Generování aplikace pro zpracování žádostí projektuGenerate an app to handle project requests

Poznámka

Tento článek je součástí série kurzů, jak používat PowerApps, Microsoft Flow a Power BI s SharePointem Online.This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Přečtěte si úvod k sérii, který vám poskytne obecnější přehled celého tématu i související soubory ke stažení.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

Teď, když jsou sharepointové seznamy na místě, můžeme sestavit a přizpůsobit svoji první aplikaci.Now that the SharePoint lists are in place, we can build and customize our first app. Aplikace PowerApps je integrovaná se SharePointem, takže je snadné vygenerovat základní aplikaci na tři obrazovky přímo ze seznamu.PowerApps is integrated with SharePoint, so it's easy to generate a basic three screen app directly from a list. Tato aplikace umožňuje zobrazit shrnutí a podrobné informace pro každou položku seznamu, aktualizovat existující položky seznamu a vytvořit nové položky seznamu.This app allows you to view summary and detailed information for each list item, update existing list items, and create new list items. Pokud vytvoříte aplikaci přímo ze seznamu, aplikace se zobrazí jako zobrazení pro tento seznam.If you create an app directly from a list, the app appears as a view for that list. Tuto aplikaci pak můžete spustit v prohlížeči i na mobilním telefonu.You can then run that app in a browser, as well as on a mobile phone.

Tip

Balíček ke stažení pro tento scénář obsahuje hotovou verzi této aplikace: project-requests-app.msapp.The download package for this scenario includes a finished version of this app: project-requests-app.msapp.

1. krok: Vygenerování aplikace ze sharepointového seznamuStep 1: Generate an app from a SharePoint list

 1. V seznamu Project Requests, který jste si vytvořili, klikněte nebo klepněte na PowerApps a na Vytvořit aplikaci.In the Project Requests list you created, click or tap PowerApps, then Create an app.

  Vytvoření aplikace

 2. Pojmenujte aplikaci, například Aplikace Project Requests, a pak klikněte nebo klepněte na Vytvořit.Give the app a name, like "Project Requests app", then click or tap Create. Jakmile bude aplikace připravená, otevře se v PowerApps Studiu pro web.When the app is ready, it opens in PowerApps Studio for web.

  Zadání názvu aplikace

2. krok: Kontrola aplikace v PowerApps StudiuStep 2: Review the app in PowerApps Studio

 1. V PowerApps Studiu se v levém navigačním panelu ve výchozím nastavení nachází hierarchické zobrazení obrazovek a ovládacích prvků v aplikaci.In PowerApps Studio, the left navigation bar by default shows a hierarchical view of the screens and controls in the app.

  PowerApps Studio s hierarchickým zobrazením

 2. Když kliknete nebo klepnete na ikonu miniatury, přepnete zobrazení.Click or tap the thumbnail icon to switch views.

  Výběr zobrazení v PowerApps Studiu

 3. Když kliknete nebo klepnete na každou obrazovku, zobrazíte ji v prostředním podokně.Click or tap each screen to view it in the middle pane. Obrazovky jsou tři:There are three screens:

  (a).(a). Obrazovka procházení, kde můžete procházet, řadit a filtrovat data získaná ze seznamu.The browse screen, where you browse, sort, and filter the data pulled in from the list.

  (b).(b). Obrazovka podrobností, kde můžete zobrazit více podrobností o položce.The details screen, where you view more detail about an item.

  (c).(c). Obrazovka pro úpravy nebo vytváření, kde se dá upravit existující položka nebo vytvořit nová.The edit/create screen, where you edit an existing item or create a new one.

  PowerApps Studio se zobrazením miniatur

3. krok: Přizpůsobení obrazovky procházení aplikaceStep 3: Customize the app's browse screen

 1. Klikněte nebo klepněte na obrazovku procházení.Click or tap the browse screen.

  Tato obrazovka má rozložení obsahující galerii s položkami seznamu, jakož i jiné ovládací prvky, jako panel hledání a tlačítko řazení.This screen has a layout that contains a gallery to show list items, as well as other controls, like a search bar and sort button.

 2. Kliknutím nebo klepnutím na libovolný záznam s výjimkou prvního vyberte galerii BrowseGallery1.Select the BrowseGallery1 gallery by clicking or tapping any record except the first one.

  Galerie procházení

 3. V pravém podokně v části Vlastnosti klikněte nebo klepněte na Project Requests.In the right pane, under Properties, click or tap Project Requests.

 4. Aktualizujte pole podle následujícího seznamu:Update the fields to match the following list:

  • RequestDateRequestDate

  • RequestorRequestor

  • TitleTitle

   Pole galerie

 5. S vybraným prvkem BrowseGallery1 vyberte vlastnost Items.With BrowseGallery1 still selected, select the Items property.

