Funkce DateValue, TimeValue a DateTimeValue v PowerAppsDateValue, TimeValue, and DateTimeValue functions in PowerApps

Převede datum, čas nebo obojí v řetězci na hodnotu data a času.Converts a date, a time, or both in a string to a date/time value.

PopisDescription

Funkce DateValue převede řetězec data (například 10. 1. 2014) na hodnotu data a času.The DateValue function converts a date string (for example, "10/01/2014") to a date/time value.

Funkce TimeValue převede řetězec času (například 12:15) na hodnotu data a času.The TimeValue function converts a time string (for example, "12:15 PM") to a date/time value.

Funkce DateTimeValue převede řetězec data a času (například 10. ledna 2014 12:15) na hodnotu data a času.The DateTimeValue functions converts a date and time string (for example, "January 10, 2013 12:13 AM") to a date/time value.

Funkce DateValue ignoruje všechny informace o čase v řetězci data a funkce TimeValue ignoruje všechny informace o datu v řetězci času.The DateValue function ignores any time information in the date string, and the TimeValue function ignores any date information in the time string.

Ve výchozím nastavení se používá jazyk aktuálního uživatele, ten ale můžete změnit, aby se řetězce interpretovaly správně.By default, the language used is that of the current user, but you can override this to ensure that strings are interpreted properly. Například 10/1/1920 se interpretuje jako 1. října v angličtině (en) a 10. ledna v češtině (cs).For example, "10/1/1920" is interpreted as October 1st in "en" and as January 10th in "fr".

Data musí být v jednom z následujících formátů:Dates must be in one of these formats:

 • MM/DD/RRRRMM/DD/YYYY
 • DD/MM/RRRRDD/MM/YYYY
 • DD Měs RRRRDD Mon YYYY
 • Měsíc DD, RRRRMonth DD, YYYY

Pokud chcete převádět číselné součásti datum, měsíc a rok a hodina, minuta a sekunda, podívejte se na články k funkcím Date a Time.See the Date and Time functions to convert from numeric components date, month, and year, and hour, minute, and second.

Další informace najdete také v části týkající se práce s daty a časy.Also see working with dates and times for more information.

Pokud chcete převést čísla, přečtěte si článek o funkci Value.To convert numbers, see the Value function.

SyntaxeSyntax

DateValue( Řetězec [; Jazyk ])DateValue( String [, Language ])
DateTimeValue( Řetězec [; Jazyk ])DateTimeValue( String [, Language ])
TimeValue( Řetězec [; Jazyk ])TimeValue( String [, Language ])

 • Řetězec – povinné.String - Required. Textový řetězec, který obsahuje hodnotu data, času nebo kombinace data a času.A text string that contains a date, time, or combination date and time value.
 • Jazyk – volitelné.Language - Optional. Řetězec jazyka, který by vrátila funkce Language v prvních dvou znacích.A language string, such as would be returned by the first two characters from the Language function. Pokud není uvedený, použije se jazyk klienta aktuálního uživatele.If not provided, the language of the current user's client is used.

PříkladyExamples

DateValueDateValue

Pokud jste do ovládacího prvku pro zadávání textu s názvem Startdate zadali 10/11/2014 a potom nastavili vlastnost Text popisku na tuto funkci:If you typed 10/11/2014 into a text-input control named Startdate and then set the Text property of a label to this function:

 • Text(DateValue(Startdate.Text); DateTimeFormat.LongDate)Text(DateValue(Startdate.Text), DateTimeFormat.LongDate)

  Popisek by zobrazil Saturday, October 11, 2014, pokud byl váš počítač nastavený na národní prostředí en.The label would show Saturday, October 11, 2014, if your computer were set to the en locale.

  Poznámka

  S parametrem DateTimeFormat můžete použít několik možností jiných než LongDateTime.You can use several options, other than LongDateTime, with the DateTimeFormat parameter. Pokud chcete zobrazit seznam těchto možností, zadejte do pole funkce parametr následovaný ihned vykřičníkem.To display a list of those options, type the parameter, followed immediately by an exclamation point, in the function box.

