Aktualizace a údržba pro nástroj Configuration ManagerUpdates and servicing for Configuration Manager

Platí pro: System Center Configuration Manager (Current Branch)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Nástroj Configuration Manager používá v konzolovou metodu údržby nazvanou aktualizace a údržba.Configuration Manager uses an in-console service method called Updates and Servicing. Tato metoda v konzole snadno najít a nainstalovat doporučené aktualizace pro vaši infrastrukturu nástroje Configuration Manager.This in-console method makes it easy to find and install recommended updates for your Configuration Manager infrastructure. V konzole údržby doplňují out-of-band aktualizace, jako je například opravy hotfix.In-console servicing is supplemented by out-of-band updates such as hotfixes. Aktualizace out-of-band jsou určené pro zákazníky, kteří musí řešit problémy, které můžou být specifické pro jejich prostředí.The out-of-band updates are intended for customers who need to resolve issues that might be specific to their environment.

Tip

Podmínky upgradovat, aktualizovat, a nainstalovat se používají k popisu tři samostatné koncepty v nástroji Configuration Manager.The terms upgrade, update, and install are used to describe three separate concepts in Configuration Manager. Další informace o používání každý termín, naleznete v tématu o upgradu, aktualizaci a instalaci.For more information about how each term is used, see About upgrade, update, and install.

Základní a aktualizované verzeBaseline and update versions

Nejnovější základní verzi použijte při instalaci nové lokality v nové hierarchii.Use the latest baseline version when you install a new site in a new hierarchy.

 • Základní verze můžete také použijte k upgradu ze System Center 2012 Configuration Manager.Also use a baseline version to upgrade from System Center 2012 Configuration Manager.

 • Po upgradu na aktuální větve nástroje Configuration Manager, nepoužívejte základní verze na aktuální.After upgrading to Configuration Manager current branch, don't use baseline versions to stay current. Místo toho použijte pouze konzolových aktualizací aktualizovat na nejnovější verzi.Instead, only use in-console updates to update to the newest version.

 • Pravidelně se vydávají další základní verze.Periodically, additional baseline versions are released. Pokud používáte nejnovější základní verzi k instalaci nové hierarchie, byste se vyhnout instalaci zastaralé nebo Nepodporovaná verze nástroje Configuration Manager, za nímž následuje další upgrade vaší infrastruktury pro přivedení aktuální.When you use the latest baseline version to install a new hierarchy, you avoid installing an outdated or unsupported version of Configuration Manager, followed by an additional upgrade of your infrastructure to bring it up-to-date.

Po dokončení instalace základní verze jsou další verze Configuration Manageru dostupné jako konzolové aktualizace.After you install a baseline version, additional versions of Configuration Manager are available as in-console updates. Konzolové aktualizace aktualizují vaši infrastrukturu na nejnovější verzi Configuration Manageru.In-console updates update your infrastructure to the latest version of Configuration Manager.

 • Konzolové aktualizace se instalují, když chcete aktualizovat verzi lokality nejvyšší úrovně.You install in-console updates to update the version of your top-level site.

 • Aktualizace nainstalované v lokalitě centrální správy automaticky nainstalovat v podřízených primárních lokalitách.Updates you install at the central administration site automatically install at child primary sites. Tato časování řídit pomocí časového období údržby v primární lokalitě.Control this timing by using a maintenance window at the primary site.

 • Ručně aktualizujte sekundární lokality na novou verzi aktualizace z konzoly.Manually update secondary sites to a new update version from within the console.

Při instalaci aktualizace uloží instalační soubory pro tuto verzi na serveru lokality ve složce s názvem CD. Nejnovější.When you install an update, the update stores installation files for that version on the site server in a folder named CD.Latest. Další informace o těchto souborech najdete v tématu CD. Nejnovější složky.For more information about these files, see The CD.Latest folder.

 • Použijte soubory na disku CD-ROM. Nejnovější složky při obnovení lokality.Use the files in the CD.Latest folder during site recovery. Když vaše hierarchie už nepoužívá základní verzi, použijte tyto soubory k instalaci dalších lokalit.Also, when your hierarchy no longer runs a baseline version, use these files to install additional sites.

 • Nelze použít instalační soubory z disku CD-ROM. Nejnovější instalaci první lokality nové hierarchie nebo upgradu lokality ze System Center 2012 Configuration Manager.You can't use installation files from CD.Latest to install the first site of a new hierarchy, or to upgrade a site from System Center 2012 Configuration Manager.

Podrobnosti o verziVersion details

Některé aktualizace pro Configuration Manager jsou dostupné jako verze konzolové aktualizace pro stávající infrastrukturu i jako nová základní verze.Some updates for Configuration Manager are available as both an in-console update version for existing infrastructure, and as a new baseline version.

