Συνδεσιμότητα συνόλου δεδομένων με το τελικό σημείο XMLADataset connectivity with the XMLA endpoint

Οι χώροι εργασίας και τα σύνολα δεδομένων Power BI Premium σε επίπεδο συμβατότητας 1500 και υψηλότερο υποστηρίζουν συνδεσιμότητα ανοιχτής πλατφόρμας από τη Microsoft και εφαρμογές προγράμματος-πελάτη τρίτων, και εργαλεία χρησιμοποιώντας ένα τελικό σημείο XMLA.Power BI Premium workspaces and datasets at the 1500 and higher compatibility level support open-platform connectivity from Microsoft and third-party client applications and tools by using an XMLA endpoint.

Τι είναι ένα τελικό σημείο XMLA;What's an XMLA endpoint?

Το Power BI Premium χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο XML για Ανάλυση (XMLA) για επικοινωνίες μεταξύ εφαρμογών προγράμματος-πελάτη και της μηχανής που διαχειρίζεται τους χώρους εργασίας και τα σύνολα δεδομένων σας Power BI.Power BI Premium uses the XML for Analysis (XMLA) protocol for communications between client applications and the engine that manages your Power BI workspaces and datasets. Αυτές οι επικοινωνίες διεκπεραιώνονται μέσω τελικών σημείων XMLA.These communications are through what are commonly referred to as XMLA endpoints. Το XMLA είναι το ίδιο πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από τη μηχανή Υπηρεσίες Ανάλυσης Microsoft, η οποία στη βάση της εκτελεί τη μοντελοποίηση σημασιολογίας, τον έλεγχο, τον κύκλο ζωής και τη διαχείριση δεδομένων του Power BI.XMLA is the same communication protocol used by the Microsoft Analysis Services engine, which under the hood, runs Power BI's semantic modeling, governance, lifecycle, and data management. Τα δεδομένα που αποστέλλονται μέσω του πρωτοκόλλου XMLA είναι πλήρως κρυπτογραφημένα.Data sent over the XMLA protocol is fully encrypted.

Από προεπιλογή, η συνδεσιμότητα μόνο για ανάγνωση με χρήση του τελικού σημείου είναι ενεργοποιημένη για τον φόρτο εργασίας συνόλων δεδομένων σε εκχωρημένους πόρους.By default, read-only connectivity using the endpoint is enabled for the Datasets workload in a capacity. Με μόνο για ανάγνωση, εφαρμογές και εργαλεία απεικόνισης δεδομένων μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα για δεδομένα μοντέλου συνόλου δεδομένων, μετα-δεδομένα, συμβάντα και σχήματα.With read-only, data visualization applications and tools can query dataset model data, metadata, events, and schema. Λειτουργίες ανάγνωσης-εγγραφής που χρησιμοποιούν το τελικό σημείο μπορούν να ενεργοποιηθούν για να παρέχουν πρόσθετη διαχείριση συνόλου δεδομένων, διαχείριση, μοντελοποίηση σημασιολογίας για προχωρημένους, εντοπισμό σφαλμάτων και παρακολούθηση.Read-write operations using the endpoint can be enabled providing additional dataset management, governance, advanced semantic modeling, debugging, and monitoring. Με ενεργοποιημένη την ανάγνωση-εγγραφή, τα σύνολα δεδομένων Power BI Premium παρουσιάζουν μεγαλύτερη ισοτιμία με εργαλεία και διαδικασίες μοντελοποίησης σε μορφή πίνακα εταιρικού επιπέδου Υπηρεσιών ανάλυσης Azure και SQL Server.With read-write enabled, Power BI Premium datasets have more parity with Azure Analysis Services and SQL Server Analysis Services enterprise grade tabular modeling tools and processes.

Σημείωση

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη σύγχρονη εμπειρία χώρου εργασίας, ειδικά όταν συνδέεστε στα σύνολα δεδομένων σας χρησιμοποιώντας το τελικό σημείο XMLA.It's recommended you use the modern workspace experience, especially when connecting to your datasets by using the XMLA endpoint. Λειτουργίες, όπως η δημιουργία ή η διαγραφή συνόλων δεδομένων, δεν υποστηρίζονται στους κλασικούς χώρους εργασίας.Operations such as creating or deleting datasets are not supported with classic workspaces. Για να αναβαθμίσετε κλασικούς χώρους εργασίας στη σύγχρονη εμπειρία, ανατρέξτε στο θέμα Αναβάθμιση κλασικών χώρων εργασίας στο Power BI.To upgrade classic workspaces to the modern experience, see Upgrade classic workspaces in Power BI.

Μοντελοποίηση δεδομένων και εργαλεία διαχείρισηςData modeling and management tools

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα από τα πλέον συνηθισμένα εργαλεία που χρησιμοποιούνται με τις Υπηρεσίες ανάλυσης του Azure και SQL Server, και υποστηρίζονται τώρα από τα σύνολα δεδομένων Power BI Premium:Listed below are some of the most common tools used with Azure Analysis Services and SQL Server Analysis Services, and now supported by Power BI Premium datasets:

Έργα Visual Studio με Υπηρεσίες ανάλυσης – Γνωστό επίσης ως SQL Server Data Tools ή απλά SSDT, πρόκειται για ένα εργαλείο σύνταξης μοντέλου εταιρικού επιπέδου για μοντέλα σε μορφή πίνακα των Υπηρεσιών ανάλυσης.Visual Studio with Analysis Services projects – Also known as SQL Server Data Tools, or simply SSDT, is an enterprise grade model authoring tool for Analysis Services tabular models. Υποστηρίζονται επεκτάσεις έργων Υπηρεσιών ανάλυσης στο Visual Studio 2017 και μεταγενέστερες εκδόσεις, συμπεριλαμβανομένης της δωρεάν έκδοσης Κοινότητας.Analysis Services projects extensions are supported on all Visual Studio 2017 and later editions, including the free Community edition. Απαιτείται η έκδοση επέκτασης 2.9.14 ή νεότερη για την ανάπτυξη μοντέλων σε μορφή πίνακα σε έναν χώρο εργασίας Premium.Extension version 2.9.14 or higher is required to deploy tabular models to a Premium workspace. Κατά την ανάπτυξη σε έναν χώρο εργασίας Premium, το μοντέλο πρέπει να είναι στα 1500 ή υψηλότερο επίπεδο συμβατότητας.When deploying to a Premium workspace, the model must be at the 1500 or higher compatibility level. Απαιτείται XMLA "ανάγνωσης-εγγραφής" στον φόρτο εργασίας συνόλων δεδομένων.XMLA read-write is required on the datasets workload. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Εργαλεία για τις Υπηρεσίες ανάλυσης.To learn more, see Tools for Analysis Services.

SQL Server Management Studio (SSMS)  - Υποστηρίζει ερωτήματα DAX, MDX και XMLA.SQL Server Management Studio (SSMS) - Supports DAX, MDX, and XMLA queries. Εκτελέστε αναλυτικές λειτουργίες ανανέωσης και δημιουργήστε δέσμες ενεργειών μετα-δεδομένων συνόλου δεδομένων χρησιμοποιώντας τη Γλώσσα δέσμης ενεργειών μοντέλου σε μορφή πίνακα (TMSL).Perform fine-grain refresh operations and scripting of dataset metadata by using the Tabular Model Scripting Language (TMSL). Απαιτείται "μόνο για ανάγνωση" για λειτουργίες ερωτημάτων.Read-only is required for query operations. Απαιτείται "ανάγνωση-εγγραφή" για δέσμες ενεργειών μετα-δεδομένων.Read-write is required for scripting metadata. Απαιτεί έκδοση SSMS 18.8 ή νεότερη έκδοση.Requires SSMS version 18.8 or higher. Κάντε λήψη εδώ.Download here.

