Τι είναι το Power BI Premium;What is Power BI Premium?

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Power BI Premium για να αποκτήσετε πρόσβαση στις δυνατότητες που είναι διαθέσιμες μόνο στο Premium και να προσφέρετε μεγαλύτερη κλίμακα και απόδοση για περιεχόμενο Power BI στον οργανισμό σας.You can use Power BI Premium to access features and capabilities only available in Premium, and offer greater scale and performance for Power BI content in your organization. Το Power BI Premium επιτρέπει σε περισσότερους χρήστες στον οργανισμό σας να αξιοποιήσουν στο έπακρο το Power BI με καλύτερη απόδοση και ανταπόκριση.Power BI Premium enables more users in your organization to get the most out of Power BI with better performance and responsiveness. Για παράδειγμα, με το Power BI Premium, εσείς και οι χρήστες του οργανισμού σας έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:For example, with Power BI Premium, you and your organization's users get the following capabilities:

 • Μεγαλύτερη κλίμακα και απόδοση για τις αναφορές σας Power BIGreater scale and performance for your Power BI reports
 • Ευελιξία εκχώρησης αδειών χρήσης βάσει εκχωρημένων πόρωνFlexibility to license by capacity
 • Κορυφαία χαρακτηριστικά για την απεικόνιση δεδομένων και την εξαγωγή πληροφοριών, όπως η ανάλυση με βάση την τεχνητή νοημοσύνη, οι σύνθετες και επαναχρησιμοποιήσιμες ροές δεδομένων και οι σελιδοποιημένες αναφορέςBest-in-class features for data visualization and insight-extraction such as AI-driven analysis, composable and reusable dataflows, and paginated reports
 • Ενοποίηση της αυτοεξυπηρέτησης και του εταιρικού BI με μια ποικιλία δυνατοτήτων μόνο Premium που υποστηρίζουν μεγαλύτερους φόρτους εργασίας και απαιτούν εταιρική κλίμακαUnify self-service and enterprise BI with a variety of Premium-only capabilities that support heavier workloads and require enterprise scale
 • Ενσωματωμένη άδεια χρήσης για την επέκταση του BI εσωτερικής εγκατάστασης με το Power BI Report ServerBuilt-in license to extend on-premises BI with Power BI Report Server
 • Υποστήριξη για το σημείο αποθήκευσης δεδομένων κατά περιοχή (Multi-GEO) και κλειδιά κρυπτογράφησης με διαχείριση πελατών για τα αδρανή δεδομένα (BYOK)Support for data residency by region (Multi-Geo) and customer-managed encryption keys for data at rest (BYOK)
 • Δυνατότητα κοινής χρήσης περιεχομένου Power BI με οποιονδήποτε (ακόμη και εκτός του οργανισμού σας) χωρίς αγορά άδειας χρήσης ανά χρήστηAbility to share Power BI content with anyone (even outside your organization) without purchasing a per-user license

Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει την πύλη διαχείρισης Power B I.

Αυτό το άρθρο παρουσιάζει τις βασικές δυνατότητες του Power BI Premium.This article introduces key features in Power BI Premium. Όπου χρειαστεί, παρέχονται συνδέσεις σε επιπλέον άρθρα με περισσότερο αναλυτικές πληροφορίες.Where necessary, links to additional articles with more detailed information are provided. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Power BI Pro και το Power BI Premium, ανατρέξτε στην ενότητα Σύγκριση δυνατοτήτων Power BI στο θέμα Τιμολόγηση του Power BI.For more information about Power BI Pro and Power BI Premium, see the Power BI features comparison section of Power BI pricing.

Power BI Premium Generation 2 (έκδοση προεπισκόπησης)Power BI Premium Generation 2 (preview)

Το Power BI Premium πρόσφατα κυκλοφόρησε μια νέα έκδοση του Power BI Premium, το Power BI Premium Generation 2, που αναφέρεται ως Premium Gen2 για λόγους ευκολίας.Power BI Premium recently released a new version of Power BI Premium, Power BI Premium Generation 2, referred to as Premium Gen2 for convenience. Το Premium Gen2 βρίσκεται αυτήν τη στιγμή σε έκδοση προεπισκόπησης και είναι διαθέσιμο για χρήση από τους συνδρομητές της έκδοσης Premium κατά τη διάρκεια της περιόδου προεπισκόπησης.Premium Gen2 is currently in preview, and is available for Premium subscribers to use during the preview period. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αρχική έκδοση του Premium ή να μεταβείτε στη χρήση του Premium Gen2.You can select to use the original version of Premium, or switch to using Premium Gen2. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το ένα ή το άλλο για τους Premium εκχωρημένους πόρους.You can only use one or the other for your Premium capacity.

Σημείωση

Για να δείτε τις βελτιώσεις του Power BI Embedded Gen2, ανατρέξτε στο Power BI Embedded Generation 2.To review the Power BI Embedded Gen2 enhancements, refer to Power BI Embedded Generation 2.

Το Premium Gen2 παρέχει τις ακόλουθες ενημερώσεις ή βελτιωμένες εμπειρίες:Premium Gen2 provides the following updates or improved experiences:

 • Δυνατότητα άδειας χρήσης Premium ανά χρήστη εκτός από το σύνολο εκχωρημένων πόρων.Ability to license Premium Per User in addition to by capacity.

 • Βελτιωμένες επιδόσεις σε οποιοδήποτε μέγεθος εκχωρημένων πόρων, οποιαδήποτε στιγμή: Οι λειτουργίες ανάλυσης εκτελούνται με ταχύτητα έως και 16X ταχύτερα με την έκδοση Premium Gen2.Enhanced performance on any capacity size, anytime: Analytics operations run up to 16X faster on Premium Gen2. Οι λειτουργίες θα εκτελούνται πάντα με την κορυφαία ταχύτητα και δεν θα επιβραδύνουν όταν η φόρτωση στους εκχωρημένους πόρους προσεγγίζει τα όρια του συνόλου εκχωρημένων πόρων.Operations will always perform at top speed and won't slow down when the load on the capacity approaches the capacity limits.

 • Μεγαλύτερη κλίμακα:Greater scale:

  • Χωρίς όρια κατά την ανανέωση του συγχρονισμού. Δεν χρειάζεται πλέον να ακολουθείτε τα χρονοδιαγράμματα για τα σύνολα δεδομένων που ανανεώνονται στους εκχωρημένους πόρους σαςNo limits on refresh concurrency, no longer requiring you to track schedules for datasets being refreshed on your capacity
  • Λιγότεροι περιορισμοί μνήμηςFewer memory restrictions
  • Πλήρης διαχωρισμός ανάμεσα στην αλληλεπίδραση αναφοράς και τις προγραμματισμένες ανανεώσειςComplete separation between report interaction and scheduled refreshes
 • Βελτιωμένα μετρικά με σαφή και ομαλοποιημένα δεδομένα χρήσης εκχωρημένων πόρων, τα οποία εξαρτώνται μόνο από την πολυπλοκότητα των λειτουργιών ανάλυσης που εκτελούν οι εκχωρημένοι πόροι και όχι από το μέγεθός τους, το επίπεδο φόρτου στο σύστημα κατά τη διεξαγωγή αναλύσεων ή άλλους παράγοντες.Improved metrics with clear and normalized capacity utilization data, that's dependent only on the complexity of analytics operations the capacity performs, and not on its size, the level of load on the system while performing analytics, or other factors. Με τις βελτιωμένες μετρήσεις, η ανάλυση της χρήσης, ο σχεδιασμός του προϋπολογισμού, ο αντιλογισμός χρέωσης και η ανάγκη αναβάθμισης είναι εμφανείς με τις ενσωματωμένες αναφορές.With the improved metrics, utilization analysis, budget planning, chargebacks, and the need to upgrade are clearly visible with built-in reporting. Τα βελτιωμένα μετρικά θα διατεθούν αργότερα, στη διάρκεια της περιόδου προεπισκόπησης.Improved metrics will be made available later in the preview period. Οι πελάτες που αναζητούν πρόσβαση στα μετρικά χρήσης για τις τελευταίες 7 ημέρες, μπορούν να το κάνουν αυτό επικοινωνώντας με την υποστήριξη πελατών.Customers seeking access to utilization metrics for past 7 days can do so by contacting customer support.

 • Η αυτόματη κλιμάκωση επιτρέπει την αυτόματη προσθήκη ενός εικονικού πυρήνα κάθε φορά για 24 ώρες, όταν το φορτίο στο σύνολο εκχωρημένων πόρων υπερβαίνει τα όριά του, εμποδίζοντας την επιβράδυνση που προκαλείται από την υπερφόρτωση.Autoscale allows for automatically adding one v-core at a time for 24-hour periods when the load on the capacity exceeds its limits, preventing slowdowns caused by overload. Οι εικονικοί πυρήνες καταργούνται αυτόματα όταν ανιχνεύεται χρόνος αδράνειας.V-cores are automatically removed when idle time is detected. Επιπλέον, οι εικονικοί πυρήνες χρεώνονται στη συνδρομή σας Azure σε μια βάση πληρωμής ανάλογα με τη χρήση.Additional v-cores are charged to your Azure subscription on a pay-as-you-go basis. Η αυτόματη κλιμάκωση θα καταστεί διαθέσιμη κατά τη διάρκεια της περιόδου προεπισκόπησης.Autoscale will be made available during the course of the preview period.

 • Μειωμένα έξοδα διαχείρισης, με προληπτικές και διαμορφώσιμες ειδοποιήσεις διαχειριστή σχετικά με το επίπεδο χρήσης της χωρητικότητας και την αύξηση του φόρτου.Reduced management overhead with proactive and configurable admin notifications about capacity utilization level and load increasing.

