Funkce Concat a Concatenate v PowerAppsConcat and Concatenate functions in PowerApps

Zřetězí jednotlivé řetězce textu a řetězce v tabulce.Concatenates individual strings of text and strings in tables.

PopisDescription

Funkce Concat zřetězí výsledek vzorce použitého na všechny záznamy tabulky a vznikne jeden řetězec.The Concat function concatenates the result of a formula applied across all the records of a table, resulting in a single string. Tato funkce slouží ke shrnutí řetězců tabulky, stejně jako to dělá funkce Sum s čísly.Use this function to summarize the strings of a table, just as the Sum function does for numbers.

Pole aktuálně zpracovávaného záznamu jsou dostupná ve vzorci.Fields of the record currently being processed are available within the formula. Můžete na ně jednoduše odkázat jejich názvem, stejně jako byste odkazovali na jakoukoli jinou hodnotu.You simply reference them by name as you would any other value. V celé aplikaci také můžete odkazovat na vlastnosti ovládacích prvků a jiné hodnoty.You can also reference control properties and other values from throughout your app. Další podrobnosti najdete v příkladech níže a v tématu o práci s oborem záznamů.For more details, see the examples below and working with record scope.

Pomocí funkce Split můžete rozdělit řetězec do tabulky podřetězců.Use the Split function to split a string into a table of substrings.

Funkce Concatenate zřetězí kombinaci jednotlivých řetězců a jednosloupcovou tabulku řetězců.The Concatenate function concatenates a mix of individual strings and a single-column table of strings. Když tuto funkci použijete s jednotlivými řetězci, odpovídá použití operátoru &.Used with individual strings, this function is equivalent to using the & operator. Můžete použít vzorec, který zahrnuje funkci ShowColumns, k vytvoření tabulky s jedním sloupcem z tabulky, která má více sloupců.You can use a formula that includes the ShowColumns function to create a single-column table from a table that has multiple columns.

SyntaxeSyntax

Concat( Tabulka; Vzorec )Concat( Table, Formula )

 • Tabulka – povinné.Table - Required. Tabulka, se kterou se má provést výpočetTable to operate on.
 • Vzorec – povinné.Formula - Required. Vzorec, který se má použít na záznamy tabulky.Formula to apply across the records of the table.

Concatenate( Řetězec1 [; Řetězec2;...])Concatenate( String1 [, String2, ...] )

 • Řetězce – povinné.String(s) - Required. Kombinace jednotlivých řetězců nebo jednosloupcová tabulka řetězců.Mix of individual strings or a single-column table of strings.

PříkladyExamples

ConcatConcat

 1. Přidejte ovládací prvek Tlačítko a nastavte jeho vlastnost OnSelect na tento vzorec:Add a Button control, and set its OnSelect property to this formula:

  Collect(Products; {String:"Violin"; Wind:"Trombone"; Percussion:"Bongos"}; {String:"Cello"; Wind:"Trumpet"; Percussion:"Tambourine"})Collect(Products, {String:"Violin", Wind:"Trombone", Percussion:"Bongos"}, {String:"Cello", Wind:"Trumpet", Percussion:"Tambourine"})

 2. Stiskněte F5, klikněte na tlačítko a pak se stisknutím klávesy Esc vraťte do pracovního prostoru návrhu.Press F5, click the button, and then press Esc to return to the design workspace.
 3. Přidejte ovládací prvek Popisek a jeho vlastnost Text nastavte na tento vzorec:Add a Label control, and set its Text property to this formula:

  Concat(Products; String & " ")Concat(Products, String & " ")

  Popisek zobrazí Violin Cello.The label shows Violin Cello.

ConcatenateConcatenate

 1. Přidejte ovládací prvek Textové zadání a pojmenujte ho AuthorName.Add a Text input control, and name it AuthorName.
 2. Přidejte ovládací prvek Popisek a jeho vlastnost Text nastavte na tento vzorec:Add a Label control, and set its Text property to this formula:
  Concatenate("By "; AuthorName.Text)Concatenate("By ", AuthorName.Text)
 3. Zadejte své jméno do AuthorName.Type your name in AuthorName.

  Popisek zobrazí text By následovaný vaším jménem.The label shows By followed by your name.

Pokud byste měli tabulku Employees, která obsahuje sloupec FirstName a sloupec LastName, tento vzorec by zřetězil data v jednotlivých řádcích těchto sloupců.If you had an Employees table that contained a FirstName column and a LastName column, this formula would concatenate the data in each row of those columns.
Concatenate(Employees.FirstName; " "; Employees.LastName)Concatenate(Employees.FirstName, " ", Employees.LastName)