Opret forbindelse til datakilderne i Power BI DesktopConnect to data sources in Power BI Desktop

I Power BI Desktop kan du nemt oprette forbindelse til en stadig større verden af data.With Power BI Desktop, you can easily connect to the ever expanding world of data. Hvis du ikke har Power BI Desktop, kan du downloade og installere det.If you don’t have Power BI Desktop, you can download and install it.

I Power BI Desktop findes der alle mulige forskellige datakilder.There are all sorts of data sources available in Power BI Desktop. På følgende billede kan du se, hvordan du opretter forbindelse til data ved at vælge båndet Hent data > Andet > Web.The following image shows how to connect to data, by selecting Get Data > Other > Web.

Hent data fra internettet

Eksempel på oprettelse af forbindelse til dataExample of connecting to data

I dette eksempel opretter vi forbindelse til en datakilde af typen Web.For this example, we'll connect to a Web data source.

Forestil dig, at du går på pension.Imagine you’re retiring. Du vil gerne bo et sted, hvor der er masser af solskin, bedre skatter og et godt sundhedsvæsen.You want to live where there’s lots of sunshine, preferable taxes, and good health care. Eller…Or… du er måske dataanalytiker, og du ønsker, at oplysningerne skal hjælpe dine kunder, f.eks. hjælpe en kunde, der producerer regnfrakker, med at målrette salg, hvor det regner meget.perhaps you’re a data analyst, and you want that information to help your customers, as in, help your raincoat manufacturing client target sales where it rains a lot.

Uanset hvad, kan du finde en webressource, der indeholder interessante data om disse og andre emner:Either way, you find a Web resource that has interesting data about those topics, and more:

https://www.bankrate.com/finance/retirement/best-places-retire-how-state-ranks.aspx

Vælg Hent data > Andet > Web.Select Get Data > Other > Web. I Fra web skal du angive adressen.In From Web, enter the address.

Angiv en adresse på en webkilde

Når du vælger OK, begynder forespørgselsfunktionen i Power BI Desktop at arbejde.When you select OK, the Query functionality of Power BI Desktop goes to work. Power BI Desktop kontakter webressourcen, og i navigatorvinduet returneres resultaterne af det, der blev fundet på den pågældende webside.Power BI Desktop contacts the Web resource, and the Navigator window returns the results of what it found on that Web page. I dette tilfælde blev der fundet en tabel og det generelle dokument.In this case, it found a table and the overall Document. Vi er interesseret i tabellen, så vi vælger den på listen.We're interested in the table, so we select it from the list. I navigatorvinduet vises der et eksempel.The Navigator window displays a preview.

Eksempelvisning af data i Navigator

På nuværende tidspunkt kan du redigere forespørgslen, før tabellen indlæses, ved at vælge Transformer data nederst i vinduet, eller du kan bare indlæse tabellen.At this point, you can edit the query before loading the table, by selecting Transform Data from the bottom of the window, or just load the table.

Vælg Transformer data for at indlæse tabellen og starte Power-forespørgselseditor.Select Transform Data to load the table and launch Power Query Editor. Ruden Forespørgselsindstillinger vises.The Query Settings pane is displayed. Hvis ikke, skal du vælge Vis på båndet og derefter Forespørgselsindstillinger for at få vist ruden Forespørgselsindstillinger.If it's not, select View from the ribbon, then Query Settings to display the Query Settings pane. Sådan ser det ud.Here’s what that looks like.

Power Query-editor med Forespørgselsindstillinger

Alle disse resultater er tekst i stedet for tal, og vi skal bruge tal.All those scores are text rather than numbers, and we need them to be numbers. Intet problem.No problem. Du skal blot højreklikke på kolonneoverskriften og vælge Skift type > Heltal for at ændre dem.Just right-click the column header, and select Change Type > Whole Number to change them. Hvis du vil markere mere end én kolonne, skal du først markere en kolonne og derefter holde Skift nede, vælge yderligere tilstødende kolonner og derefter højreklikke på en kolonneoverskrift for at ændre alle de valgte kolonner.To choose more than one column, first select a column then hold down Shift, select additional adjacent columns, and then right-click a column header to change all selected columns. Brug Ctrl til at vælge de kolonner, der ikke er tilstødende.Use Ctrl to choose columns that aren't adjacent.

Skift datatypen til Heltal

Under Forespørgselsindstillinger afspejler ANVENDTE TRIN de ændringer, der er foretaget.In Query Settings, the APPLIED STEPS will reflect any changes that were made. Når du foretager yderligere ændringer af dataene, registrerer Power-forespørgselseditoren disse ændringer i sektionen ANVENDTE TRIN, som du kan tilpasse, vende tilbage til, omarrangere eller slette efter behov.As you make additional changes to the data, Power Query Editor will record those changes in the APPLIED STEPS section, which you can adjust, revisit, rearrange, or delete as necessary.

Anvendte trin

Der kan stadig foretages yderligere ændringer i tabellen, når den er indlæst, men på nuværende tidspunkt er det fint, som det er.Additional changes to the table can still be made after it's loaded, but for now this will do. Når du er færdig, skal du vælge Luk og anvend på båndet Hjem, og Power BI Desktop anvender ændringerne og lukker Power-forespørgselseditoren.When you're done, select Close & Apply from the Home ribbon, and Power BI Desktop applies the changes and closes Power Query Editor.

Luk og anvend

Mens datamodellen indlæst, kan vi i rapportvisningen i Power BI Desktop gå i gang med at oprette visualiseringer ved at trække felter til lærredet.With the data model loaded, in Report view in Power BI Desktop, we can begin creating visualizations by dragging fields onto the canvas.

Træk en værdi til lærredet

Det er selvfølgelig en simpel model med en enkelt dataforbindelse.Of course, this model is simple, with a single data connection. De fleste Power BI Desktop-rapporter vil have forbindelser til forskellige datakilder, formet til dine behov, med relationer, der opretter en mere omfattende datamodel.Most Power BI Desktop reports will have connections to different data sources, shaped to meet your needs, with relationships that produce a rich data model.

De næste trinNext steps

Du kan gøre mange forskellige ting med Power BI Desktop.There are all sorts of things you can do with Power BI Desktop. Du kan finde flere oplysninger om funktionerne i følgende ressourcer:For more information on its capabilities, check out the following resources:

Vil du give os feedback?Want to give us feedback? Fint.Great! Brug menupunktet Indsend en idé i Power BI Desktop, eller besøg Feedback fra community.Use the Submit an Idea menu item in Power BI Desktop or visit Community Feedback. Vi ser frem til at høre fra dig!We look forward to hearing from you!

Send en ide