Felkészülés a Power BI-ba történő migrálásraPrepare to migrate to Power BI

Ez a cikk ismerteti a Power BI-ba történő migrálást megelőző lépéseket.This article describes actions you can consider prior to migrating to Power BI.

A Power BI-ba történő migrálás fázisait bemutató ábra. A migrálást megelőző lépések ki vannak emelve a cikkhez.

Megjegyzés

A fenti ábra részletes ismertetése: A Power BI-ba történő migrálás áttekintése.For a complete explanation of the above graphic, see Power BI migration overview.

A migrálást megelőző lépések az előzetes tervezést helyezik előtérbe, amely az öt migrálási fázis megkezdése előtti előkészületeket jelenti.The pre-migration steps emphasize up-front planning, which is important preparation before moving through the five migration stages. A migrálást megelőző lépések nagy része egyszeri lépés, nagyobb szervezetek esetén azonban bizonyos részek iteratívak lehetnek az egyes üzleti egységeknél vagy részlegeknél.Most of the pre-migration steps will occur once, though for larger organizations some portions may be iterative for each business unit or departmental area.

A migrálást megelőző lépések eredménye egy kezdeti cégirányítási modell, egy kezdeti felső szintű fejlesztési terv, valamint a migrálandó jelentések és adatok leltára.The output from the pre-migration steps includes an initial governance model, initial high-level deployment planning, in addition to an inventory of the reports and data to be migrated. Az 1., 2. és 3. fázis műveleteiből származó információkra szükség lesz az egyes megoldások migrálásához szükséges munkamennyiség pontos megbecsléséhez.Additional information from activities in Stages 1, 2, and 3 will be necessary to fully estimate the level of effort for migrating individual solutions.

Tipp

A cikkben tárgyalt témakörök többsége érvényes a normál Power BI-megvalósítási projektekre is.Most of the topics discussed in this article also apply to a standard Power BI implementation project.

Költség/haszon típusú elemzés és értékelés létrehozásaCreate cost/benefit analysis and evaluation

A kezdeti értékelési folyamat legfontosabb szempontjai:Several top considerations during the initial evaluation include obtaining:

 • Az üzleti eset és egy adott jövőbeli állapot eléréséhez szükséges BI-stratégia letisztázása.Clarity on the business case and BI strategy to reach a specific desired future state.
 • A siker valamint a migrálási kezdeményezés folyamatához és sikerességéhez tartozó mérési szempontjainak egyértelmű definiálása.Clarity on what success means, and how to measure progress and success for the migration initiative.
 • A költségbecslés és megtérülési ráta számításainak elvégzése.Cost estimates and return on investment (ROI) calculation results.
 • Több hatékony, ám kisebb léptékű és kevésbé összetett Power BI-kezdeményezés sikeres eredményeinek megszerzése.Successful results for several productive Power BI initiatives that are smaller in scope and complexity level.

A résztvevők és a vezetői támogatás azonosításaIdentify stakeholders and executive support

A résztvevők azonosításának szempontjai:Several considerations for identifying stakeholders include:

 • Megfelelés a résztvevők üzleti esetének és BI-stratégiájának.Ensure alignment with stakeholders on the business case and BI strategy.
 • Minden üzleti egységből vonjon be képviselőt – akkor is, ha az ő tartalmuk csak a migrálás későbbi szakaszaiban lesz szükséges – a motivációk és aggodalmak feltárásához.Include representatives from throughout the business units—even if their content is slated for migration on a later timetable—to understand their motivations and concerns.
 • Korán vonjon be Power BI-bajnokokat.Involve Power BI champions early.
 • Hozzon létre és kövessen egy kommunikációs tervet a résztvevőkkel.Create, and follow, a communication plan with stakeholders.

Tipp

Ha attól tart, túlzásba viszi a kommunikációt, akkor valószínűleg jól csinálja.If you fear you're starting to overcommunicate, then it's probably just about right.

