Hva er en lokal datagateway?What is an on-premises data gateway?

Obs!

Vi har nylig revidert dokumentene for lokale datagatewayer. Vi har delt dem inn i innhold som er spesifikt for Power BI og generelt innhold som gjelder for alle tjenester som gatewayen støtter.We recently revised the on-premises data gateway docs. We split them into content that's specific to Power BI and general content that applies to all services that the gateway supports. Du er for øyeblikket i Power BI-innhold.You're currently in the Power BI content. Rull til bunnen av artikkelen for å gi tilbakemelding om denne artikkelen eller generelt om gatewaydokumentasjonen.To provide feedback on this article, or the overall gateway docs experience, scroll to the bottom of the article.

Den lokale datagatewayen fungerer som en bro som gir rask og sikker dataoverføring mellom lokale data (data som ikke er i skyen) og flere av Microsofts skytjenester.The on-premises data gateway acts as a bridge to provide quick and secure data transfer between on-premises data (data that isn't in the cloud) and several Microsoft cloud services. Disse skytjenestene inkluderer Power BI, PowerApps, Power Automate, Azure Analysis Services og Azure Logic Apps.These cloud services include Power BI, PowerApps, Power Automate, Azure Analysis Services, and Azure Logic Apps. På denne måten kan organisasjoner beholde databaser og datakilder på sine lokale nettverk ved bruk av en gateway, samtidig som de kan bruke de lokale dataene trygt i skytjenestene.By using a gateway, organizations can keep databases and other data sources on their on-premises networks, yet securely use that on-premises data in cloud services.

Slik fungerer gatewayenHow the gateway works

Gateway-oversikt

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan gatewayen fungerer, kan du se Arkitektur for lokal datagateway.For more information on how the gateway works, see On-premises data gateway architecture.

Typer gatewayerTypes of gateways

Det finnes to ulike typer gatewayer, hver for et ulikt scenario:There are two different types of gateways, each for a different scenario:

  • Lokal datagateway – gjør at flere brukere kan koble til flere lokale datakilder.On-premises data gateway allows multiple users to connect to multiple on-premises data sources. Du kan bruke en lokal datagateway med alle de støttede tjenestene, ved bruk at en enkel gatewayinstallasjon.You can use an on-premises data gateway with all supported services, with a single gateway installation. Denne gatewayen passer godt for kompliserte scenarioer der flere personer bruker flere datakilder.This gateway is well-suited to complex scenarios with multiple people accessing multiple data sources.

  • Lokal datagateway (personlig modus) – tillater én enkelt bruker å koble til kilder, og kan ikke deles med andre.On-premises data gateway (personal mode) allows one user to connect to sources, and can’t be shared with others. En lokal datagateway (personlig modus) kan bare brukes med Power BI.An on-premises data gateway (personal mode) can be used only with Power BI. Denne gatewayen passer godt for scenarioer hvor du er den eneste som oppretter rapporter, og du ikke trenger å dele datakildene med andre.This gateway is well-suited to scenarios where you’re the only person who creates reports, and you don't need to share any data sources with others.

Bruk en gatewayUse a gateway

Det finnes fire hovedtrinn for å bruke en gateway.There are four main steps for using a gateway.

  1. Last ned og installer gatewayen på en lokal datamaskin.Download and install the gateway on a local computer.
  2. Konfigurer gatewayen basert på brannmurskravene og andre nettverkskrav.Configure the gateway based on your firewall and other network requirements.
  3. Legg til gateway-administratorer som også kan administrere andre nettverkskrav.Add gateway admins who can also manage and administer other network requirements.
  4. Bruk gatewayen til å oppdatere en lokal datakilde.Use the gateway to refresh an on-premises data source.
  5. Feilsøk gatewayen ved feil.Troubleshoot the gateway in case of errors.

Neste trinnNext steps

Flere spørsmål?More questions? Prøv Power BI-fellesskapetTry the Power BI Community