Schopnosti a vlastnosti vizuálů Power BICapabilities and properties of Power BI visuals

Pomocí schopností poskytujete hostiteli informace o svém vizuálu.You use capabilities to provide information to the host about your visual. Všechny vlastnosti modelu schopností jsou optional.All properties on the capabilities model are optional.

Kořenové objekty schopností vizuálu jsou dataRoles, dataViewMappings atd.The root objects of a visual's capabilities are dataRoles, dataViewMappings, and so on.

{
  "dataRoles": [ ... ],
  "dataViewMappings": [ ... ],
  "objects": { ... },
  "supportsHighlight": true|false,
  "advancedEditModeSupport": 0|1|2,
  "sorting": { ... }
}

Definování datových polí, která vizuál očekává: dataRolesDefine the data fields that your visual expects: dataRoles

K definování polí, které lze svázat s daty, použijte dataRoles.To define fields that can be bound to data, you use dataRoles. dataRoles přebírá pole objektů DataViewRole, které definuje všechny požadované vlastnosti.dataRoles takes an array of DataViewRole objects, which defines all the required properties.

VlastnostiProperties

 • name: Interní název tohoto datového pole (musí být jedinečný)name: The internal name of this data field (must be unique).
 • kind: Druh pole:kind: The kind of field:
  • Grouping: Diskrétní hodnoty, které se používají k seskupení polí měr.Grouping: Discrete values that are used to group measure fields.
  • Measure: Číselné datové hodnotyMeasure: Numeric data values.
  • GroupingOrMeasure: Hodnoty, které lze použít jako seskupení nebo míruGroupingOrMeasure: Values that can be used as either a grouping or a measure.
 • displayName: Název, který se uživateli zobrazuje v podokně VlastnostidisplayName: The name displayed to the user in the Properties pane.
 • description: Stručný popis pole (nepovinné)description: A short description of the field (optional).
 • requiredTypes: Požadovaný typ dat pro tuto roli dat.requiredTypes: The required type of data for this data role. Hodnoty, které se neshodují, jsou nastavené na null (nepovinné).Values that don't match are set to null (optional).
 • preferredTypes: Preferovaný typ dat ro tuto roli dat (nepovinné)preferredTypes: The preferred type of data for this data role (optional).

Platné datové typy pro requiredTypes a preferredTypesValid data types in requiredTypes and preferredTypes

 • bool: Logická hodnotabool: A boolean value
 • integer: Celočíselná hodnotainteger: An integer (whole number) value
 • numeric: Číselná hodnotanumeric: A numeric value
 • text: Textová hodnotatext: A text value
 • geography: Geografická datageography: A geographic data

PříkladExample

"dataRoles": [
  {
    "displayName": "My Category Data",
    "name": "myCategory",
    "kind": "Grouping",
    "requiredTypes": [
      {
        "text": true
      },
      {
        "numeric": true
      },
      {
        "integer": true
      }
    ],
    "preferredTypes": [
      {
        "text": true
      }
    ]
  },
  {
    "displayName": "My Measure Data",
    "name": "myMeasure",
    "kind": "Measure",
    "requiredTypes": [
      {
        "integer": true
      },
      {
        "numeric": true
      }
    ],
    "preferredTypes": [
      {
        "integer": true
      }
    ]
  },
  {
    "displayNameKey": "Visual_Location",
    "name": "Locations",
    "kind": "Measure",
    "displayName": "Locations",
    "requiredTypes": [
      {
        "geography": {
          "address": true
        }
      },
      {
        "geography": {
          "city": true
        }
      },
      {
        "geography": {
          "continent": true
        }
      },
      {
        "geography": {
          "country": true
        }
      },
      {
        "geography": {
          "county": true
        }
      },
      {
        "geography": {
          "place": true
        }
      },
      {
        "geography": {
          "postalCode": true
        }
      },
      {
        "geography": {
          "region": true
        }
      },
      {
        "geography": {
          "stateOrProvince": true
        }
      }
    ]
  }
]

