Τι είναι σελιδοδείκτες;What are bookmarks?

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ: Ισχύει γιαΥπηρεσία Power BI για επιχειρησιακούς χρήστες Δεν ισχύει γιαΥπηρεσία Power BI για σχεδιαστές και προγραμματιστές Δεν ισχύει για Power BI Desktop Εξαρτάται από την άδεια χρήσης Απαιτεί άδεια χρήσης Pro ή Premium APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Does not apply to.Power BI service for designers & developers Does not apply to.Power BI Desktop Depends on license.Requires Pro or Premium license

Οι σελιδοδείκτες καταγράφουν την τρέχουσα διαμορφωμένη προβολή μιας σελίδας αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων φίλτρων, αναλυτών και της κατάστασης απεικονίσεων.Bookmarks capture the currently configured view of a report page, including filters, slicers, and the state of visuals. Όταν επιλέγετε έναν σελιδοδείκτη, το Power BI σας επιστρέφει σε αυτήν την προβολή.When you select a bookmark, Power BI takes you back to that view. Υπάρχουν δύο τύποι σελιδοδεικτών, εκείνοι που δημιουργείτε μόνοι σας και εκείνοι που δημιουργούνται από τους σχεδιαστές αναφορών.There are two types of bookmarks - those you create yourself and those created by report designers. Οποιοσδήποτε χρήστης Power BI μπορεί να δημιουργήσει προσωπικούς σελιδοδείκτες.Any Power BI user can create personal bookmarks. Ωστόσο, η δυνατότητα χρήσης σελιδοδεικτών που έχουν δημιουργηθεί από άλλους απαιτεί μια άδεια χρήσης Power BI Pro ή Premium.However, the ability to use bookmarks created by others requires a Power BI Pro or Premium license. Ποια άδεια χρήσης έχω;Which license do I have?

Χρήση σελιδοδεικτών για να μοιράζεστε συμπεράσματα και να δημιουργείτε ιστορίες στο Power BIUse bookmarks to share insights and build stories in Power BI

Υπάρχουν πολλές χρήσεις για την τοποθέτηση σελιδοδεικτών.There are many uses for bookmarks. Ας υποθέσουμε ότι ανακαλύπτετε μια ενδιαφέρουσα πληροφορίες και θέλετε να τη διατηρήσετε. Δημιουργήστε έναν σελιδοδείκτη ώστε να μπορείτε να επιστρέψετε αργότερα.Say you discover an interesting insight and want to preserve it -- create a bookmark so you can return later. Εάν χρειάζεται να φύγετε και θέλετε να διατηρήσετε την τρέχουσα εργασία σας, δημιουργήστε έναν σελιδοδείκτη.Need to leave and want to preserve your current work, create a bookmark. Μπορείτε ακόμα να δημιουργήσετε έναν σελιδοδείκτη για την προεπιλεγμένη προβολή της αναφοράς, ώστε κάθε φορά που επιστρέφετε να ανοίγει πρώτη αυτή η προβολή της σελίδας αναφοράς.You can even make a bookmark your default view of the report, so each time you return, that view of the report page opens first.

Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε μια συλλογή σελιδοδεικτών, να τους τακτοποιήσετε στην επιθυμητή σειρά και, στη συνέχεια, να μεταβείτε σε κάθε σελιδοδείκτη σε μια παρουσίαση ώστε να επισημάνετε μια σειρά πληροφοριών που λένε μια ιστορία.You can also create a collection of bookmarks, arrange them in the order you want, and subsequently step through each bookmark in a presentation to highlight a series of insights that tell a story.

Εμφανίστε το παράθυρο Σελιδοδείκτες επιλέγοντάς τους από την κορδέλα.

Θέστε σε κοινή χρήση την αναφορά σελιδοδεικτών με συναδέλφους που έχουν επίσης πρόσβαση ανάγνωσης στην αναφορά.Share your bookmarked report with colleagues who also have read access to the report. Η προβολή με σελιδοδείκτη της αναφοράς δεν αντικαθιστά την αρχική αναφορά του σχεδιαστή.The bookmarked view of the report does not override the designer's original report. Η κοινή χρήση με συναδέλφους που δεν έχουν ήδη πρόσβαση ανάγνωσης απαιτεί δικαιώματα εκ νέου κοινής χρήσης.Sharing with colleagues who don't already have read access requires reshare permissions. Εάν δεν είναι δυνατή η κοινή χρήση της προβολής της αναφοράς, επικοινωνήστε με τον κάτοχο της αναφοράς για να ζητήσετε δικαιώματα επανάληψης της κοινής χρήσης.If you are unable to share your view of the report, contact the report owner to request reshare permission.