Podporované verzeSupported versions

Následující podporované verze nástroje Configuration Manager jsou nyní k dispozici jako Směrný plán a aktualizaci:The following supported versions of Configuration Manager are currently available as a baseline, an update, or both:

VerzeVersion Datum dostupnostiAvailability date Datum ukončení podporySupport end date ZákladníBaseline Konzolové aktualizaceIn-console update
18101810

5.00.8740.10005.00.8740.1000
27. listopadu 2018November 27, 2018 27. května 2020May 27, 2020 NeNo AnoYes
18061806

5.00.8692.10005.00.8692.1000
31. července 2018July 31, 2018 Do 31. ledna 2020January 31, 2020 NeNo AnoYes
18021802

5.00.8634.10005.00.8634.1000
22. března 2018March 22, 2018 22. září 2019September 22, 2019 AnoPoznámka: 1YesNote 1 AnoYes
17101710

5.00.8577.10005.00.8577.1000
20. listopadu 2017November 20, 2017 20. května 2019May 20, 2019 NeNo AnoYes

Poznámka

Poznámka 1: Média základní verze 1802 je k dispozici jako součást následující verze na Volume License Service Center (VLSC):Note 1: The 1802 baseline media is available as part of the following releases on the Volume License Service Center (VLSC):

 • System Center Config Mgr (aktuální větev)System Center Config Mgr (current branch)
 • System Center 2016 DatacenterSystem Center 2016 Datacenter
 • System Center 2016 StandardSystem Center 2016 Standard

Například vyhledávání na webu VLSC pro System Center Config Mgr (current branch).For example, search the VLSC for System Center Config Mgr (current branch). Vyhledá v seznamu souborů 1802 média základní verze a stáhnout pro tuto verzi.Find the 1802 baseline media in the list of files, and download for that release.

Historie verzíHistorical versions

V následující tabulce jsou uvedeny historických verzí aktuální větve nástroje Configuration Manager, které už skončila podpora:The following table lists historical versions of Configuration Manager current branch that are out of support:

VerzeVersion Datum dostupnostiAvailability date Datum ukončení podporySupport end date ZákladníBaseline Konzolové aktualizaceIn-console update
17061706

5.00.8540.10005.00.8540.1000
31. července 2017July 31, 2017 31. července 2018July 31, 2018 NeNo AnoYes
17021702

5.00.8498.10005.00.8498.1000
27. března 2017March 27, 2017 27. března 2018March 27, 2018 AnoYes AnoYes
16101610

5.00.8458.10005.00.8458.1000
18. listopadu 2016November 18, 2016 18. listopadu 2017November 18, 2017 NeNo AnoYes
16061606

5.00.8412.10005.00.8412.1000
22. července 2016July 22, 2016 22. července 2017July 22, 2017 NeNo AnoYes
1606 se kumulativní oprava hotfix 1606 (KB3186654)1606 with the 1606 hotfix rollup (KB3186654)

5.00.8412.13075.00.8412.1307
12. října 2016October 12, 2016 12. října 2017October 12, 2017 AnoYes NeNo
16021602

5.00.8355.10005.00.8355.1000
11. března 2016March 11, 2016 11. března 2017March 11, 2017 NeNo AnoYes
15111511

5.00.8325.10005.00.8325.1000
8. prosince 2015December 8, 2015 8. prosince 2016December 8, 2016 AnoYes NeNo

Návod k ověření verzeHow to check the version

Pokud chcete zjistit verzi lokality Configuration Manageru, v konzole přejděte na o aplikaci System Center Configuration Manager v levém horním rohu konzoly.To check the version of your Configuration Manager site, in the console go to About System Center Configuration Manager at the top-left corner of the console. Toto dialogové okno zobrazí verze lokality a konzoly.This dialog displays the site and console versions.

Poznámka

Spouští se ve verzi 1802, verze konzoly je nyní mírně lišit od verze lokality.Starting in version 1802, the console version is now slightly different from the site version. Dílčí verze konzoly teď odpovídá na prodejní verzi nástroje Configuration Manager.The minor version of the console now corresponds to the Configuration Manager release version. Například ve verzi 1802 Configuration Manageru je verze počáteční lokality 5.0.8634.1000 a konzoly počáteční verze je 5. 1802.1082.1700.For example, in Configuration Manager version 1802 the initial site version is 5.0.8634.1000, and the initial console version is 5.1802.1082.1700. Revize (1700) číslo sestavení (1082) a může změnit s opravami hotfix budoucí verzi 1802.The build (1082) and revision (1700) numbers may change with future hotfixes to the 1802 release.