Készítsen egy kezdeti cégirányítási modelltGenerate initial governance model

A Power BI-implementációk fontos korai elemei:Several key items to address early in a Power BI implementation include:

 • A Power BI-megvalósítás céljai, valamint hogy hogyan illeszkedik a Power BI a szervezet átfogó BI-stratégiájába.Specific goals for Power BI adoption and where Power BI fits into the overall BI strategy for the organization.
 • A Power BI-rendszergazdai szerepkör kezelése, különösen decentralizált szervezetekben.How the Power BI administrator role will be handled, particularly in decentralized organizations.
 • A megbízható adatok eléréséhez kapcsolódó szabályzatok: mérvadó adatforrások használata, adatminőségi problémák kezelése, valamint konzisztens terminológia és gyakori definíciók használata.Policies related to achieving trusted data: use of authoritative data sources, addressing data quality issues, and use of consistent terminology and common definitions.
 • Biztonsági és adatvédelmi stratégia adatforrásokhoz, adatmodellekhez, jelentésekhez és belső és külső felhasználóknak való tartalomszolgáltatáshoz.Security and data privacy strategy for data sources, data models, reports, and content delivery to internal and external users.
 • A belső és külső megfelelőségi, jogszabályi és naplózási követelményeknek való megfelelés módja.How internal and external compliance, regulatory, and audit requirements will be met.

Fontos

A leghatékonyabb cégirányítási modell egyaránt ösztönzi a felhasználókat, és nyújt megfelelő szintű vezérlést.The most effective governance model strives to balance user empowerment with the necessary level of control. További információ: központi fegyelem és rugalmasság a peremen.See more information, read about discipline at the core and flexibility at the edge.

Kezdeti üzembe helyezési terv készítéseConduct initial deployment planning

A kezdeti üzembe helyezési tervezés során definiálja a szervezet Power BI-megvalósításának szabványait, szabályzatait és tulajdonságait.Initial deployment planning involves defining standards, policies, and preferences for the organization's Power BI implementation.

A 2. fázis megemlíti a megoldásszintű üzembe helyezési tervezést.Note that Stage 2 references solution-level deployment planning. A 2. fázis műveleteinek minden lehetséges esetben tiszteletben kell tartaniuk a szervezeti szintű döntéseket.The Stage 2 activities should respect the organizational-level decisions whenever possible.

A Power BI-implementációk kritikus fontosságú korai elemei:Some critical items to address early in a Power BI implementation include:

 • A Power BI bérlői beállításaival kapcsolatos döntések, amelyeket dokumentálni kell.Power BI tenant setting decisions, which should be documented.
 • Munkaterület-felügyeleti döntések, amelyeket dokumentálni kell.Workspace management decisions, which should be documented.
 • Az adatokkal és a tartalomterjesztési módszerekkel (például alkalmazásokkal, munkaterületekkel, megosztással, előfizetésekkel és tartalombeágyazással) kapcsolatos megfontolások és beállítások.Considerations and preferences related to data and content distribution methods, such as apps, workspaces, sharing, subscriptions, and embedding of content.
 • Az adatkészletek módjaihoz, például az importálási vagy a DirectQuery módhoz, vagy a két mód egyesítésével készített összetett modellhez kapcsolódó beállítások.Preferences related to dataset modes, such as use of Import mode, DirectQuery mode, or combining the two modes in a Composite model.
 • Adatvédelem és -hozzáférés biztosítása.Securing data and access.
 • A megosztott adatkészletek használata az újrahasználhatósághoz.Working with shared datasets for reusability.
 • Adatminősítés alkalmazása a mérvadó és megbízható adatok használatának elősegítéséhez.Applying data certification to promote the use of authoritative and trustworthy data.
 • Különböző jelentéstípusok, így Power BI-jelentések, Excel-jelentések vagy lapszámozott jelentések használata különböző üzleti esetekhez és egységekhez.Use of different report types, including Power BI reports, Excel reports, or paginated reports for different use cases or business units.
 • Változáskezelési módszerek központosított és üzletileg kezelt BI-munkadarabok kezeléséhez.Change management approaches for managing centralized BI artifacts and business-managed BI artifacts.
 • Képzési tervek felhasználók, adatmodellezők, jelentéskészítők és rendszergazdák számára.Training plans for consumers, data modelers, report authors, and administrators.
 • A tartalomkészítők támogatása Power BI Desktop-sablonok, egyéni vizualizációk és a dokumentált jelentéskialakítási szabványok használatával.Support for content authors by using Power BI Desktop templates, custom visuals, and documented report design standards.
 • A felhasználói követelmények kezelésének eljárásai és folyamatai, például az új licencek kérése, átjárók új adatforrásainak hozzáadása, engedély kérése az átjáró adatforrásaihoz, új munkaterületek kérése, munkaterületi engedélyek módosítása, valamint egyéb gyakori követelmények.Procedures and processes for managing user requirements, such as requesting new licenses, adding new gateway data sources, gaining permission to gateway data sources, requesting new workspaces, workspace permissions changes, and other common requirements that may be encountered on a regular basis.