Κοινή χρήση αλλαγώνShare changes

Εάν έχετε δικαιώματα ανάγνωσης και κοινής χρήσης εκ νέου, όταν κοινοποιείτε την αναφορά μπορείτε να επιλέξετε να συμπεριλάβετε τις αλλαγές σας.If you have read and reshare permissions, when you share the report you can choose to include your changes.

Κοινή χρήση αλλαγών

Άνοιγμα σελιδοδεικτώνOpen bookmarks

Για να ανοίξετε το τμήμα παραθύρου Σελιδοδείκτες, επιλέξτε Σελιδοδείκτες > Εμφάνιση περισσότερων σελιδοδεικτών από τη γραμμή μενού.To open the Bookmarks pane, select Bookmarks > Show more bookmarks from the menu bar.

στιγμιότυπο οθόνης του καμβά αναφορών με ανοιχτό το παράθυρο Σελιδοδείκτες.

Για να επιστρέψετε στην αρχική δημοσιευμένη προβολή της αναφοράς, επιλέξτε το εικονίδιο επαναφοράς.To return to the original published view of the report, select the reset icon.

στιγμιότυπο οθόνης με επιλεγμένο το εικονίδιο επαναφοράς

Σελιδοδείκτες αναφορώνReport bookmarks

Εάν ο σχεδιαστής αναφοράς έχει συμπεριλάβει σελιδοδείκτες αναφοράς, θα τους βρείτε στην κεφαλίδα Σελιδοδείκτες αναφοράς.If the report designer included report bookmarks, you'll find them under the Report bookmarks heading. Αυτή η σελίδα αναφοράς έχει τέσσερις σελιδοδείκτες: B1, B2, VanArsdel YTD και All YTD.This report page has four bookmarks: B1, B2, VanArsdel YTD, and All YTD. Είναι επιλεγμένος ο σελιδοδείκτης All YTD.All YTD is currently selected.

Σημείωση

Θα χρειαστείτε Power BI Pro ή Premium για την προβολή κοινόχρηστων αναφορών.You will need Power BI Pro or Premium to view shared reports.

Εμφάνιση σελιδοδεικτών αναφοράς.

Επιλέξτε έναν σελιδοδείκτη για να αλλάξετε σε αυτήν την προβολή αναφοράς.Select a bookmark to change to that report view.

Βίντεο που παρουσιάζει την επιλογή σελιδοδεικτών αναφοράς.

Προσωπικοί σελιδοδείκτεςPersonal bookmarks

Αν μπορείτε να προβάλετε μια αναφορά, μπορείτε επίσης να προσθέσετε προσωπικούς σελιδοδείκτες.If you can view a report, then you can also add personal bookmarks. Όταν δημιουργείτε έναν σελιδοδείκτη, μαζί με τον σελιδοδείκτη αποθηκεύονται τα ακόλουθα στοιχεία:When you create a bookmark, the following elements are saved with the bookmark:

 • Η τρέχουσα σελίδαThe current page
 • ΦίλτραFilters
 • Αναλυτές, συμπεριλαμβανομένου του τύπου του αναλυτή (για παράδειγμα, αναπτυσσόμενη λίστα ή λίστα) και της κατάστασης του αναλυτήSlicers, including slicer type (for example, dropdown or list) and slicer state
 • Κατάσταση επιλογής απεικόνισης (όπως τα φίλτρα διασταυρούμενης επισήμανσης)Visual selection state (such as cross-highlight filters)
 • Σειρά ταξινόμησηςSort order
 • Θέση έρευναςDrill location
 • Ορατότητα (ενός αντικειμένου, χρησιμοποιώντας το τμήμα παραθύρου Επιλογή)Visibility (of an object, using the Selection pane)
 • Η λειτουργία εστίασης ή ανάδειξης οποιουδήποτε ορατού αντικειμένουThe focus or Spotlight modes of any visible object

