Veelgestelde vragen over Power BI PremiumPower BI Premium FAQ

Dit artikel bevat veelgestelde vragen over Power BI Premium.This article addresses questions frequently asked about Power BI Premium. Zie Wat is Power BI Premium? voor een overzicht.For an overview, see What is Power BI Premium?.

Wat is Power BI Premium?What is Power BI Premium?
Power BI Premium is een oplossing die is gebaseerd op capaciteit en die onder andere deze mogelijkheden biedt:Power BI Premium is a capacity-based offering that includes:

  • De flexibiliteit om rapporten breed te publiceren binnen een onderneming, zonder dat ontvangers afzonderlijk een licentie nodig hebben.Flexibility to publish reports broadly across an enterprise, without requiring recipients to be licensed individually per user.
  • Een grotere schaal en betere prestaties dan gedeelde capaciteit in de Power BI-service.Greater scale and performance than shared capacity in the Power BI service.
  • De mogelijkheid om assets van BI on-premises te onderhouden met Power BI Report Server.The ability to maintain BI assets on-premises with Power BI Report Server.
  • Eén API-gebied, een consistente set mogelijkheden en toegang tot de nieuwste functies voor ingesloten analyse.One API surface, a consistent set of capabilities, and access to the latest features for embedded analytics.

Wat doet Power BI Premium? Hoe werkt het?What does Power BI Premium do? How does it work?
Power BI Premium bestaat uit capaciteit in de Power BI-service die exclusief wordt toegewezen aan elke organisatie.Power BI Premium consists of capacity in the Power BI service exclusively allocated to each organization. De capaciteit wordt ondersteund door specifieke hardware die volledig wordt beheerd door Microsoft.The capacity is supported by dedicated hardware fully managed by Microsoft. Organisaties kunnen ervoor kiezen om hun toegewezen capaciteit breed toe te passen of deze te verdelen over toegewezen werkruimten op basis van het aantal gebruikers, workloadbehoeften of andere factoren, waarbij het altijd mogelijk is om omhoog of omlaag te schalen als de behoeften veranderen.Organizations can choose to apply their dedicated capacity broadly, or allocate it to assigned workspaces based on the number of users, workload needs, or other factors—and scale up or down as requirements change.

Wat zijn de verschillen tussen Power BI Pro en Power BI Premium?How is Power BI Pro different than Power BI Premium?
Power BI Premium is een licentie op basis van capaciteit, terwijl Power BI Pro een licentie op basis van gebruikers is.Power BI Premium is a capacity-based license, while Power BI Pro is a user-based license. Power BI Pro is bedoeld voor gebruikers die rapporten publiceren, dashboards delen, samenwerken met collega's in werkruimten en deelnemen aan andere gerelateerde activiteiten, zoals:Power BI Pro is for those users publishing reports, sharing dashboards, collaborating with colleagues in workspaces and engaging in other related activities – such as the ability to:

  • Bewerken en opslaan van aangepaste weergavenEdit and save customized views
  • Persoonlijke dashboards maken (vastmaken aan nieuw dashboard)Create personal dashboards (pin to new dashboard)
  • Gegevens analyseren in Excel of Power BI DesktopAnalyze data in Excel or Power BI Desktop
  • Delen met ondersteuning voor Excel Web AppShare with Excel Web App support
  • Dashboards delen en samenwerken met Microsoft 365-groepenShare dashboards and collaborate with Microsoft 365 Groups
  • Inhoud integreren met Microsoft TeamsIntegrate content with Microsoft Teams

Heb ik Power BI Pro nodig om Power BI Premium te gebruiken?Do I need Power BI Pro to use Power BI Premium?
Ja.Yes. Power BI Pro is vereist voor het publiceren van rapporten, het delen van dashboards, samenwerken met collega's in werkruimten en deelnemen aan andere gerelateerde activiteiten.Power BI Pro is required to publish reports, share dashboards, collaborate with colleagues in workspaces and engage in other related activities. Met Power BI Pro hoeft geen inhoud te worden verbruikt in Premium-capaciteit.Power BI Pro isn't required to consume content in Premium capacity.

