Beágyazott alkalmazás hibaelhárításaTroubleshoot your embedded application

Ez a cikk azokat a gyakori problémákat ismerteti, amelyek Power BI-tartalmak beágyazása során fordulhatnak elő.This article discusses some common issues you may get when embedding content from Power BI.

Hibaelhárítási eszközökTools to troubleshoot

Fiddler-nyomkövetésFiddler Trace

A Fiddler a Telerik ingyenes eszköze, amely a HTTP-adatforgalom figyelésére használható.Fiddler is a free tool from Telerik that monitors HTTP traffic. A Power BI API-k használatával megtekintheti a forgalmat az ügyfélszámítógépen.You can see the traffic with the Power BI APIs from the client machine. Az eszköz hibaüzenetek és egyéb, kapcsolódó információk megjelenítésére is képes.This tool may show errors and other related information.

Nyomon követés a Fiddlerrel

F12 billentyű a böngészőben a kezelőfelületen történő hibakereséshezF12 in Browser for front-end debugging

Az F12 billentyű megnyitja a böngészőben a fejlesztői ablakot.F12 launches the developer window within your browser. Ezzel az eszközzel megtekintheti a hálózati forgalmat és egyéb információkat.This tool provides the ability to look at network traffic and other information.

F12 billentyű a böngészőben történő hibakereséshez

Hiba részleteinek kigyűjtése a Power BI-válaszbólExtract error details from Power BI response

Ez a kódrészlet azt mutatja be, hogyan lehet kigyűjteni a hiba részleteit egy HTTP-kivételből:This code snippet shows how to extract the error details from HTTP exception:

public static string GetExceptionText(this HttpOperationException exc)
{
  var errorText = string.Format("Request: {0}\r\nStatus: {1} ({2})\r\nResponse: {3}",
  exc.Request.Content, exc.Response.StatusCode, (int)exc.Response.StatusCode, exc.Response.Content);
  if (exc.Response.Headers.ContainsKey("RequestId"))
  {
    var requestId = exc.Response.Headers["RequestId"].FirstOrDefault();
    errorText += string.Format("\r\nRequestId: {0}", requestId);
  }

  return errorText;
}

Javasoljuk, hogy naplózza a kérelemazonosítót (valamint hibakereséshez a hiba részleteit is).We recommend logging the Request ID (and error details for troubleshooting). Ha a Microsoft támogatási szolgálatával lép kapcsolatba, adja meg a kérelem azonosítóját is.Provide the Request ID when approaching Microsoft support.

AlkalmazásregisztrációApp registration

Sikertelen alkalmazásregisztrációApp registration failure

A hibaüzenetek az Azure Portal vagy a Power BI alkalmazásregisztrációs oldalán a megfelelő jogosultságok hiányát említik.Error messages within the Azure portal or the Power BI app registration page mention insufficient privileges. Alkalmazások regisztrálásához rendszergazdának kell lennie az Azure AD-bérlőjében, vagy engedélyezni kell az alkalmazások regisztrációját a nem rendszergazdai felhasználók számára.To register an application, you must be an admin in the Azure AD tenant or application registrations must be enabled for non-admin users.

Új alkalmazás regisztrációja során nem jelenik meg a Power BI szolgáltatás az Azure PortalonPower BI Service doesn't appear in the Azure portal when registering a new App

Legalább egy felhasználónak regisztrálni kell a Power BI-ra.At least one user must be signed up for Power BI. Ha nem látja a Power BI szolgáltatást az API-listában, akkor egyetlen felhasználó sem regisztrált a Power BI-ra.If you don't see Power BI Service listed within the API list, no user is signed up for Power BI.