Ρυθμίστε τις παραμέτρους μιας σελίδας αναφοράς όπως θέλετε να εμφανίζεται στον σελιδοδείκτη.Configure a report page the way you want it to appear in the bookmark. Σε αυτό το παράδειγμα:In this example:

 1. Αλλάξαμε το υπάρχον φίλτρο ημερομηνιών στο τμήμα παραθύρου Φίλτρα,We've changed the existing Date filter on the Filters pane,
 2. αλλάξαμε το υπάρχον φίλτρο περιοχών στο τμήμα παραθύρου Φίλτρα καιchanged the existing Regions filter on the Filters pane, and
 3. επιλέξαμε σημεία δεδομένων στην απεικόνιση γραφήματος δακτυλίου για διασταυρούμενο φιλτράρισμα και διασταυρούμενη επισήμανση του καμβά αναφορών.and selected a data points on the doughnut chart visual to cross-filter and cross-highlight the report canvas.

Μόλις η σελίδα αναφοράς και οι απεικονίσεις τακτοποιηθούν όπως θέλετε, επιλέξτε Προσθήκη από το τμήμα παραθύρου Σελιδοδείκτες, για να προσθέσετε έναν σελιδοδείκτη.Once your report page and visuals are arranged how you want them, select Add from the Bookmarks pane to add a bookmark.

Προσθέστε προσωπικούς σελιδοδείκτες.

Το Power BI δημιουργεί έναν σελιδοδείκτη και του δίνει ένα γενικό όνομα ή το όνομα που έχετε εισάγει.Power BI creates a personal bookmark and gives it a generic name or a name you enter. Μπορείτε να μετονομάσετε, να διαγράψετε ή να ενημερώσετε τον σελιδοδείκτη σας, επιλέγοντας τα αποσιωπητικά δίπλα στο όνομα του σελιδοδείκτη και μετά επιλέγοντας μια ενέργεια από το μενού που εμφανίζεται.You can rename, delete, or update your bookmark by selecting the ellipses next to the bookmark's name, then selecting an action from the menu that appears.

Όταν έχετε έναν σελιδοδείκτη, μπορείτε να τον εμφανίσετε επιλέγοντας τον από το τμήμα παραθύρου Σελιδοδείκτες.Once you have a bookmark, display it by selecting the bookmark in the Bookmarks pane.

Εμφανίστε έναν συγκεκριμένο σελιδοδείκτη επιλέγοντάς τον.

Σελιδοδείκτες ως προβολή παρουσίασηςBookmarks as a slide show

Για να παρουσιάσετε ή προβάλετε σελιδοδείκτες, σε σειρά, επιλέξτε Προβολή από το τμήμα παραθύρου Σελιδοδείκτες για να ξεκινήσετε μια παρουσίαση.To present or view bookmarks, in order, select View from the Bookmarks pane to begin a slideshow.

Σε λειτουργία προβολής, σημειώστε ορισμένες δυνατότητες:When in View mode, there are a few features to notice:

 • Το όνομα του σελιδοδείκτη εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου του σελιδοδείκτη, στο κάτω μέρος του καμβά.The name of the bookmark appears in the bookmark title bar, which appears at the bottom of the canvas.
 • Η γραμμή τίτλου του σελιδοδείκτη έχει βέλη που σας επιτρέπουν να μετακινείστε στον επόμενο ή στον προηγούμενο σελιδοδείκτη.The bookmark title bar has arrows that let you move to the next or previous bookmark.
 • Μπορείτε να κλείσετε τη λειτουργία προβολής με την επιλογή Έξοδος από το τμήμα παραθύρου Σελιδοδείκτες ή επιλέγοντας το κουμπί X στη γραμμή τίτλου του σελιδοδείκτη.You can exit View mode by selecting Exit from the Bookmarks pane or by selecting the X found in the bookmark title bar.

Προβολή παρουσίασης σελιδοδείκτη

Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία προβολής, μπορείτε να κλείσετε το τμήμα παραθύρου Σελιδοδείκτες (κάνοντας κλικ στο X σε αυτό το τμήμα παραθύρου), ώστε να έχετε περισσότερο χώρο για την παρουσίασή σας.When you're in View mode, you can close the Bookmarks pane (by clicking the X on that pane) to provide more space for your presentation. Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία προβολής, όλες οι απεικονίσεις είναι αλληλεπιδραστικές και διαθέσιμες για διασταυρούμενη επισήμανση, ακριβώς όπως θα συνέβαινε κατά την αλληλεπίδραση με αυτά.And, while in View mode, all visuals are interactive and available for cross-highlighting, just as they would otherwise be when interacting with them.