Χρήση του Premium Gen2Using Premium Gen2

Ενεργοποιήστε το Premium Gen2 για να επωφεληθείτε από τις ενημερώσεις του.Enable Premium Gen2 to take advantage of its updates. Για να ενεργοποιήσετε το Premium Gen2, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:To enable Premium Gen2, take the following steps:

 1. Στην πύλη διαχείρισης, μεταβείτε στην ενότητα ρυθμίσεις εκχωρημένων πόρων.In the admin portal, navigate to Capacity settings.
 2. Επιλέξτε Power BI Premium.Select Power BI Premium.
 3. Εμφανίζεται μια ενότητα με τίτλο Premium Generation 2 (προεπισκόπηση) και σε αυτήν την ενότητα υπάρχει ένα ρυθμιστικό για να ενεργοποιήσετε την έκδοση Premium Generation 2 (προεπισκόπηση).A section appears titled Premium Generation 2 (preview), and in that section is a slider to enable Premium Generation 2 (preview).
 4. Μετακινήστε το ρυθμιστικό στην επιλογή Ενεργοποιημένο.Move the slider to Enabled.

Η παρακάτω εικόνα δείχνει πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Premium Gen2.The following image shows how to enable Premium Gen2.

Ενεργοποίηση του Premium Generation 2

Γνωστοί περιορισμοί στο Premium Gen2Known limitations in Premium Gen2

Οι ακόλουθοι γνωστοί περιορισμοί ισχύουν αυτήν τη στιγμή για την έκδοση Premium Gen2:The following known limitations currently apply to Premium Gen2:

 1. Δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση της χρήσης των εκχωρημένων πόρων Premium Gen2 στην εφαρμογή μετρικών.Premium Gen2 capacity utilization can't be tracked in the metrics app.

 2. Εάν χρησιμοποιείτε το XMLA στην έκδοση Premium Gen2, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τις πιο πρόσφατες εκδόσεις της μοντελοποίησης δεδομένων και των εργαλείων διαχείρισης.If you're using XMLA on Premium Gen2, make sure you're using the most recent versions of the data modeling and management tools.

 3. Οι δυνατότητες των υπηρεσιών ανάλυσης στο Premium Gen2 υποστηρίζονται μόνο στις βιβλιοθήκες των πιο πρόσφατων προγραμμάτων-πελατών.Analysis services features in Premium Gen2 are only supported on the latest client libraries. Οι εκτιμώμενες ημερομηνίες έκδοσης για τα εξαρτώμενα εργαλεία για την υποστήριξη αυτής της απαίτησης είναι:Estimated release dates for dependent tools to support this requirement are:

  ΕργαλείοTool Ελάχιστη απαιτούμενη έκδοσηMinimum version required Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσηςEstimated release date
  SQL Server Management Studio (SSMS)SQL Server Management Studio (SSMS) 18.818.8 8 Δεκεμβρίου 2020December 8, 2020
  SQL Server Data Tools (SSDT)SQL Server Data Tools (SSDT) 2.9.152.9.15 Γενική διαθεσιμότητα 30 Νοεμβρίου 2020General availability November 30, 2020
  AS PowerShellAS PowerShell Ανώτερη από 21.1.18229Greater than 21.1.18229 26 Νοεμβρίου 2020November 26, 2020

Συνδρομές και εκχώρηση αδειών χρήσηςSubscriptions and licensing

Το Power BI Premium είναι μια συνδρομή Microsoft 365 επιπέδου μισθωτή, η οποία διατίθεται σε δύο σειρές μονάδων φύλαξης στοκ (SKU):Power BI Premium is a tenant-level Microsoft 365 subscription available in two SKU (Stock-Keeping Unit) families:

 • SKU P (P1-P5) για ενσωμάτωση και εταιρικές δυνατότητες, με απαίτηση μηνιαίας ή ετήσιας δέσμευσης, με μηνιαία χρέωση, η οποία περιλαμβάνει μια άδεια χρήσης για την εγκατάσταση του Power BI Report Server σε εσωτερική εγκατάσταση.P SKUs (P1-P5) for embedding and enterprise features, requiring a monthly or yearly commitment, billed monthly, and includes a license to install Power BI Report Server on-premises.

 • SKU EM (EM1-EM3) για ενσωμάτωση οργανισμού, με απαίτηση ετήσιας δέσμευσης, με μηνιαία χρέωση.EM SKUs (EM1-EM3) for organizational embedding, requiring a yearly commitment, billed monthly. Τα SKU EM1 και EM2 είναι διαθέσιμα μόνο μέσω προγραμμάτων εκχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης.EM1 and EM2 SKUs are available only through volume licensing plans. Δεν μπορείτε να τα αγοράσετε απευθείας.You can't purchase them directly.

ΑγοράPurchasing

Οι συνδρομές του Power BI Premium αγοράζονται από διαχειριστές στο Κέντρο διαχείρισης του Microsoft 365.Power BI Premium subscriptions are purchased by administrators in the Microsoft 365 admin center. Ειδικότερα, μόνο οι καθολικοί διαχειριστές ή οι διαχειριστές χρεώσεων μπορούν να αγοράσουν SKU.Specifically, only Global administrators or Billing Administrators can purchase SKUs. Κατά την αγορά, ο μισθωτής λαμβάνει έναν αντίστοιχο αριθμό εικονικών πυρήνων για ανάθεση σε εκχωρημένους πόρους, το οποίο είναι γνωστό ως συγκέντρωση εικονικών πυρήνων.When purchased, the tenant receives a corresponding number of v-cores to assign to capacities, known as v-core pooling. Για παράδειγμα, η αγορά μιας SKU P3 παρέχει στον μισθωτή 32 εικονικούς πυρήνες.For example, purchasing a P3 SKU provides the tenant with 32 v-cores. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Πώς μπορείτε να αγοράσετε το Power BI Premium.To learn more, see How to purchase Power BI Premium.

Power BI Premium ανά χρήστη (προεπισκόπηση)Power BI Premium Per User (preview)

Η έκδοση Premium ανά χρήστη του Power BI επιτρέπει στους οργανισμούς να παρέχουν άδειες χρήσης premium δυνατοτήτων ανά χρήστη.Power BI Premium Per User allows organizations to license Premium features on a per-user basis. Το Premium ανά χρήστη (PPU) περιλαμβάνει όλες τις δυνατότητες άδειας χρήσης Power BI Pro και προσθέτει δυνατότητες όπως οι σελιδοποιημένες αναφορές, η τεχνητή νοημοσύνη και άλλες δυνατότητες που είναι διαθέσιμες μόνο σε συνδρομητές Premium.Premium Per User (PPU) includes all Power BI Pro license capabilities, and adds features such as paginated reports, AI, and other capabilities that are only available to Premium subscribers. Η έκδοση Premium ανά χρήστη είναι αυτήν τη στιγμή σε προεπισκόπηση.Premium Per User is currently in preview. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκδοση Premium ανά χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρισης δυνατοτήτων και άλλων πληροφοριών σχετικά με την έκδοση προεπισκόπησης, ανατρέξτε στο άρθρο Συνήθεις ερωτήσεις για την έκδοση Power BI Premium ανά χρήστη (προεπισκόπηση).For more information about Premium per user, including a feature comparison and other information about its preview release, see the Power BI Premium Per User FAQ (preview) article.

Δεσμευμένοι εκχωρημένοι πόροιReserved capacities

Με το Power BI Premium, λαμβάνετε δεσμευμένους εκχωρημένους πόρους.With Power BI Premium, you get reserved capacities. Σε αντίθεση με ένα κοινόχρηστο σύνολο εκχωρημένων πόρων όπου η επεξεργασία ανάλυσης φόρτου εργασίας εκτελείται σε υπολογιστικούς πόρους που είναι κοινόχρηστοι με άλλους πελάτες, ένα δεσμευμένο σύνολο εκχωρημένων πόρων προορίζεται για αποκλειστική χρήση από έναν οργανισμό.In contrast to a shared capacity where workloads' analytics processing run on computational resources shared with other customers, a reserved capacity is for exclusive use by an organization. Είναι απομονωμένο με δεσμευμένους υπολογιστικούς πόρους που παρέχουν αξιόπιστες και συνεπείς επιδόσεις για φιλοξενούμενο περιεχόμενο.It's isolated with reserved computational resources, which provide dependable and consistent performance for hosted content. Λάβετε υπόψη ότι η επεξεργασία των ακόλουθων τύπων περιεχομένου Power BI αποθηκεύεται σε κοινόχρηστους εκχωρημένους πόρους αντί για το δεσμευμένο σύνολο εκχωρημένων πόρων σας:Note that the processing of the following types of Power BI content is stored in shared capacity rather than your reserved capacity:

Οι χώροι εργασίας βρίσκονται εντός των εκχωρημένων πόρων.Workspaces reside within capacities. Κάθε χρήστης του Power BI διαθέτει έναν προσωπικό χώρο εργασίας, γνωστό ως Ο χώρος εργασίας μου.Each Power BI user has a personal workspace known as My Workspace. Μπορούν να δημιουργηθούν επιπλέον χώροι εργασίας γνωστοί ως χώροι εργασίας για λόγους συνεργασίας.Additional workspaces known as workspaces can be created to enable collaboration. Από προεπιλογή, οι χώροι εργασίας, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών χώρων εργασίας, δημιουργούνται στους κοινόχρηστους εκχωρημένους πόρους.By default, workspaces, including personal workspaces, are created in the shared capacity. Όταν έχετε εκχωρημένους πόρους Premium, αμφότερες οι περιοχές Ο χώρος εργασίας μου και χώροι εργασίας μπορούν να ανατεθούν στους Premium εκχωρημένους πόρους.When you have Premium capacities, both My Workspaces and workspaces can be assigned to Premium capacities.

Οι διαχειριστές εκχωρημένων πόρων έχουν αυτόματα τους χώρους εργασίας μου εκχωρημένους σε Premium εκχωρημένους πόρους.Capacity administrators automatically have their my workspaces assigned to Premium capacities.

