Podokno Analýza ve vizuálech Power BIThe Analytics pane in Power BI visuals

Podokno Analýza bylo zavedeno pro nativní vizuály v listopadu 2018.The Analytics pane was introduced for native visuals in November 2018. Tento článek vysvětluje, jak lze prezentovat vizuály s rozhraním API v2.5.0 a spravovat jejich vlastnosti v podokně Analýza.This article discusses how Power BI visuals with API v2.5.0 can present and manage their properties in the Analytics pane.

Podokno Analýza

Správa podokna AnalýzaManage the Analytics pane

Správa podokna Analýza se podobá správě vlastností v podokně Formát, objekt se tedy definuje v souboru capabilities.json vizuálu.Just as you'd manage properties in the Format pane, you manage the Analytics pane by defining an object in the visual's capabilities.json file.

Rozdíly pro podokno Analýza jsou následující:For the Analytics pane, the differences are as follows:

 • Pod definici objektu přidáte pole objectCategory s hodnotou 2.Under the object's definition, you add an objectCategory field with a value of 2.

  Poznámka

  Volitelné pole objectCategory bylo zavedeno v rozhraní API 2.5.0.The optional objectCategory field was introduced in API 2.5.0. Definuje aspekt vizuálu, který daný objekt řídí (1 = Formátování, 2 = Analýza).It defines the aspect of the visual that the object controls (1 = Formatting, 2 = Analytics). Aspekt Formatting Formátování se používá pro prvky, jako jsou jako vzhled a chování, barvy, osy a popisky.Formatting is used for such elements as look and feel, colors, axes, and labels. Aspekt Analytics Analýza se používá pro prvky, jako jsou předpovědi, trendy, referenční čáry a tvary.Analytics is used for such elements as forecasts, trendlines, reference lines, and shapes.

  Pokud hodnota není zadaná, objectCategory použije výchozí aspekt Formátování.If the value isn't specified, objectCategory defaults to "Formatting."

 • Objekt musí mít tyto dvě vlastnosti:The object must have the following two properties:

  • show typu bool s výchozí hodnotou false.show of type bool, with a default value of false.
  • displayName typu text.displayName of type text. Výchozí hodnota, kterou zvolíte, se stane počátečním zobrazovaným názvem dané instance.The default value that you choose becomes the instance's initial display name.
{
 "objects": {
  "YourAnalyticsPropertiesCard": {
   "displayName": "Your analytics properties card's name",
   "objectCategory": 2,
   "properties": {
    "show": {
     "type": {
      "bool": true
     }
    },
    "displayName": {
     "type": {
      "text": true
     }
    },
   ... //any other properties for your Analytics card
   }
  }
 ...
 }
}

Další vlastnosti můžete definovat stejným způsobem jako u objektů podokna Formát.You can define other properties in the same way that you do for Format objects. A výčet objektů můžete vytvořit stejně jako v podokně Formát.And you can enumerate objects just as you do in the Format pane.

Známá omezení a problémy u podokna AnalýzaKnown limitations and issues of the Analytics pane

 • Podokno Analýza zatím nenabízí podporu více instancí.The Analytics pane has no multi-instance support yet. Objekty nemůžou mít jiný než statický selektor ("selector": null) a vizuály Power BI nemůžou mít více instancí karty definovaných uživatelem.Objects can't have a selector other than static (that is, "selector": null), and Power BI visuals can't have user-defined multiple instances of a card.
 • Vlastnosti typu integer se nezobrazují správně.Properties of type integer aren't displayed correctly. Jako alternativní řešení místo toho použijte typ numeric.As a workaround, use type numeric instead.

Poznámka

 • Podokno Analýza se používá jenom pro objekty, které přidávají nové informace nebo vnášejí do prezentovaných informací nové světlo (například dynamické referenční čáry, které znázorňují důležité trendy).Use the Analytics pane only for objects that add new information or shed new light on the presented information (for example, dynamic reference lines that illustrate important trends).
 • Všechny možnosti, které řídí vzhled a chování vizuálu (tedy formátování) by se měly nacházet v podokně Formátování.Any options that control the look and feel of the visual (that is, formatting) should be limited to the Formatting pane.