Besorolások és termékek szinkronizálása konfigurálásaConfigure classifications and products to synchronize

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Megjegyzés

Az ebben a szakaszban ismertetett eljárást csak a legfelső szintű helyen használja.Use the procedure from this section only on the top-level site.

Szoftverfrissítési metaadatok lekérése a szinkronizálás során a Configuration Managerben a szoftverfrissítési pont összetevő tulajdonságai párbeszédpanelen megadott beállítások alapján.Software updates metadata is retrieved during the synchronization process in Configuration Manager based on the settings that you specify in the Software Update Point component properties. A szoftverfrissítések első szinkronizálása után, vagy új termékek és besorolások megjelenésekor, akkor be kell lépnie a tulajdonságai lapon jelölje ki az új elemet.After you synchronize software updates for the first time, or when new products and classifications are released, you must go to the properties to select the new items. A következő eljárással konfigurálhatja a szinkronizálandó besorolásokat és termékeket.Use the following procedure to configure classifications and products to synchronize.

Besorolások és termékek konfigurálása szinkronizáláshozTo configure classifications and products to synchronize

 1. Az a Configuration Manager konzolt, keresse meg felügyeleti > Helykonfiguráció > helyek.In the Configuration Manager console, navigate to Administration > Site Configuration > Sites.

 2. Válassza ki a központi adminisztrációs hely vagy önálló elsődleges helyen.Select the central administration site or the stand-alone primary site.

 3. A Kezdőlap Beállítások csoportjában nyissa meg a Helyösszetevők konfigurálásaelemet, majd kattintson a Szoftverfrissítési pontelemre.On the Home tab, in the Settings group, click Configure Site Components, and then click Software Update Point.

 4. A Besorolások lapon adja meg a szoftverfrissítés azon besorolásait, amelyekhez szoftverfrissítéseket szeretne szinkronizálni.On the Classifications tab, specify the software update classifications for which you want to synchronize software updates.

  Megjegyzés

  Minden szoftverfrissítéshez tartozik egy frissítési besorolás, amely a különböző típusú frissítések rendszerezésében nyújt segítséget.Every software update is defined with an update classification that helps to organize the different types of updates. A szinkronizálási folyamat a megadott besorolás szoftverfrissítési metaadatait szinkronizálja.During the synchronization process, the software updates metadata for the specified classifications are synchronized. A Configuration Manager lehetővé teszi a szoftverfrissítések szinkronizálását a következő frissítési besorolásokkal:Configuration Manager provides the ability to synchronize software updates with the following update classifications:

  • Kritikus frissítések: Megadja, széles körben kiadott frissítés egy adott probléma, amely kritikus, nem biztonsági hiba kezelésére szolgál.Critical Updates: Specifies a broadly released update for a specific problem that addresses a critical, non-security-related bug.
  • Definíciófrissítések: Megadja a vírus- vagy egyéb definíciós fájlok frissítése.Definition Updates: Specifies an update to virus or other definition files.
  • Szolgáltatáscsomagok: Adja meg az új termékszolgáltatások, amelyek termékkiadáson kívül terjesztett, és amelyek általában bekerülnek a soron következő teljes termékkiadásba.Feature Packs: Specifies new product features that are distributed outside of a product release and that are typically included in the next full product release.
  • Biztonsági frissítések: Megadja, széles körben kiadott frissítés egy termékspecifikus biztonsági problémára.Security Updates: Specifies a broadly released update for a product-specific, security-related issue.
  • Szervizcsomagot: Meghatározza az adott alkalmazásnál alkalmazott gyorsjavítások összesített csomagja.Service Packs: Specifies a cumulative set of hotfixes that are applied to an application. A gyorsjavítások tartalmazhatnak biztonsági frissítéseket, kritikus frissítéseket, szoftverfrissítéseket stb.These hotfixes can include: security updates, critical updates, software updates, and so on.
  • Eszközök: Megadja a szolgáló segédprogramok vagy funkciók, amelyek egy vagy több feladat végrehajtására.Tools: Specifies a utility or feature that helps to complete one or more tasks.
  • Kumulatív frissítések: Megadja az egyszerű telepítés egy csomagba gyorsjavítások összesített csomagja.Update Rollups: Specifies a cumulative set of hotfixes that are packaged together for easy deployment. A gyorsjavítások lehetnek biztonsági frissítések, kritikus frissítések, szoftverfrissítések stb.These hotfixes can include security updates, critical updates, updates, and so on. A kumulatív frissítések általában egy konkrét területre összpontosítanak, például a biztonságra vagy egy termékösszetevőre.An update rollup generally addresses a specific area, such as security or a product component.
  • Frissítések: Megadja egy alkalmazás vagy a jelenleg telepített fájl frissítése.Updates: Specifies an update to an application or file that is currently installed.
  • Frissítés: Adja meg a Windows 10 szolgáltatásainak és funkcióinak frissítése.Upgrade: Specifies an upgrade for Windows 10 features and functionality. A szoftverfrissítési pontok és a helyek legalább WSUS 4.0-s verziójának kell futnia a 3095113-as gyorsjavítást lekérni a frissítése besorolás.Your software update points and sites must run a minimum of WSUS 4.0 with the hotfix 3095113 to get the Upgrade classification.