Fontos

Az üzembe helyezés tervezése iteratív folyamat.Deployment planning is an iterative process. Az üzembe helyezési döntéseket számos alkalommal finomítják és módosítják majd, ahogy szervezete egyre jelentősebb Power BI-tapasztalatot szerez, illetve ahogy a Power BI fejlődik.Deployment decisions will be refined and augmented many times as your organization's experience with Power BI grows, and as Power BI evolves. A folyamat során meghozott döntéseket a migrálási folyamat 2. fázisában ismertetett megoldásszintű üzembe helyezési tervezés használjuk.The decisions made during this process will be used during the solution-level deployment planning discussed in Stage 2 of the migration process.

A kezdeti architektúra létrehozásaEstablish initial architecture

A BI-megoldás architektúrája idővel fejlődik.Your BI solution architecture will evolve and mature over time. Azonnal kezelendő Power BI-beállítási feladatok:Power BI setup tasks to handle right away include:

A migrálás sikerességi feltételeinek definiálásaDefine success criteria for migration

Az első feladat a siker definiálása egy különálló megoldás migrálása esetén.The first task is to understand what success looks like for migrating an individual solution. Esetlegesen felmerülő kérdések:Questions you might ask include:

 • Mi a motiváció a migrálásra, és mi a migrálás célja?What are the specific motivations and objectives for this migration? További információ: Migrálás a Power BI-ra – áttekintés (A migrálás céljai).For more information, see Power BI migration overview (Consider migration reasons). Ez a cikk a Power BI-ba való migrálás leggyakoribb okait ismerteti.This article describes the most common reasons for migrating to Power BI. A célkitűzéseket szervezeti szinten célszerű megadni.Certainly, your objectives should be specified at the organizational level. Ezen túlmenően egy régebbi BI-megoldás migrálása során jelentős költségmegtakarítás keletkezhet, míg egy másik régebbi BI-megoldás migrálása munkafolyamat-optimalizálási előnyökkel járhat.Beyond that, migrating one legacy BI solution may benefit significantly from cost savings, whereas migrating a different legacy BI solution may focus on gaining workflow optimization benefits.
 • Mi a várható költség/haszon vagy megtérülési ráta a migrálás esetén?What's the expected cost/benefit or ROI for this migration? A költségekkel, további funkciókkal, csökkentett összetettséggel és nagyobb rugalmassággal kapcsolatos elvárások tisztázása segít a siker mérésében.Having a clear understanding of expectations related to cost, increased capabilities, decreased complexity, or increased agility, is helpful in measuring success. Ez jó útmutatásként szolgálhat a migrálási folyamat döntéshozatalai során.It can provide guiding principles to help with decision-making during the migration process.
 • Milyen főbb teljesítménymutatókat (KPI-ket) használ a siker méréshez?What key performance indicators (KPIs) will be used to measure success? Néhány minta KPI:The following list presents some example KPIs:
  • A régi BI-platformról renderelt jelentések száma, havonta csökkenő tendenciával.Number of reports rendered from legacy BI platform, decreasing month over month.
  • A Power BI-ról renderelt jelentések száma, havonta növekvő tendenciával.Number of reports rendered from Power BI, increasing month over month.
  • A Power BI-jelentések havi felhasználóinak száma, negyedévente növekvő tendenciával.Number of Power BI report consumers, increasing quarter over quarter.
  • Az határidőre éles üzembe helyezett jelentések százalékos aránya.Percentage of reports migrated to production by target date.
  • A licencelés költségcsökkenése évről évre.Cost reduction in licensing cost year over year.

Tipp

A Power BI tevékenységnaplója is lehet a KPI-k forrása.The Power BI activity log can be used as a source for measuring KPI progress.