Konzolové aktualizace a údržbaIn-console updates and servicing

Při použití připravené pro produkční prostředí instalaci aktuální větve nástroje Configuration Manager většinu aktualizací jsou k dispozici prostřednictvím aktualizace a údržba kanálu.When you use a production-ready installation of Configuration Manager current branch, most updates are available using the Updates and Servicing channel. Tato metoda identifikuje, stahuje a zpřístupňuje aktualizace, které se vztahují k aktuální verzi infrastruktury a konfigurace.This method identifies, downloads, and makes available the updates that apply to your current infrastructure version and configuration. To zahrnuje jenom ty aktualizace, které společnost Microsoft doporučuje pro všechny zákazníky.It includes only updates that Microsoft recommends for all customers.

Tyto aktualizace zahrnují:These updates include:

 • Nové verze, jako jsou verzi 1802, 1806 nebo 1810.New versions, like version 1802, 1806, or 1810.

 • Aktualizace, které zahrnují nové funkce pro aktuální verzi.Updates that include new features for your current version.

 • Opravy hotfix pro vaši verzi nástroje Configuration Manager a že měli nainstalovat všichni zákazníci.Hotfixes for your version of Configuration Manager and that all customers should install.

Konzolové aktualizace poskytují zvýšení stability a řeší běžné problémy.The in-console updates deliver increased stability and resolve common issues. Nahrazují typy aktualizací pro předchozí verze produktů, jako jsou aktualizace service Pack, kumulativní aktualizace, opravy hotfix, které se vztahují na všechny zákazníky a rozšíření pro Microsoft Intune.They replace the update types seen for previous product versions such as service packs, cumulative updates, hotfixes that are applicable to all customers, and the extension for Microsoft Intune.

Konzolové aktualizace můžete použít jednu nebo více z následujících systémů:The in-console updates can apply to one or more of the following systems:

 • Servery primární lokality a lokality centrální správyPrimary and central administration site servers

 • Systémové servery lokality a role systémů lokalitySite system roles and site system servers

 • Instance poskytovatele serveru SMSInstances of the SMS Provider

 • Konzol nástroje Configuration ManagerConfiguration Manager consoles

 • Klienti aplikace Configuration ManagerConfiguration Manager clients

Nástroj Configuration Manager zjišťuje nové aktualizace za vás.Configuration Manager discovers new updates for you. Spojovací bod služby nástroje Configuration Manager synchronizaci s cloudovou službou Microsoftu, zmínku následující chování:Synchronize your Configuration Manager service connection point with the Microsoft cloud service, noting the following behaviors:

 • Když je spojovací bod služby v online režimu, vaše lokalita synchronizuje s Microsoftem každý den.When your service connection point is in online mode, your site synchronizes with Microsoft every day. Automaticky identifikuje nové aktualizace, které se vztahují k vaší infrastruktuře.It automatically identifies new updates that apply to your infrastructure. Stahování aktualizací a redistribuovatelné soubory, počítač, který je hostitelem role systému lokality bod připojení služby používá systému kontext pro přístup k následující umístění v Internetu: go.microsoft.com a download.microsoft.com.To download updates and redistributable files, the computer that hosts the service connection point site system role uses the System context to access the following internet locations: go.microsoft.com and download.microsoft.com. Další informace o dalších umístěních používá spojovací bod služby, najdete v části požadavků na přístup k Internetu.For more information about additional locations used by the service connection point, see Internet access requirements.

 • Pokud spojovací bod služby je v režimu offline, použijte nástroj pro připojení služby k ruční synchronizaci s cloudem Microsoftu.When your service connection point is in offline mode, use the service connection tool to manually sync with the Microsoft cloud. Další informace najdete v tématu použít nástroj pro připojení služby.For more information, see Use the service connection tool.

 • Konzolové aktualizace nahrazují nutnost nezávisle vyhledávat a instalovat jednotlivé aktualizace, aktualizace Service Pack a nové funkce.In-console updates replace the need to independently locate and install individual updates, service packs, and new features.

 • Nainstalujte jenom v konzole aktualizace, které zvolíte.Install only the in-console updates you choose. Při instalaci některé aktualizace, můžete vybrat jednotlivé funkce povolit a používat.When installing some updates, you can select individual features to enable and use. Další informace naleznete v části Enable optional features from updates.For more information, see Enable optional features from updates.

Při instalaci aktualizace v konzole, dojde k následujícím způsobem:When you install an in-console update, the following process occurs:

 • Automaticky spustí kontrolu požadovaných součástí.It automatically runs a prerequisite check. Tato kontrola před zahájením instalace můžete spustit také ručně.You can also manually run this check prior to starting the installation.

 • Nainstaluje v lokalitě nejvyšší úrovně ve vašem prostředí.It installs at the top-level site in your environment. Tato lokalita je lokalita centrální správy, pokud nemáte.This site is the central administration site if you have one. V hierarchii automaticky se aktualizace nainstaluje v primárních lokalitách.In a hierarchy, the update automatically installs at primary sites. Řídí, kdy si jednotlivé servery primární lokality můžou aktualizovat pomocí služby systému windows pro servery lokality.Control when each primary site server is allowed to update by using Service windows for site servers.