Κόμβοι εκχωρημένων πόρωνCapacity nodes

Όπως περιγράφηκε στην ενότητα Συνδρομές και εκχώρηση αδειών χρήσης, υπάρχουν δύο οικογένειες SKU για το Power BI Premium: EM και P. Όλες οι SKU του Power BI Premium είναι διαθέσιμες ως κόμβοι εκχωρημένων πόρων, με κάθε έναν να αντιπροσωπεύει μια καθορισμένη ποσότητα πόρων που αποτελείται από επεξεργαστή, μνήμη και χώρο αποθήκευσης.As described in the Subscriptions and Licensing section, there are two Power BI Premium SKU families: EM and P. All Power BI Premium SKUs are available as capacity nodes, each representing a set amount of resources consisting of processor, memory, and storage. Εκτός από τους πόρους, κάθε SKU έχει όρια λειτουργίας για τον αριθμό των συνδέσεων DirectQuery και δυναμικής σύνδεσης ανά δευτερόλεπτο και τον αριθμό των ταυτόχρονων ανανεώσεων μοντέλων.In addition to resources, each SKU has operational limits on the number of DirectQuery and Live Connection connections per second, and the number of parallel model refreshes.

Η επεξεργασία επιτυγχάνεται από έναν καθορισμένο αριθμό εικονικών πυρήνων, διαιρεμένων εξίσου μεταξύ παρασκηνίου και προσκηνίου.Processing is achieved by a set number of v-cores, divided equally between backend and frontend.

Οι εικονικοί πυρήνες παρασκηνίου είναι υπεύθυνοι για τη βασική λειτουργικότητα του Power BI, όπως την επεξεργασία ερωτημάτων, τη διαχείριση του cache, την εκτέλεση υπηρεσιών R, την ανανέωση μοντέλων και την απόδοση αναφορών και εικόνων στην πλευρά του διακομιστή.Backend v-cores are responsible for core Power BI functionality, including query processing, cache management, running R services, model refresh, and server-side rendering of reports and images. Στους εικονικούς πυρήνες παρασκηνίου ανατίθεται μια σταθερή ποσότητα μνήμης που χρησιμοποιείται κυρίως για τη φιλοξενία μοντέλων, γνωστών επίσης ως ενεργών συνόλων δεδομένων.Backend v-cores are assigned a fixed amount of memory that is primarily used to host models, also known as active datasets.

Οι εικονικοί πυρήνες προσκηνίου είναι υπεύθυνοι για την υπηρεσία web, τη διαχείριση εγγράφων πινάκων εργαλείων και αναφορών, τη διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης, τον προγραμματισμό, τα API, τις αποστολές και λήψεις, καθώς και γενικά για όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με την εμπειρία του χρήστη.Frontend v-cores are responsible for the web service, dashboard and report document management, access rights management, scheduling, APIs, uploads and downloads, and generally for everything related to the user experiences.

Ο χώρος αποθήκευσης ορίζεται σε 100 TB ανά κόμβο εκχωρημένων πόρων.Storage is set to 100 TB per capacity node.

Οι πόροι και των όρια για κάθε SKU Premium (και τις SKU A ισοδύναμου μεγέθους) περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:The resources and limits of each Premium SKU (and equivalently sized A SKU) are described in the following table:

Κόμβοι εκχωρημένων πόρωνCapacity Nodes Σύνολο εικονικών πυρήνωνTotal v-cores Εικονικοί πυρήνες παρασκηνίουBackend v-cores RAM (GB)RAM (GB) Εικονικοί πυρήνες προσκηνίουFrontend v-cores DirectQuery/Δυανμική σύνδεση (ανά δευτ.)DirectQuery/Live Connection (per sec) Ταυτόχρονη ανανέωση μοντέλουModel Refresh Parallelism
EM1/A1EM1/A1 11 0,50.5 33 0,50.5 3,753.75 11
EM2/A2EM2/A2 22 11 55 11 7,57.5 22
EM3/A3EM3/A3 44 22 1010 22 1515 33
P1/A4P1/A4 88 44 2525 44 3030 66
P2/A5P2/A5 1616 88 5050 88 6060 1212
P3/A6P3/A6 3232 1616 100100 1616 120120 2424
P4 1P4 1 6464 3232 200200 3232 240240 4848
P5 1P5 1 128128 6464 400400 6464 480480 9696

1 - Μόνο με ειδική αίτηση.1 - By special request only. Για πολύ μεγάλα μοντέλα, μεγαλύτερα από 100 GB.For very large models greater than 100 GB.

Σημείωση

Η χρήση μίας μεγαλύτερης SKU (π.χ. μίας SKU P2) μπορεί να είναι προτιμότερη από τον συνδυασμό μικρότερων SKU (π.χ. δύο SKU P1).Using a single larger SKU (e.g. one P2 SKU) can be preferable to combining smaller SKUs (e.g. two P1 SKUs). Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερα μοντέλα και να πετύχετε καλύτερη παραλληλισμό με την P2.For example, you can use larger models and achieve better parallelism with the P2.

Ενημερώσεις για το Premium Gen2 (Προεπισκόπηση)Updates for Premium Gen2 (Preview)

Με το Premium Gen2 και το Embedded GEN 2, η ποσότητα μνήμης που είναι διαθέσιμη σε κάθε μέγεθος κόμβου ορίζεται στο όριο του αποτυπώματος μνήμης ενός μοναδικού τεχνουργήματος και όχι στην αθροιστική κατανάλωση μνήμης.With Premium Gen2 and Embedded Gen 2, the amount of memory available on each node size is set to the limit of memory footprint of a single artifact, and not to the cumulative consumption of memory. Για παράδειγμα, σε χωρητικότητα Premium Gen2 P1, μόνο ένα μέγεθος ενός συνόλου δεδομένων περιορίζεται σε 25 GB, σε σύγκριση με το αρχικό ασφάλιστρο, όπου το συνολικό αποτύπωμα μνήμης των συνόλων δεδομένων που χειρίζεται ταυτόχρονα περιορίστηκε σε 25 GB.For example, in Premium Gen2 P1 capacity, only a single dataset size is limited to 25 GB, in comparison to the original Premium, where the total memory footprint of the datasets being handled at the same time was limited to 25 GB.

Φόρτοι εργασίας εκχωρημένων πόρωνCapacity workloads

Οι φόρτοι εργασίας εκχωρημένων πόρων είναι οι υπηρεσίες που έχουν γίνει διαθέσιμες στους χρήστες.Capacity workloads are services made available to users. Από προεπιλογή, οι εκχωρημένοι πόροι Premium και Azure υποστηρίζουν μόνο φόρτους εργασίας συνόλων δεδομένων που σχετίζονται με την εκτέλεση ερωτημάτων Power BI.By default, Premium and Azure capacities support only a dataset workload associated with running Power BI queries. Ο φόρτος εργασίας συνόλου δεδομένων δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.The dataset workload cannot be disabled. Μπορούν να ενεργοποιηθούν πρόσθετοι φόρτοι εργασίας για το AI (Γνωστικές υπηρεσίες), Ροές δεδομένων και Σελιδοποιημένες αναφορές.Additional workloads can be enabled for AI (Cognitive Services), Dataflows, and Paginated reports. Αυτοί οι φόρτοι εργασίας υποστηρίζονται μόνο σε συνδρομές Premium.These workloads are supported in Premium subscriptions only.

Κάθε επιπλέον φόρτος εργασίας επιτρέπει τη ρύθμιση της μέγιστης μνήμης (ως ποσοστό της συνολικής μνήμης εκχωρημένων πόρων) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον φόρτο εργασίας.Each additional workload allows configuring the maximum memory (as a percentage of total capacity memory) that can be used by the workload. Οι προεπιλεγμένες τιμές για μέγιστη μνήμη προσδιορίζονται από το SKU.Default values for maximum memory are determined by SKU. Μπορείτε να μεγιστοποιήσετε τους διαθέσιμους πόρους του εκχωρημένου πόρου σας ενεργοποιώντας μόνο αυτούς τους πρόσθετους φόρτους εργασίας όταν χρησιμοποιούνται.You can maximize your capacity's available resources by enabling only those additional workloads when they're used. Και μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μνήμης μόνο όταν έχετε διαπιστώσει ότι οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις δεν πληρούν τις απαιτήσεις των εκχωρημένων πόρων.And you can change memory settings only when you have determined default settings aren't meeting your capacity resource requirements. Οι φόρτοι εργασίας μπορούν να ενεργοποιηθούν και ρυθμιστούν για εκχωρημένο πόρο από διαχειριστές εκχωρημένων πόρων μέσω των Ρυθμίσεων εκχωρημένων πόρων στην Πύλη διαχειριστή ή με τα REST API εκχωρημένων πόρων.Workloads can be enabled and configured for a capacity by capacity admins using Capacity settings in the Admin portal or using the Capacities REST APIs.

Ενεργοποίηση φόρτων εργασίας

Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση παραμέτρων φόρτων εργασίας σε έναν Premium εκχωρημένο πόρο.To learn more, see Configure workloads in a Premium capacity.

Πώς λειτουργούν τα σύνολα εκχωρημένων πόρωνHow capacities function

Οποιαδήποτε στιγμή, η υπηρεσία Power BI κάνει βέλτιστη χρήση των εκχωρημένων πόρων χωρίς να υπερβαίνει τα όρια που έχουν επιβληθεί στο σύνολο εκχωρημένων πόρων.At all times, the Power BI service makes the best use of capacity resources while not exceeding limits imposed on the capacity.

