Nastavení upozornění na data pro řídicí panel Power BISet up data alerts for the Power BI dashboard

Poznámka

Tento článek je součástí série kurzů, jak používat PowerApps, Microsoft Flow a Power BI s SharePointem Online.This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Přečtěte si úvod k sérii, který vám poskytne obecnější přehled celého tématu i související soubory ke stažení.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

V této úloze přidáme v Power BI výstrahu, která nás informuje, pokud schválení čekajících projektů trvá moc dlouho, a tok, který zareaguje, pokud se taková výstraha objeví.In this task we'll add an alert in Power BI to let us know if pending projects are taking too long to approve, and a flow that responds when that alert occurs. Další informace o výstrahách najdete v článku o upozorněních na data ve službě Power BI.For more information on alerts, see Data alerts in Power BI service.

Krok 1: Vytvoření výstrahyStep 1: Create an alert

 1. Ve službě Power BI otevřete řídicí panel, který jste vytvořili v minulé úloze.In the Power BI service, open the dashboard you created in the last task.
 2. Na kartě s číslem klikněte nebo klepněte na tři tečky (... ).On the card with the single number, click or tap the ellipsis (. . .).

  Karta s maximálním počtem dní čekání na schválení

 3. Vpravo nahoře klikněte nebo klepněte naClick or tap ikonu zvonku..

  Nabídka dlaždic

 4. V pravém podokně klikněte nebo klepněte na Přidat pravidlo výstrahy.In the right pane, click or tap Add alert rule.

  Přidání pravidla výstrahy

 5. Podívejte se na možnosti, které jsou pro výstrahy k dispozici, třeba jak často se má výstraha spouštět.Look at the options that are available for alerts, such as how frequently an alert should run. Jako Prahovou hodnotu zadejte 25 a pak klikněte nebo klepněte na Uložit a zavřít.Enter a value of 25 for Threshold, then click or tap Save and close.

  Nastavení prahové hodnoty pro výstrahu a uložení

I když je 56 nad prahovou hodnotu 25, výstraha se hned teď neaktivuje.The alert won't fire right now even though 56 is above the threshold of 25. Aktivuje se po aktualizaci dat. To uvidíme, až scénář projdeme od začátku do konce.It will fire when data is updated, which we'll see when we run through the scenario end-to-end.

Když se výstrahy aktivují, Power BI odešle e-mail tvůrci výstrahy. Jak odeslat další zprávy pomocí Microsoft Flow, si ukážeme v dalším kroku.When the alerts fires, Power BI sends email to the creator of the alert, and we'll see how to send additional mail using Microsoft Flow, in the next step.

Krok 2: Vytvoření toku, který na výstrahu reagujeStep 2: Create a flow that responds to the alert

 1. Přihlaste se k flow.microsoft.com, klikněte nebo klepněte na Služby a pak na Power BI.Sign into flow.microsoft.com, click or tap Services, then Power BI.

  Power BI v Microsoft Flow

 2. Klikněte nebo klepněte na Odeslání e-mailu jakýmkoli příjemcům, když se aktivuje upozornění na data Power BI.Click or tap Send an e-mail to any audience when a Power BI data alert is triggered.

  Odeslání e-mailu, když se aktivuje upozornění na data Power BI

 3. Klikněte nebo klepněte na Použít tuto šablonu.Click or tap Use this template.
 4. Pokud ještě nejste přihlášení, přihlaste se k Outlooku a Power BI a pak klikněte nebo klepněte na Pokračovat.If you're not already signed in, sign into Outlook and Power BI, then click or tap Continue.

  Přihlášení a pokračování

 5. V rozevíracím seznamu ID upozornění vyberte Výstraha pro maximální počet dní čekání na schválení.In the Alert Id drop-down list, select Alert for Max days pending approval.

  Zadání výstrahy jako aktivační události

 6. Do pole Komu zadejte platnou e-mailovou adresu.In the To box, enter a valid email address.

  Zadání příjemce e-mailu

 7. Kliknutím nebo klepnutím na Upravit zobrazíte další pole, která můžete aktualizovat.Click or tap Edit to see other fields that you can update.

  Upravení e-mailu výstrahy

 8. V pravém horním rohu obrazovky klikněte na Vytvořit tok a pak klikněte na Hotovo.At the top right of the screen, click Create flow, then Done.

  Tlačítko Hotovo

Spuštění tohoto toku uvidíme, až scénář projdeme od začátku do konce.We will see this flow run when we run through the scenario end-to-end. Teď přejdeme k poslední úloze v tomto scénáři – vložení sestavy Power BI do SharePointu.Now we'll move on to the last task in this scenario - embedding a Power BI report into SharePoint.

Další krokyNext steps

Dalším krokem v této sérii kurzů je vložení sestavy projektu Power BI do SharePointu Online.The next step in this tutorial series is to embed the Power BI project report in SharePoint Online.