Αγορά και εκχώρηση αδειών χρήσης Power BI ProPurchase and assign Power BI Pro user licenses

Σημαντικό

Αυτό το άρθρο είναι για διαχειριστές.This article is for admins. Είστε χρήστης έτοιμος για αναβάθμιση σε άδεια χρήσης Power BI Pro;Are you a user ready to upgrade to a Power BI Pro license? Μεταβείτε απευθείας στην ενότητα Έναρξη ρύθμισης του Power BI Pro για να ρυθμίσετε τον λογαριασμό σας.Go directly to Get started with Power BI Pro to set up your account.

Το Power BI Pro είναι μια μεμονωμένη άδεια χρήσης που επιτρέπει στους χρήστες να διαβάζουν και να αλληλεπιδρούν με αναφορές και πίνακες εργαλείων που έχουν δημοσιεύσει άλλοι χρήστες στην υπηρεσία Power BI.Power BI Pro is an individual user license that lets users read and interact with reports and dashboards that others have published to the Power BI service. Οι χρήστες με αυτόν τον τύπο άδειας χρήσης μπορούν να μοιράζονται περιεχόμενο και να συνεργάζονται με άλλους χρήστες του Power BI Pro.Users with this license type can share content and collaborate with other Power BI Pro users. Μόνο οι χρήστες με Power BI Pro μπορούν να δημοσιεύουν ή να μοιράζονται περιεχόμενο με άλλους χρήστες ή να καταναλώνουν περιεχόμενο που έχουν δημιουργήσει άλλοι χρήστες, εκτός εάν αυτό το περιεχόμενο φιλοξενείται σε εκχωρημένους πόρους Power BI Premium.Only Power BI Pro users can publish or share content with other users or consume content that's created by others, unless a Power BI Premium capacity hosts that content. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους αδειών χρήσης και συνδρομές, ανατρέξτε στην ενότητα Παραχώρηση αδειών χρήσης του Power BI στον οργανισμό σας.For more information about the available types of licenses and subscriptions, see Power BI licensing in your organization.

Άδειες χρήσης του Power BI ProPurchase Power BI Pro user licenses

Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς μπορείτε να αγοράσετε άδειες χρήσης του Power BI Pro στο κέντρο διαχείρισης του Microsoft 365.This article explains how to buy Power BI Pro user licenses in the Microsoft 365 admin center. Αφού αγοράσετε άδειες χρήσης, μπορείτε να τις εκχωρήσετε σε χρήστες είτε στο κέντρο διαχείρισης του Microsoft 365 είτε στην πύλη Azure.After you buy licenses, you can assign them to users in either the Microsoft 365 admin center or the Azure portal.

Σημείωση

Ξεκινώντας από τις 14 Ιανουαρίου 2020, οι δυνατότητες διαχείρισης με αυτοεξυπηρέτηση αγορών, συνδρομών και αδειών χρήσης για προϊόντα της πλατφόρμας Power Platform (Power BI, Power Apps και Power Automate) είναι διαθέσιμες για εμπορικούς πελάτες cloud.Beginning January 14, 2020, self-service purchase, subscription, and license management capabilities for Power Platform products (Power BI, Power Apps, and Power Automate) are available for commercial cloud customers. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Συνήθεις ερωτήσεις αγοράς από τον χρήστη.For more information, see Self-service purchase FAQ. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις δυνατότητες αγοράς από τον χρήστη, ανατρέξτε στο Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση εγγραφής και αγοράς από τον χρήστη.To enable or disable self-service purchasing capabilities, see Enable or disable self-service sign-up and purchasing.

ΠροαπαιτούμεναPrerequisites

Για να αγοράσετε και εκχωρήσετε άδειες χρήσης στο κέντρο διαχείρισης Microsoft 365, πρέπει να είστε μέλος του ρόλου Καθολικός διαχειριστής ή Διαχειριστής χρεώσεων στο Microsoft 365.To purchase and assign licenses in the Microsoft 365 admin center, you must be a member of the global administrator or Billing administrator role in Microsoft 365.

Για να εκχωρήσετε άδειες χρήσης στην πύλη Azure, πρέπει να είστε κάτοχος της συνδρομής Azure που το Power BI χρησιμοποιεί για αναζητήσεις στην υπηρεσία καταλόγου Azure Active Directory.To assign licenses in the Azure portal, you must be an owner of the Azure subscription that Power BI uses for Azure Active Directory lookups.

Αγορά αδειών χρήσης στο Microsoft 365Purchase licenses in Microsoft 365

Σημείωση

Εάν αγοράζετε συνήθως άδειες χρήσης μέσω μιας σύμβασης παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης, όπως μια Σύμβαση Enterprise και θέλετε να λάβετε τιμολόγιο αντί να αγοράσετε με πιστωτική κάρτα ή χρήση τραπεζικού λογαριασμού, πρέπει να υποβάλετε την παραγγελία με διαφορετικό τρόπο.If you usually purchase licenses through a volume licensing agreement, such as an Enterprise Agreement, and want to receive an invoice instead of purchasing with a credit card or bank account, you need to submit the order differently. Συνεργαστείτε με τον μεταπωλητή Microsoft ή επισκεφθείτε το κέντρο υπηρεσιών παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης για να προσθέσετε ή να καταργήσετε άδειες χρήσης.Work with your Microsoft Reseller or go through the Volume Licensing Service Center to add or remove licenses. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Διαχείριση αδειών χρήσης συνδρομής.For more information, see Manage subscription licenses.

