Připojení k databázi Oracle z PowerAppsConnect to an Oracle database from PowerApps

Po vytvoření připojení a sestavení aplikace v PowerApps můžete v databázi Oracle vytvářet seznamy tabulek a vytvářet, číst, aktualizovat a odstraňovat řádky tabulky.List tables, and create, read, update and delete table rows in an Oracle database after you create a connection and build an app in PowerApps. Připojení k databázi Oracle podporuje úplné delegování filtrování, řazení a dalších funkcí, ale nepodporuje delegování aktivačních událostí a uložených procedur.The Oracle Database connection supports full delegation of filtering, sorting, and other functions but not triggers or stored procedures.

PožadavkyPrerequisites

 • Oracle 9 a novějšíOracle 9 and later
 • Klientský software Oracle 8.1.7 a novějšíOracle client software 8.1.7 and later
 • Instalace místní brány datInstallation of an on-premises data gateway
 • Instalace sady SDK klienta OracleInstallation of the Oracle client SDK

Instalace místní brány datInstall an on-premises data gateway

Pokud chcete bránu nainstalovat, postupujte podle kroků v tomto článku.To install a gateway, follow the steps in this tutorial.

Místní brána dat funguje jako most poskytující rychlý a bezpečný přenos dat mezi místními daty (data, která nejsou v cloudu) a službami Power BI, Microsoft Flow, Logic Apps a PowerApps.An on-premises data gateway acts as a bridge, providing quick and secure data transfer between on-premises data (data that isn't in the cloud) and the Power BI, Microsoft Flow, Logic Apps, and PowerApps services. Stejnou bránu můžete použít s několika službami a zdroji dat.You can use the same gateway with multiple services and multiple data sources. Další informace najdete v tématu vysvětlujícím místní brány dat.For more information, see Understand gateways.

Instalace klienta OracleInstall Oracle client

Na stejný počítač, na kterém máte nainstalovanou místní bránu dat, nainstalujete i soubor z části stránky s nadpisem 64-bit ODAC 12c Release 4 (12.1.0.2.4) for Windows x64.On the same computer as the on-premises data gateway, install the 64-bit ODAC 12c Release 4 (12.1.0.2.4) for Windows x64. Jinak se zobrazí chyba popsaná v seznamu známých problémů, když se pokusíte vytvořit nebo použít připojení.Otherwise, an error will appear if you try to create or use the connection, as the list of known issues describes.

Vytvoření aplikace z tabulky v databázi OracleCreate an app from a table in an Oracle database

 1. V PowerApps Studiu v nabídce Soubor (u levého okraje) klikněte nebo klepněte na Nový.In PowerApps Studio, click or tap New on the File menu (near the left edge).

  Možnost Nový

 2. V části Začít vašimi daty klikněte nebo klepněte na šipku.Under Start with your data, click or tap the arrow.

  Zobrazí se seznam stávajících připojení.A list of connections that you already have appears.

 3. Klikněte nebo klepněte na Nové připojení.Click or tap New connection.

  Nové připojení

 4. V seznamu připojení klikněte nebo klepněte na Databáze Oracle.In the list of connections, click or tap Oracle Database.

  Nová databáze

 5. Zadejte název serveru Oracle, uživatelské jméno a heslo.Specify the name of an Oracle server, a username, and a password.

  Pokud je potřeba identifikátor SID, zadejte server v tomto formátu:Specify a server in this format if an SID is required:
  nazevserveru/SIDServerName/SID

  Parametry připojení

 6. Klikněte nebo klepněte na požadovanou bránu nebo nějakou nainstalujte.Click or tap the gateway that you want to use, or install one.

  Pokud se brána po instalaci nezobrazuje, klikněte na Aktualizovat seznam bran.If your gateway doesn't appear after you install it, click Refresh gateway list.

