Přihlášení ke službě Power BISign in to Power BI service

PLATÍ PRO: Platí pro.Služba Power BI pro podnikové uživatele Platí pro.Služba Power BI pro návrháře a vývojáře Neplatí pro.Power BI Desktop Neplatí pro.Vyžaduje licenci Pro nebo Premium APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Applies to.Power BI service for designers & developers Does not apply to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

Účty Power BIPower BI accounts

Před přihlášením k Power BI budete potřebovat účet.Before you can sign in to Power BI, you'll need an account. Účet Power BI můžete získat dvěma způsoby.There are two ways to get a Power BI account. Při prvním zakoupí organizace licence Power BI pro své zaměstnance.The first is when your organization purchases Power BI licenses for its employees. Při druhém si jednotlivci zaregistrují bezplatné zkušební verze nebo osobní licence.And the second is when individuals sign up for free trials or personal licenses. Tento článek popisuje první způsob.This article covers the first scenario.

První přihlášeníSign in for the first time

Krok 1: Otevření služby Power BIStep 1: open the Power BI service

Pro práci se službou Power BI potřebujete prohlížeč.The Power BI service runs in a browser.

  • Pokud jste dostali e-mail od kolegy s odkazem na řídicí panel nebo sestavu, výběrem tohoto odkazu otevřete tuto sestavu nebo otevřete tento řídicí panel.If you've received an email from a colleague, with a link to a dashboard or report, select the link to Open this report or Open this dashboard.

    Snímek obrazovky zobrazuje e-mail, který obsahuje odkaz na sestavu

  • V opačném případě otevřete svůj oblíbený prohlížeč a zadejte adresu app.powerbi.com.Otherwise, open your favorite browser and type app.powerbi.com.

    Snímek obrazovky s prohlížečem s adresou app.powerbi.com

Krok 2: Zadání e-mailové adresyStep 2: type your email address

Při prvním přihlášení Microsoft zkontroluje, jestli už máte nějaký účet Microsoft 365.The first time you sign in, Microsoft checks to see if you already have a Microsoft 365 account. V příkladu níže už má Pradtanna licenci na jiné služby Microsoftu.In the example below, Pradtanna already has a license for other Microsoft services.

Snímek obrazovky s výzvou k přihlášení

Zadejte svoje heslo.Enter your password. Jedná se o heslo k vašemu účtu Microsoft 365.This is your Microsoft 365 account password. Je to stejný e-mail a heslo, které používáte pro jiné produkty Microsoftu, například Outlook nebo Office.It is the same email and password that you use for other Microsoft products, such as Outlook and Office. V závislosti na nastavení vašeho účtu můžete být vyzváni k zadání kódu odeslaného na váš e-mail nebo mobilní zařízení.Depending on how your account is set up, you may also be prompted to enter a code sent to your email or mobile device.

Snímek obrazovky s dialogovým oknem Zadejte heslo

Někdy vám globální správce přiřadí licenci a pošle e-mail s těmito informacemi.Sometimes, your global administrator will assign you a license and send you an email with this information. V doručené poště najděte uvítací e-mail a při prvním přihlášení postupujte podle pokynů.Look in your Inbox for a welcome email and follow the instructions to sign in for the first time. K přihlášení použijte stejný e-mailový účet.Use this same email account for your sign-in.

Krok 3: Prostudování podmínek a ujednáníStep 3: Review the terms and conditions

Přečtěte si podmínky a ujednání a pokud souhlasíte, zaškrtněte políčko a zvolte Spustit.Review the terms and conditions, and if you agree, select the checkbox and choose Start.

Obrazovka s podmínkami a ujednáními

Krok 4: Kontrola domovské cílové stránkyStep 4: review your Home landing page

Při úplně první návštěvě otevře Power BI vaši domovskou cílovou stránku.On your first visit, Power BI opens your Home landing page. Pokud se domovská stránka neotevře, vyberte ji v navigačním podokně.If Home doesn't open, select it from the nav pane.

snímek obrazovky znázorňující vybranou domovskou stránku

Na domovské stránce uvidíte veškerý obsah, se kterým máte oprávnění pracovat.On Home, you'll see all the content that you have permission to use. Ze začátku nemusí být na vaší domovské stránce moc obsahu, ale nebojte se, to se změní, jakmile Power BI začnou používat i vaši kolegové.At first, there may not be much content, but don't worry, that will change as you start to use Power BI with your colleagues. Pamatujte si na sestavu, kterou vám kolega nasdílel e-mailem?Remember that report that your colleague shared with you via email? Je na vaší domovské stránce v oblasti Sdílí se se mnou.It's on your Home landing page under the heading Shared with me.

Domovská cílová stránka

Pokud nechcete Power BI otevírat na domovské stránce, můžete nastavit, aby se místo toho otevíral doporučený řídicí panel nebo sestava.If you don't want Power BI to open to Home, you can set a Featured dashboard or report to open instead.

Bezpečná práce s obsahemSafely interact with content

Ostatní s vámi jako s podnikovým uživatelem budou sdílet obsah. Interakcemi s tímto obsahem můžete zkoumat data a na jejich základě přijímat obchodní rozhodnutí.As a business user, others will share content with you and you'll interact with that content to explore the data and make business decisions. Při používání filtrů, průřezů, odběrů, exportů a změně velikosti nemusíte mít obavy – vaše činnost nemá žádný vliv na podkladovou datovou sadu ani na původní sdílený obsah (řídicí panely a sestavy).As you filter, slice, subscribe, export, and resize, don't worry -- your work is not impacting the underlying dataset or the original shared content (dashboards and reports). Power BI je bezpečné místo, kde můžete zkoumat a experimentovat.Power BI is a safe space for you to explore and experiment. To ale neznamená, že si nemůžete uložit změny – můžete.That doesn't mean you can't save your changes - you can. Tyto změny se ale projeví jen u vašeho zobrazení obsahu.But those changes only affect your view of the content. K původnímu výchozímu zobrazení se navíc můžete vrátit pouhým kliknutím na tlačítko.And reverting to the original default view is as easy as clicking a button.

Tlačítko Obnovit výchozí

Odhlášení ze služby Power BISign out of the Power BI service

Když zavřete službu Power BI nebo se z ní odhlásíte, vámi provedené změny se uloží, abyste mohli příště začít tam, kde jste skončili.When you close or sign out of the Power BI service, your changes are saved so you can pick up right where you left off.

Power BI ukončíte tak, že jednoduše zavřete kartu prohlížeče, na které pracujete.To close Power BI, close the browser tab where you are working.

zavření karty výběrem symbolu x

Pokud počítač sdílíte s jinými uživateli, doporučujeme se před ukončením Power BI odhlásit.If you share a computer, we recommend signing out each time you close Power BI. Odhlásíte se tak, že v pravém horním rohu vyberete svůj profilový obrázek a zvolíte Odhlásit se.To sign out, from the upper right corner, select your Profile picture, and choose Sign out.

vybraný profil

Jak řešit problémy a co vzít do úvahyTroubleshooting and considerations

  • Pokud jste si Power BI zaregistrovali jako jednotlivec, přihlaste se e-mailovou adresou, kterou jste použili k registraci.If you've signed up for Power BI as an individual, sign in with the email address you used to sign up.

  • Někteří uživatelé používají Power BI s více než jedním účtem.Some people use Power BI with more than one account. Pokud je to váš případ, při přihlašování se zobrazí výzva, abyste ze seznamu vybrali požadovaný účet.If so, when signing in, you will be prompted to select an account from a list.

Další krokyNext steps

Zobrazení aplikace Power BIView a Power BI app