SQL Server Profiler – Αυτό το εργαλείο εγκαθίσταται με το SSMS και παρέχει ανίχνευση και εντοπισμό σφαλμάτων συμβάντων συνόλου δεδομένων.SQL Server Profiler – Installed with SSMS, this tool provides tracing and debugging of dataset events. Ενώ επίσημα έχει αποσυρθεί για τον SQL Server, το Profiler συνεχίζει να περιλαμβάνεται στο SSMS και εξακολουθεί να παρέχει υποστήριξη για Υπηρεσίες ανάλυσης και το Power BI Premium.While officially deprecated for SQL Server, Profiler continues to be included in SSMS and remains supported for Analysis Services and Power BI Premium. Απαιτεί έκδοση SQL Server Profiler 18.8 ή νεότερη και να είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση XMLA μόνο για ανάγνωση σε Premium εκχωρημένους πόρους.Requires SQL Server Profiler version 18.8 or higher, and XMLA read-only setting to be enabled on the Premium capacity. Ο χρήστης πρέπει να καθορίσει το σύνολο δεδομένων (αρχικό κατάλογο) κατά τη σύνδεση με το τελικό σημείο XMLA.User must specify the dataset (initial catalog) when connecting to the XMLA endpoint. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα SQL Server Profiler για τις Υπηρεσίες ανάλυσης.To learn more, see SQL Server Profiler for Analysis Services.

Οδηγός ανάπτυξης Υπηρεσιών ανάλυσης – Αυτό το εργαλείο εγκαθίσταται με το SSMS και παρέχει ανάπτυξη έργων μοντέλου σε μορφή πίνακα, τα οποία έχουν συνταχθεί στο Visual Studio, σε Υπηρεσίες Ανάλυσης και χώρους εργασίας Power BI Premium.Analysis Services Deployment Wizard – Installed with SSMS, this tool provides deployment of Visual Studio authored tabular model projects to Analysis Services and Power BI Premium workspaces. Μπορεί να εκτελείται αλληλεπιδραστικά ή από τη γραμμή εντολών για αυτοματοποίηση.It can be run interactively or from the command line for automation. Απαιτείται XMLA "ανάγνωσης-εγγραφής".XMLA read-write is required. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός ανάπτυξης Υπηρεσιών ανάλυσης.To learn more, see Analysis Services Deployment Wizard.

PowerShell cmdlet – Τα cmdlet Υπηρεσιών ανάλυσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αυτοματοποίηση εργασιών διαχείρισης συνόλων δεδομένων, όπως λειτουργίες ανανέωσης.PowerShell cmdlets – Analysis Services cmdlets can be used to automate dataset management tasks like refresh operations. Απαιτείται XMLA "ανάγνωσης-εγγραφής".XMLA read-write is required. Απαιτείται έκδοση 21.1.18221 ή νεότερη της μονάδας SqlServer PowerShell.Version 21.1.18221 or higher of the SqlServer PowerShell module is required. Τα cmdlet Υπηρεσιών ανάλυσης στη μονάδα Az.AnalysisServices δεν υποστηρίζονται για το Power BI Premium.Azure Analysis Services cmdlets in the Az.AnalysisServices module are not supported for Power BI Premium. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Αναφορά PowerShell Υπηρεσιών ανάλυσης.To learn more, see Analysis Services PowerShell Reference.

Power BI Report Builder - Ένα εργαλείο για τη σύνταξη σελιδοποιημένων αναφορών.Power BI Report Builder - A tool for authoring paginated reports. Δημιουργήστε έναν ορισμό αναφοράς που καθορίζει ποια δεδομένα θα ανακτηθούν, πού θα τα λάβετε και πώς θα εμφανίζονται.Create a report definition that specifies what data to retrieve, where to get it, and how to display it. Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση της αναφοράς σας στο Report Builder και, στη συνέχεια, να τη δημοσιεύσετε στην υπηρεσία Power BI.You can preview your report in Report Builder and then publish your report to the Power BI service. Απαιτείται XMLA "μόνο για ανάγνωση".XMLA read-only is required. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Power BI Report Builder.To learn more, see Power BI Report Builder.

Πρόγραμμα επεξεργασίας πινάκων - Ένα εργαλείου ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία, συντήρηση και διαχείριση μοντέλων σε μορφή πίνακα χρησιμοποιώντας ένα εύχρηστο, ελαφρύ πρόγραμμα επεξεργασίας.Tabular Editor - An open-source tool for creating, maintaining, and managing tabular models using an intuitive, lightweight editor. Μια ιεραρχική προβολή εμφανίζει όλα τα αντικείμενα στο μοντέλο σε μορφή πίνακά σας.A hierarchical view shows all objects in your tabular model. Τα αντικείμενα οργανώνονται κατά φακέλους προβολής με υποστήριξη για επεξεργασία ιδιοτήτων πολλαπλής επιλογής και επισήμανση σύνταξης DAX.Objects are organized by display folders with support for multi-select property editing and DAX syntax highlighting. Απαιτείται XMLA "μόνο για ανάγνωση" για λειτουργίες ερωτημάτων.XMLA read-only is required for query operations. Απαιτείται "ανάγνωση-εγγραφή" για λειτουργίες μετα-δεδομένων.Read-write is required for metadata operations. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στην τοποθεσία tabulareditor.github.io.To learn more, see tabulareditor.github.io.

DAX Studio – Ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα για σύνταξη, διάγνωση, ρύθμιση επιδόσεων και ανάλυση DAX.DAX Studio – An open-source tool for DAX authoring, diagnosis, performance tuning, and analysis. Οι δυνατότητες περιλαμβάνουν περιήγηση αντικειμένων, ενσωματωμένη ιχνηλάτηση, αναλύσεις εκτέλεσης ερωτημάτων με λεπτομερή στατιστικά, επισήμανση σύνταξης DAX και μορφοποίηση.Features include object browsing, integrated tracing, query execution breakdowns with detailed statistics, DAX syntax highlighting and formatting. Απαιτείται XMLA μόνο για ανάγνωση για λειτουργίες ερωτημάτων.XMLA read-only is required for query operations. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στη διεύθυνση daxstudio.org.To learn more, see daxstudio.org.

Κιτ εργαλείων ALM - Ένα εργαλείο σύγκρισης σχήματος ανοιχτού κώδικα για σύνολα δεδομένων Power BI, χρησιμοποιείται συχνότερα για σενάρια διαχείρισης κύκλου ζωής εφαρμογών (ALM).ALM Toolkit - An open-source schema compare tool for Power BI datasets, most often used for application lifecycle management (ALM) scenarios. Εκτελέστε ανάπτυξη σε πολλά περιβάλλοντα και διατηρήστε ιστορικά δεδομένα επαυξητικής ανανέωσης.Perform deployment across environments and retain incremental refresh historical data. Αρχεία μετα-δεδομένων συγχώνευσης και diff, κλάδοι και αποθετήρια δεδομένων.Diff and merge metadata files, branches, and repos. Επαναχρησιμοποίηση συχνών ορισμών μεταξύ συνόλων δεδομένων.Reuse common definitions between datasets. Απαιτείται "μόνο για ανάγνωση" για λειτουργίες ερωτημάτων.Read-only is required for query operations. Απαιτείται "ανάγνωση-εγγραφή" για λειτουργίες μετα-δεδομένων.Read-write is required for metadata operations. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στη διεύθυνση alm-toolkit.com.To learn more, see alm-toolkit.com.

