shared calendar and tasks, and so on. Přečtěte si další informace o skupinách v Microsoftu 365.Read more about groups in Microsoft 365.

Poznámka

V novém prostředí pracovních prostorů se mění vztah mezi pracovními prostory Power BI a skupinami Microsoftu 365.The new workspace experience changes the relationship between Power BI workspaces and Microsoft 365 groups. Když v Power BI vytvoříte jeden z nových pracovních prostorů, nevytvoří se už na pozadí automaticky skupina Microsoftu 365.When you create one of the new workspaces in Power BI, you no longer automatically create a Microsoft 365 group in the background. Další informace najdete v článku věnovaném vytváření nových pracovních prostorů v Power BI.For more information, see Create the new workspaces in Power BI.

Abyste mohli vytvořit pracovní prostor, potřebujete licenci Power BI Pro.You need a Power BI Pro license to create a workspace.

Spolupráce na souborech Power BI Desktopu v pracovním prostoruCollaborate on Power BI Desktop files in a workspace

Pokud soubor Power BI Desktopu po vytvoření publikujete do pracovního prostoru, můžou na něm spolupracovat všichni uživatelé tohoto pracovního prostoru.After you create a Power BI Desktop file, you can publish it to a workspace so everyone in the workspace can collaborate on it.

 1. V Power BI Desktopu na pásu karet Domů vyberte Publikovat a potom v okně Vyberte cíl vyberte pracovní prostor.In Power BI Desktop, select Publish on the Home ribbon, then select the workspace in the Select a destination box.

  Ikona Publikovat

 2. Ve službě Power BI vyberte šipku vedle položky Pracovní prostory a pak vyberte pracovní prostor.In the Power BI service, select the arrow next to Workspaces > select the workspace.

  Pracovní prostory

 3. Vyberte kartu Sestavy a zvolte sestavu.Select the Reports tab, then choose your report.

  Karta Sestavy

  Odtud už jsou postupy stejné jako u jakékoli jiné sestavy Power BI.From here, it's like any other report in Power BI. V pracovním prostoru můžete vy i jeho další uživatelé upravovat sestavu a uložit dlaždice na řídicí panel dle vlastního výběru.You and others in the workspace can modify the report and save tiles to a dashboard of your choosing.

Spolupráce v Microsoftu 365Collaborate in Microsoft 365

Spolupráce v Microsoftu 365 začíná v klasickém pracovním prostoru v Power BI.Collaborating in Microsoft 365 starts from the classic workspace in Power BI.

 1. Ve službě Power BI vyberte šipku vedle položky Pracovní prostory > potom vyberte Další možnosti (…) vedle názvu pracovního prostoru.In the Power BI service, select the arrow next to Workspaces > select More options (...) next to your workspace name.

  Nabídka Pracovní prostory

 2. Tato nabídka nabízí několik způsobů, jak spolupracovat se skupinou:From this menu, you can collaborate with your group in a few ways:

  Až budete do pracovního prostoru skupiny v Microsoftu 365 přecházet poprvé, může to chvíli trvat.The first time you go to your group workspace in Microsoft 365, it may take some time. Počkejte 15 až 30 minut a pak aktualizujte prohlížeč.Give it 15 to 30 minutes, then refresh your browser.

Skupinová konverzace v Microsoftu 365Have a group conversation in Microsoft 365

 1. Vyberte Další možnosti (...) vedle názvu pracovního prostoru > Konverzace.Select More options (...) next to your workspace name > Conversations.

  Karta Konverzace

  V Outlooku pro Microsoft 365 se otevře web e-mailů a konverzací pro pracovní prostor skupiny.The email and conversation site for your group workspace opens in Outlook for Microsoft 365.

  Položka nabídky Kalendář

 2. Přečtěte si další informace o skupinových konverzacích v aplikaci Outlook pro Microsoft 365.Read more about group conversations in Outlook for Microsoft 365.

Plánování události v kalendáři pracovního prostoru skupinySchedule an event on the group workspace calendar

 1. Vyberte Další možnosti (...) vedle názvu pracovního prostoru > Kalendář.Select More options (...) next to the workspace name > Calendar.

  Karta Kalendář

  V Outlooku pro Microsoft 365 se otevře kalendář pro pracovní prostor vaší skupiny.The calendar for your group workspace opens in Outlook for Microsoft 365.

  Outlook pro Microsoft 365

 2. Přečtěte si další informace o kalendářích skupiny v aplikaci Outlook v Microsoftu 365.Read more about group calendars in Outlook in Microsoft 365.

Správa klasického pracovního prostoruManage a classic workspace

Pokud jste vlastník nebo správce pracovního prostoru, můžete také přidávat nebo odebírat členy pracovního prostoru.If you’re an owner or administrator for a workspace, you can also add or remove workspace members. Přečtěte si další informace o správě pracovního prostoru Power BI.Read more about managing a Power BI workspace.

Další krokyNext steps