Οι λειτουργίες εκχωρημένων πόρων ταξινομούνται είτε ως αλληλεπιδραστικές, είτε ως παρασκηνίου.Capacity operations are classified as either interactive or background. Οι αλληλεπιδραστικές λειτουργίες περιλαμβάνουν αιτήματα απόδοσης και ανταπόκριση σε αλληλεπιδράσεις χρήστη (φιλτράρισμα, υποβολή ερωτημάτων στις Ερωτήσεις & απαντήσεις κ.λπ.).Interactive operations include rendering requests and responding to user interactions (filtering, Q&A querying, etc.). Οι λειτουργίες παρασκηνίου περιλαμβάνουν τις ανανεώσεις της ροής δεδομένων και του μοντέλου εισαγωγής και την αποθήκευση ερωτημάτων πίνακα εργαλείων στο cache.Background operations include dataflow and import model refreshes, and dashboard query caching.

Είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι οι αλληλεπιδραστικές λειτουργίες έχουν πάντα προτεραιότητα σε σχέση με τις λειτουργίες παρασκηνίου, ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη.It's important to understand that interactive operations are always prioritized over background operations to ensure the best possible user experience. Εάν δεν υπάρχουν επαρκείς πόροι, προστίθενται λειτουργίες παρασκηνίου σε μια ουρά αναμονής μέχρι να αποδεσμευθούν πόροι.If there are insufficient resources, background operations are added to a waiting queue until resources free up. Λειτουργίες παρασκηνίου, όπως ανανεώσεις συνόλου δεδομένων, μπορούν να διακοπούν στη μέση της διαδικασίας από την υπηρεσία Power BI, να προστεθούν σε μια ουρά και να επαναληφθούν αργότερα.Background operations, like dataset refreshes, can be interrupted mid-process by the Power BI service, added to a queue, and retried later on.

Τα μοντέλα εισαγωγής πρέπει να φορτώνονται πλήρως στη μνήμη για να είναι δυνατή η υποβολή ερωτημάτων σε αυτά ή η ανανέωσή τους.Import models must be fully loaded into memory so they can be queried or refreshed. Η υπηρεσία Power BI χρησιμοποιεί εξελιγμένους αλγόριθμους για τη διαχείριση της χρήσης μνήμης, όπως σπανίως οι εκχωρημένοι πόροι μπορεί να υπερφορτωθούν εάν οι πόροι δεν επαρκούν για την ικανοποίηση των απαιτήσεων πελατών σε πραγματικό χρόνο.The Power BI service uses sophisticated algorithms to manage memory usage fairly, but in rare cases, the capacity can get overloaded if there are insufficient resources to meet customers' real-time demands. Παρόλο που είναι δυνατό οι εκχωρημένοι πόροι να αποθηκεύουν πολλά μοντέλα εισαγωγής σε μόνιμο χώρο αποθήκευσης (έως 100 TB ανά εκχωρημένο πόρο Premium), δεν είναι απαραίτητο όλα τα μοντέλα να βρίσκονται στη μνήμη ταυτόχρονα, διαφορετικά το μέγεθός τους συνόλου δεδομένων στη μνήμη μπορεί εύκολα να υπερβεί το όριο μνήμης εκχωρημένων πόρων.While it's possible for a capacity to store many import models in persistent storage (up to 100 TB per Premium capacity), not all the models necessarily reside in memory at the same time, otherwise their in-memory dataset size can easily exceed the capacity memory limit. Εκτός από τη μνήμη που απαιτείται για τη φόρτωση των συνόλων δεδομένων, απαιτείται πρόσθετη μνήμη για την εκτέλεση ερωτημάτων και ανανεώσεων.Besides the memory required to load the datasets, additional memory is needed for execution of queries and refresh operations.

Συνεπώς, τα μοντέλα εισαγωγής φορτώνονται, και αντίστοιχα καταργούνται, στη μνήμη ανάλογα με τη χρήση.Import models are therefore loaded and removed from memory according to usage. Ένα μοντέλο εισαγωγής φορτώνεται όταν υποβάλλεται ένα ερώτημα (αλληλεπιδραστική λειτουργία) ή εάν απαιτείται ανανέωση (λειτουργία παρασκηνίου).An import model is loaded when it is queried (interactive operation), or if it needs to be refreshed (background operation).

Η αφαίρεση ενός μοντέλου από τη μνήμη είναι γνωστή ως κατάργηση.The removal of a model from memory is known as eviction. Είναι μια λειτουργία που το Power BI μπορεί να εκτελέσει γρήγορα, ανεξάρτητα από το μέγεθος των μοντέλων.It's an operation Power BI can perform quickly depending on the size of the models. Εάν οι εκχωρημένοι πόροι δεν αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε επιβάρυνση μνήμης και το μοντέλο δεν είναι αδρανές (δηλ. χρησιμοποιείται ενεργά), το μοντέλο μπορεί να βρίσκεται στη μνήμη χωρίς να καταργηθεί.If the capacity isn't experiencing any memory pressure and the model isn't idle (i.e., actively in-used), the model can reside in memory without being evicted. Όταν το Power BI προσδιορίζει ότι δεν υπάρχει επαρκής μνήμη για τη φόρτωση ενός μοντέλου, η υπηρεσία Power BI θα επιχειρήσει να απελευθερώσει μνήμη καταργώντας ανενεργά μοντέλα, τα οποία συνήθως ορίζονται ως μοντέλα που έχουν φορτωθεί για αλληλεπιδραστικές λειτουργίες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τα τελευταία τρία λεπτά [1].When Power BI determines there is insufficient memory to load a model, the Power BI service will attempt to free up memory by evicting inactive models, typically defined as models loaded for interactive operations which have not been used in the last three minutes [1]. Εάν δεν υπάρχουν ανενεργά μοντέλα για εκκαθάριση, η υπηρεσία Power BI επιχειρεί να καταργήσει μοντέλα που έχουν φορτωθεί για λειτουργίες παρασκηνίου.If there are no inactive models to evict, the Power BI service attempts to evict models loaded for background operations. Ως τελευταία λύση, μετά από 30 δευτερόλεπτα αποτυχημένων προσπαθειών [1], η αλληλεπιδραστική λειτουργία θα αποτύχει.A last resort, after 30 seconds of failed attempts [1], is to fail the interactive operation. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης της αναφοράς ειδοποιείται για την αποτυχία με μια πρόταση να δοκιμάσει ξανά σε λίγο.In this case, the report user is notified of failure with a suggestion to try again shortly. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα μοντέλα μπορούν να καταργηθούν από τη μνήμη λόγω λειτουργιών συντήρησης.In some cases, models may be unloaded from memory due to service operations.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η κατάργηση συνόλου δεδομένων είναι μια φυσιολογική συμπεριφορά των εκχωρημένων πόρων.It's important to stress that dataset eviction is a normal behavior on the capacity. Οι εκχωρημένοι πόροι προσπαθούν να εξισορροπήσουν τη χρήση μνήμης με τη διαχείριση του κύκλου ζωής μοντέλων στη μνήμη με διαφανή για τους χρήστες τρόπο.The capacity strives to balance memory usage by managing the in-memory lifecycle of models in a way that is transparent to users. Ένας υψηλός ρυθμός εκκαθάρισης δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι οι εκχωρημένοι πόροι είναι ανεπαρκείς.A high eviction rate does not necessarily mean the capacity is insufficiently resourced. Μπορεί, ωστόσο, να αποτελέσει πρόβλημα εάν η απόδοση των ερωτημάτων ή ανανεώσεων υποβαθμίζεται λόγω της επιβάρυνσης από την επανειλημμένη φόρτωση και κατάργηση μοντέλων σε σύντομο χρονικό διάστημα.It can, however, become a concern if the performance of queries or refreshes degrades due to the overhead of loading and evicting models repeatedly within a short span of time.

Οι ανανεώσεις μοντέλων εισαγωγής απαιτούν πάντα εντατική χρήση μνήμης καθώς τα μοντέλα πρέπει να φορτωθούν στη μνήμη.Refreshes of import models are always memory intensive as models must be loaded into memory. Απαιτείται επίσης πρόσθετη ενδιάμεση μνήμη για σκοπούς επεξεργασίας.Additional intermediate memory is also required for processing. Μια πλήρης ανανέωση μπορεί να χρησιμοποιήσει περίπου τη διπλάσια ποσότητα της μνήμης που απαιτείται από το μοντέλο, καθώς το Power BI διατηρεί ένα υπάρχον στιγμιότυπο του μοντέλου στη μνήμη μέχρι να ολοκληρωθεί η λειτουργία επεξεργασίας.A full refresh can use approximately double the amount of memory required by the model because Power BI maintains an existing snapshot of the model in memory until the processing operation is completed. Αυτό επιτρέπει την υποβολή ερωτημάτων στο μοντέλο ακόμα και όταν γίνεται επεξεργασία του.This allows the model to be queried even when it's being processed. Ερωτήματα μπορούν να σταλούν στο υπάρχον στιγμιότυπο του μοντέλου μέχρι να ολοκληρωθεί η ανανέωση και να είναι διαθέσιμα τα νέα δεδομένα μοντέλου.Queries can be sent to the existing snapshot of the model until the refresh has completed and the new model data is available.

Η επαυξητική ανανέωση εκτελεί ανανέωση διαμερίσματος αντί για μια πλήρη ανανέωση μοντέλου και συνήθως θα είναι ταχύτερη και θα απαιτεί λιγότερη μνήμη, ενώ μπορεί να μειώσει σημαντικά τη χρήση των εκχωρημένων πόρων.Incremental refresh performs partition refresh instead of a full model refresh, and will typically be faster and require less memory, and can substantially reduce the capacity's resource usage. Οι ανανεώσεις μπορεί επίσης να κάνουν εντατική χρήση της CPU για μοντέλα, ιδιαίτερα σε εκείνα που έχουν σύνθετους μετασχηματισμούς Power Query, ή υπολογιζόμενους πίνακες ή στήλες που είναι σύνθετα ή που βασίζονται σε έναν μεγάλο όγκο δεδομένων.Refreshes can also be CPU-intensive for models, especially those with complex Power Query transformations, or calculated tables or columns that are complex or are based on a large volume of data.

