Bevezetés a Power BI szervezeti tartalomcsomagjainak használatábaIntro to organizational content packs in Power BI

Megjegyzés

A szervezeti tartalomcsomagokat kivonjuk.Organizational content packs are being deprecated. Ha még nem kezdte el, ideje frissítenie az alkalmazásokhoz tartozó tartalomcsomagokat.Now is a good time to upgrade your content packs to apps, if you haven't started yet. Az ütemtervet megtalálja a Bejelentés: A Power BI-rendszergazdák frissíthetik a klasszikus munkaterületeket című blogbejegyzés ütemterv szakaszában.See the workspace upgrade roadmap section of this blog post Announcing Power BI admins can upgrade classic workspaces for the timeline.

Rendszeresen oszt meg jelentéseket a csapatával e-mailben?Do you regularly distribute reports by email to your team? Próbálja inkább így: Csoportosítsa irányítópultjait, jelentéseit, Excel-munkafüzeteit és adatkészleteit, és tegye őket közzé a csapatában szervezeti tartalomcsomagok formájában.Try this instead: Package up your dashboards, reports, Excel workbooks, and datasets and publish them to your team as an organizational content pack. Az így létrehozott tartalomcsomagokat a csapattagok könnyen elérhetik az AppSource-katalógusban.Content packs you create are easy for your team to find — they are all in AppSource. A csomagok részét képezik a Power BI-nak, így minden funkcióját képesek kihasználni, beleértve az interaktív adatáttekintést, az új vizualizációs lehetőségeket, a Q&A szolgáltatást, a más adatforrásokkal történő integrációt, az adatfrissítést és egyebeket.Because they're part of Power BI, they leverage all the features of Power BI, including interactive data exploration, new visuals, Q&A, integration with other data sources, data refresh, and more.

Szervezeti tartalomcsomagokat bemutató irányítópult képernyőképe.

A tartalomcsomagok létrehozása nem azonos az irányítópultok megosztásával vagy az azokon egy munkaterületen végzett közös munkával.Creating content packs is different from sharing dashboards or collaborating on them in a workspace. Olvassa el Az irányítópultokon és jelentéseken végzett közös munka, illetve azok megosztása szakaszt, hogy eldönthesse, melyik lehetőség felel meg legjobban a helyzetének.Read How should I collaborate on and share dashboards and reports? to decide on the best option for your situation.

Az AppSource-ban böngészheti és megkeresheti az egész szervezettel, valamint a terjesztési vagy biztonsági csoportokkal megosztott tartalomcsomagokat, és aztán hozzáadhatja őket saját Microsoft 365-csoportjaihoz.In AppSource, you can browse or search for content packs published to the entire organization, to distribution or security groups, and to Microsoft 365 groups you belong to. Ha nem tagja egy adott csoportnak, akkor nem láthatja a csoporttal megosztott tartalomcsomagokat.If you aren't a member of a specific group, you won't see content packs shared with that group. A csoport minden tagja csak olvasási hozzáféréssel rendelkezik a tartalomcsomaghoz, a jelentésekhez, a munkafüzetekhez és az irányítópultokhoz (hacsak az adatforrás nem SQL Server Analysis Services (SSAS) típusú, mert ez esetben az adatforrásra vonatkozó jogosultságok érvényesülnek).All members of the group have the same read-only access to the content pack data, reports, workbooks, and dashboards (unless it's a SQL Server Analysis Services (SSAS) data source, in which case your privileges are inherited with the data source).

Az irányítópultok, a jelentések és az Excel-munkafüzetek írásvédettek, de az irányítópultokat és a jelentéseket másolhatja, és kiindulási pontként használhatja személyre szabott tartalomcsomagok létrehozásában.The dashboards, reports, and Excel workbooks are read-only, but you can copy and use the dashboards and reports as a starting point for creating your own personalized version of the content pack.

