Power BI Pro-gebruikerslicenties kopen en toewijzenPurchase and assign Power BI Pro user licenses

Belangrijk

Dit artikel is bestemd voor beheerders.This article is for admins. Bent u als gebruiker klaar om een upgrade naar een Power BI Pro-licentie uit te voeren?Are you a user ready to upgrade to a Power BI Pro license? Ga rechtstreeks naar Aan de slag met Power BI Pro om uw account in te stellen.Go directly to Get started with Power BI Pro to set up your account.

Power BI Pro is een afzonderlijke gebruikerslicentie waarmee gebruikers rapporten en dashboards kunnen lezen en gebruiken die anderen hebben gepubliceerd in de Power BI-service.Power BI Pro is an individual user license that lets users read and interact with reports and dashboards that others have published to the Power BI service. Gebruikers met dit licentietype kunnen inhoud delen en samenwerken met andere Power BI Pro-gebruikers.Users with this license type can share content and collaborate with other Power BI Pro users. Alleen Power BI Pro-gebruikers kunnen inhoud publiceren of delen met andere gebruikers, of inhoud gebruiken die is gemaakt door anderen, tenzij deze inhoud wordt gehost via een Power BI Premium-capaciteit.Only Power BI Pro users can publish or share content with other users or consume content that's created by others, unless a Power BI Premium capacity hosts that content. Zie Power BI-licenties in uw organisatie voor meer informatie over de beschikbare typen licenties en abonnementen.For more information about the available types of licenses and subscriptions, see Power BI licensing in your organization.

Power BI Pro-gebruikerslicenties kopenPurchase Power BI Pro user licenses

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u Power BI Pro-gebruikerslicenties kunt kopen in het Microsoft 365-beheercentrum.This article explains how to buy Power BI Pro user licenses in the Microsoft 365 admin center. Nadat u licenties hebt gekocht, kunt u deze toewijzen aan gebruikers in het Microsoft 365-beheercentrum of in de Azure-portal.After you buy licenses, you can assign them to users in either the Microsoft 365 admin center or the Azure portal.

Notitie

Vanaf 14 januari 2020 zijn mogelijkheden voor selfserviceaankopen, abonnementen en licentiebeheer voor Power Platform-producten (Power BI, Power Apps en Power Automate) beschikbaar voor klanten van de commerciële cloud.Beginning January 14, 2020, self-service purchase, subscription, and license management capabilities for Power Platform products (Power BI, Power Apps, and Power Automate) are available for commercial cloud customers. Zie Veelgestelde vragen over aankopen via self-service voor meer informatie.For more information, see Self-service purchase FAQ. Zie Mogelijkheden voor aanmelden en aankopen via een self-service in- of uitschakelen voor het in- of uitschakelen van mogelijkheden voor aankopen via self-service.To enable or disable self-service purchasing capabilities, see Enable or disable self-service sign-up and purchasing.

VereistenPrerequisites

Als u licenties wilt kopen en toewijzen in het Microsoft 365-beheercentrum, moet u lid zijn van de rol Globale beheerder of Factureringsbeheerder in Microsoft 365.To purchase and assign licenses in the Microsoft 365 admin center, you must be a member of the global administrator or Billing administrator role in Microsoft 365.

Als u licenties wilt toewijzen in Azure Portal, moet u eigenaar zijn van het Azure-abonnement dat Power BI gebruikt voor zoekacties in Azure Active Directory.To assign licenses in the Azure portal, you must be an owner of the Azure subscription that Power BI uses for Azure Active Directory lookups.

Licenties kopen in Microsoft 365Purchase licenses in Microsoft 365

Notitie

Als u meestal licenties koopt via een volumelicentieovereenkomst, zoals een Enterprise Agreement en een factuur wilt ontvangen in plaats van te kopen met een creditcard of bankrekening, moet u de order anders indienen.If you usually purchase licenses through a volume licensing agreement, such as an Enterprise Agreement, and want to receive an invoice instead of purchasing with a credit card or bank account, you need to submit the order differently. Werk samen met uw Microsoft Reseller of ga door het Volume Licensing Service Center om licenties toe te voegen of te verwijderen.Work with your Microsoft Reseller or go through the Volume Licensing Service Center to add or remove licenses. Zie Abonnementslicenties voor meer informatie.For more information, see Manage subscription licenses.

