Bevezetési terv kidolgozásaDevelop a rollout plan

A bevezetési terve azonosítja az Intune bevezetésében érintett céges csoportokat, a bevezetés időkeretét az egyes csoportoknál és a bevezetéshez használt megközelítési módokat.Your rollout plan identifies the organizational groups you want to target for your Intune rollout, the rollout timeframe for each group, and the enrollment approaches you will use.

Célcsoportok és időkeretekTargeted groups and timeframes

Először tekintse át az Intune bevezetése által érintett célcsoportokat és azokat, amelyeket a használati eseteket tartalmazó forgatókönyvekben azonosított.First, review the groups that are targeted with your Intune rollout and that you identified in your use-case scenarios.

Másodszor határozza meg az egyes célcsoportok időkeretét.Second, determine the time frame for each targeted group. Az egyes csoportoknak legmegfelelőbb bevezetési időkeret meghatározásához rendszerint szükség van az Intune üzembe helyezési csapat és a célcsoportok közötti megbeszélésre.This task typically requires a discussion between the Intune deployment team and the targeted groups to determine the most appropriate rollout time frame for each group. Ezeken többek között a következőket szükséges megbeszélni:Points to cover in such a discussion include:

 • A csoport változtatási szándékátThe group’s willingness for change
 • A felhasználók és eszközök számaThe number of users and devices
 • Az eszközplatformok típusaTypes of device platforms
 • KövetelményekRequirements
 • Földrajzi helyGeographic location
 • Üzleti kockázatBusiness risk

Bevezetési fázisokRollout phases

A szervezetek többnyire az informatikai részleg kisebb csoportjára irányuló kezdeti próbaüzemmel kezdik meg az Intune bevezetését.Organizations commonly choose to start the Intune rollout with an initial pilot, targeting a small group of users in the IT department. A próbaüzem később kiterjeszthető az informatikai részleg több felhasználójára, valamint más munkahelyi csoportok is bevonhatók.The pilot can be expanded to include a broader set of IT users and may include participation from other organizational groups.

PróbaüzemPilot

A bevezetés első fázisa próbafelhasználók számára történjen.The first phase to rollout should be to pilot users. A próbafelhasználóknak meg kell érteniük, hogy ők egy új megoldás első felhasználói.The pilot users should understand they are the first users in a new solution. El kell fogadniuk, hogy visszajelzéseket fognak adni a konfiguráció, dokumentáció és értesítések javításához, és hogy megkönnyítésék a többi felhasználó dolgát a későbbi bevezetési fázisokban.They must be willing to provide feedback to help improve configuration, documentation, notifications, and ease the way for all other users in later rollout phases. A próbafelhasználók között ne legyenek vezetők vagy VIP-ek.These users should not be executives or VIPs.

A próbaüzem jó lehetőség a kihívások tesztelésére és a korábban összegyűjtött követelmények finomítására.The pilot is a good opportunity for you to test the challenges and refine requirements you gathered earlier.

Foglalja bele a kommunikációs tervet, a támogatási tervet és a tesztelést és érvényesítést, hogy a problémákat még akkor megoldhassa, amikor azok felhasználókra gyakorolt hatása még kicsi.Include your communication plan, support plan, and testing and validation to work out any problems while the impact to users is still small.

Éles bevezetésProduction rollout

A sikeres próbaüzemet követően készen áll az éles bevezetésre a cég többi csoportjánál.After a successful pilot, you're ready to start a full production rollout, targeting the rest of your organization’s groups. Néhány példa a különböző bevezetési csoportokra és fázisokra:Some examples of different rollout groups and phases are:

 • RészlegekDepartments
  Bármelyik részleg lehet bevezetési fázis.Each department can be a rollout phase. Egyszerre lehet célcsoport az egész részleg.You target an entire department at a time. Ebben a bevezetési típusban a felhasználók minden részlegben általában ugyanolyan módon használják a mobileszközöket, és ugyanazokhoz az alkalmazásokhoz férnek hozzá.In this type of rollout, users in each department tend to use the mobile device in the same way and access the same applications. A felhasználók valószínűleg ugyanolyan szabályzattípusokkal rendelkeznek.Users will likely have the same types of policies.

 • Földrajzi helyGeography
  Ezzel a megközelítéssel az üzembe helyezést egy meghatározott földrajzi hely, például egyazon kontinens, ország, régió vagy vállalati épület összes felhasználója számára végzi el.In this approach, you deploy to all users in a specific geography whether it’s the same continent, country, region, or same company’s building. A több fázisú bevezetésnek ez a típusa lehetővé teszi, hogy a felhasználók meghatározott helye legyen a középpontban.This type of phased deployment lets you focus on the specific location of users. Ez lehetővé teszi körültekintőbb megközelítési mód alkalmazását, mert az egyidejűleg üzembe helyezett Intune-helyek száma kevesebb.This could let you provide more of a white glove approach because the number of locations deploying Intune at the same time is reduced. Mivel esély van arra, hogy különböző részlegek vagy használati esetek ugyanazon a helyen legyenek, ezért a különböző használati esetek egyidejűleg is telepíthetők.Because there are chances of different departments or use cases being at the same location, different use cases might be deployed at the same time.

 • PlatformPlatform
  Ez a típusú telepítés hasonló platformok egyidejű telepítését jelenti.This type of deployment consists of deploying similar platforms at the same time. Erre jó példa lehet az, hogy az első hónapban az összes iOS-eszköz, majd az összes Android-, végül az összes Windows-eszköz kerül sorra.An example might be all iOS devices the first month, followed by Android, followed by Windows. A több fázisú üzembe helyezésnek ez a típusa leegyszerűsíti a segélyszolgálati támogatást, mert egyszerre csak egyetlen platformot kell támogatnia.This type of phased deployment helps simplify helpdesk support because helpdesk would only have to support a single platform at a time.

