Üzletági Windows-alkalmazás hozzáadása a Microsoft Intune-hozAdd a Windows line-of-business app to Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Olvassa el az Intune-t bemutató cikket.Read the introduction to Intune.

Az üzletági (LOB) alkalmazásokat egy alkalmazástelepítő fájlból adja hozzá.A line-of-business (LOB) app is one that you add from an app installation file. Az ilyen alkalmazásokat általában házon belül írják.This kind of app is typically written in-house. Az alábbi lépések nyújtanak útmutatást az üzletági Windows-alkalmazások a Microsoft Intune-hoz való hozzáadásához.The following steps provide guidance to help you add a Windows LOB app to Microsoft Intune.

1. lépés: A szoftvertelepítő fájl megadásaStep 1: Specify the software setup file

 1. Jelentkezzen be az Azure portálra.Sign in to the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Select All services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is in the Monitoring + Management section.
 3. Az Intune panelen válassza a Mobilalkalmazások lehetőséget.In the Intune pane, select Mobile apps.
 4. A Mobilalkalmazások területen válassza a Kezelés > Alkalmazások elemet.In the Mobile apps workload, select Manage > Apps.
 5. Az alkalmazások listája fölött válassza a Hozzáadás lehetőséget.Above the list of apps, select Add.
 6. Az Alkalmazás hozzáadása panelen válassza az Üzletági alkalmazás lehetőséget.In the Add app pane, select Line-of-business app.

2. lépés: Az alkalmazáscsomag-fájl konfigurálásaStep 2: Configure the app package file

 1. Az Alkalmazás hozzáadása panelen válassza az Alkalmazáscsomag-fájl lehetőséget.In the Add app pane, select App package file.
 2. Az Alkalmazáscsomag-fájl panelen válassza a tallózás gombot.In the App package file pane, select the browse button. Ez után jelölje ki az .msi, .appx vagy .appxbundle kiterjesztésű telepítőfájlt.Then select a Windows installation file with the extension .msi, .appx, or .appxbundle.
 3. Amikor végzett, válassza az OK gombot.When you're finished, select OK.

3. lépés: Az alkalmazás adatainak konfigurálásaStep 3: Configure app information

 1. Az Alkalmazás hozzáadása panelen válassza az Alkalmazásadatok lehetőséget.In the Add app pane, select App information.
 2. Az Alkalmazás adatai panelen konfigurálja az alábbi információkat.In the App information pane, configure the following information. Lehetséges, hogy ezen a panelen néhány érték automatikusan ki lesz töltve.Some of the values in this pane might be automatically filled in.
  • Név: Itt adhatja meg az alkalmazás a Céges portálon megjelenő nevét.Name: Enter the name of the app as it appears in the company portal. Ügyeljen arra, hogy a megadott alkalmazásnevek egyediek legyenek.Make sure all app names that you use are unique. Ha ugyanazt az alkalmazásnevet kétszer adja meg, csak az egyik alkalmazás fog megjelenni a Céges portálon.If the same app name exists twice, only one of the apps appears in the company portal.
  • Leírás: Itt adhatja meg az alkalmazás leírását.Description: Enter a description for the app. A leírás megjelenik a Céges portálon.The description appears in the company portal.
  • Kiadó: Adja meg az alkalmazás kiadójának nevét.Publisher: Enter the name of the publisher of the app.
  • Alkalmazásverzió figyelmen kívül hagyása: Állítsa Igen értékre, ha az alkalmazást automatikusan frissíti annak fejlesztője.Ignore app version: Set to Yes if the app developer automatically updates the app.
  • Kategória: Választhat egyet vagy többet a beépített kategóriák közül, vagy megadhat egyénileg létrehozott kategóriát is.Category: Select one or more of the built-in app categories, or select a category that you created. A kategóriákkal megkönnyítheti a felhasználók számára az alkalmazás megkeresését a Céges portálon való böngészés során.Categories make it easier for users to find the app when they browse through the company portal.
  • Megjelenítés kiemelt alkalmazásként a Céges portálon: Ezzel a beállítással hangsúlyosan jelenítheti meg az alkalmazást a Céges portál főoldalán alkalmazásokat kereső felhasználók számára.Display this as a featured app in the Company Portal: Display the app prominently on the main page of the company portal when users browse for apps.
  • Információs URL-cím: Igény szerint megadhatja az alkalmazással kapcsolatos információkat tartalmazó webhely URL-címét.Information URL: Optionally, enter the URL of a website that contains information about the app. Az URL-cím megjelenik a Céges portálon.The URL appears in the company portal.
  • Adatvédelmi nyilatkozat URL-címe: Igény esetén itt adhatja meg az alkalmazás adatvédelmi nyilatkozatát tartalmazó webhely URL-címét.Privacy URL: Optionally, enter the URL of a website that contains privacy information for the app. Az URL-cím megjelenik a Céges portálon.The URL appears in the company portal.
  • Parancssori argumentumok: Szükség esetén az .msi-fájl futtatásakor alkalmazandó parancssori argumentumokat adhat meg.Command-line arguments: Optionally, enter any command-line arguments that you want to apply to the .msi file when it runs. Például: /q.An example is /q.
  • Fejlesztő: Igény esetén megadhatja az alkalmazás fejlesztőjének nevét.Developer: Optionally, enter the name of the app developer.
  • Tulajdonos: Igény esetén megadhatja az alkalmazás tulajdonosának nevét.Owner: Optionally, enter a name for the owner of this app. Például HR részleg.An example is HR department.
  • Megjegyzések: Ide írhatja be az alkalmazáshoz társítani kívánt megjegyzéseket.Notes: Enter any notes that you want to associate with this app.
  • Ikon: Itt töltheti fel az alkalmazáshoz társított ikont.Logo: Upload an icon that is associated with the app. Ez az ikon jelenik meg az alkalmazásnál a Céges portálon böngésző felhasználók számára.The icon is displayed with the app when users browse through the company portal.
 3. Amikor végzett, válassza az OK gombot.When you're finished, select OK.