  Nová brána

 7. Vytvořte připojení kliknutím nebo klepnutím na Vytvořit.Click or tap Create to create the connection.

  Nový

 8. Klikněte nebo klepněte na výchozí datovou sadu.Click or tap the default dataset.

  Nový

 9. V seznamu tabulek klikněte nebo klepněte na požadovanou tabulku.In the list of tables, click or tap the table that you want to use.

  Nový

 10. Aplikaci vytvoříte kliknutím na Připojit.Click Connect to create the app.

  Nový

PowerApps vytvoří aplikaci, která má tři obrazovky a zobrazuje data z vybrané tabulky:PowerApps creates an app that has three screens and shows data from the table that you selected:

 • BrowseScreen1, která uvádí všechny položky v tabulce.BrowseScreen1, which lists all entries in the table.
 • DetailScreen1, která poskytuje podrobné informace o každé položce.DetailScreen1, which provides more info about a single entry.
 • EditScreen1, ve které mohou uživatelé položku aktualizovat nebo vytvořit novou.EditScreen1, in which users can update an entry or create an entry.

Nový

Další krokyNext steps

 • Aplikaci, kterou jste právě vygenerovali, uložíte stisknutím Ctrl+S.To save the app that you've just generated, press Ctrl-S.
 • Pokud chcete přizpůsobit obrazovku BrowseScreen1 (zobrazuje se automaticky), přečtěte si téma o přizpůsobení rozložení.To customize BrowseScreen1 (which appears by default), see Customize a layout.
 • Pokud chcete přizpůsobit obrazovku DetailsScreen1 nebo EditScreen1, přečtěte si téma o přizpůsobení formulářů.To customize DetailsScreen1 or EditScreen1, see Customize a form.

Známé problémy, tipy a řešení potížíKnown issues, tips, and troubleshooting

 1. Nepovedlo se navázat spojení s bránou.Cannot reach the Gateway.

  Tato chyba se zobrazí, pokud se nemůže místní brána dat připojit ke cloudu.This error appears if the on-premises data gateway can't connect to the cloud. Pokud chcete zkontrolovat stav brány, přihlaste se na web powerapps.microsoft.com, klikněte nebo klepněte na Brány a potom klikněte nebo klepněte na požadovanou bránu.To check the status of your gateway, sign in to powerapps.microsoft.com, click or tap Gateways, and then click or tap the gateway that you want to use.

  Ujistěte se, že je brána spuštěná a že má přístup k internetu.Make sure that your gateway is running and can connect to the Internet. Bránu neinstalujte na počítač, který by mohl být vypnutý nebo v režimu spánku.Avoid installing the gateway on a computer that may be turned off or asleep. Dále zkuste restartovat službu místní brány dat (PBIEgwService).Also try restarting the on-premises data gateway service (PBIEgwService).

 2. System.Data.OracleClient vyžaduje verzi klientského softwaru Oracle 8.1.7 nebo vyšší.System.Data.OracleClient requires Oracle client software version 8.1.7 or greater.

  Tato chyba se zobrazí, když sada SDK klienta Oracle není nainstalovaná na stejném počítači jako místní brána dat.This error appears if the Oracle client SDK isn't installed on the same computer as the on-premises data gateway. Pokud tento problém chcete vyřešit, nainstalujte si oficiálního zprostředkovatele.To resolve this issue, install the official provider.

 3. Tabulka '[Tablename]' nedefinuje žádné klíčové sloupce.Table '[Tablename]' does not define any key columns.

  Tato chyba se zobrazí, pokud se připojujete k tabulce, která nemá primární klíč vyžadovaný k připojení k databázi Oracle.This error appears if you're connecting to a table that doesn't have a primary key, which the Oracle Database connection requires.

 4. V době psaní tohoto návodu nejsou v tabulkách podporovány uložené procedury, tabulky se složenými klíči a vnořené typy objektu.As of this writing, stored procedures, tables with composite keys, and nested object types in tables aren't supported.