Itt egy olyan Intune bevezetési tervre található példa, amely magába foglalja a célcsoportokat és az ütemterveket:Here’s an example of an Intune rollout plan that includes targeted groups and timelines:

Bevezetési fázisRollout phase JúliusJuly AugusztusAugust SzeptemberSeptember OktóberOctober
Korlátozott próbaüzemLimited Pilot Informatika (50 felhasználó)IT (50 users)
Bővített próbaüzemExpanded Pilot Informatika (200 felhasználó), informatikai vezetők (10 felhasználó)IT (200 users), IT Executives (10 users)
Éles bevezetés, 1. fázisProduction rollout phase 1 Értékesítés és marketing (2000 felhasználó)Sales and Marketing (2000 users)
Éles bevezetés, 2. fázisProduction rollout phase 2 Kereskedelem (1000 felhasználó)Retail (1000 users)
Éles bevezetés, 3. fázisProduction rollout phase 3 HR (50 felhasználó), Pénzügy (40 felhasználó), vezetők (30 felhasználó)HR (50 users), Finance (40 users), Executives (30 users)

Letöltheti a fenti táblázat sablonját, és beírhatja cégének bevezetési fázisait.You can download a template of the above table to enter your organization’s rollout phases.

Bevezetési csoportok és regisztrációs módszerek társításaMatch rollout groups to enrollment approaches

Most, hogy meghatározta az Intune bevezetéséhez kapcsolódó célcsoportokat és ütemterveket, a következő lépésként válassza ki minden egyes csoportra vonatkozóan a legmegfelelőbb Intune-beli regisztrálási módszert.Now that you have determined the targeted groups and time frames for your Intune rollout, the next step is to choose the most appropriate Intune enrollment approach for each group. Különböző regisztrációs módszereket használhat, többek között ezeket:There are different enrollment approaches you can use including:

 • Önkiszolgáló felhasználóUser self-service
 • Felhasználót segítő regisztrálásUser assisted-enrollment
 • Informatikai vásárIT tech fair

Önkiszolgáló felhasználóUser self-service

Ebben az esetben a felhasználó felelős saját eszközének regisztrálásáért, rendszerint munkahelye informatikai részlegének regisztrálási utasításait követve.In this case, the user is responsible for enrolling their own device, usually following enrollment instructions provided by their IT organization. Ezt a módszert többnyire cégek alkalmazzák, és jobban skálázható, mint a felhasználót segítő regisztrálás.This approach is most commonly used in organizations and is more scalable than user-assisted enrollment.

Felhasználót segítő regisztrálásUser-assisted enrollment

Ez másként „körültekintő” módszerként is ismert.This is known as a "white glove" approach. Az IT-csoport egy tagja személyesen vagy Skype-on segít a felhasználónak a regisztrációs folyamat során.An IT team member helps the user through the enrollment process, in person or with Skype. Ez a módszer rendszerint a vezetőkkel vagy olyan csoportokkal alkalmazandó, akiknek több segítségre lehet szüksége bevezetés során.This approach is commonly used with executive staff and other groups that might need more assistance during the enrollment process.

Informatikai vásárIT tech fair

Az Intune bevezetésének további lehetősége egy informatikai vásár megtartása.Another option for Intune user enrollment is to have an IT technical fair. Az informatikai csoport az eseményen felállít egy regisztrálástámogatási standot, ahol a felhasználók információt kaphatnak, kérdéseket tehetnek fel és támogatásban részesülhetnek az Intune-beli regisztrálással kapcsolatban.At this event, the IT group sets up an Intune enrollment assistance booth where users could receive information on Intune enrollment, ask questions, and receive assistance with the enrollment process. Ez a lehetőség az informatikai csoportnak és a felhasználónak egyaránt hasznára válhat, kiváltképpen az Intune bevezetésének korai szakaszaiban.This option can be beneficial for both the IT group and users, especially during early phases of Intune rollout.

Itt következik a fenti Intune-regisztrációs terv regisztrációs módszerekkel frissített példája:Here’s an updated example of the above Intune rollout plan to include enrollment approaches:

Bevezetési fázisRollout phase JúliusJuly AugusztusAugust SzeptemberSeptember OktóberOctober
Korlátozott próbaüzemLimited Pilot
ÖnkiszolgálóSelf-service Informatikai részlegIT
Bővített próbaüzemExpanded Pilot
ÖnkiszolgálóSelf-service Informatikai részlegIT
KörültekintőWhite glove Informatikai vezetőkIT Executives
Éles bevezetés, 1. fázisProduction rollout phase 1 Értékesítés, MarketingSales, Marketing
ÖnkiszolgálóSelf-service Értékesítés és marketingSales and Marketing
Éles bevezetés, 2. fázisProduction rollout phase 2 KereskedelemRetail
ÖnkiszolgálóSelf-service
Éles bevezetés, 3. fázisProduction rollout phase 3 KereskedelemRetail
ÖnkiszolgálóSelf-service HR, PénzügyHR, Finance
KörültekintőWhite glove VezetőkExecutives

További lépésekNext steps

A következő szakaszban az Intune bevezetési kommunikációs terv összeállításáról található információ.The next section provides guidance on developing an Intune rollout communication plan.