Funkce Split v PowerAppsSplit function in PowerApps

Rozdělí textový řetězec do tabulky podřetězců.Splits a text string into a table of substrings.

PopisDescription

Funkce Split rozdělí textový řetězec do tabulky podřetězců.The Split function breaks a text string into a table of substrings. Funkci Split můžete použít k rozdělení seznamů položek oddělených čárkami, kalendářních dat, které mezi částmi data používají lomítko, i v jiných situacích, kdy se používá dobře definovaný oddělovač.Use Split to break up comma delimited lists, dates that use a slash between date parts, and in other situations where a well defined delimiter is used.

K rozdělení textového řetězce se používá řetězec oddělovače.A separator string is used to break the text string apart. Oddělovačem může být žádný, jeden nebo víc znaků, které se v textovém řetězci vyhledají jako celek.The separator can be zero, one, or more characters that are matched as a whole in the text string. Při použití řetězce nulové délky nebo prázdného se řetězec rozdělí na jednotlivé znaky.Using a zero length or blank string results in each character being broken out individually. Nalezené oddělovače se ve výsledku nezobrazí.The matched separator characters are not returned in the result. Pokud se nenajde žádný oddělovač, vrátí se celý textový řetězec jako jeden výsledek.If no separator match is found then the entire text string is returned as a single result.

K opětovnému zkombinování řetězce (bez oddělovačů) použijte funkci Concat.Use the Concat function to recombine the string (without the separators).

SyntaxeSyntax

Split( Text; Oddělovač )Split( Text, Separator )

  • Text – povinný argument.Text - Required. Text, který se má rozdělit.Text to split.
  • Oddělovač – povinný argument.Separator - Required. Oddělovač, který se má používat k rozdělení řetězce.Separator to use in splitting the string. Může mít žádný, jeden nebo víc znaků.Can be zero, one, or more characters.

PříkladyExamples

VzorecFormula PopisDescription VýsledekResult
Split( "Apples, Oranges, Bananas"; "," )Split( "Apples, Oranges, Bananas", "," ) Rozdělí různé druhy ovoce podle oddělovače v podobě čárky.Splits the different fruits apart, based on the comma separator. Rozdělení se provede jenom podle čárky a ne podle mezery za ní, takže ve výsledku bude mezera před „ Oranges“ a „ Bananas“.The split is performed based on only the comma and not the space after it, resulting in a space at the front of " Oranges" and " Bananas".
TrimEnds( Split( "Apples, Oranges, Bananas"; "," ) )TrimEnds( Split( "Apples, Oranges, Bananas", "," ) ) Stejné jako předchozí příklad, ale tentokrát se odebere mezera pomocí funkce TrimEnds, která se aplikuje na tabulku s jedním sloupcem vytvořenou funkcí Split.Same as the previous example, but in this case the space is removed by the TrimEnds function, operating on the single column table that is produced by Split. Mohli jsme použít také oddělovač „, “, který zahrnuje mezeru za čárkou, ale to by správně nefungovalo, pokud by v řetězci nebyla žádná mezera nebo v něm byly mezery dvě.We could have also used the separator ", " which includes the space after the comma, but that would not have worked properly if there is no space or there are two spaces.
Split( "08/28/17"; "/" )Split( "08/28/17", "/" ) Rozdělí datum s použitím lomítka jako oddělovače.Splits the date apart, using a forward slash as the separator.
Split( "Hello, World"; "," )Split( "Hello, World", "," ) Rozdělí slova s použitím čárky jako oddělovače.Splits the words apart, using a comma as the separator. Druhý výsledek začíná mezerou, protože ta byla znakem hned za čárkou.The second result starts with a space since this was the character immediately following the comma.
Split( "Hello, World"; "o" )Split( "Hello, World", "o" ) Rozdělí řetězec s použitím znaku „o“ jako oddělovače.Splits the string apart, using the character "o" as the separator.
Split( "Hello, World"; "l" )Split( "Hello, World", "l" ) Rozdělí řetězec s použitím znaku „l“ jako oddělovače.Splits the string apart, using the single character "l" as the separator. Protože mezi oběma znaky l ve slově Hello nebyly žádné znaky, byla vrácena hodnota blank (prázdné).Since there were no characters between the two l's in Hello, a blank value was returned.
Split( "Hello, World"; "ll" )Split( "Hello, World", "ll" ) Rozdělí řetězec s použitím dvou znaků „l“ jako oddělovače.Splits the string apart, using the double character "ll" as the separator.
Split( "Hello, World"; "%" )Split( "Hello, World", "%" ) Rozdělí řetězec s použitím znaku procenta jako oddělovače.Splits the string apart, using the percent sign as the separator. Protože se tento oddělovač v řetězci neobjevuje, vrátí se celý řetězec jako jeden výsledek.Since this separator does not appear in the string, the entire string is returned as one result.
Split( "Hello, World"; "" )Split( "Hello, World", "" ) Rozdělí řetězec s použitím prázdného řetězce (žádného znaku) jako oddělovače.Splits the string apart, using an empty string as the separator (zero characters). Tím se řetězec rozdělí na jednotlivé znaky.This will break the string on each character.