Microsoft Excel – Οι Συγκεντρωτικοί πίνακες του Excel είναι ένα από τα πλέον συχνά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη σύνοψη, ανάλυση, εξερεύνηση και παρουσίαση συνοπτικών δεδομένων από σύνολα δεδομένων Power BI.Microsoft Excel – Excel PivotTables are one of the most common tools used to summarize, analyze, explore, and present summary data from Power BI datasets. Απαιτείται "μόνο για ανάγνωση" για λειτουργίες ερωτημάτων.Read-only is required for query operations. Απαιτείται έκδοση "χρήση με ένα κλικ" του Office 16.0.11326.10000 ή νεότερη.Click-to-Run version of Office 16.0.11326.10000 or higher is required.

Τρίτος μέρος - Περιλαμβάνει εφαρμογές και εργαλεία απεικονίσεων δεδομένων προγράμματος-πελάτη που μπορούν να συνδεθούν, υποβάλλουν ερωτήματα σε και καταναλώσουν σύνολα δεδομένων στο Power BI Premium.Third party - Includes client data visualization applications and tools that can connect to, query, and consume datasets in Power BI Premium. Τα περισσότερα εργαλεία απαιτούν τις τελευταίες εκδόσεις των βιβλιοθηκών προγράμματος-πελάτη MSOLAP, όμως ορισμένες μπορεί να χρησιμοποιούν ADOMD.Most tools require the latest versions of MSOLAP client libraries, but some may use ADOMD. Το τελικό σημείο XMLA μόνο για ανάγνωση ή για ανάγνωση-εγγραφή εξαρτάται από τις λειτουργίες.Read-only or read-write XMLA Endpoint is dependent on the operations.

Βιβλιοθήκες προγράμματος-πελάτηClient libraries

Οι εφαρμογές προγράμματος-πελάτη δεν επικοινωνούν απευθείας με το τελικό σημείο XMLA.Client applications don't communicate directly with the XMLA endpoint. Αντίθετα, χρησιμοποιούν βιβλιοθήκες προγράμματος-πελάτη ως επίπεδο αφαίρεσης.Instead, they use client libraries as an abstraction layer. Αυτές είναι οι ίδιες βιβλιοθήκες προγράμματος-πελάτη που χρησιμοποιούν εφαρμογές για σύνδεση σε Υπηρεσίες ανάλυσης του Azure και Υπηρεσίες ανάλυσης του SQL Server.These are the same client libraries that applications use to connect to Azure Analysis Services and SQL Server Analysis Services. Εφαρμογές της Microsoft όπως το Excel, SQL Server Management Studio (SSMS) και η επέκταση έργων Υπηρεσιών ανάλυσης για το Visual Studio εγκαθιστούν και τις τρεις βιβλιοθήκες προγράμματος-πελάτη και τις ενημερώνουν με τακτικές ενημερώσεις εφαρμογών και επεκτάσεων.Microsoft applications like Excel, SQL Server Management Studio (SSMS), and Analysis Services projects extension for Visual Studio install all three client libraries and update them along with regular application and extension updates. Οι προγραμματιστές μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τις βιβλιοθήκες προγράμματος-πελάτη για τη δημιουργία προσαρμοσμένων εφαρμογών.Developers can also use the client libraries to build custom applications. Σε ορισμένες περιπτώσεις, συγκεκριμένα με εφαρμογές τρίτων, εάν δεν έχουν εγκατασταθεί με την εφαρμογή, μπορεί να είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε νεότερες εκδόσεις των βιβλιοθηκών προγράμματος-πελάτη.In some cases, particularly with third-party applications, if not installed with the application, it may be necessary to install newer versions of the client libraries. Οι βιβλιοθήκες προγράμματος-πελάτη ενημερώνονται μηνιαία.Client libraries are updated monthly. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Βιβλιοθήκες προγράμματος-πελάτη για τη σύνδεση σε Υπηρεσίες ανάλυσης.To learn more, see Client libraries for connecting to Analysis Services.

Βελτιστοποίηση συνόλων δεδομένων για λειτουργίες εγγραφής με την ενεργοποίηση μεγάλων μοντέλωνOptimize datasets for write operations by enabling large models

Όταν χρησιμοποιείτε το τελικό σημείο XMLA για τη διαχείριση συνόλου δεδομένων με λειτουργίες εγγραφής, συνιστάται να ενεργοποιήσετε το σύνολο δεδομένων για μεγάλα μοντέλα.When using the XMLA endpoint for dataset management with write operations, it's recommended you enable the dataset for large models. Αυτό μειώνει τη χρονική επιβάρυνση των λειτουργιών εγγραφής, το οποίο μπορεί να τις καταστήσει σημαντικά ταχύτερες.This reduces the overhead of write operations, which can make them considerably faster. Για σύνολα δεδομένων άνω του 1 GB σε μέγεθος (μετά τη συμπίεση), η διαφορά μπορεί να είναι σημαντική.For datasets over 1 GB in size (after compression), the difference can be significant. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Μεγάλα μοντέλα στο Power BI Premium.To learn more, see Large models in Power BI Premium.

Ενεργοποίηση ανάγνωσης-εγγραφής XMLAEnable XMLA read-write

Από προεπιλογή, η ρύθμιση ιδιότητας τελικού σημείου XMLA στους εκχωρημένους πόρους Premium έχει δυνατότητα μόνο για ανάγνωση.By default, a Premium capacity has the XMLA Endpoint property setting enabled for read-only. Αυτό σημαίνει ότι οι εφαρμογές μπορούν μόνο να υποβάλλουν ερωτήματα για ένα σύνολο δεδομένων.This means applications can only query a dataset. Προκειμένου οι εφαρμογές να εκτελέσουν λειτουργίες εγγραφής, η ιδιότητα τελικού σημείου XMLA πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για ανάγνωση-εγγραφή.For applications to perform write operations, the XMLA Endpoint property must be enabled for read-write. Η ρύθμιση της ιδιότητας τελικού σημείου XMLA για εκχωρημένους πόρους διαμορφώνεται στον Φόρτο εργασίας συνόλων δεδομένων.The XMLA Endpoint property setting for a capacity is configured in the Datasets workload. Η ρύθμιση τελικού σημείου XMLA ισχύει για όλους τους χώρους εργασίας και τα σύνολα δεδομένων που έχουν αντιστοιχιστεί στους εκχωρημένους πόρους.The XMLA Endpoint setting applies to all workspaces and datasets assigned to the capacity.

Για την ενεργοποίηση ανάγνωσης-εγγραφής για εκχωρημένους πόρουςTo enable read-write for a capacity

 1. Στην πύλη διαχείρισης, επιλέξτε Ρυθμίσεις εκχωρημένων πόρων > Power BI Premium > όνομα εκχωρημένου πόρου.In the Admin portal, select Capacity settings > Power BI Premium > capacity name.

 2. Αναπτύξτε τους Φόρτους εργασίας.Expand Workloads. Στη ρύθμιση για το Τελικό σημείο XMLA, επιλέξτε Ανάγνωση Εγγραφή.In the XMLA Endpoint setting, select Read Write.

  Ενεργοποίηση τελικού σημείου XMLA

Σύνδεση σε έναν Premium χώρο εργασίαςConnecting to a Premium workspace

Χώροι εργασίας που έχουν ανατεθεί σε ένα σύνολο εκχωρημένων πόρων διαθέτουν μια συμβολοσειρά σύνδεσης σε μορφή διεύθυνσης URL, όπως αυτή,Workspaces assigned to a capacity have a connection string in URL format like this,
powerbi://api.powerbi.com/v1.0/[tenant name]/[workspace name].powerbi://api.powerbi.com/v1.0/[tenant name]/[workspace name].

