Verbinding maken met Power BI vanuit PowerAppsConnect to Power BI from PowerApps

Power BI

Power BI is een pakket business analytics-hulpprogramma's waarmee u gegevens kunt analyseren en inzichten kunt delen.Power BI is a suite of business analytics tools to analyze data and share insights. U kunt uw bedrijf bewaken en snel antwoorden krijgen met uitgebreide dashboards die op elk apparaat beschikbaar zijn.Monitor your business and get answers quickly with rich dashboards available on every device. In uw app kunt u de status controleren van de gegevenswaarschuwingen die u hebt ingesteld in de Power BI-service.In your app, you can check the status of the data alerts that you have set up in the Power BI service. Ga naar de documentatiepagina voor meer informatie over gegevenswaarschuwingen in Power BI.For more information on data alerts in Power BI, head to the documentation page.

In dit onderwerp ziet u hoe u de Power BI-verbinding in een app kunt gebruiken en vindt u een overzicht van de beschikbare functies.This topic shows you how to use the Power BI connection in an app, and lists the available functions.

VereistenPrerequisites

De Power BI-verbinding in uw app gebruikenUse the Power BI connection in your app

De waarschuwingen weergeven die u in de Power BI-service hebt ingesteldList the alerts that you've set up in the Power BI service

 1. Selecteer Gallery in het menu Insert en voeg een van de tekstgalerie├źn toe.On the Insert menu, select Gallery, and add any of the Text galleries.
 2. Als u de waarschuwingen van de huidige gebruiker wilt weergeven, stelt u de eigenschap Items van de galerie in op de volgende formule:To show the current user's alerts, set the Items property of the gallery to the following formula:

  PowerBI.GetAlerts()

De galerie wordt bijgewerkt met de lijst met waarschuwingen.The gallery will update with the list of alerts. Voor elke waarschuwing ontvangt u de naam van de waarschuwing, het id-nummer van de waarschuwing en de id van de groepswerkruimte waarin de waarschuwing is geconfigureerd.For each alert, you will receive the alert name, the ID number of the alert, and the ID of the group workspace in which the alert was configured. U hebt de waarschuwings-id nodig als u meer informatie over de waarschuwing wilt.You will need the alert ID to get further information about the alert.

De status van een waarschuwing weergevenView the status of an alert

Als u de status van de waarschuwing wilt weergeven, roept u de functie CheckAlertStatus aan met de waarschuwings-id die u met de bovenstaande stap hebt opgehaald.To view the status of the alert, call the CheckAlertStatus function with the alert ID obtained from the step above.

De waarschuwings-id kan worden doorgegeven als een letterlijke tekenreeks (bijvoorbeeld 1234) of als een verwijzing naar een galeriesectie die wordt ingevuld met de GetAlerts()-aanroep (bijvoorbeeld Gallery1.Selected.alertId).The alert ID can be passed in either as a literal string (e.g. "1234") or as a reference to a gallery section populated using the GetAlerts() call (e.g. Gallery1.Selected.alertId)

Als u wilt doorgaan, voegt u een label toe en stelt u de bijbehorende eigenschap Text in op een van deze formules:To proceed, add a label, and then set its Text property to one of these formulas:

 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).alertTitle
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).currentTileValue
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).alertThreshold
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).isAlertTriggered

Het label wordt bijgewerkt met de huidige status van de waarschuwing.The label will update with the current status of the alert.

De beschikbare functies weergevenView the available functions

Deze verbinding bevat de volgende functies:This connection includes the following functions:

FunctienaamFunction Name BeschrijvingDescription
GetAlertsGetAlerts De waarschuwingen weergeven die u in de Power BI-service hebt ingesteldList the alerts that you have set up in the Power BI service
CheckAlertStatusCheckAlertStatus De status van een bepaalde waarschuwing controlerenCheck the status of a particular alert

GetAlertsGetAlerts

De waarschuwingen weergeven die u in de Power BI-service hebt ingesteldList the alerts that you have set up in the Power BI service.

InvoereigenschappenInput properties

Geen.None.

UitvoereigenschappenOutput properties

EigenschapsnaamProperty Name GegevenstypeData Type VereistRequired BeschrijvingDescription
valuevalue Matrixarray NeeNo Een matrix met de gegevenswaarschuwingen die u in de Power BI-service hebt ingesteld.An array of the data alerts that you have set up in the Power BI service. Elk element in de matrix omvat:Each element in the array will include:
 • alertTitle: de titel van de waarschuwingalertTitle: the title of the alert
 • alertId: de id van de waarschuwingalertId: the ID of the alert
 • groupId: de id van de groep waarin de waarschuwing is gemaaktgroupId: the ID of the group that the alert was created in

CheckAlertStatusCheckAlertStatus

De status van een waarschuwing weergeven.Check the status of an alert.

Notitie

Aanvragen naar dit eindpunt worden per waarschuwing beperkt bij te veel aanroepen.Requests to this endpoint will be throttled on a per-alert basis if called too frequently.

InvoereigenschappenInput properties

EigenschapsnaamProperty Name GegevenstypeData Type VereistRequired BeschrijvingDescription
alertIdalertId Geheel getalinteger JaYes De id van de waarschuwing, zoals geretourneerd door GetAlertsThe ID of the alert, as returned by GetAlerts

UitvoereigenschappenOutput properties

EigenschapsnaamProperty Name GegevenstypeData Type VereistRequired BeschrijvingDescription
tileValuetileValue Getalnumber NeeNo De waarde van de tegel wanneer de waarschuwing is geactiveerdThe value of the tile when the alert was triggered
tileUrltileUrl Tekenreeksstring NeeNo URL voor de tegel die de waarschuwing bevatURL for the tile that has the alert
alertTitlealertTitle Tekenreeksstring NeeNo Naam van de waarschuwingName of the alert
isAlertTriggeredisAlertTriggered Booleaanse waardeboolean NeeNo Hiermee wordt aangegeven of de waarschuwing momenteel wordt geactiveerdWhether the alert is currently triggered
alertThresholdalertThreshold Getalnumber NeeNo De drempelwaarde op basis waarvan de waarschuwing wordt geactiveerdThe threshold at which the alarm is triggered

Bekijk alle beschikbare verbindingen.See all the available connections.
Meer informatie over het toevoegen van verbindingen aan uw apps.Learn how to add connections to your apps.