Megjegyzés

A szervezeti tartalomcsomagok csak akkor érhetők el, ha Ön és kollégái is rendelkeznek Power BI Pro-licenccel.Organizational content packs are only available when you and your colleagues have Power BI Pro licenses.

Mi az az AppSource?What is AppSource?

A közzétett szervezeti tartalomcsomagok az AppSource-ban jelennek meg.Publishing an organizational content pack adds it to AppSource. Ebben a központi tárházban a tagok könnyen böngészhetik és megkereshetik a nekik szánt irányítópultokat, jelentéseket és adatkészleteket.This centralized repository makes it easy for members to browse and discover dashboards, reports, and datasets published for them.

 • Az AppSource-ot a Lekérdezés > Saját szervezet > Beolvasás elemre kattintva nyithatja meg.To view AppSource, select Get Data > My Organization > Get.

A szervezeti tartalomcsomagok életciklusaThe life cycle of an organizational content pack

Minden Power BI Pro-felhasználó létrehozhat, közzétehet és elérhet szervezeti tartalomcsomagokat.Any Power BI Pro user can create, publish, and access organizational content packs. Azonban a munkafüzet és az adatkészlet módosítására, a frissítés ütemezésére és a törlésre csak a tartalomcsomag létrehozója jogosult.Only the content pack creator can modify the workbook and dataset, schedule refresh, and delete it.

Az életciklus nagyjából így alakul:The lifecycle looks something like this:

 1. Szabolcs létrehozza a tartalomcsomagot a Power BI Próban, és közzéteszi a Marketing terjesztési csoportban.In Power BI Pro, Nate creates a content pack and publishes it to the Marketing distribution group. A frissítési beállítások az adatkészlettel öröklődnek, és csak Szabolcs módosíthatja őket.The refresh settings are inherited with the dataset and can only be changed by Nate.

  Megjegyzés

  Ha Szabolcs olyan Power BI-munkaterületen hozza létre a tartalomcsomagot, amelynek tagja, mások még akkor is átvehetik a csomag tulajdonjogát, ha Szabolcs elhagyja a munkaterületet.If Nate creates the content pack from within a Power BI workspace that Nate belongs to, then even if Nate leaves the workspace, others in the Power BI workspace can take over ownership.

 2. Szabolcs e-mailben értesíti a terjesztési csoport tagjait az új tartalomcsomagról.Nate sends mail to the distribution group, telling them about the new content pack.

 3. A Power BI Próban Borbála, a Marketing terjesztési csoport tagja rátalál erre a tartalomcsomagra, és kapcsolódik hozzá az AppSource-ban.In Power BI Pro, Jane, a member of the Marketing distribution group, searches for and connects to a content pack in AppSource. Ezzel egy csak olvasható példányhoz jut hozzá.Jane now has a read-only copy. Borbála tisztában van vele, hogy a példány csak olvasható, mert a navigációs ablaktáblán a megosztást jelző ikon látható az irányítópult nevétől és a jelentés nevétől balra.Jane knows it's read-only because in the nav pane, there is a sharing icon to the left of the dashboard name and report name. És amikor kiválasztja az irányítópultot, egy lakatot ábrázoló ikon jelzi neki, hogy egy tartalomcsomag irányítópultjával van dolga.And when Jane selects the dashboard, a lock icon lets Jane know they are looking at a content pack dashboard.

 4. Tegyük fel, hogy testreszabja a csomagot.Say Jane decides to customize it. Így már saját példánya van az irányítópultból és a jelentésekből.Jane will now have their own copy of the dashboard and reports. A munkája nem érinti a forrást, sem az eredeti tartalomcsomagot, és a terjesztési csoport többi tagját sem.Jane's work does not affect the source, the original content pack, or other distribution group members. Ők már saját irányítópult- és jelentéspéldányukon dolgoznak.They are now each working on their own copy of the dashboard and report.

 5. Szabolcs módosítja az irányítópultot, és amikor elkészült, közzéteszi a tartalomcsomag új verzióját.Nate makes updates to the dashboard and when it's ready, will publish a new version of the content pack.