Οι εφαρμογές που συνδέονται στον χώρο εργασίας κάνουν χρήση της διεύθυνσης URL σαν να ήταν ένα όνομα διακομιστή Υπηρεσιών ανάλυσης.Applications connecting to the workspace use the URL as if it were an Analysis Services server name. Για παράδειγμα,For example,
powerbi://api.powerbi.com/v1.0/contoso.com/Sales Workspace.powerbi://api.powerbi.com/v1.0/contoso.com/Sales Workspace.

Χρήστες με UPN στον ίδιο μισθωτή (όχι B2B) μπορούν να αντικαταστήσουν το όνομα μισθωτή με myorg.Users with UPNs in the same tenant (not B2B) can replace the tenant name with myorg. Για παράδειγμα,  powerbi://api.powerbi.com/v1.0/myorg/Sales Workspace.For example,  powerbi://api.powerbi.com/v1.0/myorg/Sales Workspace.

Οι χρήστες B2B πρέπει να καθορίζουν τον οργανισμό τους UPN στο όνομα μισθωτή.B2B users must specify their organization UPN in tenant name. Για παράδειγμα,For example,
powerbi://api.powerbi.com/v1.0/fabrikam.com/Sales Workspace.powerbi://api.powerbi.com/v1.0/fabrikam.com/Sales Workspace.

Για λήψη της διεύθυνσης URL της σύνδεσης χώρου εργασίαςTo get the workspace connection URL

Στο μενού χώρου εργασίας Ρυθμίσεις > Premium > Σύνδεση χώρου εργασίας, επιλέξτε Αντιγραφή.In workspace Settings > Premium > Workspace Connection, select Copy.

Συμβολοσειρά σύνδεσης χώρου εργασίας

Απαιτήσεις σύνδεσηςConnection requirements

Αρχικός κατάλογοςInitial catalog

Με ορισμένα εργαλεία, όπως ο SQL Server Profiler, πρέπει να καθορίσετε έναν Αρχικό κατάλογο, ο οποίος να είναι το σύνολο δεδομένων (βάση δεδομένων) για σύνδεση στον χώρο εργασίας σας.With some tools, such as SQL Server Profiler, you must specify an Initial Catalog, which is the dataset (database) to connect to in your workspace. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση σε διακομιστή, επιλέξτε Επιλογές > Ιδιότητες σύνδεσης > Σύνδεση σε βάση δεδομένων και εισαγάγετε το όνομα του συνόλου δεδομένων.In the Connect to Server dialog, select Options > Connection Properties > Connect to database, enter the dataset name.

Επιλογή του συνόλου δεδομένων στο SQL Server Profiler

Διπλότυπα ονόματα χώρου εργασίαςDuplicate workspace names

Νέοι χώροι εργασίας (δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας τη νέα εμπειρία χώρου εργασίας) στο Power BI επιβάλλουν επικύρωση ώστε να μην επιτρέπεται η δημιουργία ή μετονομασία χώρων εργασίας με διπλότυπα ονόματα.New workspaces (created using the new workspace experience) in Power BI impose validation to disallow creating or renaming workspaces with duplicate names. Χώροι εργασίας που δεν έχουν μετεγκατασταθεί μπορεί να οδηγήσουν σε διπλότυπα ονόματα.Workspaces that haven't been migrated can result in duplicate names. Κατά τη σύνδεση σε έναν χώρο εργασίας με το ίδιο όνομα με έναν άλλο χώρο εργασίας, μπορεί να λάβετε το παρακάτω σφάλμα:When connecting to a workspace with the same name as another workspace, you may get the following error:

Αδυναμία σύνδεσης στο powerbi://api.powerbi.com/v1.0/[tenant name]/[workspace name].Cannot connect to powerbi://api.powerbi.com/v1.0/[tenant name]/[workspace name].

Για να επιλύσετε αυτό το σφάλμα, επιπλέον του ονόματος χώρου εργασίας, καθορίστε το ObjectIDGuid, το οποίο μπορεί να αντιγραφεί από το objectID χώρου εργασίας στη διεύθυνση URL.To work around this error, in addition to the workspace name, specify the ObjectIDGuid, which can be copied from the workspace objectID in the URL. Προσαρτήστε το objectID στη διεύθυνση URL σύνδεσης.Append the objectID to the connection URL. Για παράδειγμα,For example,
'powerbi://api.powerbi.com/v1.0/myorg/Contoso Sales - 9d83d204-82a9-4b36-98f2-a40099093830'.'powerbi://api.powerbi.com/v1.0/myorg/Contoso Sales - 9d83d204-82a9-4b36-98f2-a40099093830'.

Διπλότυπο όνομα συνόλου δεδομένωνDuplicate dataset name

Κατά τη σύνδεση σε ένα σύνολο δεδομένων με το ίδιο όνομα όπως ένα άλλο σύνολο δεδομένων στον ίδιο χώρο εργασίας, προσαρτήστε το guid συνόλου δεδομένων στο όνομα συνόλου δεδομένων.When connecting to a dataset with the same name as another dataset in the same workspace, append the dataset guid to the dataset name. Μπορείτε να λάβετε το όνομα και το guid συνόλου δεδομένων κατά τη σύνδεση στον χώρο εργασίας στο SSMS.You can get both dataset name and guid when connected to the workspace in SSMS.

Καθυστέρηση στα σύνολα δεδομένων που εμφανίζονταιDelay in datasets shown

Κατά τη σύνδεση σε έναν χώρο εργασίας, αλλαγές από νέα σύνολα δεδομένων και σύνολα που έχουν διαγραφεί και μετονομαστεί, μπορεί να απαιτούν μέχρι και μερικά λεπτά έως να εμφανιστούν.When connecting to a workspace, changes from new, deleted, and renamed datasets can take up to a few minutes to appear.

Μη υποστηριζόμενα σύνολα δεδομένωνUnsupported datasets

Τα παρακάτω σύνολα δεδομένων δεν είναι προσβάσιμα με το τελικό σημείο XMLA.The following datasets aren't accessible by the XMLA endpoint. Αυτά τα σύνολα δεδομένων δεν θα εμφανίζονται στον χώρο εργασίας στο SSMS ή σε άλλα εργαλεία:These datasets won't appear under the workspace in SSMS or in other tools:

 • Σύνολα δεδομένων που βασίζονται σε μια δυναμική σύνδεση σε ένα μοντέλο Υπηρεσιών ανάλυσης του Azure ή Υπηρεσιών ανάλυσης του SQL Server.Datasets based on a live connection to an Azure Analysis Services or SQL Server Analysis Services model.
 • Σύνολα δεδομένων που βασίζονται σε μια δυναμική σύνδεση σε ένα σύνολο δεδομένων Power BI σε έναν άλλο χώρο εργασίας.Datasets based on a live connection to a Power BI dataset in another workspace. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή σε σύνολα δεδομένων σε πολλούς χώρους εργασίας.To learn more, see Intro to datasets across workspaces.
 • Σύνολα δεδομένων με Δεδομένα προώθησης χρησιμοποιώντας το REST API.Datasets with Push data by using the REST API.
 • Σύνολα δεδομένων βιβλίου εργασίας Excel.Excel workbook datasets.

Ψευδώνυμο διακομιστή/χώρου εργασίαςServer/workspace alias

Τα ψευδώνυμα ονόματος διακομιστή, τα οποία υποστηρίζονται στις υπηρεσίες ανάλυσης του Azure, δεν υποστηρίζονται για χώρους εργασίας Power BI Premium.Server name aliases, supported in Azure Analysis Services are not supported for Power BI Premium workspaces.