4. lépés: befejezésStep 4: Finish up

 1. Az Alkalmazás hozzáadása panelen ellenőrizze, hogy helyesen konfigurálta-e az alkalmazásadatokat.In the Add app pane, verify that you configured the app information correctly.
 2. Az alkalmazást a Hozzáadás elem kiválasztásával töltheti fel az Intune-ba.Select Add to upload the app to Intune.

5. lépés: Üzletági alkalmazás frissítéseStep 5: Update a line-of-business app

 1. Jelentkezzen be az Azure portálra.Sign in to the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Select All Services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is in the Monitoring + Management section.
 3. Válassza a Mobilalkalmazások > Alkalmazások lehetőséget.Select Mobile Apps > Apps.
 4. Az alkalmazáslistában keresse meg és válassza ki az alkalmazást.Find and select your app in the list of apps.
 5. Az Áttekintés panelen válassza a Tulajdonságok elemet.In the Overview blade, select Properties.
 6. Válassza az Alkalmazáscsomag-fájl elemet.Select App package file.
 7. Válassza a mappa ikont, és keresse meg a frissített alkalmazásfájl elérési útját.Select the folder icon and browse to the location of your updated app file. Válassza az Open (Megnyitás) lehetőséget.Select Open. Az alkalmazás adatai a csomaginformációkat használva frissülnek.The app information is updated with the package information.
 8. Ellenőrizze, hogy az Alkalmazásverzió megfelel-e a frissített alkalmazáscsomagnak.Verify that App version reflects the updated app package.

Önfrissítő MSI-mobilalkalmazások konfigurálása a verzióellenőrzési folyamat figyelmen kívül hagyásáraConfigure a self-updating mobile MSI app to ignore the version check process

Az ismert önfrissítő MSI-mobilalkalmazásokat konfigurálhatja úgy, hogy figyelmen kívül hagyják a verzióellenőrzési folyamatot.You can configure a known self-updating mobile MSI app to ignore the version check process.

Egyes MSI-telepítőalapú alkalmazásokat automatikusan frissít az adott alkalmazás fejlesztője.Some MSI installer-based apps are automatically updated by the app developer. Az ilyen automatikusan frissített MSI-alkalmazások esetében konfigurálhatja az Alkalmazásverzió figyelmen kívül hagyása beállítást az Alkalmazásadatok panelen.For these automatically updated MSI apps, you can configure the Ignore app version setting in the App information pane. Ha ezt a beállítást átállítja az Igen értékre, a Microsoft Intune nem kényszeríti a Windows-ügyfélen telepített alkalmazásverzió használatát.When you switch this setting to Yes, Microsoft Intune will not enforce the app version that's installed on the Windows client.

Ez a funkció akkor hasznos, ha nem szeretne versenyhelyzetbe kerülni.This capability is useful to avoid getting into a race condition. Konfliktus alakulhat ki például akkor, amikor az alkalmazást automatikusan frissíti annak fejlesztője, ugyanakkor az Intune is frissíti.For instance, a race condition can occur when the app is automatically updated by the app developer and is updated by Intune. Mindkettő megpróbálhatja kikényszeríteni az alkalmazás egy verziójának használatát a Windows-ügyfélen, ami ütközést eredményezhet.Both might try to enforce a version of the app on a Windows client, which creates a conflict.

További lépésekNext steps