 • Po dokončení aktualizace serveru lokality automaticky aktualizovat všechny role systému lokality ovlivněné.After a site server updates, all affected site system roles automatically update. Pracovníci v těchto rolích zahrnout instancí poskytovatele služby SMS.These roles include instances of the SMS Provider. Po instalaci aktualizace lokality konzoly nástroje Configuration Manager také konzoly uživateli výzvu k aktualizaci konzoly.After the site installs the update, Configuration Manager consoles also prompt the console user to update the console.

 • Pokud aktualizace zahrnuje klienta nástroje Configuration Manager, že nabízí možnost otestovat aktualizaci v předprodukčním prostředí, nebo použít aktualizace okamžitě na všechny klienty.If an update includes the Configuration Manager client, you're offered the option to test the update in pre-production, or to apply the update to all clients immediately.

 • Po aktualizaci primární lokality, sekundární lokality neaktualizují automaticky.After a primary site is updated, secondary sites don't automatically update. Místo toho musí ručně zahájit aktualizaci sekundárních lokalit.Instead, you must manually initiate the secondary site update.

Poznámka

Aktuální větev nástroje Configuration Manager, větve long-term servicing branch a větev technical preview jsou dvě různé verze.The Configuration Manager current branch, the long-term servicing branch, and the technical preview branch are different releases. Proto nejsou k dispozici jako konzolové aktualizace pro ostatní větve aktualizace, které platí pro jednu větev.Therefore, updates that apply for one branch aren't available as in-console updates for the other branches. Další informace o dostupných větví, naleznete v tématu které větve nástroje Configuration Manager používat?For more information about available branches, see Which branch of Configuration Manager should I use?

Nestandardní opravy hotfixOut-of-band hotfixes

Některé opravy hotfix pro vydané s omezenou dostupností umožní řešit konkrétní problémy.Some hotfixes release with limited availability to address specific issues. Ostatní opravy hotfix jsou určené pro všechny zákazníky, ale nejde nainstalovat pomocí konzolové metody.Other hotfixes are applicable to all customers but can't install using the in-console method. Tyto opravy se doručují samostatně a cloudové služby Microsoftu je nerozpoznávají.These fixes are delivered out-of-band and not discovered from the Microsoft cloud service.

Obvykle, když hledání pro opravu nebo řešení problému s nasazením nástroje Configuration Manager informace o opravy hotfix out-of-band od zákaznické podpory společnosti Microsoft, článek znalostní báze podpory společnosti Microsoft, nebo příspěvky System Center Configuration Manager team v Enterprise Mobility + Security blog.Typically, when you're seeking to fix or address a problem with your deployment of Configuration Manager, you can learn about out-of-band hotfixes from Microsoft customer support services, a Microsoft support knowledge base article, or posts from the System Center Configuration Manager team on the Enterprise Mobility + Security blog.

Nainstalujte tyto opravy ručně, jedním z těchto dvou metod:Install these fixes manually, using one of the following two methods:

Nástroj pro registraci aktualizacíUpdate Registration Tool

Tento nástroj ručně naimportuje opravu hotfix do konzoly nástroje Configuration Manager.This tool manually imports the hotfix into your Configuration Manager console. Nainstalujte aktualizaci, jako by v konzolové aktualizace, které se zjišťují automaticky.Then install the update as you would in-console updates that are discovered automatically.

Tato metoda se používá pro opravy hotfix, které používají následující strukturu názvů souborů:This method is used for hotfixes that use the following file name structure:
<Product>-<product version>-<KB article ID>-ConfigMgr.Update.exe

Další informace najdete v tématu použít nástroj pro registraci aktualizací k importu oprav hotfix.For more information, see Use the update registration tool to import hotfixes.

Instalační program oprav hotfixHotfix Installer

Tento nástroj použijte k ruční instalaci oprav hotfix, která se nedají instalovat pomocí konzolové metody.Use this tool to manually install a hotfix that can't be installed using the in-console method.

Tato metoda se používá pro opravy, které používají následující strukturu názvů souborů:This method is used for fixes that use the following file name structure:
<Product>-<product version>-<KB article ID>-<platform>-<language>.exe

Další informace najdete v tématu použití instalačního programu oprav hotfix k instalaci aktualizací.For more information, see Use the hotfix installer to install updates.

Další krokyNext steps

Následující články, pomůže vám pochopit, jak najít a nainstalovat různé typy aktualizací pro Configuration Manager:The following articles can help you understand how to find and install the different update types for Configuration Manager:

Další informace o větev technical preview najdete v tématu Technical preview.For more information about the technical preview branch, see Technical preview.