Ανανεώσεις, όπως ερωτήματα, απαιτούν φόρτωση του μοντέλου στη μνήμη.Refreshes, like queries, require the model be loaded into memory. Εάν η μνήμη δεν επαρκεί, η υπηρεσία Power BI θα επιχειρήσει να καταργήσει τα ανενεργά μοντέλα ανενεργή και, εάν αυτό δεν είναι δυνατό (όπως όταν όλα τα μοντέλα είναι ενεργά), η εργασία ανανέωσης τοποθετείται σε ουρά.If there is insufficient memory, the Power BI service will attempt to evict inactive models, and if this isn't possible (as all models are active), the refresh job is queued. Οι ανανεώσεις κάνουν συνήθως εντατική χρήση της CPU, ακόμη περισσότερη και από τα ερωτήματα.Refreshes are typically CPU-intensive, even more so than queries. Για αυτόν τον λόγο, επιβάλλεται ένα όριο στον αριθμό ταυτόχρονων ανανεώσεων, το οποίο υπολογίζεται ως το ανώτατο όριο 1,5x του αριθμού εικονικών πυρήνων παρασκηνίου.For this reason, a limit on the number of concurrent refreshes, calculated as the ceiling of 1.5 x the number of backend v-cores, is imposed. Εάν υπάρχουν πάρα πολλές ταυτόχρονες ανανεώσεις, η προγραμματισμένη ανανέωση τοποθετείται σε ουρά μέχρι να είναι διαθέσιμη μια θέση ανανέωσης, με αποτέλεσμα να απαιτείται περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση της λειτουργίας.If there are too many concurrent refreshes, the scheduled refresh is queued until a refresh slot is available, resulting in the operation taking longer to complete. Ανανεώσεις κατ' απαίτηση, όπως εκείνες που ενεργοποιούνται από μια αίτηση χρήση ή κλήση API, θα επαναληφθούν τρεις φορές [1].On-demand refreshes such as those triggered by a user request or an API call will retry three times [1]. Εάν εξακολουθούν να μην υπάρχουν αρκετοί πόροι, η ανανέωση τότε θα αποτύχει.If there still aren't enough resources, the refresh will then fail.

Ενημερώσεις για το Premium Gen2 (Προεπισκόπηση)Updates for Premium Gen2 (Preview)

Τα Premium Gen2 και Embedded GEN 2 δεν απαιτούν σωρευτικά όρια μνήμης και, επομένως, οι ανανεώσεις ταυτόχρονων δεδομένων δεν συμβάλλουν σε περιορισμούς πόρων.Premium Gen2 and Embedded Gen 2 don't require cumulative memory limits, and therefore concurrent dataset refreshes don't contribute to resource constraints. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό ανανεώσεων που εκτελούνται ανά εικονικό πυρήνα.There is no limit on the number of refreshes running per v-core. Ωστόσο, η ανανέωση μεμονωμένων συνόλων δεδομένων συνεχίζει να διέπεται από τα υπάρχοντα όρια μνήμης εκχωρημένων πόρων και CPU.However, the refresh of individual datasets continues to be governed by existing capacity memory and CPU limits. Μπορείτε να προγραμματίσετε και να εκτελέσετε όσες ανανεώσεις απαιτούνται ανά πάσα στιγμή και η Υπηρεσία Power BI θα εκτελέσει αυτές τις ανανεώσεις τη στιγμή που προγραμματίστηκε ως καλύτερη προσπάθεια.You can schedule and run as many refreshes as required at any given time, and the Power BI service will run those refreshes at the time scheduled as a best effort.

Σημειώσεις ενότητας:Section notes:
[1] Υπόκειται σε αλλαγές.[1] Subject to change.

Τοπική υποστήριξηRegional support

Κατά τη δημιουργία ενός νέου εκχωρημένου πόρου, οι καθολικοί διαχειριστές και οι διαχειριστές της υπηρεσίας Power BI μπορούν να καθορίσουν μια περιοχή όπου θα διατηρούνται οι χώροι εργασίας στους οποίους έχει ανατεθεί ο εκχωρημένος πόρος.When creating a new capacity, global administrators and Power BI service administrators can specify a region where workspaces assigned to the capacity will reside. Αυτό είναι γνωστό ως Multi-Geo.This is known as Multi-Geo. Με το Multi-Geo, οι οργανισμοί μπορούν να ικανοποιούν τις απαιτήσεις θέσης δεδομένων αναπτύσσοντας περιεχόμενο σε κέντρα δεδομένων σε μια συγκεκριμένη περιοχή, ακόμη και εάν διαφέρει της περιοχής όπου βρίσκεται η Συνδρομή Microsoft 365.With Multi-Geo, organizations can meet data residency requirements by deploying content to datacenters in a specific region, even if it's different than the region where the Microsoft 365 subscription resides. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Υποστήριξη Multi-Geo για το Power BI Premium.To learn more, see Multi-Geo support for Power BI Premium.

Διαχείριση εκχωρημένων πόρωνCapacity management

Η διαχείριση Premium εκχωρημένων πόρων αφορά τη δημιουργία ή διαγραφή εκχωρημένων πόρων, ανάθεση διαχειριστών, ανάθεση χώρων εργασίας, ρύθμιση φόρτων εργασίας, παρακολούθηση και εκτέλεση προσαρμογών για τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων εκχωρημένων πόρων.Managing Premium capacities involves creating or deleting capacities, assigning admins, assigning workspaces, configuring workloads, monitoring, and making adjustments to optimize capacity performance.

Οι καθολικοί διαχειριστές και οι διαχειριστές υπηρεσίας Power BI μπορούν να δημιουργούν εκχωρημένους πόρους Premium από διαθέσιμους εικονικούς πυρήνες ή να τροποποιούν υπάρχοντες εκχωρημένους πόρους Premium.Global administrators and Power BI service administrators can create Premium capacities from available v-cores, or modify existing Premium capacities. Όταν δημιουργείται ένας εκχωρημένος πόρος, καθορίζεται το μέγεθος και η γεωγραφική περιοχή του εκχωρημένου πόρου και ανατίθεται τουλάχιστον ένας διαχειριστής εκχωρημένου πόρου.When a capacity is created, capacity size and geographic region are specified, and at least one capacity admin is assigned.

Όταν δημιουργούνται εκχωρημένοι πόροι, οι περισσότερες εργασίες διαχείρισης ολοκληρώνονται στην πύλη διαχειριστή.When capacities are created, most administrative tasks are completed in the Admin portal.

Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει την πύλη διαχείρισης του Power B I με επιλεγμένη την περιοχή "Ο χώρος εργασίας μου".

Οι διαχειριστές εκχωρημένων πόρων μπορούν να αναθέσουν χώρους εργασίας στον εκχωρημένο πόρο, να διαχειρίζονται δικαιώματα χρηστών και να αναθέτουν άλλους διαχειριστές.Capacity admins can assign workspaces to the capacity, manage user permissions, and assign other admins. Οι διαχειριστές εκχωρημένων πόρων μπορούν επίσης να ρυθμίσουν τις παραμέτρους φόρτων εργασίας, να προσαρμόσουν τις εκχωρήσεις μνήμης και, αν χρειαστεί, να επανεκκινήσουν έναν εκχωρημένο πόρο, επαναφέροντας λειτουργίες σε περίπτωση υπερφόρτωσης εκχωρημένων πόρων.Capacity admins can also configure workloads, adjust memory allocations, and if necessary, restart a capacity, resetting operations if a capacity becomes overloaded.

Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει τη διαχείριση εκχωρημένων πόρων στην πύλη διαχείρισης του Power BI.

Οι διαχειριστές εκχωρημένων πόρων μπορούν επίσης να εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία ενός εκχωρημένου πόρου.Capacity admins can also make sure a capacity is running smoothly. Μπορούν να παρακολουθούν την εύρυθμη λειτουργία εκχωρημένου πόρου στην πύλη διαχειριστή ή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Premium μετρικών εκχωρημένων πόρων.They can monitor capacity health right in the Admin portal or by using the Premium capacity metrics app.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δημιουργία εκχωρημένων πόρων, ανάθεση διαχειριστών και ανάθεση χώρων εργασίας, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση Premium εκχωρημένων πόρων.To learn more about creating capacities, assigning admins, and assigning workspaces, see Managing Premium capacities. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους ρόλους, ανατρέξτε στο θέμα Ρόλοι Administrator που σχετίζονται με το Power BI.To learn more about roles, see Administrator roles related to Power BI.

ΠαρακολούθησηMonitoring

Η παρακολούθηση εκχωρημένων πόρων Premium παρέχει στους διαχειριστές μια κατανόηση για τον τρόπο εκτέλεσης των εκχωρημένων πόρων.Monitoring Premium capacities provides administrators with an understanding of how capacities are performing. Οι εκχωρημένοι πόροι μπορούν να παρακολουθούνται με χρήση της πύλης διαχειριστή και της εφαρμογής μετρικών εκχωρημένων πόρων του Power BI Premium.Capacities can be monitored by using the Admin portal and the Power BI Premium Capacity Metrics app.

Η παρακολούθηση στην πύλη παρέχει μια γρήγορη προβολή με μετρήσεις υψηλού επιπέδου που υποδεικνύουν φορτία που έχουν τοποθετηθεί και τους πόρους που χρησιμοποιούνται από τον εκχωρημένο πόρο σας, κατά μέσο όρο τις τελευταίες επτά ημέρες.Monitoring in the portal provides a quick view with high-level metrics indicating loads placed and the resources utilized by your capacity, averaged, over the past seven days.

Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει την εύρυθμη λειτουργία των εκχωρημένων πόρων στην πύλη διαχείρισης του Power B I.