REST APIREST API

401-es értékkel visszatérő API-hívásAPI call returning 401

A hiba további felderítéséhez szükség lehet a Fidlerre a forgalom rögzítéséhez.A fiddler capture may be required to investigate further. Előfordulhat, hogy a regisztrált alkalmazás nem rendelkezik a szükséges jogosultságok körével az Azure AD-n belül.The required permission scope may be missing for the registered application within Azure AD. Ellenőrizze az Azure Portalon, hogy megtalálhatók-e az alkalmazásregisztrációban az Azure AD-hez szükséges jogkörök.Verify the required scope is present within the app registration for Azure AD within the Azure portal.

403-as értékkel visszatérő API-hívásAPI call returning 403

A hiba további felderítéséhez szükség lehet a Fidlerre a forgalom rögzítéséhez.A fiddler capture may be required to investigate further. A 403-as hibát több tényező is okozhatja.There could be several reasons for a 403 error.

 • A felhasználó túllépte a megosztási kapacitásban létrehozható beágyazási tokenek számát.The user has exceeded the amount of embed token that can be generated on a shared capacity. Azure-kapacitást kell vásárolni a beágyazási tokenek létrehozásához, és a munkaterületet ehhez a kapacitáshoz kell rendelni.Purchase Azure capacities to generate embed tokens and assign the workspace to that capacity. További információért lásd: Power BI Embedded-kapacitás létrehozása az Azure Portalon.See Create Power BI Embedded capacity in the Azure portal.
 • Lejárt az Azure AD-hitelesítési token.The Azure AD auth token expired.
 • A hitelesített felhasználó nem tagja a csoportnak (munkaterület).The authenticated user isn't a member of the group (workspace).
 • A hitelesített felhasználó nem rendszergazdája a csoportnak (munkaterület).The authenticated user isn't an admin of the group (workspace).
 • A hitelesített felhasználó nem rendelkezik megfelelő engedélyekkel.The authenticated user doesn't have permissions. Az engedélyek a refreshUserPermissions API segítségével frissíthetőkPermissions can be updated using refreshUserPermissions API
 • Az engedélyezési fejléc nem megfelelően szerepel.The authorization header may not be listed correctly. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e benne elgépelések.Make sure there are no typos.

Lehet, hogy az alkalmazás háttérszolgáltatásának a GenerateToken-hívás előtt frissítenie kell a hitelesítési tokent.The backend of the application may need to refresh the auth token before calling GenerateToken.

GET https://wabi-us-north-central-redirect.analysis.windows.net/metadata/cluster HTTP/1.1
Host: wabi-us-north-central-redirect.analysis.windows.net
...
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOi...
...

HTTP/1.1 403 Forbidden
...

{"error":{"code":"TokenExpired","message":"Access token has expired, resubmit with a new access token"}}

HitelesítésAuthentication

A hitelesítés nem sikerült: AADSTS90002: A „hitelesítés” bérlő nem találhatóAuthentication failed with AADSTS90002: Tenant 'authorize' not found

Ha bejelentkezéskor a következőhöz hasonló hibaüzeneteket kap: *error: invalid_request, error_description: AADSTS90002: A „hitelesítés” bérlő nem található _, annak az az oka, hogy az ADAL 4.x nem támogatja a „https://login.microsoftonline.com/{Tenant}/oauth2/authorize/” címet hitelesítési URL-címként.If you're receiving messages logging in such as *error: invalid_request, error_description: AADSTS90002: Tenant 'authorize' not found _, that is because ADAL 4.x doesn't support "https://login.microsoftonline.com/{Tenant}/oauth2/authorize/" as an authority url.

A hiba elhárításához törölje az „oauth2/authorize/” végződést a hitelesítési URL-címből. Erről a Power BI fejlesztői minták című cikkben talál útmutatást.To resolve this issue you should trim "oauth2/authorize/" from the end of your authority url, see Power BI Developer Samples for reference.

Olvassa el az ADAL 4.x kiadási megjegyzések Jobb hitelesítés-ellenőrzés című szakaszát.Check Better Authority validation from ADAL 4.x release notes.