ΑσφάλειαSecurity

Επιπλέον της παροχής δυνατότητας ανάγνωσης-εγγραφής στην ιδιότητα του τελικού σημείου XMLA που ενεργοποιείται για ανάγνωση-εγγραφή από τον διαχειριστή εκχωρημένων πόρων, η ρύθμιση επιπέδου μισθωτή Να επιτρέπονται τελικά σημεία XMLA και η Ανάλυση στο Excel με σύνολα δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στην πύλη διαχείρισης.In addition to the XMLA Endpoint property being enabled read-write by the capacity admin, the tenant-level setting Allow XMLA endpoints and Analyze in Excel with on-premises datasets must be enabled in the admin portal. Εάν θέλετε να δημιουργήσετε αρχεία AIXL που συνδέονται στο τελικό σημείο XMLA, η ρύθμιση επιπέδου μισθωτή Να επιτρέπονται ζωντανές συνδέσεις πρέπει επίσης να είναι ενεργοποιημένη.If you need to generate AIXL files that connect to the XMLA Endpoint, the tenant-level setting Allow live connections should also be enabled. Αυτές οι ρυθμίσεις είναι ενεργοποιημένες και οι δύο από προεπιλογή.These settings are both enabled by default.

Η ρύθμιση Να επιτρέπονται τελικά σημεία XMLA και η Ανάλυση στο Excel με σύνολα δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης είναι μια ρύθμιση ενοποίησης.Allow XMLA endpoints and Analyze in Excel with on-premises datasets is an integration setting.

Η ρύθμιση ενοποίησης "Να επιτρέπονται τελικά σημεία XMLA".

Η ρύθμιση Να επιτρέπονται ζωντανές συνδέσεις είναι μια ρύθμιση εξαγωγής και κοινής χρήσης.Allow live connections is an export and sharing setting.

Η ρύθμιση εξαγωγής και κοινής χρήσης "Να επιτρέπονται ζωντανές συνδέσεις".

Η πρόσβαση μέσω του τελικού σημείου XMLA θα αναγνωρίζει το μέλος ομάδας ασφαλείας που ορίζεται σε επίπεδο χώρου εργασίας/εφαρμογής.Access through the XMLA endpoint will honor security group membership set at the workspace/app level.

Συνεργάτες χώρου εργασίας και άνω έχουν πρόσβαση εγγραφής στο σύνολο δεδομένων και επομένως είναι ισοδύναμοι των διαχειριστών βάσης δεδομένων των Υπηρεσιών ανάλυσης.Workspace contributors and above have write access to the dataset and are therefore equivalent to Analysis Services database admins. Μπορούν να αναπτύσσουν νέα σύνολα δεδομένων από το Visual Studio και να εκτελούν δέσμες ενεργειών TMSL στο SSMS.They can deploy new datasets from Visual Studio and execute TMSL scripts in SSMS.

Λειτουργίες που απαιτούν δικαιώματα διαχειριστή διακομιστή των Υπηρεσιών ανάλυσης (αντί διαχειριστή βάσης δεδομένων), όπως ανιχνεύσεις σε επίπεδο διακομιστή και απομίμηση χρήστη χρησιμοποιώντας την ιδιότητα συμβολοσειράς σύνδεσης EffectiveUserName δεν υποστηρίζονται στο Power BI Premium αυτήν τη στιγμή.Operations that require Analysis Services server admin permissions (rather than database admin) such as server-level traces and user impersonation using the EffectiveUserName connection-string property are not supported in Power BI Premium at this time.

Άλλοι χρήστες που έχουν δικαίωμα δόμησης σε ένα σύνολο δεδομένων είναι αντίστοιχοι των αναγνωστών βάσης δεδομένων στις Υπηρεσίες ανάλυσης.Other users who have Build permission on a dataset are equivalent to Analysis Services database readers. Μπορούν να συνδεθούν και περιηγηθούν σε σύνολα δεδομένων για κατανάλωση δεδομένων και απεικόνιση.They can connect to and browse datasets for data consumption and visualization. Τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας σε επίπεδο γραμμών (RLS) και δεν μπορούν να δουν εσωτερικά μετα-δεδομένα συνόλου δεδομένων.Row-level security (RLS) rules are honored and they cannot see internal dataset metadata.

Ρόλοι μοντέλουModel roles

Με το τελικό σημείο XMLA, είναι δυνατό να οριστούν ρόλοι για ένα σύνολο δεδομένων, να οριστεί ιδιότητα μέλους για τους χρήστες του Azure Active Directory (AAD) και να οριστούν φίλτρα ασφάλειας σε επίπεδο γραμμών (RLS).With the XMLA endpoint, roles can be defined for a dataset, role membership can be defined for Azure Active Directory (AAD) users, and row-level security (RLS) filters can be defined. Οι ρόλοι μοντέλου στο Power BI χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για RLS.Model roles in Power BI are used only for RLS. Χρησιμοποιήστε το μοντέλο ασφαλείας Power BI για να ελέγχετε δικαιώματα πέρα από το RLS.Use the Power BI security model to control permissions beyond RLS.

Για έργα μοντέλου σε μορφή πίνακα που έχουν συνταχθεί στο Visual Studio, οι ρόλοι μπορούν να οριστούν χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση ρόλων στο εργαλείο σχεδίασης μοντέλων.For tabular model projects being authored in Visual Studio, roles can be defined by using Role Manager in the model designer. Για τα σύνολα δεδομένων στο Power BI, οι ρόλοι μπορούν να οριστούν με χρήση του SSMS για τη δημιουργία αντικειμένων ρόλου και τον ορισμό ιδιοτήτων ρόλου.For datasets in Power BI, roles can be defined by using SSMS to create role objects and define role properties. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, είναι δυνατή η δημιουργία δέσμης ενεργειών για τους ορισμούς αντικειμένων ρόλου, χρησιμοποιώντας το TMSL για τη δημιουργία ή την τροποποίηση του αντικειμένου ρόλου.In most cases, however, role object definitions can be scripted by using TMSL to create or modify the Roles object. Οι δέσμες ενεργειών TMSL μπορούν να εκτελεστούν στο SSMS ή με το cmdlet Invoke-ASCmd του PowerShell.TMSL scripts can be executed in SSMS or with the Invoke-ASCmd PowerShell cmdlet.

Οι παρακάτω περιορισμοί ισχύουν όταν εργάζεστε με ρόλους συνόλου δεδομένων μέσω του τελικού σημείου XMLA:The following limitations apply when working with dataset roles through the XMLA endpoint:

 • Το μοναδικό δικαίωμα για έναν ρόλο που μπορεί να οριστεί για σύνολα δεδομένων Power BI είναι το δικαίωμα ανάγνωσης.The only permission for a role that can be set for Power BI datasets is the Read permission. Άλλα δικαιώματα εκχωρούνται με χρήση του μοντέλου ασφαλείας Power BI.Other permissions are granted using the Power BI security model.
 • Απαιτείται δικαίωμα δόμησης για ένα σύνολο δεδομένων για πρόσβαση ανάγνωσης μέσω του τελικού σημείου XMLA, ανεξάρτητα από την παρουσία ρόλων συνόλου δεδομένων.Build permission for a dataset is required for read access through the XMLA endpoint, regardless of the existence of dataset roles.
 • Δεν υποστηρίζονται προς το παρόν κανόνες ασφάλειας σε επίπεδο αντικειμένου (OLS) στο Power BI.Object-level security (OLS) rules are currently not supported in Power BI.

Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Ρόλοι σε μοντέλα με μορφή πίνακα.To learn more, see Roles in tabular models.

Ρύθμιση διαπιστευτηρίων προέλευσης δεδομένωνSetting data-source credentials

Μετα-δεδομένα που έχουν καθοριστεί μέσω του τελικού σημείου XMLA μπορούν να δημιουργούν συνδέσεις σε προελεύσεις δεδομένων, όμως δεν μπορούν να ορίσουν διαπιστευτήρια προέλευσης δεδομένων.Metadata specified through the XMLA endpoint can create connections to data sources, but cannot set data-source credentials. Αντίθετα, τα διαπιστευτήρια μπορούν να ορίζονται στη σελίδα ρυθμίσεων συνόλου δεδομένων στην υπηρεσία Power BI.Instead, credentials can be set in the dataset settings page in the Power BI Service.

Κύριες υπηρεσίεςService principals

Οι οντότητες υπηρεσίας είναι μια καταχώρηση εφαρμογής του Azure Active Directory που δημιουργείτε εντός του μισθωτή σας για την εκτέλεση λειτουργιών σε επίπεδο πόρων και υπηρεσιών χωρίς παρακολούθηση.Service principals are an Azure Active Directory app registration you create within your tenant to perform unattended resource and service level operations. Είναι ένας μοναδικός τύπος ταυτότητας χρήστη με ένα όνομα εφαρμογής, ένα αναγνωριστικό εφαρμογής, ένα αναγνωριστικό μισθωτή και μυστικό προγράμματος-πελάτη ή πιστοποιητικό για έναν κωδικό πρόσβασης.They're a unique type of user identity with an app name, application ID, tenant ID, and client secret or certificate for a password. Το Power BI Premium χρησιμοποιεί την ίδια λειτουργικότητα οντοτήτων υπηρεσιών με το Power BI Embedded.Power BI Premium uses the same service principal functionality as Power BI Embedded.

Στο Power BI Premium, οι οντότητες υπηρεσίας μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με το τελικό σημείο XMLA για την αυτοματοποίηση εργασιών διαχείρισης συνόλου δεδομένων, όπως η παροχή χώρων εργασίας, η ανάπτυξη μοντέλων και η ανανέωση συνόλου δεδομένων με:In Power BI Premium, service principals can also be used with the XMLA endpoint to automate dataset management tasks such as provisioning workspaces, deploying models, and dataset refresh with:

 • PowerShellPowerShell
 • Azure AutomationAzure Automation
 • Azure Logic AppsAzure Logic Apps
 • Προσαρμοσμένες εφαρμογές προγράμματος-πελάτηCustom client applications

Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στην Αυτοματοποίηση εργασιών χώρου εργασίας Premium και συνόλου δεδομένων με τις αρχές υπηρεσίας.To learn more, see Automate Premium workspace and dataset tasks with service principals.

Ανάπτυξη έργων μοντέλου από το Visual Studio (SSDT)Deploy model projects from Visual Studio (SSDT)

Η ανάπτυξη ενός έργου μοντέλου σε μορφή πίνακα στο Visual Studio σε έναν χώρο εργασίας Power BI Premium μοιάζει πολύ με την ανάπτυξη σε έναν διακομιστή Υπηρεσιών ανάλυσης Azure ή SQL Server.Deploying a tabular model project in Visual Studio to a Power BI Premium workspace is much the same as deploying to an Azure or SQL Server Analysis Services server. Οι μοναδικές διαφορές είναι στην ιδιότητα του Διακομιστή ανάπτυξης που έχει καθοριστεί για το έργο και στον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται τα διαπιστευτήρια προέλευσης δεδομένων, ώστε οι λειτουργίες επεξεργασίας να μπορούν να εισαγάγουν δεδομένα από προελεύσεις δεδομένων στο νέο σύνολο δεδομένων στον χώρο εργασίας.The only differences are in the Deployment Server property specified for the project, and how data source credentials are specified so processing operations can import data from data sources into the new dataset on the workspace.

Για να αναπτύξετε ένα έργο μοντέλου σε μορφή πίνακα που έχει συνταχθεί σε Visual Studio, πρέπει πρώτα να ορίσετε τη διεύθυνση URL σύνδεσης χώρου εργασίας στην ιδιότητα Διακομιστής ανάπτυξης του έργου.To deploy a tabular model project authored in Visual Studio, you must first set the workspace connection URL in the project Deployment Server property. Στο Visual Studio, στην Εξερεύνηση λύσεων, κάντε δεξί κλικ στο έργο > Ιδιότητες.In Visual Studio, in Solution Explorer, right-click the project > Properties. Στην ιδιότητα Διακομιστής, επικολλήστε τη διεύθυνση URL σύνδεσης χώρου εργασίας.In the Server property, paste the workspace connection URL.

Ιδιότητα ανάπτυξης

Όταν έχει καθοριστεί η ιδιότητα Διακομιστής ανάπτυξης, το έργο μπορεί τότε να αναπτυχθεί.When the Deployment Server property has been specified, the project can then be deployed.

Όταν αναπτύσσεται πρώτη φορά, ένα σύνολο δεδομένων δημιουργείται στον χώρο εργασίας χρησιμοποιώντας μετα-δεδομένα από το model.bim.When deployed the first time, a dataset is created in the workspace by using metadata from the model.bim. Ως μέρος της λειτουργίας ανάπτυξης, μετά τη δημιουργία του συνόλου δεδομένων στον χώρο εργασίας από μετα-δεδομένα μοντέλου, η επεξεργασία για φόρτωση δεδομένων στο σύνολο δεδομένων από προελεύσεις δεδομένων θα αποτύχει.As part of the deployment operation, after the dataset has been created in the workspace from model metadata, processing to load data into the dataset from data sources will fail.

Η επεξεργασία αποτυγχάνει καθώς σε αντίθεση με την ανάπτυξη σε μια παρουσία διακομιστή Υπηρεσιών Ανάλυσης του Azure ή SQL Server, όπου ζητούνται τα διαπιστευτήρια προέλευσης δεδομένων ως μέρος της λειτουργίας ανάπτυξης, όταν δεν μπορεί να καθοριστεί η ανάπτυξη σε διαπιστευτήρια προέλευσης δεδομένων χώρου εργασίας Premium ως μέρος της λειτουργίας ανάπτυξης.Processing fails because unlike when deploying to an Azure or SQL Server Analysis Server instance, where data source credentials are prompted for as part of the deployment operation, when deploying to a Premium workspace data source credentials cannot be specified as part of the deployment operation. Αντίθετα, μετά την επιτυχή ανάπτυξη μετα-δεδομένων και τη δημιουργία του συνόλου δεδομένων, καθορίζονται τα διαπιστευτήρια προέλευσης δεδομένων στην υπηρεσία Power BI στις ρυθμίσεις συνόλου δεδομένων.Instead, after metadata deployment has succeeded and the dataset has been created, data source credentials are then specified in the Power BI Service in dataset settings. Στον χώρο εργασίας, επιλέξτε Σύνολα δεδομένων > Ρυθμίσεις > Διαπιστευτήρια προέλευσης δεδομένων > Επεξεργασία διαπιστευτηρίων.In the workspace, select Datasets > Settings > Data source credentials > Edit credentials.