  • Géza, a terjesztési csoport egy másik tagja nem szabta testre az eredeti tartalomcsomagot.Julio, another distribution group member, didn't customize the original content pack. Az új módosítások így automatikusan érvénybe lépnek a tartalomcsomag Gézához tartozó verziójában.The new changes are automatically applied to Julio's version of the content pack.
  • Borbála azonban testre szabta a tartalomcsomagot.Jane did customize the content pack. Értesítést kap az új verzióról.Jane then receives a notification that there's a new version. Ha megnyitja az AppSource-ot, akkor letöltheti a frissített tartalomcsomagot, de a saját verziója is megmarad.Jane can go to AppSource and get the updated content pack without losing the personalized version. Így már két verziója lesz: a személyre szabott és a frissített tartalomcsomag.Jane now has two versions: the personalized version and the updated content pack.
 6. Tegyük fel, hogy Szabolcs módosítja a biztonsági beállításokat.Say Nate changes the security settings. Géza és Borbála ettől kezdve nem fér hozzá a tartalomhoz.Julio and Jane no longer have access to the content. Vagy feltételezzük azt, hogy törlik őket a Marketing terjesztési csoportból.Or say they're removed from the Marketing distribution group.

  • Géza nem szabta testre az eredeti tartalomcsomagot, így a tartalom automatikusan törlődik.Julio didn't customize the original content pack, so the content is automatically removed.
  • Borbála azonban testre szabta a tartalomcsomagot.Jane did customize the content pack. Amikor legközelebb megnyitja az irányítópultot, már egyetlen csempe sem jelenik meg az eredeti tartalomcsomagból, de a más (számára még most is elérhető) jelentésekből általa rögzített csempék továbbra is láthatók.The next time Jane opens the dashboard all tiles from the original content pack are gone, but tiles pinned from other reports (that Jane still has permission to use) still appear. Az adathalmaz és a kapcsolódó jelentések már nem érhetők el (és nem jelennek meg a navigációs ablaktáblán).The associated reports and dataset are no longer available (and don't appear in their nav pane).
 7. Vagy például Szabolcs törli a tartalomcsomagot.Or Nate deletes the content pack.

  • Géza nem szabta testre az eredeti tartalomcsomagot, így a tartalom automatikusan törlődik.Julio didn't customize the original content pack, so the content is automatically removed.
  • Borbála azonban testre szabta a tartalomcsomagot.Jane did customize the content pack. Amikor legközelebb megnyitja az irányítópultot, már egyetlen csempe sem jelenik meg az eredeti tartalomcsomagból, de a más jelentésekből általa rögzített csempék továbbra is láthatók.The next time Jane opens the dashboard all tiles from the original content pack are gone, but tiles pinned from other reports still appear. Az adathalmaz és a kapcsolódó jelentések már nem érhetők el (és nem jelennek meg a navigációs ablaktáblán).The associated reports and dataset are no longer available (and don't appear in their nav pane).

AdatbiztonságData security

A terjesztési csoport minden tagja ugyanolyan jogosultságokkal rendelkezik az adatokra vonatkozóan, mint a tartalomcsomag létrehozója.All distribution group members have the same permissions to the data as the content pack creator. Ez alól csak a helyszíni táblázatos SQL Server Analysis Services-adatkészletek (SSAS-adatkészletek) adatkészletek képeznek kivételt.The one exception to this is SQL Server Analysis Services (SSAS) on-premises tabular datasets. Mivel a jelentések és az irányítópultok élőben csatlakoznak a helyszíni SSAS-modellhez, ezért a terjesztési csoport egyes tagjainak hitelesítő adatai határozzák meg, hogy mely adatokhoz fér hozzá az adott felhasználó.Because the reports and dashboards are connecting live to the on-premises SSAS model, the credentials of each individual distribution group member are used to determine the data they can access.

Következő lépésekNext steps