Het type visualisatie in een Power BI-rapport wijzigenChange the type of visualization in a Power BI report

VAN TOEPASSING OP: Is niet van toepassing op.Power BI-service voor consumenten Is van toepassing op.Power BI-service voor ontwerpers en ontwikkelaars Is van toepassing op.Power BI Desktop Is niet van toepassing op.Hiervoor is een Pro- of Premium-licentie vereist APPLIES TO: Does not apply to.Power BI service for consumers Applies to.Power BI service for designers & developers Applies to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

Notitie

Visuals voor slimme verhalen kunnen zowel in Power BI Desktop als in de Power BI-service worden gemaakt en bekeken.Smart narrative visuals can be created and viewed in both Power BI Desktop and the Power BI service. De stappen en afbeeldingen uit dit artikel zijn gebaseerd op Power BI Desktop.The steps and illustrations in this article are from Power BI Desktop.

Een nieuw type visualisatie selecterenSelect a new visualization type

Probeer de verschillende typen visualisaties in de Power BI-service en Power BI Desktop om te zien welke uw gegevens het beste laat zien.Try different types of visualizations in the Power BI service and Power BI Desktop to see which one illustrates your data best.

  1. Open een rapport dat al ten minste één visualisatie heeft.Open a report that already has at least one visualization.

  2. Selecteer een visualisatie om deze actief te maken.Select a visualization to make it active. Een actieve visualisatie heeft ingangen en een rand.An active visualization has handles and a border.

  3. Selecteer in het deelvenster Visualisaties een ander type visualisatie.In the Visualizations pane, select the new visualization type.

    video over het wijzigen van een kolomdiagram in een lijndiagram..

  4. (Optioneel) Maak uw visualisatie vast aan uw dashboard als tegel.(Optional) Pin your visualization to your dashboard as a tile.

Aandachtspunten en probleemoplossingConsiderations and troubleshooting

Als u het visualisatietype in het rapport wijzigt nadat u het hebt vastgemaakt aan uw dashboard, wordt de dashboardtegel niet automatisch bijgewerkt.If you change the visualization type in the report after you pinned it to your dashboard, the dashboard tile does not automatically update. Dus als u Power BI-service gebruikt om de visualisatie vast te maken als een lijndiagram en de visualisatie vervolgens in het rapport wijzigt in een staafdiagram, is de vastgemaakte versie van de gegevens nog steeds een lijndiagram.So, if you used the Power BI service to pin the visualization as a line chart and then, in the report, changed it to a bar chart, the already-pinned version of this data will remain a line chart. U kunt het staafdiagram vastmaken om deze visualisatie ook te zien op het dashboard.Pin the bar chart to see it too on the dashboard.

Voor het delen van uw rapport met een Power BI-collega moet u beiden beschikken over een afzonderlijke Power BI Pro-licentie of moet het rapport zijn opgeslagen in Premium-capaciteit.Sharing your report with a Power BI colleague requires that you both have individual Power BI Pro licenses or that the report is saved in Premium capacity. Zie Rapporten delen voor meer informatie.See sharing reports.

Volgende stappenNext steps

Meer informatie over visualisaties in Power BI-rapportenMore about Visualizations in Power BI reports

Power BI - basisconceptenPower BI - Basic Concepts

Hebt u nog vragen?More questions? Misschien dat de Power BI-community het antwoord weetTry the Power BI Community