Ajánlott eljárások a beágyazott Power BI-analitika teljesítményének javításáhozPower BI embedded analytics performance best practices

Ez a cikk az alkalmazásban lévő jelentések, irányítópultok és csempék gyorsabb rendereléséhez ad tanácsokat.This article provides recommendations for faster rendering of reports, dashboards, and tiles in your application.

Megjegyzés

Ne feledje, hogy a betöltési idő elsősorban a jelentéssel és magukkal az adatokkal kapcsolatos elemektől függ. Ilyen tényező a vizualizációk száma, az adatok mérete, valamint a lekérdezések és a számított mértékek bonyolultsága.Remember that loading time mainly depends on elements relevant to the report and data itself, including visuals, the size of the data, and the complexity of the queries and measures. További információt a Power BI optimalizálási útmutatójában talál.For more information, see the Power BI optimization guide.

Frissítési eszközök és SDK-csomagokUpdate tools and SDK packages

Tartsa naprakészen az eszközöket és SDK-csomagokat.Keep tools and SDK packages up-to-date.

  • Mindig a Power BI Desktop legújabb verzióját használja.Always use the latest version of Power BI Desktop.

  • Telepítse a Power BI-ügyfél SDK legújabb verzióját.Install the latest version of the Power BI client SDK. Ellenőrizze időnként a folyamatosan megjelenő további fejlesztéseket.We continuously release additional enhancements, so make sure to follow up from time to time.

Paraméterek beágyazásaEmbed parameters

A powerbi.embed(element, config) metódus egy elemet és egy konfigurációt kap. A konfigurációs paraméter olyan mezőket tartalmaz, amelyek hatással vannak a teljesítményre.The powerbi.embed(element, config) method receives an element and a config. The config parameter includes fields that have performance implications.

Beágyazási URL-címEmbed URL

Kerülje a beágyazási URL-cím saját generálását.Avoid generating the embed URL yourself. A beágyazási URL-t állítsa elő inkább a Get reports, a Get dashboards vagy a Get tiles API hívásával.Instead, make sure you get the Embed URL by calling Get reports, Get dashboards, or Get tiles API. Az URL-hez hozzáadtunk egy új, config nevű paramétert, amely a teljesítmény javítására szolgál.We added a new parameter to the URL called config, which is used for performance improvements.

EngedélyekPermissions

Ha nem Szerkesztési nézetben kíván beágyazni egy jelentést, akkor adjon Megtekintési jogosultságot.Provide View permissions if you're not intending to embed a report in edit mode. A beágyazási kód így nem inicializálja a Szerkesztési módhoz használt összetevőket.This way, embedded code doesn't initialize components, which are used in edit mode.

Szűrők, könyvjelzők és szeletelőkFilters, bookmarks, and slicers

A jelentés vizualizációi általában a gyorsítótárazott adatokkal vannak mentve.Usually, report visuals are saved with cached data. A tapasztalt teljesítmény a gyorsítótárazott adatok használatával van megadva.The cached data is used to give perceived performance. A jelentések gyorsítótárazott adatokat renderelnek a lekérdezések végrehajtása során.Reports render cached data while queries are executed. Ha szűrőket, könyvjelzőket vagy szeletelőket ad meg, a gyorsítótárazott adatok nem relevánsak, a rendszer így a vizualizációs lekérdezés után rendereli a vizualizációkat.If filters, bookmarks, or slicers are provided, cached data isn't relevant and the visuals are rendered only after the visual query has ended.

Ha azonos szűrőkkel, könyvjelzőkkel vagy szeletelőkkel ágyaz be jelentéseket, akkor a jelentéseket a szűrők, könyvjelzők és szeletelők alkalmazása után mentse a jobb teljesítmény érdekében.If you embed reports with the same filters, bookmarks, and slicers, to improve your performance, save the report with the filters, bookmarks, and slicers already applied. Ez rendereli a jelentést a gyorsítótárazott adatokkal, amely szűrőket, könyvjelzőket és szeletelőket tartalmaz.This renders the report with the cached data which includes the filters, bookmarks, and slicers.

Váltás a jelentések közöttSwitching between reports

Amikor több jelentést ágyaz be ugyanazon iFrame-be, ne hozzon létre új iFrame-et minden jelentéshez.When embedding multiple reports to the same iframe, don't generate a new iframe for each report. Ehelyett használja a powerbi.embed(element, config) metódust egy másik konfigurációval az új jelentés beágyazásához.Instead, use powerbi.embed(element, config) with a different config to embed the new report.

Megjegyzés

Amikor ügyfelek számára végzett beágyazáskor vált a jelentések között (más néven az „alkalmazás tulajdonában lévő adatok” esete), beágyazási tokenre van szükség, amely minden jelentéshez és adathalmazhoz hozzáférést biztosít.Switching between reports when embedding for your customers (also known as an 'app owns data' scenario), requires the use of an embed token with permissions to all reports and datasets. További információkért lásd: token API létrehozása.For more information, see the generate token API.