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να αγοράσετε άδειες χρήσης Power BI Pro στο κέντρο διαχείρισης του Microsoft 365:Follow these steps to purchase Power BI Pro licenses in the Microsoft 365 admin center:

 1. Εισέλθετε στο Κέντρο διαχείρισης Microsoft 365.Sign in to the Microsoft 365 admin center.

 2. Στο μενού περιήγησης, επιλέξτε Χρέωση > Αγορά υπηρεσιών.On the navigation menu, select Billing > Purchase services.

 3. Κάντε αναζήτηση ή κύλιση για να βρείτε τη συνδρομή που θέλετε να αγοράσετε.Search or scroll to find the subscription you want to buy. Θα βρείτε το Power BI στην περιοχή Άλλες κατηγορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν κοντά στο κάτω μέρος της σελίδας.You'll find Power BI under Other categories that might interest you near the bottom of the page. Επιλέξτε τη σύνδεση για να δείτε τις συνδρομές Power BI που είναι διαθέσιμες στον οργανισμό σας.Select the link to view the Power BI subscriptions available to your organization.

 4. Επιλέξτε Power BI Pro.Select Power BI Pro.

 5. Στη σελίδα Αγορά υπηρεσιών, επιλέξτε Αγορά.On the Purchase services page, select Buy.

 6. Επιλέξτε Μηνιαία πληρωμή ή Πληρωμή για ένα ολόκληρο έτος, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που θέλετε.Choose Pay monthly or Pay for a full year, according to how you want to pay.

 7. Στην περιοχή Πόσους χρήστες επιθυμείτε; , εισαγάγετε τον αριθμό αδειών χρήσης που θα αγοράσετε και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Ολοκλήρωση αγοράς για να ολοκληρώσετε τη συναλλαγή.Under How many users do you want? enter the number of licenses to buy, then select Check out now to complete the transaction.

 8. Για να επιβεβαιώσετε την αγορά σας, επιλέξτε Χρέωση > Προϊόντα και υπηρεσίες και αναζητήστε το στοιχείο Power BI Pro.To verify your purchase, go to Billing > Products & services and look for Power BI Pro.

 9. Για να προσθέσετε περισσότερες άδειες χρήσης αργότερα, εντοπίστε το στοιχείο Power BI Pro στη σελίδα Προϊόντα και υπηρεσίες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη/κατάργηση αδειών χρήσης.To add more licenses later, locate Power BI Pro on the Products & services page, and then select Add/Remove licenses.

Εκχώρηση αδειών χρήσης στο κέντρο διαχείρισης του Microsoft 365Assign licenses in the Microsoft 365 admin center

Για πληροφορίες σχετικά με την εκχώρηση αδειών χρήσης στο Κέντρο διαχείρισης Microsoft 365, ανατρέξτε στο θέμα Εκχώρηση αδειών χρήσης σε χρήστες.For information about assigning licenses in the Microsoft 365 admin center, see Assign licenses to users.

Για τους χρήστες-επισκέπτες, ανατρέξτε στο θέμα Εκχώρηση αδειών χρήσης σε χρήστες στη σελίδα αδειών χρήσης".For guest users, see Assign licenses to users on the Licenses page. Προτού εκχωρήσετε άδειες χρήσης Pro σε χρήστες-επισκέπτες, επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο λογαριασμού Microsoft για να βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τους όρους της σύμβασής σας με τη Microsoft.Before assigning Pro licenses to guest users, contact your Microsoft account representative to make sure you're in compliance with the terms of your agreement with Microsoft.

Εκχώρηση αδειών χρήσης στην πύλη AzureAssign licenses in the Azure portal

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να εκχωρήσετε άδειες χρήσης του Power BI Pro σε μεμονωμένους λογαριασμούς χρήστη:Follow these steps to assign Power BI Pro licenses to individual user accounts:

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στην πύλη Azure.Sign in to the Azure portal.

 2. Αναζητήστε και επιλέξτε Azure Active Directory.Search for and select Azure Active Directory.

 3. Στην περιοχή Διαχείριση στο μενού πόρων Azure Active Directory, επιλέξτε Άδειες χρήσης.Under Manage on the Azure Active Directory resource menu, select Licenses.

 4. Επιλέξτε Όλα τα προϊόντα από το μενού πόρου Άδειες χρήσης - Επισκόπηση και έπειτα επιλέξτε Power BI Pro για να εμφανίσετε τη λίστα με τους χρήστες που διαθέτουν άδεια χρήσης.Select All products from the Licenses - Overview resource menu, then select Power BI Pro to display the list of licensed users.

 5. Από τη γραμμή εντολών, επιλέξτε + Εκχώρηση.From the command bar, select + Assign. Στη σελίδα Εκχώρηση άδειας χρήσης, επιλέξτε πρώτα έναν χρήστη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές εκχώρησης για να ενεργοποιήσετε μια άδεια χρήσης Power BI Pro για τον επιλεγμένο λογαριασμό χρήστη.On the Assign license page, first choose a user, then select Assignment options to turn on a Power BI Pro license for the selected user account.

Επόμενα βήματαNext steps

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις;More questions? Δοκιμάστε να ρωτήσετε την κοινότητα του Power BITry asking the Power BI Community