A hitelesítés nem sikerült: AADSTS70002 vagy AADSTS50053Authentication failed with AADSTS70002 or AADSTS50053

* (AADSTS70002: Hiba a hitelesítő adatok ellenőrzése közben.*(AADSTS70002: Error validating credentials. AADSTS50053: Túl sokszor próbált bejelentkezni helytelen felhasználóazonosítóval vagy jelszóval)**AADSTS50053: You've tried to sign in too many times with an incorrect User ID or password)**

Ha Ön a Power BI Embedded szolgáltatást használja Azure AD közvetlen hitelesítéssel, és ehhez hasonló üzeneteket kap bejelentkezéskor: *error:unauthorized_client, error_description:AADSTS70002: Hiba a hitelesítő adatok ellenőrzése közben. AADSTS50053: Ön túl sokszor próbált bejelentkezni egy helytelen felhasználóazonosítóval vagy jelszóval _, ez azért van, mert alapértelezés szerint 2018. június 14-től a közvetlen hitelesítés nincs használatban.If you're using Power BI Embedded and using Azure AD Direct authentication, and you're receiving messages logging in such as *error:unauthorized_client, error_description:AADSTS70002: Error validating credentials. AADSTS50053: You've tried to sign in too many times with an incorrect User ID or password _, that is because direct authentication is no longer in use since June 14, 2018 by default.

Ennek visszakapcsolására is van lehetőség Azure AD-szabályzattal, amelynek hatóköre lehet a cég vagy egy szolgáltatásnév.There's a way to turn this back on using an Azure AD Policy that is scoped to the organization or a service principal.

Javasoljuk, hogy ezt a szabályzatot csak az egyes alkalmazásokra engedélyezze.We recommend you enable this policy only as a per-app basis.

Ennek a szabályzatnak a létrehozásához _ globális rendszergazdai* engedélyekre van szüksége ahhoz a könyvtárhoz, ahol létrehozza és hozzárendeli a szabályzatot.To create this policy, you need to be a _ Global Administrator* for the directory where you're creating the policy and assigning. Itt látható egy mintaszkript a szabályzat létrehozásához és az SP-hez való hozzárendeléshez ennél az alkalmazásnál:Here is a sample script for creating the policy and assigning it to the SP for this application:

 1. Telepítse az Azure AD előzetes verziójának PowerShell-modulját.Install the Azure AD Preview PowerShell Module.

 2. Futtassa a következő PowerShell-parancsokat soronként (ügyeljen rá, hogy a $sp változó ne kapjon egynél több alkalmazást eredményül).Run the following PowerShell commands line-by-line (making sure the variable $sp doesn't have more than one application as a result).

Connect-AzureAD
$sp = Get-AzureADServicePrincipal -SearchString "Name_Of_Application"
$policy = New-AzureADPolicy -Definition @("{`"HomeRealmDiscoveryPolicy`":{`"AllowCloudPasswordValidation`":true}}") -DisplayName EnableDirectAuth -Type HomeRealmDiscoveryPolicy -IsOrganizationDefault $false
Add-AzureADServicePrincipalPolicy -Id $sp.ObjectId -RefObjectId $policy.Id 

A szabályzat hozzárendelése után várjon körülbelül 15–20 másodpercig a propagálásra a tesztelés előtt.After assigning the policy, wait approximately 15-20 seconds for propagation before testing.

A token generálása sikertelen a hatályos identitás megadásakorGenerate token fails when providing effective identity

Megadott hatályos identitás esetén a GenerateToken-hívás sikertelenségét több tényező is okozhatja.GenerateToken can fail, with effective identity supplied, for a few different reasons.

 • Az adatkészlet nem támogatja a hatályos identitás használatátDataset doesn't support effective identity
 • Nem adta meg a felhasználónevetUsername wasn't provided
 • Nem adta meg a szerepkörtRole wasn't provided
 • Nem adta meg a DatasetId-tDatasetId wasn't provided
 • A felhasználó nem rendelkezik megfelelő engedélyekkelUser doesn't have the correct permissions

Ahhoz, hogy eldönthesse, melyik okozza a hibát, próbálja meg a következőket.To verify which it is, try the steps below.