Meglévő jelentések leltárának elkészítésePrepare inventory of existing reports

A meglévő jelentések leltárának a régi BI-platformon való elkészítése kritikus fontosságú lépés a meglévő elemek megértéséhez.Preparing an inventory of existing reports in the legacy BI platform is a critical step towards understanding what already exists. A lépés eredménye segít felmérni a migráláshoz szükséges munkamennyiséget.The outcome of this step is an input to assessing the migration effort level. A leltár elkészítéséhez az alábbi műveletek végezhetők el:Activities related to preparing an inventory may include:

 1. Jelentések leltára: A migrálandó jelentések és irányítópultok listájának összeállítása.Inventory of reports: Compile a list of reports and dashboards that are migration candidates.
 2. Adatforrások leltára: A meglévő jelentések által elért adatforrások listájának összeállítása.Inventory of data sources: Compile a list of all data sources accessed by existing reports. Ennek tartalmaznia kell a vállalati adatforrásokat, valamint a részlegek és a dolgozók adatforrásait is.It should include both enterprise data sources as well as departmental and personal data sources. A folyamat során az informatikai részleg eddig ismeretlen adatforrásokat tárhat fel, ezeket shadow IT-nak nevezzük.This process may unearth data sources not previously known to the IT department, often referred to as shadow IT.
 3. Auditnapló: A régi BI-platform auditnaplójának adatait lekérve megértheti a használati mintákat, és elősegítheti a priorizálást.Audit log: Obtain data from the legacy BI platform audit log to understand usage patterns and assist with prioritization. Az auditnaplóból lekérendő fontos adatok:Important information to obtain from the audit log includes:
  • Az egyes jelentések végrehajtásainak átlagos száma heti/havi/negyedéves bontásban.Average number of times each report was executed per week/month/quarter.
  • A felhasználók átlagos száma jelentésenként heti/havi/negyedéves bontásban.Average number of consumers per report per week/month/quarter.
  • Az egyes jelentésekhez tartozó felhasználók, különösen a vezetők által használt jelentések esetén.The consumers for each report, particularly reports used by executives.
  • A jelentések legutóbbi végrehajtásának dátuma.Most recent date each report was executed.

Megjegyzés

Sok esetben a tartalom nem eredeti formájában kerül át a Power BI-ba.In many cases, the content isn't migrated to Power BI exactly as is. A migrálás lehetőséget ad az adatarchitektúra újratervezésére, és/vagy a jelentések szolgáltatásának továbbfejlesztésére.The migration represents an opportunity to redesign the data architecture and/or improve report delivery. A jelentésleltár összeállítása elengedhetetlen a már meglévő elemek megértéséhez, így Ön felmérheti, hogy milyen szintű újrabontásra van szükség.Compiling an inventory of reports is crucial to understanding what currently exists so you can begin to assess what refactoring needs to occur. A sorozat többi cikke a lehetséges fejlesztéseket részletezi.The remaining articles in this series describe possible improvements in more detail.

Automatizálási beállítások megismeréseExplore automation options

A Power BI-átalakítási folyamat nem automatizálható teljes mértékben.It isn't possible to completely automate a Power BI conversion process end-to-end.

Az adatok és jelentések meglévő leltárának összeállítása automatizálható, ha rendelkezik erre szolgáló eszközzel.Compiling the existing inventory of data and reports is a possible candidate for automation when you have an existing tool that can do it for you. A migrálási folyamat bizonyos részeinek – például a leltár összeállításának– automatizálhatósága nagy mértékben függ a rendelkezésre álló eszközöktől.The extent to which automation can be used for some portions of the migration process—such as compiling the existing inventory—highly depends upon the tools you have.

További lépésekNext steps

A Power BI-migrálási sorozat következő cikkében megismerkedhet az 1. fázissal, amely Power BI-ba történő migrálás követelményeinek összegyűjtésével és rangsorolásával foglalkozik.In the next article in this Power BI migration series, learn about Stage 1, which is concerned with gathering and prioritizing requirements when migrating to Power BI.

Más hasznos források:Other helpful resources include:

Számos tapasztalt Power BI-partner áll ügyfeleink rendelkezésére a migrálás sikeres elvégzéséhez.Experienced Power BI partners are available to help your organization succeed with the migration process. Power BI-partner bevonásához látogasson el a Power BI partnerportálra.To engage a Power BI partner, visit the Power BI partner portal.