Kunt u een scenario geven waarin Power BI Pro en Power BI Premium samenwerken om een organisatie toegang te bieden tot moderne BI?Can you outline a scenario of how Power BI Pro and Power BI Premium work to cover an organization for Modern BI?
De volgende voorbeelden laten zien hoe klanten hun wensen op het gebied van BI kunnen realiseren door te kiezen voor een combinatie van Power BI Pro en Power BI Premium.The following examples outline how customers can meet their BI needs using a combination of Power BI Pro and Power BI Premium.

Scenario 1Scenario 1 Scenario 2Scenario 2 Scenario 3Scenario 3 Scenario 4Scenario 4
Een organisatie of afdeling wil dat alle werknemers beschikken over selfservice-BI en met elkaar samenwerken door dashboards te delen, ad hoc-analyses uit te voeren en rapporten te publiceren.An organization or department wants every employee to have self-service BI and collaborate with each other – sharing dashboards, performing ad hoc analysis, and publishing reports. Een organisatie of afdeling heeft een combinatie van gebruikers die selfservice-BI en samenwerking nodig hebben, en gebruikers die alleen BI-inhoud hoeven te gebruiken.An organization or department has a combination of users who require self-service BI and collaboration as well as users who only need to consume BI content. Een organisatie of afdeling heeft gebruikers die niet alleen selfservice-BI en samenwerking nodig hebben, maar die ook rapporten on-premises moeten houden.An organization or department has users who require self-service BI and collaboration as well as the requirement to keep reports on-premises. Een financiële afdeling is voorafgaand aan de publicatie van de jaarcijfers druk bezig met het analyseren van enkele grote gegevenssets en heeft hiervoor onbeperkte en afgeschermde capaciteit nodig voor het beheren van de workloads.A finance department is actively working to analyze several large datasets in advance of an earnings announcement and requires unthrottled and isolated capacity to manage the workloads.
Oplossing:Solution:

1. Power BI Pro voor elke gebruiker1. Power BI Pro for every user

2. Onderzoek de mogelijkheid of het zinvol is om Power BI Premium toe te voegen: zie de overige scenario's2. Look to expand the opportunity by adding Power BI Premium – see the additional scenarios
Oplossing:Solution:

1. Power BI Pro voor gebruikers die selfservice-BI en samenwerking nodig hebben1. Power BI Pro for users that require self-service BI and collaboration

2. Power BI Premium toevoegen om BI-inhoud te kunnen distribueren naar gebruikers die deze alleen hoeven te raadplegen2. Add Power BI Premium to be able to distribute BI content to users who only need to consume
Oplossing:Solution:

1. Power BI Pro voor gebruikers die selfservice-BI en samenwerking nodig hebben1. Power BI Pro for users that require self-service BI and collaboration

2. Power BI Premium toevoegen om rapporten on-premises te kunnen publiceren, en indien nodig naar de cloud te verplaatsen2. Add Power BI Premium to be able to publish reports on-premises – and move to the cloud as appropriate
Oplossing:Solution:

1. Power BI Pro voor elke gebruiker op de financiële afdeling1. Power BI Pro for every user in the finance department

2. Power BI Premium toevoegen voor de toegewezen resources, in de cloud, voor exclusief gebruik door het financiële team om zo een grotere schaal en betere prestaties te bieden2. Add Power BI Premium for the dedicated resources – in the cloud – to be used exclusively by the finance team, providing larger scale and greater performance

Wat kost Power BI Premium? Hoeveel SKU's worden er beschikbaar gesteld?How much does Power BI Premium cost? How many SKUs will you make available?
Power BI Premium wordt gekocht op basis van het aantal virtuele kernen.Power BI Premium is purchased based on the number of virtual cores. Informatie over prijzen vindt u op de pagina met prijzen van Power BI.You can see prices at the Power BI pricing page. Meer informatie over knooppunten en virtuele kernen vindt u in dit Engelstalige document over Microsoft Power BI Premium.For more information on nodes and v-cores, see the Microsoft Power BI Premium whitepaper. Gebruik deze calculator om een schatting te maken van de Premium-capaciteit die u nodig hebt.Also use this calculator to get an estimate of how much Premium capacity you may need.