 • Hajtsa végre az adatkészlet lekérése műveletet.Execute get dataset. Az IsEffectiveIdentityRequired tulajdonság true (igaz) értékű?Is the property IsEffectiveIdentityRequired true?
 • A felhasználónév megadása minden EffectiveIdentity esetén kötelező.Username is mandatory for any EffectiveIdentity.
 • Ha az IsEffectiveIdentityRolesRequired true (igaz) értékű, akkor kötelező megadni a szerepkört.If IsEffectiveIdentityRolesRequired is true, Role is required.
 • A DatasetId megadása minden EffectiveIdentity esetén kötelező.DatasetId is mandatory for any EffectiveIdentity.
 • Az Analysis Serviceshez használt fő felhasználónak az átjáró rendszergazdájának kell lennie.For Analysis Services, the master user has to be a gateway admin.

AADSTS90094: A hozzájáruláshoz rendszergazdai engedély szükségesAADSTS90094: The grant requires admin permission

Tünetek:Symptoms:
Amikor egy rendszergazdai jogokkal nem rendelkező felhasználó először próbál bejelentkezni egy alkalmazásba és a hozzájárulását adja, a következő hibaüzenetek valamelyikét kapja:When a non-admin user tries to sign in to an application for the first time while granting consent, then gets one of the following errors:

 • A ConsentTest folyamatnak olyan engedélyre van szüksége a cég erőforrásainak eléréséhez, amelyet csak egy rendszergazda adhat meg.ConsentTest needs permission to access resources in your organization that only an admin can grant. Kérjen engedélyt a rendszergazdától az alkalmazáshoz, hogy használhassa azt.Ask an admin to grant permission to this app before you can use it.

 • AADSTS90094: A hozzájáruláshoz rendszergazdai engedély szükséges.AADSTS90094: The grant requires admin permission.

  Hozzájárulás megadása – teszt

Egy rendszergazdai jogú felhasználó be tud jelentkezni, és sikeresen meg tudja adni az engedélyt.An admin user can sign in and grant consent successfully.

Alapvető ok:Root cause:
Felhasználói jóváhagyás le van tiltva a bérlő számára.User consent is disabled for the tenant.

Többféle javítás lehetséges:Several fixes are possible:

Felhasználói beleegyezés engedélyezése a teljes bérlőnek (minden felhasználó, minden alkalmazás)Enable user consent for the entire tenant (all users, all applications)

 1. Az Azure Portalon lépjen az „Azure Active Directory” => „Felhasználók és csoportok” => „Felhasználói beállítások” pontbaIn the Azure portal, navigate to "Azure Active Directory" => "Users and groups" => "User settings"

 2. Engedélyezze „A felhasználók engedélyezhetik, hogy az alkalmazások a felhasználók nevében hozzáférjenek a vállalati adatokhoz” beállítást, és mentse a módosításokatEnable the "Users can consent to apps accessing company data on their behalf" setting and save the changes

  Hozzájárulás megadásának javítása

Adjon engedélyeket az alkalmazásnak rendszergazdaként – az egész bérlőhöz vagy egy meghatározott felhasználóhoz.Grant permissions to the application by an admin - either for the entire tenant or a specific user.

CS1061-es hibaCS1061 error

Töltse le a Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory elemet, ha „Az 'AuthenticationContext' nem tartalmaz 'AcquireToken' definíciót, és nem található az 'AuthenticationContext' típusú első argumentumot elfogadó hozzáférhető 'AcquireToken' (hiányzik egy using utasítás vagy szerelvényhivatkozás?)” típusú hibát észlel.Download Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory if you experience an "'AuthenticationContext' does not contain a definition for 'AcquireToken' and no accessible 'AcquireToken' accepting a first argument of type 'AuthenticationContext' could be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)" error.