Σημείωση

Ενημερώσεις για το Premium Gen2 (Προεπισκόπηση) - Το Premium Gen2 απαιτεί την παρακολούθηση μόνο ενός στοιχείου: πόσο χρόνο χρειάζεται η μονάδα CPU για να εξυπηρετήσει το φορτίο ανά πάσα στιγμή.Updates for Premium Gen2 (Preview) - Premium Gen2 only requires monitoring a single aspect: how much CPU time your capacity requires to serve the load at any moment. Εάν υπερβείτε τον χρόνο CPU σας για το μέγεθος SKU που αγοράσατε, το σύνολο εκχωρημένων πόρων σας μπορεί να προσαρμοστεί είτε με αυτόματη κλιμάκωση για να ικανοποιήσει τις ανάγκες σας, είτε με την επιτάχυνση των αλληλεπιδραστικών λειτουργιών, με βάση τις ρυθμίσεις παραμέτρων σας.If you exceed your CPU time per the SKU size you purchased, your capacity either autoscales to accommodate the need, or throttles your interactive operations, based on your configuration settings.

Η εφαρμογή Μετρικά εκχωρημένων πόρων του Power BI Premium παρέχει τις πιο λεπτομερείς πληροφορίες για τον τρόπο εκτέλεσης των εκχωρημένων πόρων.The Power BI Premium Capacity Metrics app provides the most in-depth information into how your capacities are performing. Η εφαρμογή παρέχει πίνακα εργαλείων υψηλού επιπέδου και περισσότερο λεπτομερείς αναφορές.The app provides a high-level dashboard and more detailed reports.

Πίνακας εργαλείων εφαρμογής μετρικών

Από τον πίνακα εργαλείων της εφαρμογής, μπορείτε να επιλέξετε ένα κελί μετρήσεων για να ανοίξετε μια λεπτομερή αναφορά.From the app's dashboard, you can click a metric cell to open an in-depth report. Οι αναφορές παρέχουν δυνατότητες αναλυτικών μετρήσεων και φιλτραρίσματος για τη λεπτομερή έρευνα των πλέον σημαντικών πληροφοριών που χρειάζεστε προκειμένου να διατηρήσετε ομαλή λειτουργία των εκχωρημένων πόρων σας.Reports provide in-depth metrics and filtering capability to drill down on the most important information you need to keep your capacities running smoothly.

Οι περιοδικές αιχμές στους χρόνους αναμονής ερωτημάτων υποδεικνύουν πιθανό κορεσμό της CPU

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την παρακολούθηση εκχωρημένων πόρων, ανατρέξτε στο θέμα Παρακολούθηση στην πύλη διαχειριστή Power BI και Παρακολούθηση με την εφαρμογή Premium μετρικών εκχωρημένων πόρων του Power BI.To learn more about monitoring capacities, see Monitoring in the Power BI Admin portal and Monitoring with the Power BI Premium Capacity Metrics app.

Ενημερώσεις για το Premium Gen2 (Προεπισκόπηση)Updates for Premium Gen2 (Preview)

Οι εκχωρημένοι πόροι Premium Gen2 δεν χρησιμοποιούν την εφαρμογή "Μετρικά", αλλά χρησιμοποιούν την "Εφαρμογή χρήσης εκχωρημένων πόρων", η οποία θα είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια της προεπισκόπησης.Premium Gen2 capacities don't use the Metrics app, they use the Capacity Utilization App, which will be made available during the preview. Οι πελάτες που θέλουν να ελέγξουν τη χρήση τους μπορούν να λάβουν ένα αντίγραφο της αναφοράς χρήσης τους για τις τελευταίες 7 ημέρες, ζητώντας ένα από την υποστήριξη πελατών.Customers wanting to review their utilization can receive a copy of their utilization report for the past 7 days by requesting one from customer support. Η αναφορά θα παρασχεθεί εντός 72 ωρών από την υποβολή της αίτησης.The report will be supplied within 72 hours of the request. Η "Εφαρμογή χρήσης εκχωρημένων πόρων" θα εκκινηθεί από τη σελίδα διαχείρισης εκχωρημένων πόρων στην Πύλη διαχείρισης για κάθε σύνολο εκχωρημένων πόρων θα επιτρέπει ανάλυση 30 ημερών και περισσότερο.The Capacity Utilization App will be launched from your capacity management page in the Admin portal for each capacity, and will allow anlayis of 30 days of data and more.

Βελτιστοποίηση εκχωρημένων πόρωνOptimizing capacities

Η βέλτιστη χρήση των εκχωρημένων πόρων σας είναι σημαντική για να εξασφαλίσετε ότι οι χρήστες λαμβάνουν τις επιδόσεις που χρειάζονται και εσείς απολαμβάνετε την επένδυσή σας Premium στο μέγιστο βαθμό.Making the best use of your capacities is critical to assuring users get the performance and you're getting the most value for your Premium investment. Παρακολουθώντας βασικά μετρικά, οι διαχειριστές μπορούν να προσδιορίσουν τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων συμφορήσεων και να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες.By monitoring key metrics, administrators can determine how best to troubleshoot bottlenecks and take necessary action. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Βελτιστοποίηση εκχωρημένων πόρων Premium και Σενάρια Premium εκχωρημένων πόρων.To learn more, see Optimizing Premium capacities and Premium capacity scenarios.

REST API εκχωρημένων πόρωνCapacities REST APIs

Τα REST API του Power BI περιλαμβάνουν μια συλλογή API εκχωρημένων πόρων.The Power BI REST APIs include a collection of Capacities APIs. Με τα API, οι διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται μέσω προγραμματισμού πολλές πτυχές των Premium εκχωρημένων πόρων σας, συμπεριλαμβανομένης της ενεργοποίησης και απενεργοποίησης φόρτων εργασίας, της εκχώρησης χώρων εργασίας σε έναν εκχωρημένο πόρο και περισσότερα.With the APIs, admins can programmatically manage many aspects of your Premium capacities, including enabling and disabling workloads, assigning workspaces to a capacity, and more.

Μεγάλα σύνολα δεδομένωνLarge datasets

Ανάλογα με το SKU, το Power BI Premium υποστηρίζει την αποστολή αρχείων μοντέλου Power BI Desktop (.pbix) έως ένα μέγιστο μέγεθος της τάξης των 10 GB.Depending on the SKU, Power BI Premium supports uploading Power BI Desktop (.pbix) model files up to a maximum of 10 GB in size. Όταν φορτωθεί, το μοντέλο μπορεί τότε να δημοσιευτεί σε έναν χώρο εργασίας που ανατίθεται σε έναν Premium εκχωρημένο πόρο.When loaded, the model can then be published to a workspace assigned to a Premium capacity. Το σύνολο δεδομένων μπορεί τότε να ανανεωθεί σε μέγεθος έως και 12 GB.The dataset can then be refreshed to up to 12 GB in size.

Ζητήματα μεγέθουςSize considerations

Τα μεγάλα σύνολα δεδομένων μπορεί να κάνουν εντατική χρήση πόρων.Large datasets can be resource-intensive. Θα πρέπει να έχετε τουλάχιστον ένα SKU P1 ή A4 SKU για οποιαδήποτε σύνολα δεδομένων μεγαλύτερα από 1 GB.You should have at least a P1 or an A4 SKU for any datasets larger than 1 GB. Παρόλο που η δημοσίευση μεγάλων συνόλων δεδομένων στους χώρους εργασίας βάσει SKU A έως A3 μπορεί να λειτουργεί, η ανανέωσή τους δεν θα λειτουργεί.Although publishing large datasets to workspaces backed by A SKUs up to A3 could work, refreshing them will not.

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τα συνιστώμενα SKU για την αποστολή ή τη δημοσίευση αρχείου .pbix στην υπηρεσία Power BI:The following table shows the recommended SKUs for .pbix file upload or publish to the Power BI service:

SKUSKU Μέγεθος .pbixSize of .pbix
P1P1 < 3 GB< 3 GB
P2P2 < 6 GB< 6 GB
P3, P4, P5P3, P4, P5 έως 10 GBup to 10 GB

Το Power BI Embedded A4 SKU ισοδυναμεί με το P1 SKU, A5 = P2 και A6 = P3.The Power BI Embedded A4 SKU is equal to the P1 SKU, A5 = P2 and A6 = P3.

Μορφή αποθήκευσης μεγάλου συνόλου δεδομένωνLarge dataset storage format

Εάν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Μορφή αποθήκευσης μεγάλου συνόλου δεδομένων για ένα σύνολο δεδομένων, εξακολουθούν να ισχύουν περιορισμοί για το μέγεθος αρχείου .pbix, για την αποστολή ή τη δημοσίευση του αρχείου.If you enable the Large dataset storage format setting for a dataset, the .pbix file size limitations still apply to file upload or publish. Το όριο μεγέθους αποστολής δεν επηρεάζεται από τη μορφή αποθήκευσης μεγάλου συνόλου δεδομένων.The upload size limit is unaffected by the large dataset storage format. Ωστόσο, όταν δημοσιεύεται στην υπηρεσία, με ενεργοποιημένη την επαυξητική ανανέωση και τη μορφή αποθήκευσης μεγάλου συνόλου δεδομένων, τα σύνολα δεδομένων μπορούν να αναπτυχθούν σε μέγεθος πολύ μεγαλύτερο από αυτά τα όρια.However, when published to the service, with incremental refresh and large dataset storage format enabled, datasets can grow much larger than these limits. Με τη μορφή αποθήκευσης μεγάλου συνόλου δεδομένων, το μέγεθος του συνόλου δεδομένων περιορίζεται μόνο από το μέγεθος των εκχωρημένων πόρων του Power BI Premium.With large dataset storage format, the dataset size is limited only by the Power BI Premium capacity size.

