Windows rendszerű üzletági (LOB) alkalmazások hozzáadása a Microsoft Intune-hozHow to add Windows line-of-business (LOB) apps to Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

1. lépés – A szoftvertelepítő fájl megadásaStep 1 - Specify the software setup file

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign in to the Azure portal.
 2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet + Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management + Intune.
 3. Az Intune panelen válassza az Alkalmazások kezelése lehetőséget.On the Intune blade, choose Manage apps.
 4. A Mobilalkalmazások területen válassza a Kezelés > Alkalmazások elemet.In the Mobile apps workload, choose Manage > Apps.
 5. Az alkalmazások listája fölött válassza a Hozzáadás lehetőséget.Above the list of apps, choose Add.
 6. Az Alkalmazás hozzáadása panelen válassza az Üzletági alkalmazás lehetőséget.In the Add App blade, choose Line-of-business app.

2. lépés – az alkalmazáscsomag-fájl konfigurálásaStep 2 - Configure the app package file

 1. Az Alkalmazás hozzáadása panelen válassza az Alkalmazáscsomag fájlt.On the Add app blade, choose App package file.
 2. Az Alkalmazáscsomag panelen válassza a tallózás gombot, majd válasszon egy .msi, .appx vagy .appxbundle kiterjesztésű Windows telepítési fájlt.On the App package file blade, choose the browse button, and select a Windows installation file with the extension .msi, .appx, or .appxbundle.
 3. Ha elkészült, válassza az OK elemet.When you are finished, choose OK.

3. lépés – Az alkalmazás adatainak konfigurálásaStep 3 - Configure app information

 1. Az Alkalmazás hozzáadása panelen válassza az Alkalmazáscsomag fájlt.On the Add app blade, choose App package file.
 2. Az Alkalmazás adatai panelen konfigurálja az alábbi adatokat (előfordulhat, hogy a panel egyes értékei automatikusan ki vannak töltve):On the App information blade, configure the following information (some of the values in this blade might be automatically filled-in):
  • Név – Itt adhatja meg az alkalmazás a céges portálon megjelenő nevét.Name - Enter the name of the app as it is displayed in the company portal. Ügyeljen arra, hogy a megadott alkalmazásnevek egyediek legyenek.Make sure all app names that you use are unique. Ha ugyanazt az alkalmazásnevet kétszer adja meg, csak az egyik alkalmazás fog megjelenni a felhasználók számára a céges portálon.If the same app name exists twice, only one of the apps is displayed to users in the company portal.
  • Leírás – Itt adhatja meg az alkalmazás leírását.Description - Enter a description for the app. A leírás megjelenik a felhasználók számára a céges portálon.The description is displayed to users in the company portal.
  • Kiadó – Adja meg az alkalmazás kiadójának nevét.Publisher - Enter the name of the publisher of the app.
  • Kategória – Választhat egyet vagy többet a beépített kategóriák közül, vagy megadhat egyénileg létrehozott kategóriát is.Category - Select one or more of the built-in app categories, or a category you created. Az alkalmazások kategorizálásával megkönnyítheti a felhasználók számára az alkalmazás megkeresését a céges portálon való böngészés során.Categorizing apps makes it easier for users to find the app when they browse the company portal.
  • Megjelenítés kiemelt alkalmazásként a Céges portálon – Ezzel a beállítással hangsúlyosan jelenítheti meg az alkalmazást a Céges portál főoldalán alkalmazásokat kereső felhasználók számára.Display this as a featured app in the Company Portal - Display the app prominently on the main page of the company portal when users browse for apps.
  • Információs URL-cím – Szükség esetén megadhatja az alkalmazással kapcsolatos információkat tartalmazó webhely URL-címét.Information URL - Optionally, enter the URL of a website that contains information about the app. Ez az URL-cím jelenik meg a felhasználók számára a céges portálon.The URL is displayed to users in the company portal.
  • Adatvédelmi nyilatkozat URL-címe – Szükség esetén itt adhatja meg az alkalmazás adatvédelmi nyilatkozatát tartalmazó webhely URL-címét.Privacy URL - Optionally, enter the URL of a website that contains privacy information for the app. Ez az URL-cím jelenik meg a felhasználók számára a céges portálon.The URL is displayed to users in the company portal.
  • Parancssori argumentumok – Szükség esetén az .msi fájl futtatásakor alkalmazandó parancssori argumentumokat adhat meg, például /q.Command-line arguments - Optionally, enter any command-line arguments that you want to apply to the .msi file when it runs, like /q.
  • Fejlesztő – Igény esetén megadhatja az alkalmazás fejlesztőjének nevét.Developer - Optionally, enter the name of the app developer.
  • Tulajdonos – Igény esetén megadhatja az alkalmazás tulajdonosának nevét (például HR-osztály).Owner - Optionally, enter a name for the owner of this app, for example, HR department.
  • Megjegyzések – Ide írhatja be az alkalmazáshoz társítani kívánt megjegyzéseket.Notes - Enter any notes you would like to associate with this app.
  • Ikon – Itt töltheti fel az alkalmazáshoz hozzárendelni kívánt ikont.Logo - Upload an icon that is associated with the app. Ez az alkalmazásikon jelenik meg a céges portálon böngésző felhasználók számára.The icon is displayed with the app when users browse the company portal.
 3. Ha elkészült, válassza az OK elemet.When you are finished, choose OK.

4. lépés – befejezésStep 4 - Finish up

 1. Az Alkalmazás hozzáadása panelen ellenőrizze, hogy helyesen konfigurálta-e az alkalmazásadatokat.On the Add app blade, verify you configured the app information correctly.
 2. Az alkalmazást a Hozzáadás elem kiválasztásával töltheti fel az Intune-ba.Choose Add, to upload the app to Intune.

5. lépés – üzletági alkalmazás frissítéseStep 5 - Update a line of business app

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign in to the Azure portal.
 2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet + Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management + Intune.
 3. Válassza a Mobilalkalmazások > Alkalmazások elemet.Choose Mobile Apps > Apps.
 4. Az alkalmazáslistában keresse meg és válassza ki az alkalmazást.Find and select your app in the list of apps.
 5. Az Áttekintés panelen válassza a Tulajdonságok elemet.Choose Properties in the Overview blade.
 6. Válassza az Alkalmazáscsomag-fájl elemet.Select App package file.
 7. Kattintson a mappa ikonra, és keresse meg a frissített alkalmazásfájl elérési útját.Click the folder icon and browse to the location of your updated app file. Kattintson a Megnyitás gombra.Click Open. Az alkalmazás adatai a csomaginformációkat használva frissülnek.The app information will update with the package information.
 8. Ellenőrizze, hogy az Alkalmazásverzió megfelel-e a frissített alkalmazáscsomagnak.Verify that the App version reflects the updated app package.

További lépésekNext steps

A létrehozott alkalmazás megjelenik az alkalmazáslistában.The app you have created is displayed in the apps list. Mostantól hozzárendelheti az Ön által választott csoportokhoz.You can now assign it to the groups you choose. További segítségért lásd: Alkalmazások hozzárendelése csoportokhoz.For help, see How to assign apps to groups.

További tájékoztató az alkalmazás jellemzőinek és hozzárendelési állapotának figyeléséről.Learn more about the ways in which you can monitor the properties and assignment of your app. További információt az Alkalmazásinformációk és -hozzárendelések figyelése című témakörben talál.For more information, see How to monitor app information and assignments.

További tudnivalók az Intune-beli alkalmazás környezetéről.Learn more about the context of your app in Intune. További információt az Eszközök és alkalmazások életciklusa című témakörben talál.For more information, see Overview of device and app lifecycles