AdatforrásokData sources

A független szoftvergyártó eltérő hitelesítő adatokat szeretne használni ugyanahhoz az adatforráshozISV wants to have different credentials for the same data source

Egy adatforrás egy fő felhasználóhoz csak egyetlen hitelesítő adattal rendelkezhet.A data source can have a single set of credentials for one master user. Ha eltérő hitelesítő adatokra van szüksége, akkor hozzon létre további fő felhasználókat.If you need to use different credentials, create additional master users. Ezt követően rendelje hozzá a eltérő hitelesítési adatokat a fő felhasználó környezeteihez, majd ennek a felhasználónak az Azure AD-hitelesítési tokenje segítségével végezze el a beágyazást.Then, assign the different credentials in each of the master users contexts, and embed using the Azure AD token of that user.

A beágyazott alkalmazás hibaelhárítása az IError objektummalTroubleshoot your embedded application with the IError object

Használja az IError objektumot, amelyet a hiba esemény adott vissza a JavaScript SDK készletből az alkalmazás hibaelhárításához és a hibák okának jobb megértéséhez.Use the IError object returned by the error event from the JavaScript SDK to debug your application and better understand the cause of your errors.

Miután beszerezte a IError objektumot, tekintse meg a megfelelő gyakori hibák táblát, amely egyezik a használt beágyazási típussal.After acquiring the IError object, you should look at the appropriate common errors table that fits the embed type you're using. Hasonlítsa össze az IError-tulajdonságokat a táblában lévőkkel, és keresse meg a hiba lehetséges okát/okait.Compare the IError properties with the ones in the table and find the possible reason(s) for the failure.

Tipikus hibák, amikor a Power BI-felhasználók számára végez beágyazástTypical errors when embedding for Power BI users

ÜzenetMessage Részletes üzenetDetailed Message HibakódError Code Lehetséges ok(ok)Possible reason(s)
TokenExpiredTokenExpired A hozzáférési jogkivonat lejárt, küldje be újra egy új hozzáférési jogkivonattalAccess token has expired, resubmit with a new access token 403403 Lejárt jogkivonatExpired token
PowerBIEntityNotFoundPowerBIEntityNotFound A jelentés lekérése sikertelenGet report failed 404404
 • Hibás jelentésazonosítóWrong Report ID
 • A jelentés nem létezikReport doesn't exist
 • Érvénytelen paraméterekInvalid parameters A powerbiToken paraméter nincs megadvapowerbiToken parameter not specified N.A.N/A
 • Nem megadva hozzáférési jogkivonatNo access token provided
 • Nincs megadva jelentésazonosítóNo Report ID provided
 • LoadReportFailedLoadReportFailed Nem sikerült inicializálni a – Nem sikerült feloldani a fürtötFail to initialize - Couldn't resolve cluster 403403 * Helytelen a hozzáférési jogkivonat * A beágyazási típus nem egyezik meg a jogkivonat típusával* Bad access token * Embed type doesn't match token type
  PowerBINotAuthorizedExceptionPowerBINotAuthorizedException A jelentés lekérése sikertelenGet report failed 401401
 • Hibás csoportazonosítóWrong group ID
 • Nem engedélyezett csoportUnauthorized group
 • TokenExpiredTokenExpired A hozzáférési jogkivonat lejárt, küldje be újra egy új hozzáférési jogkivonattal.Access token has expired, resubmit with a new access token. Nem lehetett leképezni a következő című jelentésvizualizációt: Couldn't render a report visual titled: N.A.N/A A lekérdezési adatok jogkivonata lejártQuery data Expired token
  OpenConnectionErrorOpenConnectionError A vizualizáció nem jeleníthető meg.Can't display the visual. Nem lehetett leképezni a következő című jelentésvizualizációt: Couldn't render a report visual titled: N.A.N/A A kapacitás fel van függesztve, vagy törölték, amíg a kapacitással kapcsolatos jelentés meg volt nyitva egy munkamenetbenCapacity paused or deleted while a report related to the capacity was open in a session
  ExplorationContainer_FailedToLoadModel_DefaultDetailsExplorationContainer_FailedToLoadModel_DefaultDetails Nem sikerült betölteni a jelentéshez társított modellsémát.Couldn't load the model schema associated with this report. Győződjön meg róla, hogy csatlakozott a kiszolgálóhoz, és próbálkozzon újra.Make sure you have a connection to the server and try again. N.A.N/A
 • A kapacitás fel van függesztveCapacity paused
 • A kapacitás törölveCapacity deleted
 • Tipikus hibák, ha nem Power BI-felhasználók számára végez beágyazást (beágyazási jogkivonat használatával)Typical errors when embedding for non-Power BI users (using an Embed Token)

