Wi-Fi-beállítások importálása Windows 8.1 és újabb rendszerű eszközökhöz a Microsoft Intune-banImport Wi-Fi settings for Windows 8.1 and later devices in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Olvassa el az Intune-t bemutató cikket.Read the introduction to Intune.

A Windows 8.1, a Windows 10 operációs rendszer asztali vagy mobil verzióját vagy a Windows Holographic for Business verziót futtató eszközökre importálhatja az előzőleg fájlba exportált Wi-Fi konfigurációs profilt.For devices that run Windows 8.1, Windows 10 desktop or mobile, or Windows Holographic for Business, you can import a Wi-Fi configuration profile that was previously exported to a file.

Wi-Fi beállítások exportálása windowsos eszközrőlExport Wi-Fi settings from a Windows device

A Windows rendszerben a netsh wlan segédprogrammal az Intune által is olvasható XML-fájlba exportálhat egy meglévő Wi-Fi profilt.In Windows, use the netsh wlan utility to export an existing Wi-Fi profile to an XML file readable by Intune. A kulcsot egyszerű szöveges formátumban kell exportálnia a profil sikeres használatához.The key must be exported in plain text to successfully use the profile.

A szükséges Wi-Fi-profillal már rendelkező Windows-számítógépen kövesse az alábbi lépéseket:On a Windows computer that already has the required WiFi profile installed, use the following steps:

 1. Hozzon létre egy helyi mappát az exportált W-Fi-profilokhoz, például a c:\WiFi mappát.Create a local folder for the exported W-Fi- profiles, such as c:\WiFi.
 2. Nyisson meg egy parancssort rendszergazdaként.Open up a Command Prompt as an administrator.
 3. Futtassa a netsh wlan show profiles parancsot, és jegyezze fel az exportálni kívánt profil nevét.Run the netsh wlan show profiles command, and note the name of the profile you'd like to export. Ebben a példában a profil neve: WiFiName.In this example, the profile name is WiFiName.
 4. Futtassa a netsh wlan export profile name="ProfileName" folder=c:\Wifi parancsot. Ezzel létrehozza a Wi-Fi-WiFiName.xml nevű Wi-Fi-profilfájlt a célmappában.Run the netsh wlan export profile name="ProfileName" folder=c:\Wifi command.This creates a Wi-Fi profile file named Wi-Fi-WiFiName.xml in your target folder.

Wi-Fi-beállítások importálása az Intune-baImport the Wi-Fi settings into Intune

 1. Jelentkezzen be az Azure portálra.Sign in to the Azure portal.

 2. Kattintson az Összes szolgáltatás lehetőségre, szűrjön az Intune-ra, és válassza ki a Microsoft Intune elemet.Select All services, filter on Intune, and select Microsoft Intune.

 3. Válassza az Eszközkonfiguráció > Profilok > Profil létrehozása lehetőséget.Select Device configuration > Profiles > Create profile.

 4. Adja meg az eszközkorlátozási profil nevét és leírását a Név és a Leírás mezőben.Enter a Name and Description for the device restriction profile.

  Fontos

  • A névnek meg kell egyeznie a Wi-Fi-profil XML-fájljában található névattribútummal.The name must be the same as the name attribute in the Wi-Fi profile xml. Ellenkező esetben sikertelen lesz a művelet.Otherwise, it fails.
  • Ha előmegosztott kulcsot tartalmazó Wi-Fi-profilt exportál, akkor mindenképp hozzá kell adnia a key=clear kapcsolót a parancshoz.If you are exporting a Wi-Fi profile that includes a pre-shared key, you must add key=clear to the command. Például írja be a következőt: netsh wlan export profile name="ProfileName" key=clear folder=c:\Wifi.For example, enter: netsh wlan export profile name="ProfileName" key=clear folder=c:\Wifi
  • Az előmegosztott kulcsok Windows 10 rendszerben való használata szervizelési hiba megjelenéséhez vezet az Intune-ban.Using a pre-shared key with Windows 10 causes a remediation error to appear in Intune. E hiba megjelenésekor a Wi-Fi-profilt a rendszer megfelelően hozzárendeli az eszközhöz, és a profil a várt módon fog működni.When this happens, the Wi-Fi profile is properly assigned to the device, and the profile works as expected.
  • Az előmegosztott kulcsot tartalmazó Wi-Fi-profilok exportálásakor gondoskodjon a fájlok védelméről.If you export a Wi-Fi profile that includes a pre-shared key, be sure the file is protected. A kulcs egyszerű szövegként szerepel, ezért az Ön felelőssége a kulcs védelme.The key is in plain text, so it's your responsibility to protect the key.
 5. A Platform beállításnál válassza a Windows 8.1 és újabb lehetőséget.In Platform, select Windows 8.1 and later.

 6. A Profil típusa beállításnál válassza a Wi-Fi importálás lehetőséget.In Profile type, select Wi-Fi import.

 7. Adja meg a következő beállításokat:Configure the following settings:

 • Kapcsolat neve: Adja meg a Wi-Fi-kapcsolat nevét.Connection name: Enter a name for the Wi-Fi connection. Ez a név jelenik meg a végfelhasználók számára elérhető Wi-Fi-hálózatok böngészése közben.This name is displayed to end users when they browse available Wi-Fi networks.
 • Profil XML-fájlja: Válassza a tallózás gombot, majd válassza ki azt az XML-fájlt, amely az Intune-ba importálni kívánt Wi-Fi profilbeállításokat tartalmazza.Profile XML: Select the browse button to select the XML file containing the Wi-Fi profile settings that you want to import into Intune.
 • Fájl tartalma: Megjeleníti a kiválasztott konfigurációs profil XML-kódját.File contents: Shows the XML code for the configuration profile you selected.
 1. Amikor elkészült, válassza az OK, majd a Létrehozás gombot a profil létrehozásához.When you're done, choose OK, and then Create the profile.

Ekkor létrejön a profil, és megjelenik a profilok listájában.The profile is created, and is in the profiles list.