  Megjegyzés

  A Configuration Manager verziója 1706 kezdve kiválaszthatja a közé tartoznak a Microsoft Surface illesztőprogramok és a belső vezérlőprogram-frissítésekre szinkronizálni a Microsoft Surface illesztőprogramok jelölőnégyzetet.Beginning in Configuration Manager version 1706, you can select the Include Microsoft Surface drivers and firmware updates checkbox to synchronize Microsoft Surface drivers. Összes szoftverfrissítési pont szinkronizálása sikeresen felület illesztőprogramok a Windows Server 2016 kell futtatnia.All software update points must run Windows Server 2016 to successfully synchronize Surface drivers. Ha engedélyezi a szoftverfrissítési pont felület illesztőprogramok engedélyezése után a Windows Server 2012 rendszert futtató számítógépen, a vizsgálat eredményeit az illesztőprogram-frissítést nem pontosak.If you enable a software update point on a computer running Windows Server 2012 after you enable Surface drivers, the scan results for the driver updates are not accurate. Az eredmény nem megfelelő megfelelőségi adatokat a Configuration Manager konzol és a Configuration Manager jelentésekben jelenik meg.This results in incorrect compliance data displayed in the Configuration Manager console and in Configuration Manager reports.

  Ez a szolgáltatás adatbázisának 1706 verzióra egy kiadás előtti funkció.This feature was first introduced in version 1706 as a pre-release feature. 1710 verziójával kezdve ez a funkció most már egy előzetes verziójú funkció.Beginning with version 1710, this feature is no longer a pre-release feature.

  A Configuration Manager alapértelmezés szerint nem engedélyezi ezt a választható funkciót.Configuration Manager doesn't enable this optional feature by default. Használat előtt engedélyeznie kell ezt a szolgáltatást.You must enable this feature before using it. További információkért lásd: a frissítések választható funkcióinak engedélyezése.For more information, see Enable optional features from updates.

 5. A Besorolások lapon adja meg azokat a termékeket, amelyekhez szoftverfrissítéseket szeretne szinkronizálni, majd kattintson a Bezárásgombra.On the Products tab, specify the products for which you want to synchronize software updates, and then click Close.

  Megjegyzés

  Az egyes szoftverfrissítések metaadatai azokat a termékeket definiálják, amelyekhez a szoftverfrissítés alkalmazható.The metadata for each software update defines the products for which the update is applicable. A termék egy operációs rendszer vagy alkalmazás adott kiadását jelenti, például Windows Server 2012.A product is a specific edition of an operating system or application, such as Windows Server 2012. A termékcsalád az az operációs rendszer vagy alkalmazás, amelyből az egyes termékek származnak.A product family is the base operating system or application from which the individual products are derived. Termékcsalád például a Windows, amelynek tagja a Windows Server 2012.An example of a product family is Windows, of which Windows Server 2012 is a member. Termékcsaládot is választhat, vagy konkrét termékeket is kijelölhet egy adott termékcsaládon belül.You can specify a product family or individual products within a product family. Minél több terméket választ ki, annál hosszabb ideig tart a szoftverfrissítések szinkronizálását.The more products that you select, the longer it takes to synchronize software updates.

  Szoftverfrissítés több termékre érvényes, és legalább egy ilyen termék lett választva szinkronizálás céljából, amikor a termékeket jelennek meg a Configuration Manager konzolon még akkor is, ha bizonyos termékek nem lettek kiválasztva.When software updates are applicable to multiple products, and at least one of the products was selected for synchronization, all of the products appear in the Configuration Manager console even if some products were not selected. Például ha a Windows Server 2012 az egyetlen operációs rendszer, verziószámával, és a szoftverfrissítés a Windows 8 és Windows Server 2012, mindkét termék jelennek meg a Configuration Manager konzolon.For example, if Windows Server 2012 is the only operating system that you selected, and if a software update applies to Windows 8 and Windows Server 2012, both products are displayed in the Configuration Manager console.

  Fontos

  A Configuration Manager termékek listáját tárolja és termékcsaládok, amelyből kiválaszthatja, ha először telepíti a szoftverfrissítési pontra.Configuration Manager stores a list of products and product families from which you can choose when you first install the software update point. Termékek és termékcsaládok, amelyek a Configuration Manager kiadása után nem feltétlenül érhető el, amíg be nem fejezi a szoftverfrissítések szinkronizálását, frissül a választható termékek és termékcsaládok, amelyről választhat listája kiválasztásához.Products and product families that are released after Configuration Manager is released might not be available to select until you complete software updates synchronization, which updates the list of available products and product families from which you can choose.

További lépésekNext steps

Indítsa el az új feltételeknek megfelelő szoftverfrissítések beolvasni a szoftverfrissítések szinkronizálását.Start software updates synchronization to retrieve software updates based on the new criteria. További információkért lásd: szinkronizálhatók a szoftverfrissítések.For details, see Synchronize software updates.