Živá data SQL Server Analysis Services v Power BISQL Server Analysis Services live data in Power BI

V Power BI existují dva způsoby, jak se můžete připojit k serveru SQL Server Analysis Services, který je v provozu.In Power BI, there are two ways you can connect to a live SQL Server Analysis Services server. Přes Získat data se můžete připojit k serveru SQL Server Analysis Services nebo se můžete připojit k souboru Power BI Desktop nebo excelovému sešitu, který se už k serveru Analysis Services připojuje.In Get data, you can connect to a SQL Server Analysis Services server, or you can connect to a Power BI Desktop file, or Excel workbook, that already connects to an Analysis Services server. Jako osvědčený postup Microsoft důrazně doporučuje používat Power BI Desktop, a to kvůli funkční vybavenosti této sady nástrojů a schopnosti uchování místní záložní kopie souboru Power BI Desktopu.As a best practice, Microsoft strongly recommends using Power BI Desktop because of the richness of the toolset and the ability to maintain a backup copy of the Power BI Desktop file locally.

Důležité

 • Abyste se mohli připojit k serveru služby Analysis Services za provozu, musí být nainstalovaná a správcem nakonfigurovaná místní brána dat.In order to connect to a live Analysis Services server, an On-premises data gateway must be installed and configured by an administrator. Další informace najdete v článku o místní bráně dat.For more information, see On-premises data gateway.
 • Při použití brány zůstávají data na místě.When you use the gateway, your data remains on-premises. Sestavy, které na základě těchto dat vytvoříte, se ukládají do služby Power BI.The reports you create based on that data are saved in the Power BI service.
 • Dotazování pomocí přirozeného jazyka v Q&A je pro živá připojení Analysis Services ve verzi preview.Q&A natural language querying is in preview for Analysis Services live connections.

Připojení k modelu přes Získat dataTo connect to a model from Get data

 1. V Pracovním prostoru vyberte Získat data.In My Workspace, select Get data. Můžete také přejít do pracovního prostoru skupiny, pokud je k dispozici.You can also change to a group workspace, if one is available.

  Připojení pomocí tlačítka Získat data

 2. Vyberte Databáze a další.Select Databases & More.

  Připojení přes Získat data 1

 3. Vyberte SQL Server Analysis Services > Připojit.Select SQL Server Analysis Services > Connect.

  Připojení přes Získat data 2

 4. Vyberte server.Select a server. Pokud tady nevidíte žádné servery, znamená to, že není nakonfigurovaná brána a zdroj dat nebo váš účet není uvedený na kartě Uživatelé zdroje dat v bráně.If you don't see any servers listed here, it means either a gateway, and data source, are not configured, or your account is not listed in the Users tab of the data source, in the gateway. Obraťte se na svého správce.Check with your administrator.

 5. Vyberte model, ke kterému se chcete připojit.Select the model you want to connect to. Může být tabulkový nebo multidimenzionální.This could be either Tabular or Multidimensional.

Po připojení se model zobrazí na vašem webu Power BI v sekci Pracovní prostor / Datové sady.After you connect to the model, it will appear in your Power BI site in My Workspace/Datasets. Pokud jste byli přepnutí do pracovního prostoru skupiny, datová sada se zobrazí v rámci skupiny.If you were switched to a group workspace, then the dataset will appear within the group.

Připojení k datové sadě

Dashboard tilesDashboard tiles

Pokud připnete vizuály ze sestavy na řídicí panel, připnuté dlaždice se automaticky aktualizují každých 10 minut.If you pin visuals from a report to the dashboard, the pinned tiles are automatically refreshed every 10 minutes. Pokud se data na vašem místním serveru Analysis Services aktualizují, dlaždice se po 10 minutách aktualizují automaticky.If the data in your on-premises Analysis Services server is updated, the tiles will get auto-updated after 10 minutes.

Běžné problémyCommon Issues

 • Chyba o nemožnosti načíst schéma modelu – tato chyba nastane, když uživatel připojující se k SSAS nemá přístup k databázi, datové krychli a modelu SSAS.Cannot load the model schema error - This error occurs when the user connecting to SSAS does not have access to the SSAS database, cube and model.

Další krokyNext steps

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try the Power BI Community