  Vlastnost Items (Položky)

 6. Změňte vzorec na SortByColumns(Filter('Project Requests'; StartsWith(Title; TextSearchBox1.Text)); "Title"; If(SortDescending1; Descending; Ascending)).Change the formula to SortByColumns(Filter('Project Requests', StartsWith(Title, TextSearchBox1.Text)), "Title", If(SortDescending1, Descending, Ascending)).

  Řádek vzorců

  Ten umožňuje řazení a hledání podle pole Title místo výchozího, které vybrala aplikace PowerApps.This allows you to sort and search by the Title field, instead of the default that PowerApps picked. Další informace najdete v části Podrobný rozbor vzorce.See Formula deep-dive for more information.

 7. Klikněte nebo klepněte na Soubor a pak na Uložit.Click or tap File, then Save. Klikněte nebo klepněte na ikonu Ikona pro návrat do aplikace, která vás vrátí do aplikace.Click or tap Back to app icon to go back to the app.

4. krok: Kontrola obrazovky podrobností aplikace a úprav aplikaceStep 4: Review the app's details screen and edit screen

 1. Klikněte nebo klepněte na obrazovku podrobností.Click or tap the details screen.

  Tato obrazovka má jiné rozložení, které obsahuje formulář pro zobrazení, který zobrazuje podrobnosti o položce vybrané v galerii.This screen has a different layout that contains a display form to show the details for an item selected in the gallery. Obsahuje ovládací prvky pro úpravy a odstraňování položek a k přechodu zpět na obrazovku procházení.It has controls to edit and delete items, and to go back to the browse screen.

  Formulář pro zobrazení podrobností

 2. Klikněte nebo klepněte na obrazovku pro úpravy.Click or tap the edit screen.

  Tato obrazovka obsahuje formulář pro úpravy, kde se dá upravit vybraná položka nebo vytvořit nová (pokud sem přejdete přímo z obrazovky procházení).This screen contains an edit form to edit the selected item, or create a new one (if you come here directly from the browse screen). Obsahuje ovládací prvky k ukládání nebo zahazování změn.It has controls to save or discard changes.

  Formulář pro úpravy

5. krok: Spuštění aplikace ze seznamuStep 5: Run the app from the list

 1. V seznamu Project Requests klikněte nebo klepněte na Všechny položky a pak na Aplikace Project Requests.In the Project Requests list, click or tap All Items, then Project Requests app.

  Zobrazení aplikace Project Requests

 2. Klikněte na možnost Otevřít, která otevře aplikaci na nové kartě prohlížeče.Click Open, which opens the app in a new browser tab.

  Otevření aplikace Project Requests

 3. V aplikaci klikněte nebo klepněte naIn the app, click or tap Ikona přechodu na podrobnosti pro první položku v galerii procházení.for the first item in the browse gallery.

  První položka galerie

 4. Vpravo nahoře klikněte nebo klepněte naClick or tap Ikona tužky pro úpravy , abyste mohli položku upravit.to edit the item.

 5. Aktualizujte pole Description – změňte poslední slovo ze „skupina“ na „team“ a potom klikněte nebo klepněte na Ikona značky zaškrtnutí.Update the Description field – change the last word from "group" to "team," then click or tap Check mark icon

  Aktualizace pole Description

 6. Zavřete kartu prohlížeče.Close the browser tab.

 7. Vraťte se do seznamu Project Requests, klikněte nebo klepněte na Aplikace Project Requests a pak na Všechny položky.Go back to the Project Requests list, click or tap Project Requests app, then All Items.

  Zobrazení všech položek

 8. Zkontrolujte změnu, kterou jste udělali z aplikace.Verify the change you made from the app.

  Ověření úprav

Je to poměrně jednoduchá aplikace a provedli jsme jenom několik základních vlastních úprav, ale vidíte, že je možné rychle vytvořit něco zajímavého.This is a pretty simple app, and we only made a few basic customizations, but you can see it's possible to quickly build something interesting. Půjdeme dál k dalšímu úkolu, prohlédněte si ale trochu aplikaci, jestli chcete, a podívejte se, jak ovládací prvky a vzorce spolupracují a vytvářejí chování aplikace.We're going to move on to the next task, but look around the app a little more if you want, and see how the controls and formulas work together to drive app behavior.

