Lagre en rapport i Power BI-tjenesten og Power BI DesktopSave a report in Power BI service and Power BI Desktop

Når du gjør endringer i en rapport i Power BI, kan du lagre den, lagre den med nytt navn eller lukke den uten å lagre endringene.After you make changes to a report in Power BI, you can save it, save it with a new name, or just close it without saving your changes. La oss si at du åpner rapporten, oppretter en visualisering og fester den på instrumentbordet.Say you open the report, create a visualization, and pin it to your dashboard. Hvis du lukker rapporten uten å lagre endringene, forblir flisen på instrumentbordet, men visualiseringen lagres ikke i rapporten.If you close it now without saving your changes, the tile remains on the dashboard, but the visualization isn't saved in the report. Når du klikker på denne flisen på instrumentbordet, åpnes rapporten, men visualiseringen finnes ikke i rapporten.When you click that tile on the dashboard, the report opens, but the visualization doesn't exist in the report.

Tips!

Vær oppmerksom på hvilket arbeidsområde som er aktivt, slik at du kan finne den lagrede rapporten.Pay attention to which workspace is active so you can find the saved report. Rapporten er lagret på et aktivt arbeidsområde.The report is saved to the active workspace.

Lagre en rapport:To save a report:

  1. Hvis du prøver å navigere bort fra en rapport, og rapporten har blitt endret, vises en melding i Power BI.If you attempt to navigate away from a report, and the report has changes, Power BI will display a prompt.

    Lagre endringer

  2. En annen måte å lagre rapporten på er å velge FIL>Lagre eller Lagre som.Another way to save the report is to select FILE > Save or Save As. Hvis du er i Lesevisning vises bare alternativet Lagre som.If you are in Reading view you will only see the option to Save As.

    Lagre rapport

  3. Hvis dette er en ny rapport (Lagre), eller en ny versjon av en eksisterende rapport (Lagre som), kan du gi den et beskrivende navn.If this is a new report (Save), or a new version of an existing report (Save as), give it a descriptive name. Rapporten blir lagt til på et aktivt arbeidsområde.The report will be added to the active workspace.

    gi rapporten et navn

Neste trinnNext steps

Les mer om rapporter i Power BIRead more about reports in Power BI

Grunnleggende konsepter for designere i Power BI-tjenestenBasic concepts for designers in the Power BI service

Har du flere spørsmål?More questions? Prøv Power BI-fellesskapetTry the Power BI Community