  ÜzenetMessage Részletes üzenetDetailed Message HibakódError Code Ok(ok)Reason(s)
  TokenExpiredTokenExpired A hozzáférési jogkivonat lejárt, küldje be újra egy új hozzáférési jogkivonattalAccess token has expired, resubmit with a new access token 403403 Lejárt jogkivonatExpired token
  LoadReportFailedLoadReportFailed A jelentés lekérése sikertelenGet report failed 404404
 • Hibás jelentésazonosítóWrong Report ID
 • A jelentés nem létezikReport doesn't exist
 • LoadReportFailedLoadReportFailed A jelentés lekérése sikertelenGet report failed 403403 A jelentés azonosítója nem egyezik meg a jogkivonattalReport ID doesn't match token
  LoadReportFailedLoadReportFailed A jelentés lekérése sikertelenGet report failed 500500 A jelentés megadott azonosítója nem egy GUID azonosítóReport provided ID isn't a guid
  Érvénytelen paraméterekInvalid parameters A powerbiToken paraméter nincs megadvapowerbiToken parameter not specified N.A.N/A
 • Nem megadva hozzáférési jogkivonatNo access token provided
 • Nincs megadva jelentésazonosítóNo Report ID provided
 • LoadReportFailedLoadReportFailed Nem sikerült inicializálni a – Nem sikerült feloldani a fürtötFail to initialize - Couldn't resolve cluster 403403 Hibás jogkivonattípus, hibás jogkivonatWrong token type, Bad Token
  PowerBINotAuthorizedExceptionPowerBINotAuthorizedException A jelentés lekérése sikertelenGet report failed 401401 Hibás/jogosulatlan csoportazonosítóWrong/unauthorize group ID
  TokenExpiredTokenExpired A hozzáférési jogkivonat lejárt, küldje be újra egy új hozzáférési jogkivonattal.Access token has expired, resubmit with a new access token. Nem lehetett leképezni a következő című jelentésvizualizációt: Couldn't render a report visual titled: N.A.N/A A lekérdezési adatok jogkivonata lejártQuery data Expired token
  OpenConnectionErrorOpenConnectionError A vizualizáció nem jeleníthető meg.Can't display the visual. Nem lehetett leképezni a következő című jelentésvizualizációt: Couldn't render a report visual titled: N.A.N/A A kapacitás fel van függesztve, vagy törölték, amíg a kapacitással kapcsolatos jelentés meg volt nyitva egy munkamenetbenCapacity paused or deleted while a report related to the capacity was open in a session
  ExplorationContainer_FailedToLoadModel_DefaultDetailsExplorationContainer_FailedToLoadModel_DefaultDetails Nem sikerült betölteni a jelentéshez társított modellsémát.Couldn't load the model schema associated with this report. Győződjön meg róla, hogy csatlakozott a kiszolgálóhoz, és próbálkozzon újra.Make sure you have a connection to the server and try again. N.A.N/A
 • A kapacitás fel van függesztveCapacity paused
 • A kapacitás törölveCapacity deleted
 • Tartalom megjelenítéseContent rendering

  TeljesítményPerformance

  A Power BI Embedded teljesítményePower BI Embedded performance

  A beágyazott tartalmak megjelenítése vagy használata sikertelen, vagy időtúllépés miatt megszakadRendering, or consumption, of embedded content, fails or times out

  Ellenőrizze, hogy a beágyazási token nem járt-e le.Make sure the embed token did not expire. Ellenőrizze és frissítse a beágyazási token lejáratát.Make sure you're checking the embed token expiration and refreshing it. További információért tekintse meg a Token frissítése JavaScript SDK használatával című cikket.For more information, see Refresh token using JavaScript SDK.