Podrobný rozbor vzorceFormula deep-dive

Tato část je nepovinná, ale díky ní budete lépe rozumět tomu, jak vzorce fungují.This section is optional, but it will help you understand more about how formulas work. V 3. kroku tohoto úkolu jsme upravili vzorec pro vlastnost Items prvku BrowseGallery1.In step 3 of this task, we modified the formula for the Items property of BrowseGallery1. Konkrétně jsme změnili řazení a vyhledávání, aby využívalo pole Title místo pole, které vybere PowerApps.Specifically, we changed the sort and search to use the Title field, instead of the field that PowerApps picked. Tady je upravený vzorec:Here's the modified formula:

SortByColumns ( Filter ( 'Project Requests'; StartsWith ( Title; TextSearchBox1.Text ) ); "Title"; If ( SortDescending1; Descending; Ascending ) )SortByColumns ( Filter ( 'Project Requests', StartsWith ( Title, TextSearchBox1.Text ) ), "Title", If ( SortDescending1, Descending, Ascending ) )

Ale co tento vzorec dělá?But what does this formula do? Určuje zdroj dat, která se zobrazí v galerii, filtruje je podle jakéhokoliv textu zadaného do vyhledávacího pole a řadí výsledky podle tlačítka řazení v aplikaci.It determines the source of data that appears in the gallery, filters the data based on any text entered in the search box, and sorts the results based on the sort button in the app. Vzorec přitom využívá funkce.The formula uses functions to do its work. Funkce vezmou parametry (tj. vstup), provedou operaci (například filtrování) a vrátí hodnotu (tj. výstup):Functions take parameters (i.e. input), perform an operation (like filtering), and return a value (i.e. output):

 • Funkce SortByColumns řadí tabulku podle jednoho nebo více sloupců.The SortByColumns function sorts a table based on one or more columns.
 • Funkce Filter vyhledá záznamy v tabulce, které vyhovují zadanému vzorci.The Filter function finds the records in a table that satisfy a formula that you specify.
 • Funkce StartsWith testuje, jestli jeden textový řetězec začíná jiným textovým řetězcem.The StartsWith function tests whether one text string begins with another.
 • Funkce If vrátí jednu hodnotu, pokud je podmínka pravdivá, a vrátí jinou hodnotu, pokud je stejná podmínka nepravdivá.The If function returns one value if a condition is true, and returns another value if the same condition is false.

Když tyto funkce zkombinujete ve vzorci, stane se toto:When you put the functions together in the formula, here's what happens:

 1. Pokud zadáte text do vyhledávacího pole, funkce StartsWith ho porovná se začátkem každého řetězce ve sloupci Title v seznamu.If you enter text in the search box, the StartsWith function compares that text to the start of each string in the Title column of the list.

  StartsWith ( Title; TextSearchBox1.Text )StartsWith ( Title, TextSearchBox1.Text )

  Například pokud do vyhledávacího pole zadáte „de“, uvidíte čtyři výsledky, včetně položek, které začínají na „Desktop“ a „Device“.For example, if you enter "de" in the search box, you see four results, including items that start with "Desktop" and "Device." Neuvidíte žádné položky „Mobile devices“, protože ty nezačínají na „de“.You won't see all the "Mobile devices" items because those don't start with "de."

 2. Funkce Filter vrátí řádky z tabulky Project Requests.The Filter function returns rows from the Project Requests table. Pokud ve vyhledávacím poli není k porovnání žádný text, Filter vrátí všechny řádky.If there is no text in the search box to compare, Filter returns all rows.

  Filter ( 'Project Requests'; StartsWith ( Title; TextSearchBox1.Text )Filter ( 'Project Requests', StartsWith ( Title, TextSearchBox1.Text )

 3. Funkce If zjistí, jestli je proměnná SortDescending1 nastavená na hodnotu true nebo false (to nastavuje tlačítko řazení v aplikaci).The If function looks at whether the variable SortDescending1 is set to true or false (the sort button in the app sets it). Funkce pak vrátí hodnotu Descending (Sestupně) nebo Ascending (Vzestupně).The function then returns a value of Descending or Ascending.

  If ( SortDescending1; Descending; Ascending )If ( SortDescending1, Descending, Ascending )

 4. A teď může funkce SortByColumns seřadit galerii.Now the SortByColumns function can sort the gallery. V tomto případě řadí podle pole Title, to ale může být jiné než to, podle kterého hledáte.In this case, it sorts based on the Title field, but this can be a different field than the one you search on.

Pokud jste to s námi vydrželi až sem, doufáme, že máte lepší představu o tom, jak tento vzorec funguje a jak můžete kombinovat funkce a další prvky, aby aplikace měly požadované chování.If you stuck with us up to this point, we hope you have a better sense of how this formula works, and how you can combine functions and other elements to drive the behavior your apps require. Další informace najdete v článku Referenční informace ke vzorcům pro PowerApps.For more information, see Formula reference for PowerApps.

Další krokyNext steps

Dalším krokem v této sérii kurzů je Vytvoření toku pro správu schválení projektů.The next step in this tutorial series is to Create a flow to manage project approvals.