Τα σύνολα δεδομένων Power BI μπορούν να αποθηκεύουν δεδομένα σε μια εξαιρετικά συμπιεσμένη cache εντός της μνήμης για βελτιστοποιημένη απόδοση των ερωτημάτων, για γρήγορη αλληλεπίδραση των χρηστών με μεγάλα σύνολα δεδομένων.Power BI datasets can store data in a highly compressed, in-memory cache for optimized query performance enabling fast user interactivity over large datasets. Στο παρελθόν, τα σύνολα δεδομένων στο Power BI Premium είχαν περιοριστεί σε 10 GB μετά τη συμπίεση.Previously, datasets in Power BI Premium have been limited to 10 GB after compression. Με τα μεγάλα μοντέλα, ο περιορισμός καταργείται και τα μεγέθη του συνόλου δεδομένων περιορίζονται μόνο από το μέγεθος των εκχωρημένων πόρων ή ένα μέγιστο μέγεθος που έχει οριστεί από τον διαχειριστή.With large models, the limitation is removed and dataset sizes are limited only by the capacity size, or a maximum size set by the administrator. Η ενεργοποίηση τέτοιων μεγεθών μεγάλου συνόλου δεδομένων επιτρέπει στα μεγέθη συνόλου δεδομένων Power BI να ευθυγραμμίζονται καλύτερα με τα μεγέθη μοντέλου των υπηρεσιών ανάλυσης του Azure.Enabling such large dataset sizes enables Power BI dataset sizes to align better to Azure Analysis Services model sizes.

Τα αρχεία σας .pbix αναπαριστούν δεδομένα σε μια εξαιρετικά υψηλά συμπιεσμένη κατάσταση.Your .pbix files represent data in a highly compressed state. Τα δεδομένα πιθανότατα θα αναπτυχθούν όταν φορτωθούν στη μνήμη και από εκεί ενδέχεται να επεκταθούν αρκετές φορές ακόμα κατά την ανανέωση των δεδομένων.The data will likely expand when loaded in memory, and from there it may expand several more times during data refresh.

Η προγραμματισμένη ανανέωση μεγάλων συνόλων δεδομένων μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα και να καταναλώσει πολλούς πόρους.Scheduled refresh of large datasets can take a long time and be resource-intensive. Είναι σημαντικό να μην προγραμματίζετε πάρα πολλές επικαλυπτόμενες ανανεώσεις.It's important to not schedule too many overlapping refreshes. Συνιστάται η ρύθμιση της επαυξητικής ανανέωσης, καθώς είναι ταχύτερη, πιο αξιόπιστη και καταναλώνει λιγότερους πόρους.It's recommended incremental refresh is configured, because it's faster, more reliable, and consumes fewer resources.

Το αρχικό φορτίο αναφοράς μεγάλων συνόλων δεδομένων μπορεί να απαιτεί αρκετό χρόνο εάν έχει περάσει αρκετό διάστημα από την τελευταία χρήση του συνόλου δεδομένων.The initial report load of large datasets can take a long time if it has been a while since the last time the dataset was used. Μια γραμμή φόρτωσης εμφανίζει την πρόοδο της φόρτωσης για τις αναφορές που διαρκούν περισσότερο να φορτωθούν.A loading bar for longer-loading reports displays the load progress.

Ενώ οι περιορισμοί μνήμης και χρόνου ανά ερώτημα είναι πολύ μεγαλύτεροι στον Premium εκχωρημένο πόρο, συνιστάται να χρησιμοποιείτε φίλτρα και αναλυτές για να περιορίσετε τις απεικονίσεις και να εμφανίσετε μόνο τα απαραίτητα.While the per-query memory and time constraints are much higher in Premium capacity, it's recommended you use filters and slicers to limit visuals to display only what is necessary.

Επαυξητική ανανέωσηIncremental refresh

Η επαυξητική ανανέωση παρέχει ένα αναπόσπαστο κομμάτι της κατοχής και διατήρησης μεγάλων συνόλων δεδομένων στο Power BI Premium και το Power BI Pro.Incremental refresh provides an integral part of having and maintaining large datasets in Power BI Premium and Power BI Pro. Η επαυξητική ανανέωση παρουσιάζει πολλά οφέλη, για παράδειγμα, οι Ανανεώσεις είναι ταχύτερες καθώς μόνο τα δεδομένα που αλλάζουν χρειάζεται να ανανεωθούν.Incremental refresh has many benefits, for example, Refreshes are faster because only data that has changed needs to be refreshed. Οι ανανεώσεις είναι πιο αξιόπιστες καθώς δεν είναι απαραίτητη η διατήρηση μακροχρόνιων συνδέσεων σε αόριστες προελεύσεις δεδομένων.Refreshes are more reliable because it's unnecessary to maintain long-running connections to volatile data sources. Η κατανάλωση πόρων μειώνεται καθώς λιγότερα δεδομένα για την ανανέωση μειώνουν τη συνολική κατανάλωση μνήμης και άλλων πόρων.Resource consumption is reduced because less data to refresh reduces overall consumption of memory and other resources. Οι πολιτικές επαυξητικής ανανέωσης ορίζονται στο Power BI Desktop και εφαρμόζονται όταν δημοσιεύονται σε έναν χώρο εργασίας σε έναν Premium εκχωρημένο πόρο.Incremental refresh policies are defined in Power BI Desktop, and applied when published to a workspace in a Premium capacity.

Λεπτομέρειες ανανέωσης

Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Επαυξητική ανανέωση στο Power BI Premium.To learn more, see Incremental refresh in Power BI Premium.

Σελιδοποιημένες αναφορέςPaginated reports

Οι σελιδοποιημένες αναφορές, υποστηριζόμενες σε SKU P1-P3 και A4_A6, βασίζονται στην τεχνολογία Report Definition Language (RDL) στις Υπηρεσίες αναφοράς του SQL Server.Paginated reports, supported on P1-P3 and A4_A6 SKUs, are based on Report Definition Language (RDL) technology in SQL Server Reporting Services. Αν και βασίζεται σε τεχνολογία RDL, δεν είναι όμοια με τον Power BI Report Server, ο οποίος είναι μια πλατφόρμα αναφοράς με δυνατότητα λήψης που μπορείτε να εγκαταστήσετε εσωτερικά και που περιλαμβάνεται επίσης με το Power BI Premium.While based on RDL technology, it's not the same as Power BI Report Server, which is a downloadable reporting platform you can install on-premises, also included with Power BI Premium. Οι σελιδοποιημένες αναφορές μορφοποιούνται για σωστή προσαρμογή σε μια σελίδα, που θα μπορεί να εκτυπωθεί ή κοινοποιηθεί.Paginated reports are formatted to fit well on a page that can be printed or shared. Τα δεδομένα εμφανίζονται σε έναν πίνακα, ακόμα και αν ο πίνακας εκτείνεται σε πολλές σελίδες.Data is displayed in a table, even if the table spans multiple pages. Χρησιμοποιώντας τη δωρεάν εφαρμογή της επιφάνειας εργασίας των Windows Power BI Report Builder, οι χρήστες συντάσσουν σελιδοποιημένες αναφορές και τις δημοσιεύουν στην υπηρεσία.By using the free Power BI Report Builder Windows Desktop application, users author paginated reports and publish them to the service.

Στο Power BI Premium, οι σελιδοποιημένες αναφορές αποτελούν έναν φόρτο εργασίας που πρέπει να ενεργοποιείται για έναν εκχωρημένο πόρο μέσω της πύλης διαχειριστή.In Power BI Premium, Paginated reports are a workload that must be enabled for a capacity by using the Admin portal. Οι διαχειριστές εκχωρημένων πόρων μπορούν να ενεργοποιήσουν και, στη συνέχεια, καθορίσουν την ποσότητα μνήμης ως ποσοστό των συνολικών πόρων μνήμης του εκχωρημένου πόρου.Capacity admins can enable and then specify the amount of memory as a percentage of the capacity's overall memory resources. Σε αντίθεση με άλλους τύπους φόρτων εργασίας, το Premium εκτελεί σελιδοποιημένες αναφορές σε έναν περιορισμένο χώρο εντός του εκχωρημένου πόρου.Unlike other types of workloads, Premium runs paginated reports in a contained space within the capacity. Χρησιμοποιείται η μέγιστη μνήμη που ορίζεται για αυτόν τον χώρο, είτε ο φόρτος εργασίας είναι ενεργός, είτε όχι.The maximum memory specified for this space is used whether or not the workload is active. Η προεπιλογή είναι 20%.The default is 20%.

Σημείωση

Στο Premium Gen2 (προεπισκόπηση) και στο Embedded Gen2, δεν υπάρχει διαχείριση μνήμης για τις αναφορές αριθμημένες.In Premium Gen2 (preview) and Embedded Gen2, there is no memory management for Paginated reports. Με τα Premium Gen2 και Embedded Gen2, οι αναφορές αριθμημένες υποστηρίζονται στα SKU EM1-EM3 και a1-a3.With Premium Gen2 and Embedded Gen2, Paginated reports are supported on the EM1-EM3 and A1-A3 SKUs.

Σελιδοποιημένες αναφορές και Premium Gen2Paginated reports and Premium Gen2

Κατά τη χρήση του Premium Gen2, οι σελιδοποιημένες αναφορές στο Power BI επωφελούνται από τις αρχιτεκτονικές και μηχανικές βελτιώσεις που αντικατοπτρίζονται στο Premium Gen2.When using Premium Gen2, Paginated reports in Power BI benefit from the architectural and engineering improvements reflected in Premium Gen2. Οι παρακάτω ενότητες περιγράφουν τα οφέλη του Premium Gen2 για τις σελιδοποιημένες αναφορές.The following sections describe the benefits of Premium Gen2 for Paginated reports.

Ευρύτερη διαθεσιμότητα SKU - Οι σελιδοποιημένες αναφορές που εκτελούνται στο Premium Gen2 μπορούν να εκτελέσουν αναφορές σε όλα τα διαθέσιμα ενσωματωμένα και Premium SKU.Broader SKU availability - Paginated reports running on Premium Gen2 can run reports across all available embedded and Premium SKUs. Η χρέωση υπολογίζεται ανά ώρα CPU, σε μια περίοδο 24 ωρών.Billing is calculated per CPU hour, across a 24-hour period. Αυτό επεκτείνει σε μεγάλο βαθμό τα SKU που υποστηρίζουν σελιδοποιημένες αναφορές.This greatly expands the SKUs that support Paginated reports.