Διαπιστευτήρια προέλευσης δεδομένων

Όταν καθορίζονται τα διαπιστευτήρια προέλευσης δεδομένων, μπορείτε τότε να ανανεώσετε το σύνολο δεδομένων στην υπηρεσία Power BI, να ρυθμίσετε τον προγραμματισμό ανανέωσης ή να πραγματοποιήσετε επεξεργασία (ανανέωση) από το SQL Server Management Studio για να φορτώσετε δεδομένα στο σύνολο δεδομένων.When data source credentials are specified, you can then refresh the dataset in the Power BI service, configure schedule refresh, or process (refresh) from SQL Server Management Studio to load data into the dataset.

Τηρείται η ιδιότητα ανάπτυξης Επιλογή επεξεργασίας στο έργο Visual Studio.The deployment Processing Option property specified in the project in Visual Studio is observed. Ωστόσο, εάν δεν έχουν καθοριστεί ακόμα διαπιστευτήρια για μια προέλευση δεδομένων στην υπηρεσία Power BI, ακόμη και αν επιτύχει η ανάπτυξη μετα-δεδομένων, η επεξεργασία θα αποτύχει.However, if a data source has not yet had credentials specified in the Power BI service, even if the metadata deployment succeeds, processing will fail. Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα σε Να μην γίνει επεξεργασία, αποτρέποντας μια προσπάθεια επεξεργασίας ως μέρος της ανάπτυξης, αλλά μπορεί να θέλετε να ορίσετε την ιδιότητα πάλι σε Προεπιλογή καθώς αφού καθοριστούν τα διαπιστευτήρια προέλευσης δεδομένων στις ρυθμίσεις προέλευσης δεδομένων για το νέο σύνολο δεδομένων, θα ακολουθήσει τότε η επεξεργασία ως μέρος επόμενων λειτουργιών ανάπτυξης.You can set the property to Do Not Process, preventing an attempt to process as part of the deployment, but you might want to set the property back to Default because once the data source credentials are specified in the data source settings for the new dataset, processing as part of subsequent deployment operations will then succeed.

Σύνδεση με SSMSConnect with SSMS

Η χρήση SSMS για σύνδεση σε έναν χώρο εργασίας είναι ακριβώς όπως η σύνδεση σε έναν διακομιστή Azure ή Υπηρεσίες ανάλυσης του SQL Server.Using SSMS to connect to a workspace is just like connecting to an Azure or SQL Server Analysis Services server. Η μοναδική διαφορά είναι ότι καθορίζετε τη διεύθυνση URL χώρου εργασίας στο όνομα διακομιστή και πρέπει να χρησιμοποιήσετε έλεγχο ταυτότητας Active Directory - Καθολικό με MFA.The only difference is you specify the workspace URL in server name, and you must use Active Directory - Universal with MFA authentication.

Σύνδεση σε έναν χώρο εργασίας με το SSMSConnect to a workspace by using SSMS

 1. Στο SQL Server Management Studio, επιλέξτε Σύνδεση > Σύνδεση σε διακομιστή.In SQL Server Management Studio, select Connect > Connect to Server.

 2. Στο πεδίο Τύπος διακομιστή, επιλέξτε Υπηρεσίες ανάλυσης.In Server Type, select Analysis Services. Στο Όνομα διακομιστή, εισαγάγετε τη διεύθυνση URL χώρου εργασίας.In Server name, enter the workspace URL. Στον Έλεγχο ταυτότητας, επιλέξτε Active Directory - Καθολικό με MFA και, στη συνέχεια, στο Όνομα χρήστη, εισαγάγετε το ID χρήστη οργανισμού σας.In Authentication, select Active Directory - Universal with MFA, and then in User name, enter your organizational user ID.

  Σύνδεση σε διακομιστή στο SSMS

Όταν έχει συνδεθεί, ο χώρος εργασίας εμφανίζεται ως διακομιστής Υπηρεσιών Ανάλυσης και τα σύνολα δεδομένων στον χώρο εργασίας εμφανίζονται ως βάσεις δεδομένων.When connected, the workspace is shown as an Analysis Services server, and datasets in the workspace are shown as databases.

SSMS

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση SSMS για δημιουργία δέσμης ενεργειών μετα-δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία δεσμών ενεργειών Υπηρεσιών ανάλυσης και Γλώσσα δέσμης ενεργειών μοντέλου σε μορφή πίνακα (TMSL).To learn more about using SSMS to script metadata, see Create Analysis Services scripts and Tabular Model Scripting Language (TMSL).

Ανανέωση συνόλου δεδομένωνDataset refresh

Το τελικό σημείο XMLA επιτρέπει μια ευρεία γκάμα σεναρίων για δυνατότητες ανανέωσης με χρήση του SSMS, αυτοματοποίησης με το PowerShell, Azure Automation και Azure Functions με χρήση TOM.The XMLA endpoint enables a wide range of scenarios for fine-grain refresh capabilities using SSMS, automation with PowerShell, Azure Automation, and Azure Functions using TOM. Για παράδειγμα, μπορείτε να ανανεώσετε ορισμένα ιστορικά διαμερίσματα επαυξητικής ανανέωσης χωρίς να απαιτείται νέα φόρτωση όλων των ιστορικών δεδομένων.You can, for example, refresh certain incremental refresh historical partitions without having to reload all historical data.

Σε αντίθεση με τη ρύθμιση ανανέωσης στην υπηρεσία Power BI, οι λειτουργίες ανανέωσης μέσω του τελικού σημείου XMLA δεν περιορίζονται σε 48 ανανεώσεις την ημέρα και δεν επιβάλλεται χρονικό όριο προγραμματισμένης ανανέωσης.Unlike configuring refresh in the Power BI service, refresh operations through the XMLA endpoint are not limited to 48 refreshes per day, and the scheduled refresh timeout is not imposed.

Δυναμικές Προβολές Διαχείρισης (DMV)Dynamic Management Views (DMV)

Οι Υπηρεσίες ανάλυσης DMV παρέχουν ορατότητα μετα-δεδομένων συνόλου δεδομένων, διαχρονική καταγραφή και χρήση πόρων.Analysis Services DMVs provide visibility of dataset metadata, lineage, and resource usage. DMV διαθέσιμα για υποβολή ερωτημάτων στο Power BI μέσω του τελικού σημείου XMLA είναι περιορισμένα, το πολύ, σε εκείνα που απαιτούν δικαιώματα διαχειριστή βάσης δεδομένων.DMVs available for querying in Power BI through the XMLA endpoint are limited to, at most, those that require database-admin permissions. Για παράδειγμα, ορισμένα DMV δεν είναι προσβάσιμα καθώς απαιτούν δικαιώματα διαχειριστή διακομιστή Υπηρεσιών ανάλυσης.Some DMVs for example are not accessible because they require Analysis Services server-admin permissions.

Σύνολα δεδομένων που έχουν συνταχθεί με το Power BI DesktopPower BI Desktop authored datasets

Βελτιωμένα μετα-δεδομέναEnhanced metadata

Οι λειτουργίες εγγραφής XMLA σε σύνολα δεδομένων που έχουν συνταχθεί στο Power BI Desktop και δημοσιευτεί σε έναν χώρο εργασίας Premium απαιτούν βελτιωμένα μετα-δεδομένα.XMLA write operations on datasets authored in Power BI Desktop and published to a Premium workspace require enhanced metadata is enabled. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Βελτιωμένα μετα-δεδομένα συνόλου δεδομένων.To learn more, see Enhanced dataset metadata.

Προσοχή

Προς το παρόν, μια λειτουργία εγγραφής σε ένα σύνολο δεδομένων που έχει συνταχθεί στο Power BI Desktop θα αποτρέπει τη λήψη του ως αρχείο PBIX.At this time, a write operation on a dataset authored in Power BI Desktop will prevent it from being downloaded back as a PBIX file. Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε το αρχικό αρχείο σας PBIX.Be sure to retain your original PBIX file.