Wat wordt er bedoeld met 'capaciteit'?What do you mean by "capacity"?
Een capaciteit is een groep van een of meer knooppunten die door een beheerder is ingericht via de beheerportal voor Power BI Premium-capaciteit.A capacity is a grouping of one or more nodes that is provisioned by an admin through the Power BI Premium capacity admin portal. Zie voor meer informatie dit Engelstalige document over Microsoft Power BI Premium.See the Microsoft Power BI Premium whitepaper for more information.

Hoe wordt Power BI Premium gefactureerd?How is Power BI Premium billed?
Power BI Premium wordt maandelijks gefactureerd en de abonnementstermijn bedraagt één jaar.Power BI Premium is billed monthly with an annual commitment.

Hoe kan ik Power BI Premium kopen?How do I buy Power BI Premium?
Power BI Premium is beschikbaar vanuit het Microsoft 365-beheercentrum.Power BI Premium is available from the Microsoft 365 admin center. Zie Power BI Premium kopen voor meer informatie.For more information, see How to purchase Power BI Premium. U kunt ook contact opnemen met uw Microsoft-vertegenwoordiger voor meer informatie.You can also contact your Microsoft representative for more information.

Hoe weet ik hoeveel Power BI Premium-capaciteit ik nodig heb?How do I know how much Power BI Premium capacity I need to purchase?
Gebruik deze kostencalculator om een schatting te maken van de hoeveelheid Power BI Premium-capaciteit die u nodig hebt.Use the cost calculator to estimate how much Power BI Premium capacity you may need.

Is Power BI Premium beschikbaar met Office 365 E5?Is Power BI Premium available with Office 365 E5?
Power BI Premium is beschikbaar als een invoegtoepassing voor Power BI Pro.Power BI Premium is available as an add-on to Power BI Pro. Office 365 E5 bevat Power BI Pro.Office 365 E5 includes Power BI Pro. E5-klanten kunnen Premium kopen als een invoegtoepassing voor hun bestaande Pro-licenties.E5 customers can purchase Premium as an add-on to their existing Pro licenses.

Wat is Power BI Report Server? Betekent dit dat Power BI on-premises beschikbaar komt?What is Power BI Report Server? Does this mean you're making Power BI available on-premises?

Power BI Report Server is een on-premises server die ondersteuning biedt voor de implementatie en distributie van interactieve Power BI-rapporten, en gepagineerde rapporten, volledig binnen de grenzen van de firewall van de organisatie.Power BI Report Server is an on-premises server that allows the deployment and distribution of interactive Power BI reports, and paginated reports, completely within the boundaries of the organization's firewall. Power BI Report Server is beschikbaar via Power BI Premium of als een voordeel voor klanten met SQL Server Enterprise Edition met Software Assurance.Power BI Report Server is available through Power BI Premium or as a benefit for customers with SQL Server Enterprise Edition with Software Assurance. Raadpleeg Licenties voor Power BI Report Server voor meer informatie over licenties.For information about licensing, see Licensing Power BI Report Server. Neem voor meer gegevens contact op met uw Microsoft-vertegenwoordiger.Contact your Microsoft representative for details.

Met Power BI Premium kan het aantal virtuele kernen dat een organisatie inricht in de cloud ook on-premises worden geïmplementeerd met behulp van Power BI Report Server.With Power BI Premium, the same number of virtual cores an organization provisions in the cloud can also be deployed on-premises through Power BI Report Server. De capaciteit hoeft niet te worden opgesplitst.There is no need to split the capacity. Organisaties kunnen kiezen voor Power BI in de cloud, of besluiten om rapporten on-premises te houden met behulp van Power BI Report Server en in hun eigen tempo over te stappen naar de cloud.Organizations can choose Power BI in the cloud, or elect to keep reports on-premises with Power BI Report Server and move to the cloud at their pace.

Zie Aan de slag met Power BI Report Server voor meer informatie.For more information, see Get started with Power BI Report Server.

Volgende stappenNext steps

Hebt u nog vragen?More questions? Misschien dat de Power BI-community het antwoord weetTry asking the Power BI Community