Voer de volgende stappen uit om Power BI Pro-licenties te kopen in het Microsoft 365-beheercentrum:Follow these steps to purchase Power BI Pro licenses in the Microsoft 365 admin center:

 1. Meld u aan bij het Microsoft 365-beheercentrum.Sign in to the Microsoft 365 admin center.

 2. Selecteer in het navigatiemenu Facturering > Aankoopservices.On the navigation menu, select Billing > Purchase services.

 3. Zoek of blader om het abonnement te vinden dat u wilt kopen.Search or scroll to find the subscription you want to buy. U vindt Power BI onder aan Andere categorieën die u mogelijk interesseren aan de onderkant aan de pagina.You'll find Power BI under Other categories that might interest you near the bottom of the page. Selecteer de koppeling om de Power BI-abonnementen weer te geven die beschikbaar zijn voor uw organisatie.Select the link to view the Power BI subscriptions available to your organization.

 4. Selecteer Power BI Pro.Select Power BI Pro.

 5. Selecteer op de pagina Services aanschaffen de optie Kopen.On the Purchase services page, select Buy.

 6. Kies Maandelijks betalen of Voor een volledig jaar betalen, afhankelijk van hoe u wilt betalen.Choose Pay monthly or Pay for a full year, according to how you want to pay.

 7. Voer onder Voor hoeveel gebruikers? het aantal licenties in dat u wilt kopen. Selecteer vervolgens Nu uitchecken om de transactie te voltooien.Under How many users do you want? enter the number of licenses to buy, then select Check out now to complete the transaction.

 8. Ga naar Facturering > Producten en services en zoek Power BI Pro om uw aankoop te verifiëren.To verify your purchase, go to Billing > Products & services and look for Power BI Pro.

 9. Als u later meer licenties wilt toevoegen, gaat u naar Power BI Pro op de pagina Producten en services en selecteert u vervolgens Licenties toevoegen/verwijderen.To add more licenses later, locate Power BI Pro on the Products & services page, and then select Add/Remove licenses.

Licenties toewijzen in het Microsoft 365-beheercentrumAssign licenses in the Microsoft 365 admin center

Zie Licenties toewijzen aan gebruikers voor meer informatie over het toewijzen van licenties in het Microsoft 365-beheercentrum.For information about assigning licenses in the Microsoft 365 admin center, see Assign licenses to users.

Zie voor gastgebruikers Licenties toewijzen aan gebruikers op de pagina Licenties.For guest users, see Assign licenses to users on the Licenses page. Voordat u Pro-licenties toewijst aan gastgebruikers, neemt u contact op met de Microsoft-accountvertegenwoordiger om te controleren of u voldoet aan de voorwaarden van uw overeenkomst met Microsoft.Before assigning Pro licenses to guest users, contact your Microsoft account representative to make sure you're in compliance with the terms of your agreement with Microsoft.

Licenties toewijzen in Azure PortalAssign licenses in the Azure portal

Voer de volgende stappen uit om Power BI Pro-licenties toe te wijzen aan afzonderlijke gebruikersaccounts:Follow these steps to assign Power BI Pro licenses to individual user accounts:

 1. Meld u aan bij Azure Portal.Sign in to the Azure portal.

 2. Zoek naar Azure Active Directory en selecteer deze optie.Search for and select Azure Active Directory.

 3. Selecteer onder Beheren in het resourcemenu Azure Active Directory de optie Licenties.Under Manage on the Azure Active Directory resource menu, select Licenses.

 4. Selecteer in het resourcemenu Licenties - Overzicht de optie Alle producten. Selecteer vervolgens Power BI Pro om de lijst met gelicentieerde gebruikers weer te geven.Select All products from the Licenses - Overview resource menu, then select Power BI Pro to display the list of licensed users.

 5. Selecteer + Toewijzen op de opdrachtbalk.From the command bar, select + Assign. Kies op de pagina Licentie toewijzen eerst een gebruiker. Selecteer vervolgens Opties voor toewijzingen om een Power BI Pro-licentie in te schakelen voor het geselecteerde gebruikersaccount.On the Assign license page, first choose a user, then select Assignment options to turn on a Power BI Pro license for the selected user account.

Volgende stappenNext steps

Hebt u nog vragen?More questions? Misschien dat de Power BI-community het antwoord weetTry asking the Power BI Community