  A jelentés vagy irányítópult nem tölt beReport or dashboard doesn't load

  Ha a felhasználó nem látja a jelentést vagy az irányítópultot, akkor ellenőrizze, hogy a jelentés vagy az irányítópult megfelelően betölt-e a powerbi.com-on.If the user is unable to see the report or dashboard, make sure the report or dashboard loads correctly within powerbi.com. A jelentés vagy az irányítópult nem működik az alkalmazásban, ha nem tölt be a powerbi.com-on.The report or dashboard doesn't work within your application if it doesn't load within powerbi.com.

  A jelentés vagy irányítópult lassan működikReport or dashboard is performing slowly

  Nyissa meg a fájlt a Power BI Desktopban vagy a powerbi.com-on, és ellenőrizze, hogy elfogadható-e a működése, hogy kizárhassa az alkalmazása vagy a beágyazási API-k hibáit.Open the file from Power BI Desktop, or within powerbi.com, and verify that performance is acceptable to rule out issues with your application or the embedding APIs.

  Beágyazási telepítő eszközEmbed setup tool

  Megismerkedhet a beágyazáshoz szükséges telepítési eszközzel, hogy gyorsan letölthessen egy mintaalkalmazást.You can go through the Embedding setup tool to quickly download a sample application. Az alkalmazását ezután összehasonlíthatja a mintaalkalmazással.Then you can compare your application to the sample.

  ElőfeltételekPrerequisites

  Mielőtt használatba venné a beágyazáshoz szükséges telepítési eszközt, ellenőrizze, hogy rendelkezik-e az összes szükséges előfeltétellel.Verify that you have all the proper prerequisites before using the Embedding setup tool. Szükség van egy Power BI Pro-fiókra és egy Microsoft Azure-előfizetésre.You need a Power BI Pro account and a Microsoft Azure subscription.

  Gyakori problémákCommon Issues

  A beágyazáshoz szükséges telepítési eszköz tesztelésre való használatakor az alábbi gyakori problémák merülhetnek fel:Some common issues you might encounter while testing with the Embed setup tool are:

  A Beágyazás az ügyfelek számára mintaalkalmazás használataUsing the Embed for your customers sample application

  A Beágyazás az ügyfelek számára használatához mentse és csomagolja ki a PowerBI-Developer-Samples.zip fájlt.If you're working with the Embed for your customers experience, save and unzip the PowerBI-Developer-Samples.zip file. Nyissa meg a PowerBI-Developer-Samples-master\App Owns Data mappát, majd futtassa a PowerBIEmbedded_AppOwnsData.sln fájlt.Then open the PowerBI-Developer-Samples-master\App Owns Data folder and run the PowerBIEmbedded_AppOwnsData.sln file.

  Az Engedélyek megadása kiválasztásánál (Engedélyek megadása lépés) az alábbi hiba jelentkezik:When selecting Grant permissions (the Grant permissions step), you get the following error:

  AADSTS70001: Application with identifier <client ID> wasn't found in the directory <directory ID>
  

  A hiba elhárítható, ha bezárja az előugró ablakot, és néhány másodperc múlva újra próbálkozik.The solution is to close the popup, wait a few seconds and try again. Ezt a műveletet esetenként többször is meg kell ismételni.You might need to repeat this action a few times. Egy időintervallum miatt az alkalmazásregisztrációs folyamat nem tud befejeződni, amikor az elérhető külső API-k számára.A time interval causes the issue from completing the application registration process to when it's available to external APIs.