Δυναμική κλιμάκωση - Με το Premium Gen2, οι προκλήσεις που σχετίζονται με τις αυξήσεις των δραστηριοτήτων ή την ανάγκη για πόρους μπορούν να αντιμετωπιστούν δυναμικά, καθώς προκύπτουν ανάγκες.Dynamic scaling - With Premium Gen2, challenges associated with spikes in activity, or need for resources, can be handled dynamically as need arises.

Βελτιωμένη προσωρινή αποθήκευση - Πριν από την έκδοση Premium Gen2, απαιτούνται σελιδοποιημένες αναφορές για την εκτέλεση πολλών λειτουργιών στο περιβάλλον μνήμης που έχει εκχωρηθεί στο σύνολο εκχωρημένων πόρων του φόρτου εργασίας.Improved caching - Prior to Premium Gen2, Paginated reports were required to perform many operations in the context of memory allocated on the capacity for the workload. Τώρα, με τη χρήση του Premium Gen2, οι μειώσεις στην απαιτούμενη μνήμη για πολλές λειτουργίες βελτιώνουν τη δυνατότητα των πελατών να εκτελούν λειτουργίες μακράς διαρκείας χωρίς να επηρεάζονται άλλες περιόδους λειτουργίας χρήστη.Now, using Premium Gen2, reductions in the required memory for many operations enhance customers' ability to perform long-running operations without impacting other user sessions.

Ενισχυμένη ασφάλεια και απομόνωση κώδικα - Με την έκδοση Premium Gen2, η απομόνωση κώδικα μπορεί να συμβεί σε επίπεδο χρήστη αντί σε επίπεδο ανά σύνολο εκχωρημένων πόρων, όπως στην περίπτωση της αρχικής προσφοράς Premium.Enhanced security and code isolation - With Premium Gen2, code isolation can occur at a per-user level rather than at per-capacity, as was the case in the original Premium offering.

Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Σελιδοποιημένες αναφορές στο Power BI Premium.To learn more, see Paginated reports in Power BI Premium. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ενεργοποίηση του φόρτου εργασίας Σελιδοποιημένων αναφορών, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση παραμέτρων φόρτων εργασίας.To learn more about enabling the Paginated reports workload, see Configure workloads.

Power BI Report ServerPower BI Report Server

Ο Power BI Report Server περιλαμβάνεται με το Power BI Premium και είναι ένας διακομιστής αναφορών εσωτερικής εγκατάστασης με πύλη Web.Included with Power BI Premium, Power BI Report Server is an on-premises report server with a web portal. Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας περιβάλλον BI εσωτερικής εγκατάστασης και να διανείμετε αναφορές πίσω από το τείχος προστασίας του οργανισμού σας.You can build your BI environment on-premises and distribute reports behind your organization's firewall. Ο διακομιστής αναφορών παρέχει στους χρήστες πρόσβαση σε πλούσιες, αλληλεπιδραστικές και επιχειρησιακές δυνατότητες αναφορών των Υπηρεσιών αναφοράς του SQL Server.Report Server gives users access to rich, interactive, and enterprise reporting capabilities of SQL Server Reporting Services. Οι χρήστες μπορούν να εξερευνήσουν δεδομένα απεικόνισης και να εντοπίσουν γρήγορα μοτίβα για την καλύτερη και ταχύτερη λήψη αποφάσεων.Users can explore visual data and quickly discover patterns to make better, faster decisions. Ο διακομιστής αναφορών παρέχει διαχείριση των δικών σας όρων.Report Server provides governance on your own terms. Εάν και όταν έρθει η ώρα, το Power BI Report Server διευκολύνει τη μετεγκατάσταση στο cloud, όπου ο οργανισμός σας μπορεί να εκμεταλλευτεί πλήρως όλες τις λειτουργίες του Power BI Premium.If and when the time comes, Power BI Report Server makes it easy to migrate to the cloud, where your organization can take full advantage of all Power BI Premium functionality.

Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Power BI Report Server.To learn more, see Power BI Report Server.

Κοινή χρήση απεριόριστου περιεχομένουUnlimited content sharing

Με το Premium, οποιοσδήποτε εντός ή εκτός του οργανισμού σας μπορεί να προβάλλει το περιεχόμενο Power BI σας, συμπεριλαμβανομένων σελιδοποιημένων και αλληλεπιδραστικών αναφορών χωρίς την αγορά μεμονωμένων αδειών χρήσης.With Premium, anyone, whether they're inside or outside your organization can view your Power BI content including paginated and interactive reports without purchasing individual licenses.

Κοινή χρήση περιεχομένου

Το Premium επιτρέπει επίσης εκτεταμένη διανομή περιεχομένου από χρήστες Pro, χωρίς να απαιτούνται άδειες χρήσης Pro για τους παραλήπτες που προβάλλουν το περιεχόμενο.Premium enables widespread distribution of content by Pro users without requiring Pro licenses for recipients who view the content. Απαιτούνται άδειες χρήσης Pro για τους δημιουργούς περιεχομένου.Pro licenses are required for content creators. Οι δημιουργοί συνδέονται σε προελεύσεις δεδομένων, μοντελοποιούν δεδομένα και δημιουργούν αναφορές και πίνακες εργαλείων που συσκευάζονται ως εφαρμογές χώρων εργασίας.Creators connect to data sources, model data, and create reports and dashboards that are packaged as workspace apps. Ένας χρήστης χωρίς άδεια χρήσης Pro μπορεί ακόμα να έχει πρόσβαση σε έναν χώρο εργασίας που βρίσκεται σε εκχωρημένους πόρους Power BI Premium, εφόσον έχει έναν ρόλο θεατή.User without a Pro license can still access a workspace that's in Power BI Premium capacity, as long as they have a Viewer role.

Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Εκχώρηση αδειών χρήσης Power BI.To learn more, see Power BI licensing.

Υπηρεσίες Ανάλυσης στο Power BI PremiumAnalysis Services in Power BI Premium

Κάτω από την κουκούλα, οι εκδεδειγμένες εκδεδειγμένες εξουσίες του μηχανισμού VertiPaq Engine Analysis Services της εταιρείας Power BI premium χώρους εργασίας και σύνολα δεδομένων.Under the hood, the enterprise proven Microsoft Analysis Services VertiPaq engine powers Power BI Premium workspaces and datasets. Οι Υπηρεσίες ανάλυσης παρέχουν δυνατότητα προγραμματισμού και υποστήριξη για εφαρμογές προγράμματος-πελάτη και εργαλεία μέσω βιβλιοθηκών προγράμματος-πελάτη και API που υποστηρίζουν το ανοικτό πρωτόκολλο XMLA.Analysis Services provides programmability and client application and tool support through client libraries and APIs that support the open-standard XMLA protocol. Από προεπιλογή, οι φόρτοι εργασίας εκχωρημένων πόρων Power BI Premium υποστηρίζουν λειτουργίες μόνο για ανάγνωση από τη Microsoft και εφαρμογές-πελάτη και εργαλεία τρίτων μέσω ενός τελικού σημείου XMLA.By default, Power BI Premium capacity dataset workloads support read-only operations from Microsoft and third-party client applications and tools through an XMLA endpoint. Οι διαχειριστές εκχωρημένων πόρων μπορούν επίσης να επιλέξουν να απενεργοποιήσουν ή επιτρέψουν λειτουργίες ανάγνωση/εγγραφή μέσω του τελικού σημείου.Capacity admins can also choose to disable or allow read/write operations through the endpoint.

Με πρόσβαση μόνο για ανάγνωση, εργαλεία Microsoft όπως τα SQL Server Management Studio (SSMS) και SQL Server Profiler, καθώς και εφαρμογές τρίτων όπως το DAX Studio και εφαρμογές απεικόνισης δεδομένων, μπορούν να συνδέονται και υποβάλλουν ερωτήματα σε σύνολα δεδομένων Premium χρησιμοποιώντας XMLA, DAX, MDX, DMV και συμβάντα ιχνηλάτησης.With read-only access, Microsoft tools like SQL Server Management Studio (SSMS) and SQL Server Profiler, and third-party apps such as DAX Studio and data visualization applications, can connect to and query Premium datasets by using XMLA, DAX, MDX, DMVs, and Trace events. Με πρόσβαση ανάγνωσης/εγγραφής, τα εργαλεία μοντελοποίησης εταιρικών δεδομένων όπως το Visual Studio με επέκταση έργων των Υπηρεσιών ανάλυσης ή το Πρόγραμμα επεξεργασίας πινάκων ανοιχτού κώδικα μπορούν να αναπτύσσουν μοντέλα σε μορφή πίνακα ως ένα σύνολο δεδομένων σε έναν χώρο εργασίας Premium.With read/write access, enterprise data modeling tools like Visual Studio with Analysis Services projects extension or the open source Tabular Editor can deploy tabular models as a dataset to a Premium workspace. Και με εργαλεία όπως το SSMS, οι διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη Γλώσσα δέσμης ενεργειών μοντέλου σε μορφή πίνακα (TMSL) για τη δημιουργία δέσμης ενεργειών αλλαγών μετα-δεδομένων και σεναρίων ανανέωσης δεδομένων για προχωρημένους.And with tools like SSMS, admins can use Tabular Model Scripting Language (TMSL) to script metadata changes and advanced data refresh scenarios.

Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο άρθρο Συνδεσιμότητα συνόλου δεδομένων με το τελικό σημείο XMLA.To learn more, see Dataset connectivity with the XMLA endpoint.

SSMS

Επόμενα βήματαNext steps

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις;More questions? Δοκιμάστε να ρωτήσετε την κοινότητα του Power BITry asking the Power BI Community