Egyéni Intune-profilbeállítások Androidos munkahelyi profilos eszközökhözCreate Intune custom profile settings for Android work profile devices

Az Intune androidos munkahelyi profilok egyéni konfigurációs szabályzatával olyan OMA-URI-beállításokat rendelhet hozzá, amelyekkel vezérelhetők az androidos munkahelyi profilos eszközökön elérhető szolgáltatások.Use the Intune Android work profile custom configuration policy to assign OMA-URI settings that can be used to control features on Android work profile devices. Ezek szabványos beállítások, amelyeket számos mobileszköz-gyártó alkalmaz az eszközök szolgáltatásainak vezérlésére.These are standard settings that many mobile device manufacturers use to control device features.

Ezzel a képességgel olyan Android-beállításokat is érvénybe léptethet, amelyek nem konfigurálhatók Intune-szabályzatokkal.This capability is intended to allow you to assign Android settings that are not configurable with Intune policies. Az Intune jelenleg csak korlátozott számú egyéni Android-szabályzatot támogat.Intune supports a limited number of Android custom policies at present. E cikk példái alapján megtudhatja, mely szabályzatokat lehet konfigurálni.See the examples in this article to find out which policies you can configure.

Egyéni profil létrehozásaCreate a custom profile

 1. Az első lépésekhez kövesse az Egyéni eszközbeállítások konfigurálása című témakör utasításait.Use the instructions in How to configure custom device settings to get started. A Platform területen válassza a Vállalati Android lehetőséget, a Profil típusa beállításnál pedig az Egyéni lehetőséget.For Platform choose Android enterprise and for Profile type choose Custom.
 2. Az Egyéni OMA-URI beállítások panelen a Hozzáadás elemet választva adhat meg új beállítást.On the Custom OMA-URI Settings blade, choose Add to add a new setting.
 3. A Sor hozzáadása panelen adja meg a következőket:On the Add Row blade, configure the following:
  • Név – Adjon egyedi nevet az androidos munkahelyi profil egyéni beállításainak, hogy azok azonosíthatók legyenek az Azure Portal webhelyen.Name - Enter a unique name for the Android work profile custom settings to help you identify it in the Azure portal.
  • Leírás – Adjon meg egy leírást, amely áttekintést nyújt az Android egyéni szabályzatáról, és olyan releváns információkat tartalmaz, amelyek megkönnyítik a keresését.Description - Provide a description that gives an overview of the Android custom policy and other relevant information that helps you to locate it.
  • OMA-URI – Adja meg az OMA-URI azonosítót, amelyhez beállítást kíván megadni.OMA-URI - Enter the OMA-URI you want to supply a setting for.
  • Adattípus – Válassza ki az adattípust az OMA-URI-beállítás megadásához.Data type - Select the data type in which you will specify this OMA-URI setting. A Sztring, Sztring (XML), Dátum és idő, Egész szám, Lebegőpontos szám, Logikai vagy Base64 (fájl) lehetőségek közül választhat.Choose from String, String (XML file), Date and time, Integer, Floating point, Boolean, or Base64 (file).
  • Érték – Adja meg a korábban megadott OMA-URI-azonosítóhoz társítandó értéket.Value - Specify the value to associate with the OMA-URI that you specified previously. Az érték megadásának módszere a választott adattípusnak megfelelően változhat.The method you use to supply this value will vary according to the data type you selected. Dátum és idő típus esetén például a naptárból választhat értéket.For example, if you chose Date and time, you'll select the value from a date picker.
 4. Ha végzett, az OK választásával térhet vissza az Egyéni OMA-URI beállítások panelre, hogy további beállításokat adjon meg vagy a Létrehozás választásával létrehozza az egyéni profilt.When you have finished, choose OK to return to the Custom OMA-URI Settings, and then add more settings, or choose Create to create the custom profile.

PéldaExample

Ebben a példában egyéni profilt fogunk létrehozni, amellyel megszabható, hogy engedélyezi-e a munkahelyi és személyes alkalmazások közötti másolást és beillesztést a felügyelt androidos munkahelyi profilt használó eszközökön.In this example, you'll create a custom profile that can be used to restrict whether copy and paste actions between work and personal apps are allowed on Android work profile devices.

 1. Az ebben a cikkben leírt eljárással hozzon létre egyedi profilt androidos munkahelyi profilos eszközökhöz az alábbi értékek használatával:Use the procedure in this article to create a custom profile for Android work profile devices using the following values:
  • Név – Írja be a „Másolás és beillesztés tiltása” szöveget, vagy más tetszőleges megnevezést.Name - Enter "Block copy and paste" or text of your own choosing.
  • Leírás – Írja be a „Letiltja a másolást és beillesztést munkahelyi és személyes alkalmazások között” szöveget, vagy más tetszőleges leírást.Description - Enter "Blocks copy/paste between work and personal apps" or text of your own choosing.
  • OMA-URI – Írja be a ./Vendor/MSFT/WorkProfile/DisallowCrossProfileCopyPaste értéket.OMA-URI - Enter ./Vendor/MSFT/WorkProfile/DisallowCrossProfileCopyPaste.
  • Adattípus – Válassza a Logikai értéket jelezve, hogy ez az OMA-URI vagy Igaz vagy Hamis.Data type - Select Boolean to indicate that the value for this OMA-URI is either True or False.
  • Érték – Válassza az Igaz értéket.Value - Select True.
 2. A kész beállításnak az ábrán láthatóhoz hasonlónak kell lennie.You should end up with a setting looking similar to this image. Másolás és beillesztés tiltása androidos munkahelyi profilhoz.Block copy and paste for Android work profile.
 3. Ezután ha ezt az egyéni profilt egy Ön által kezelt androidos munkahelyi profilt használó eszközhöz társítja, tiltva lesz a másolás és beillesztés a munkahelyi és személyes profilokban futó alkalmazások között.Now, when you assign this custom profile to Android work profile devices you manage, copy and paste will be blocked between apps in the work, and personal profiles.