Předchozí role dat by vytvořily pole, která jsou zobrazená na následujícím obrázku:The preceding data roles would create the fields that are displayed in the following image:

Pole rolí dat

Definování způsobu mapování dat: dataViewMappingsDefine how you want the data mapped: dataViewMappings

Vlastnost DataViewMapping popisuje, jak spolu role dat vzájemně souvisí, a umožňuje pro ně specifikovat podmíněné požadavky.A DataViewMappings property describes how the data roles relate to each other and allows you to specify conditional requirements for the them.

Většina vizuálů poskytuje jedno mapování, můžete ale zadat více mapování DataViewMapping.Most visuals provide a single mapping, but you can provide multiple dataViewMappings. Každé platné mapování vytvoří zobrazení dat.Each valid mapping produces a data view.

"dataViewMappings": [
  {
    "conditions": [ ... ],
    "categorical": { ... },
    "table": { ... },
    "single": { ... },
    "matrix": { ... }
  }
]

Další informace najdete v článku Principy mapování zobrazení dat ve vizuálech Power BI.For more information, see Understand data view mapping in Power BI visuals.

Definování možnosti podokna vlastností: objectsDefine property pane options: objects

Objekty popisují přizpůsobitelné vlastnosti přidružené k vizuálu.Objects describe customizable properties that are associated with the visual. Každý objekt může mít více vlastností a každá vlastnost obsahuje typ, který je k ní přidružený.Each object can have multiple properties, and each property has a type that's associated with it. Typy odkazují na to, čím vlastnost bude.Types refer to what the property will be.

"objects": {
  "myCustomObject": {
    "displayName": "My Object Name",
    "properties": { ... }
  }
}

Další informace najdete v článku Objekty a vlastnosti vizuálů Power BI.For more information, see Objects and properties of Power BI visuals.

Obsluha částečného zvýrazňování: supportsHighlightHandle partial highlighting: supportsHighlight

Standardně je tato hodnota nastavená na false, což znamená, že se hodnoty filtrují automaticky, když je na stránce něco vybráno.By default, this value is set to false, which means that your values are automatically filtered when something on the page is selected. Toto automatické filtrování následně aktualizuje vizuál tak, aby se zobrazila jen vybraná hodnota.This automatic filtering in turn updates your visual to display only the selected value. Pokud chcete zobrazit kompletní data, ale zvýraznit jen vybrané položky, musíte v souboru capabilities.json nastavit supportsHighlight na true.If you want to display the full data but highlight only the selected items, you need to set supportsHighlight to true in your capabilities.json file.

Další informace najdete v článku Zvýraznění datových bodů ve vizuálech Power BI.For more information, see Highlight data points in Power BI visuals.

Obsluha režimu rozšířených úprav: advancedEditModeSupportHandle advanced edit mode: advancedEditModeSupport

Vizuál může deklarovat podporu režimu rozšířených úprav.A visual can declare its support of advanced edit mode. Vizuál standardně režim rozšířených úprav nepodporuje, pokud není v souboru capabilities.json uvedeno jinak.By default, a visual doesn't support advanced edit mode, unless stated otherwise in the capabilities.json file.

Další informace najdete v článku Režim rozšířených úprav ve vizuálech Power BI.For more information, see Advanced edit mode in Power BI visuals.

Možnosti řazení dat ve vizuálu: sortingData sorting options for visual: sorting

Vizuál může definovat chování při řazení prostřednictvím svých možností.A visual can define its sorting behavior via its capabilities. Vizuál standardně nepodporuje úpravy pořadí řazení, pokud v souboru capabilities.json není uvedeno jinak.By default, a visual doesn't support modifying its sorting order, unless stated otherwise in the capabilities.json file.

Další informace najdete v článku Možnosti řazení ve vizuálech Power BI.For more information, see Sorting options for Power BI visuals.