Live SQL Server Analysis Services-gegevens in Power BISQL Server Analysis Services live data in Power BI

U kunt in Power BI op twee manieren verbinding maken met een live SQL Server Analysis Services-server.In Power BI, there are two ways you can connect to a live SQL Server Analysis Services server. In Gegevens ophalen kunt u verbinding maken met een SQL Server Analysis Services-server of u kunt verbinding maken met een Power BI Desktop-bestand of Excel-werkmap die al verbonden is met een Analysis Services-server.In Get data, you can connect to a SQL Server Analysis Services server, or you can connect to a Power BI Desktop file, or Excel workbook, that already connects to an Analysis Services server. Microsoft raadt als best practice sterk aan om Power BI Desktop te gebruiken vanwege de uitgebreide functionaliteit van de set hulpmiddelen en de mogelijkheid om lokaal een back-up van het Power BI Desktop-bestand te onderhouden.As a best practice, Microsoft strongly recommends using Power BI Desktop because of the richness of the toolset and the ability to maintain a backup copy of the Power BI Desktop file locally.

Belangrijk

 • Als u verbinding wilt maken met een live Analysis Services-server, moet er een on-premises gegevensgateway zijn ge├»nstalleerd en geconfigureerd door een beheerder.In order to connect to a live Analysis Services server, an On-premises data gateway must be installed and configured by an administrator. Zie On-premises gegevensgateway voor meer informatie.For more information, see On-premises data gateway.
 • Wanneer u de gateway gebruikt, blijven uw gegevens on-premises.When you use the gateway, your data remains on-premises. De rapporten die u maakt op basis van die gegevens, worden opgeslagen in de Power BI-service.The reports you create based on that data are saved in the Power BI service.
 • Q&A-query's in natuurlijke taal bevindt zich in de preview-fase voor Analysis Services-liveverbindingen.Q&A natural language querying is in preview for Analysis Services live connections.

Verbinding met een model maken via Gegevens ophalenTo connect to a model from Get data

 1. Selecteer in Mijn werkruimte de optie Gegevens ophalen.In My Workspace, select Get data. U kunt ook naar een groepswerkruimte schakelen als deze beschikbaar is.You can also change to a group workspace, if one is available.

  Knop om verbinding te maken en gegevens op te halen

 2. Selecteer Databases en meer.Select Databases & More.

  Verbinding maken om gegevens op te halen 1

 3. Selecteer SQL Server Analysis Services > Verbinding maken.Select SQL Server Analysis Services > Connect.

  Verbinding maken om gegevens op te halen 2

 4. Selecteer een server.Select a server. Als hier geen servers worden weergegeven, betekent dit dat er geen gateway en gegevensbron zijn geconfigureerd of dat uw account niet wordt vermeld op het tabblad Gebruikers van de gegevensbron in de gateway.If you don't see any servers listed here, it means either a gateway, and data source, are not configured, or your account is not listed in the Users tab of the data source, in the gateway. Neem contact op met uw beheerder.Check with your administrator.

 5. Selecteer het model waarmee u verbinding wilt maken.Select the model you want to connect to. Dit kan een model in tabelvorm of een multidimensionaal model zijn.This could be either Tabular or Multidimensional.

Nadat u verbinding met het model hebt gemaakt, wordt deze weergegeven in uw Power BI-site in Mijn werkruimte/gegevenssets.After you connect to the model, it will appear in your Power BI site in My Workspace/Datasets. Als u bent overgeheveld naar een groepswerkruimte, wordt de gegevensset weergegeven in de groep.If you were switched to a group workspace, then the dataset will appear within the group.

Verbinding maken met gegevensset

DashboardtegelsDashboard tiles

Als u visuals uit een rapport aan een dashboard vastmaakt, worden de vastgemaakte tegels automatisch elke tien minuten vernieuwd.If you pin visuals from a report to the dashboard, the pinned tiles are automatically refreshed every 10 minutes. Als de gegevens in uw on-premises Analysis Services-server zijn bijgewerkt, worden de tegels na tien minuten automatisch bijgewerkt.If the data in your on-premises Analysis Services server is updated, the tiles will get auto-updated after 10 minutes.

Veelvoorkomende problemenCommon Issues

 • Fout: kan het modelschema niet laden: deze fout treedt op wanneer de gebruiker die verbinding maakt met SSAS geen toegang heeft tot SSAS-database, -kubus en -model.Cannot load the model schema error - This error occurs when the user connecting to SSAS does not have access to the SSAS database, cube and model.

Volgende stappenNext steps

Nog vragen?More questions? Misschien dat de Power BI-community het antwoord weetTry the Power BI Community