 • Text(DateValue(Startdate.Text; "cs"); DateTimeFormat.LongDate)Text(DateValue(Startdate.Text, "fr"), DateTimeFormat.LongDate)

  Popisek by zobrazil Pondělí 10. listopadu 2014.The label would show Monday, November 10, 2014.

Pokud jste to stejně udělali s 20. října 2014:If you did the same thing on October 20, 2014:

 • DateDiff(DateValue(Startdate.Text); Today())DateDiff(DateValue(Startdate.Text), Today())

  Pokud byl váš počítač nastavený na jazyk en, zobrazí popisek 9 jako počet dní mezi 11. říjnem a 20. říjnem.If your computer were set to the en language, the label would show 9, indicating the number of days between October 11 and October 20. Funkce DateDiff také může zobrazit rozdíl v měsících, čtvrtletích nebo rocích.The DateDiff function can also show the difference in months, quarters, or years.

DateTimeValueDateTimeValue

Pokud jste do ovládacího prvku pro zadávání textu s názvem Start zadali 10/11/2014 1:50:24.765 PM a potom nastavili vlastnost Text popisku na tuto funkci:If you typed 10/11/2014 1:50:24.765 PM into a text-input control named Start and then set the Text property of a label to this function:

 • Text(DateTimeValue(Start.Text); DateTimeFormat.LongDateTime)Text(DateTimeValue(Start.Text), DateTimeFormat.LongDateTime)

  Popisek by zobrazil Saturday, October 11, 2014 1:50:24 PM, pokud byl váš počítač nastavený na národní prostředí "en".The label would show Saturday, October 11, 2014 1:50:24 PM if your computer were set to the "en" locale.

  Poznámka

  S parametrem DateTimeFormat můžete použít několik možností jiných než LongDateTime.You can use several options, other than LongDateTime, with the DateTimeFormat parameter. Pokud chcete zobrazit seznam těchto možností, zadejte do pole funkce parametr následovaný ihned vykřičníkem.To display a list of those options, type the parameter, followed immediately by an exclamation point, in the function box.

 • Text(DateTimeValue(Start.Text; "cs"); DateTimeFormat.LongDateTime)Text(DateTimeValue(Start.Text, "fr"), DateTimeFormat.LongDateTime)

  Popisek by zobrazil Pondělí 10. listopadu 2014 13:50:24.The label would show Monday, November 10, 2014 1:50:24 PM.

 • Text(DateTimeValue(Start.Text); "dddd; mmmm dd; yyyy hh:mm:ss.fff AM/PM")Text(DateTimeValue(Start.Text), "dddd, mmmm dd, yyyy hh:mm:ss.fff AM/PM")

  Popisek by zobrazil Saturday, October 11, 2014 01:50:24:765 PM, pokud byl váš počítač nastavený na národní prostředí en.The label would show Saturday, October 11, 2014 01:50:24:765 PM if your computer were set to the en locale.

  Jako alternativu můžete zadat hh:mm:ss.f nebo hh:mm:ss.ff, pokud chcete čas zaokrouhlit na nejbližší desetinu nebo setinu sekundy.As an alternative, you can specify hh:mm:ss.f or hh:mm:ss.ff to round the time to the nearest tenth or hundredth of a second.

TimeValueTimeValue

Pojmenujte ovládací prvek pro zadávání textu FinishedAt a nastavte vlastnost Text popisku na tuto funkci:Name a text-input control FinishedAt, and set the Text property of a label to this function:

If(TimeValue(FinishedAt.Text)<TimeValue("5:00:00.000 PM"); "You made it!"; "Too late!")If(TimeValue(FinishedAt.Text)<TimeValue("5:00:00.000 PM"), "You made it!", "Too late!")

 • Pokud do ovládacího prvku FinishedAt zadáte 4:59:59.999 PM, zobrazí popisek You made it! (Zvládl jsi to!).If you type 4:59:59.999 PM into the FinishedAt control, the label shows "You made it!"
 • Pokud do ovládacího prvku FinishedAt zadáte 5:00:00.000 PM, zobrazí popisek Too late! (Už je pozdě!).If you type 5:00:00.000 PM into the FinishedAt control, the label shows "Too late!"