Lekérdezések gyorsítótárazásaQuery caching

A Power BI Premium- vagy Power BI Embedded-kapacitással rendelkező cégek kihasználhatják a lekérdezések gyorsítótárazása funkciót az adatkészletekhez társított jelentések felgyorsítására.Organizations with Power BI Premium capacity or Power BI Embedded capacity can take advantage of query caching to speed up reports associated with a dataset.

További információ a Power BI lekérdezési gyorsítótárazásáról.Learn more about query caching in Power BI.

Előzetes betöltésPreload

A powerbi.preload() használatával javíthatja a végfelhasználói élményt.Use powerbi.preload() to improve the end-user performance. A powerbi.preload() metódus javascript- és css-fájlokat, valamint a jelentésbe ágyazáshoz később használható más összetevőket tölt le.The method powerbi.preload() downloads Javascript, css files, and other artifacts, which are used later to embed a report.

A powerbi.preload() metódust akkor hívja meg, ha nem azonnal ágyazza be a jelentést.Call powerbi.preload() if you're not embedding the report immediately. Ha például a beágyazott Power BI-tartalom nem jelenik meg a kezdőlapon, akkor a tartalom beágyazásához használt összetevők letöltéséhez és gyorsítótárazásához használja a powerbi.preload() metódust.For example, if the embedded Power BI content doesn't appear in the home page, use powerbi.preload() to download and cache the artifacts that are used for embedding the content.

Az iFrame rendszerindításaBootstrapping the iframe

Megjegyzés

Az iFrame rendszerindítással történő előkészítéséhez a Power BI-ügyfél SDK 2.9-es verziója szükséges.Power BI client SDK version 2.9 is required to bootstrap the iframe.

A powerbi.bootstrap(element, config) lehetővé teszi a beágyazás megkezdését, mielőtt az összes szükséges paraméter elérhetővé válik.powerbi.bootstrap(element, config) allows you to start embedding before all required parameters are available. A bootstrap (rendszerindítási) API előkészíti és inicializálja az iframe-et.The bootstrap API prepares and initializes the iframe. A bootstrap API használatakor továbbra is meg kell hívni a powerbi.embed(element, config) metódust ugyanazon a HTML-elemen.When using the bootstrap API, it's still required to call powerbi.embed(element, config) on the same HTML element.

Ennek a funkciónak a egyik használati esete például az, amikor az iframe-rendszerindítást a háttérhívásoknál futtatjuk párhuzamosan a beágyazáshoz.For example, one of the use cases for this feature, is to run the iframe bootstrap and the back-end calls for embedding, in parallel.

Tipp

A rendszerindítási API-t akkor érdemes használni, ha az iframe-et létre lehet hozni, mielőtt az láthatóvá válik a végfelhasználó számára.Use the bootstrap API when it's possible to generate the iframe before it's visible to the end user.

További információ az iFrame-ek rendszerindításáról.Learn more about iframe bootstrap.

TeljesítménymérésMeasure performance

TeljesítményeseményekPerformance events

A beágyazott teljesítmény méréséhez két eseményt használhat:To measure embedded performance, you may use two events:

  1. Betöltött esemény: A jelentés inicializálásáig eltelt idő (a Power BI emblémája eltűnik, ha a betöltés véget ért).Loaded event: The time until the report is initialized (the Power BI logo will disappear when the load is finished).
  2. Renderelt esemény: A jelentés tényleges adatokkal való teljes rendereléséig eltelt idő.Rendered event: The time until the report is fully rendered, using the actual data. A renderelési esemény minden alkalommal aktiválódik, ha a jelentés újra van renderelve (tehát a szűrők alkalmazása után).The rendered event is fired each time the report is re-rendered (for example, after applying filters). Egy jelentés méréséhez a számításokat mindenképpen az elsőként bekövetkező eseményre végezze el.To measure a report, make sure you do the calculations on the first raised event.

A gyorsítótárazott adatokat a rendszer akkor rendereli, amikor azok elérhetővé válnak, azonban nem hoz létre további eseményeket.Cached data is rendered when available but no additional event is generated.

További információ az események kezeléséről.Learn more about event handling.

TeljesítményelemzőPerformance Analyzer

A jelentéselemek teljesítményének vizsgálatához használhatja a Power BI Desktop Teljesítményelemzőjét.To examine the performance of the report elements, you might use the Performance Analyzer in Power BI Desktop. A Teljesítményelemzővel megtekintheti és rögzítheti azokat a naplókat, amelyek a jelentéselemek működését mérik.The Performance Analyzer will allow you to see and record logs that measure how each of your report elements performs.

További információ a Teljesítményelemzőről.Learn more about Performance Analyzer.

Megjegyzés

A beágyazott jelentések teljesítményét célszerű gyakran összehasonlítani a powerbi.com teljesítményével.Always remember to compare the embedded report performance to the performance on powerbi.com. Így könnyebben azonosíthatja a teljesítménnyel kapcsolatos problémák gyökerétThis might help you understand the origin of your performance issues

Következő lépésekNext steps