Δήλωση προέλευσης δεδομένωνData-source declaration

Κατά τη σύνδεση σε προελεύσεις δεδομένων και υποβολή ερωτημάτων δεδομένων, το Power BI Desktop χρησιμοποιεί παραστάσεις Power Query M ως ενσωματωμένες δηλώσεις προέλευσης δεδομένων.When connecting to data sources and querying data, Power BI Desktop uses Power Query M expressions as inline data source declarations. Παρόλο που υποστηρίζεται σε χώρους εργασίας Power BI Premium, η ενσωματωμένη δήλωση προέλευσης δεδομένων Power Query M δεν υποστηρίζεται από τις Υπηρεσίες ανάλυσης του Azure ή τις Υπηρεσίες ανάλυσης του SQL Server.While supported in Power BI Premium workspaces, Power Query M inline data-source declaration is not supported by Azure Analysis Services or SQL Server Analysis Services. Αντίθετα, τα εργαλεία μοντελοποίησης δεδομένων Υπηρεσιών ανάλυσης όπως το Visual Studio δημιουργούν μετα-δεδομένα χρησιμοποιώντας δομημένες δηλώσεις προέλευσης δεδομένων ή/και δηλώσεις υπηρεσίας παροχής.Instead, Analysis Services data modeling tools like Visual Studio create metadata using structured and/or provider data source declarations. Με το τελικό σημείο XMLA, το Power BI Premium υποστηρίζει επίσης δομημένες προελεύσεις δεδομένων και προελεύσεις δεδομένων υπηρεσίας παροχής, όμως όχι ως μέρος των ενσωματωμένων δηλώσεων προέλευσης δεδομένων Power Query M σε μοντέλα του Power BI Desktop.With the XMLA endpoint, Power BI Premium also supports structured and provider data sources, but not as part of Power Query M inline data source declarations in Power BI Desktop models. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Κατανόηση υπηρεσιών παροχής.To learn more, see Understanding providers.

Λειτουργία Live Connect του Power BI DesktopPower BI Desktop in live connect mode

Το Power BI Desktop μπορεί να συνδεθεί σε ένα σύνολο δεδομένων Power BI Premium χρησιμοποιώντας μια δυναμική σύνδεση.Power BI Desktop can connect to a Power BI Premium dataset using a live connection. Όταν χρησιμοποιείτε μια δυναμική σύνδεση, τα δεδομένα δεν απαιτούν τοπική αναπαραγωγή, διευκολύνοντας τους χρήστες να καταναλώνουν μοντέλα σημασιολογίας.When using a live connection, data doesn't need to be replicated locally, making it easier for users to consume semantic models. Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν:There are two ways users can connect:

Επιλέγοντας Σύνολα δεδομένων Power BI και, στη συνέχεια, επιλέγοντας ένα σύνολο δεδομένων για να δημιουργήσετε μια αναφορά.By selecting Power BI datasets, and then selecting a dataset to create a report. Αυτός είναι ο προτεινόμενος τρόπος για να συνδεθούν δυναμικά οι χρήστες σε σύνολα δεδομένων.This is the recommended way for users to connect live to datasets. Αυτή η μέθοδος παρέχει μια βελτιωμένη εμπειρία εντοπισμού που εμφανίζει το επίπεδο έγκρισης συνόλων δεδομένων.This method provides an improved discover experience showing the endorsement level of datasets. Οι χρήστες δεν χρειάζεται να βρουν και παρακολουθήσουν διευθύνσεις URL χώρων εργασίας.Users don't need to find and keep track of workspace URLs. Για να βρείτε ένα σύνολο δεδομένων, οι χρήστες πληκτρολογούν απλώς το όνομα του συνόλου δεδομένων ή κάνουν κύλιση για να βρουν το σύνολο δεδομένων που αναζητούν.To find a dataset, users simply type in the dataset name or scroll to find the dataset they're looking for.

Δυναμική σύνδεση στο σύνολο δεδομένων

Ο άλλος τρόπος σύνδεσης τον χρηστών είναι χρησιμοποιώντας τη Λήψη δεδομένων > Υπηρεσίες ανάλυσης, καθορίστε ένα όνομα χώρου εργασίας Power BI Premium ως διεύθυνση URL, επιλέξτε Δυναμική σύνδεση και, στη συνέχεια, στο Πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε ένα σύνολο δεδομένων.The other way users can connect is by using Get Data > Analysis Services, specify a Power BI Premium workspace name as a URL, select Connect live, and then in Navigator, select a dataset . Σε αυτήν την περίπτωση, το Power BI Desktop χρησιμοποιεί το τελικό σημείο XMLA για να συνδεθεί δυναμικά στο σύνολο δεδομένων, σαν να ήταν ένα μοντέλο δεδομένων των Υπηρεσιών ανάλυσης.In this case, Power BI Desktop uses the XMLA endpoint to connect live to the dataset as though it were an Analysis Services data model.

Δυναμική σύνδεση στο σύνολο δεδομένων των Υπηρεσιών ανάλυσης

Οργανισμοί που έχουν υπάρχουσες αναφορές δυναμικά συνδεδεμένες στα μοντέλα δεδομένων Υπηρεσιών ανάλυσης με σκοπό τη μετεγκατάσταση σε σύνολα δεδομένων Power BI Premium, χρειάζεται μόνο να αλλάξουν τη διεύθυνση URL του ονόματος διακομιστή στον Μετασχηματισμό δεδομένων > Ρυθμίσεις προέλευσης δεδομένων.Organizations that have existing reports connected live to Analysis Services data models intending to migrate to Power BI premium datasets only have to change the server name URL in Transform data > Data source settings.

Αρχεία καταγραφής ελέγχουAudit logs

Όταν συνδέονται εφαρμογές σε έναν χώρο εργασίας, η πρόσβαση μέσω τελικών σημείων XMLA καταγράφεται στα αρχεία καταγραφής ελέγχου του Power BI με τις ακόλουθες λειτουργίες:When applications connect to a workspace, access through XMLA endpoints is logged in the Power BI audit logs with the following operations:

Φιλικό όνομα λειτουργίαςOperation friendly name Όνομα λειτουργίαςOperation name
Συνδέθηκε στο σύνολο δεδομένων Power BI από μια εξωτερική εφαρμογήConnected to Power BI dataset from an external application ConnectFromExternalApplicationConnectFromExternalApplication
Ζητήθηκε ανανέωση του συνόλου δεδομένων Power BI από μια εξωτερική εφαρμογήRequested Power BI dataset refresh from an external application RefreshDatasetFromExternalApplicationRefreshDatasetFromExternalApplication
Δημιουργήθηκε σύνολο δεδομένων Power BI από μια εξωτερική εφαρμογήCreated Power BI dataset from an external application CreateDatasetFromExternalApplicationCreateDatasetFromExternalApplication
Έγινε επεξεργασία του συνόλου δεδομένων Power BI από μια εξωτερική εφαρμογήEdited Power BI dataset from an external application EditDatasetFromExternalApplicationEditDatasetFromExternalApplication
Διαγράφηκε σύνολο δεδομένων Power BI από μια εξωτερική εφαρμογήDeleted Power BI dataset from an external application DeleteDatasetFromExternalApplicationDeleteDatasetFromExternalApplication

Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Έλεγχος Power BI.To learn more, see Auditing Power BI.

Δείτε επίσηςSee also

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις;More questions? Δοκιμάστε να ρωτήσετε την κοινότητα του Power BITry asking the Power BI Community