  A mintaalkalmazás futtatásánál az alábbi hibaüzenet jelenik meg:The following error message appears when running the sample app:

  Password is empty. Please fill password of Power BI username in web.config.
  

  A hiba azért jelentkezik, mert a felhasználói jelszó az egyetlen érték, amely nem kerül be a mintaalkalmazásba.This error occurs because the only value that isn't being injected into the sample application is your user password. Nyissa meg a megoldásban a Web.config fájlt, és adja meg a jelszavát a pbiPassword mezőben.Open the Web.config file in the solution and fill the pbiPassword field with your user's password.

  Ha a következő hiba jelenik meg – AADSTS50079: A felhasználónak többtényezős hitelesítést kell használnia.If you get the error - AADSTS50079: The user is required to use multi-factor authentication.

  Olyan AAD-fiókot kell használni, amelyben nincs engedélyezve az MFA.Need to use an AAD account that doesn't have MFA enabled.

  A Beágyazás a cég számára mintaalkalmazás használataUsing the Embed for your organization sample application

  A Beágyazás a cég számára használatához mentse és csomagolja ki a PowerBI-Developer-Samples.zip fájlt.If you're working with the Embed for your organization experience, save and unzip the PowerBI-Developer-Samples.zip file. Nyissa meg a PowerBI-Developer-Samples-master\User Owns Data\integrate-report-web-app mappát, és futtassa a pbi-saas-embed-report.sln fájlt.Then open the PowerBI-Developer-Samples-master\User Owns Data\integrate-report-web-app folder and run the pbi-saas-embed-report.sln file.

  A Beágyazás a cég számára mintaalkalmazás futtatásánál az alábbi hiba jelentkezik:When you run the Embed for your organization sample app, you get the following error:

  AADSTS50011: The reply URL specified in the request doesn't match the reply URLs configured for the application: <client ID>
  

  Ennek a hibának az az oka, hogy a webkiszolgáló alkalmazáshoz megadott átirányítási URL-cím más, mint a minta URL-cím.This error is because the redirect URL specified for the web-server application is different from the sample's URL. A mintaalkalmazás regisztrálásához használja a https://localhost:13526/ címet átirányítási URL-ként.If you want to register the sample application, then use https://localhost:13526/ as the redirect URL.

  Ha szerkeszteni szeretné a regisztrált alkalmazást, ismerje meg, hogyan lehet frissíteni az Azure AD-ben regisztrált alkalmazást, hogy az alkalmazás hozzáférhessen a webes API-khoz.If you'd like to edit the registered application, then learn how to update the Azure AD-registered application, so the application can provide access to the web APIs.

  Ha a Power BI felhasználói profiljait vagy adatait szeretné szerkeszteni, olvassa el, hogyan szerkeszthetők a Power BI-adatok.If you would like to edit your Power BI user profile or data, then learn how to edit your Power BI data.

  Ha a következő hiba jelenik meg – AADSTS50079: A felhasználónak többtényezős hitelesítést kell használnia.If you get the error - AADSTS50079: The user is required to use multi-factor authentication.

  Olyan AAD-fiókot kell használni, amelyben nincs engedélyezve az MFA.Need to use an AAD account that doesn't have MFA enabled.

  További információ: Power BI Embedded – gyakori kérdések.For more information, please see Power BI Embedded FAQ.

  További kérdései vannak?More questions? Kérdezze meg a Power BI közösségétTry the Power BI Community

  Ha további segítségre van szüksége, forduljon az ügyfélszolgálathoz vagy hozzon létre egy támogatási jegyet az Azure Portalon keresztül, és adja meg a látott hibaüzenet(ek)et.If you require further assistance, then contact support or create a support ticket via the Azure portal and provide the error messages you encounter.

  Következő lépésekNext steps

  További információ: GYIK.For more information, see FAQs.

  További kérdései vannak?More questions? Kérdezze meg a Power BI közösségétTry the Power BI Community