Επαναφορά όλων των αλλαγών σας σε μια αναφοράReset all your changes to a report

Από την επάνω δεξιά γωνία του καμβά αναφορών, επιλέξτε Επαναφορά προεπιλογών.From the upper-right corner of your report canvas, select Reset to default. Η ενέργεια αυτή καταργεί όλες τις αλλαγές σας στην αναφορά και την επαναφέρει στην τελευταία αποθηκευμένη προβολή του συντάκτη της αναφοράς.This removes all your changes in the report and sets it back to the author's last saved view of the report.

Επαναφορά όλων των αλλαγών

Περιορισμοί και ζητήματαLimitations and considerations

Σε αυτή την έκδοση των σελιδοδεικτών, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί και ορισμένα ζητήματα που πρέπει να λάβετε υπόψη.In this release of bookmarks, there are a few limitations and considerations to keep in mind.

 • Οι περισσότερες προσαρμοσμένες απεικονίσεις Power BI θα πρέπει να λειτουργούν σωστά με την προσθήκη σελιδοδεικτών.Most Power BI custom visuals should work well with bookmarking. Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την προσθήκη σελιδοδεικτών σε μια προσαρμοσμένη απεικόνιση Power BI, επικοινωνήστε με τον δημιουργό της απεικόνισης και ζητήστε του να προσθέσει υποστήριξη για σελιδοδείκτες.If you run into trouble with bookmarking and a Power BI custom visual, contact the creator of that visual and ask them to add support for bookmarks.
 • Εάν προσθέσετε μια απεικόνιση σε μια σελίδα αναφοράς μετά τη δημιουργία ενός σελιδοδείκτη, η απεικόνιση θα εμφανίζεται στην προεπιλεγμένη κατάσταση.If you add a visual on a report page after creating a bookmark, the visual will be displayed in its default state. Αυτό σημαίνει ότι, εάν εισαγάγετε έναν αναλυτή σε μια σελίδα όπου προηγουμένως είχατε δημιουργήσει σελιδοδείκτες, ο αναλυτής θα συμπεριφέρεται στην προεπιλεγμένη κατάσταση.This also means that if you introduce a slicer into a page where you previously created bookmarks, the slicer will behave in its default state.
 • Γενικά, οι σελιδοδείκτες σας δεν θα επηρεαστούν εάν ο σχεδιαστής αναφοράς ενημερώσει ή αναδημοσιεύσει την αναφορά.Generally, your bookmarks will not be affected if the report designer updates or republishes the report. Ωστόσο, εάν ο σχεδιαστής πραγματοποιήσει σημαντικές αλλαγές στην αναφορά, όπως κατάργηση πεδίων που χρησιμοποιούνται από έναν σελιδοδείκτη, τότε θα λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος την επόμενη φορά που επιχειρήσετε να ανοίξετε αυτόν τον σελιδοδείκτη.However, if the designer makes major changes to the report, such as removing fields used by a bookmark, then you will receive an error message the next time you attempt to open that bookmark.
 • Αυτή η δυνατότητα υποστηρίζεται στις εφαρμογές Power BI για κινητές συσκευές για tablet iOS και Android και στην εφαρμογή Power BI για Windows. Δεν υποστηρίζεται στις εφαρμογές Power BI για κινητές συσκευές για τηλέφωνα.This feature is supported in the Power BI mobile apps for iOS and Android tablets and in the Power BI Windows app; it is not supported in the Power BI mobile apps for phones. Ωστόσο, οποιαδήποτε αλλαγή σε μια απεικόνιση που αποθηκεύετε σε έναν προσωπικό σελιδοδείκτη ενώ βρίσκεστε στην υπηρεσία Power BI τηρείται στις εφαρμογές για κινητές συσκευές.However, any change to a visual you save in a personal bookmark while in the Power BI service is respected in all the Power BI mobile apps.

Επόμενα βήματαNext steps

Εξατομίκευση απεικονίσεων σε μια αναφοράPersonalize visuals in a report