Uw verbindingen beheren in PowerAppsManage your connections in PowerApps

Via powerapps.com maakt u een verbinding tussen PowerApps en één of meer gegevensbronnen, verwijdert u een verbinding of werkt u de referenties bij.In powerapps.com, create a connection from PowerApps to one or more data sources, delete a connection, or update its credentials.

U kunt met uw app verbinding maken met SharePoint, SQL Server, Office 365, OneDrive voor Bedrijven, Salesforce, Excel en nog vele andere gegevensbronnen.Your app's data connection can connect to SharePoint, SQL Server, Office 365, OneDrive for Business, Salesforce, Excel, and many other data sources.

De volgende stap na het lezen van dit artikel is het bekijken en beheren van de gegevensbron in uw app, zoals in deze voorbeelden:Your next step after this article is to display and manage data from the data source in your app, as in these examples:

 • Verbinding maken met OneDrive voor Bedrijven en gegevens in een Excel-werkmap beheren in uw app.Connect to OneDrive for Business, and manage data in an Excel workbook in your app.
 • Een lijst bijwerken op een SharePoint-site.Update a list on a SharePoint site.
 • Verbinding maken met SQL Server en een tabel bijwerken vanuit uw app.Connect to SQL Server, and update a table from your app.
 • E-mail verzenden in Office 365.Send email in Office 365.
 • Een tweet verzenden.Send a tweet.
 • Verbinding maken met Twilio en een sms-bericht verzenden vanuit uw app.Connect to Twilio, and send an SMS message from your app.

VereistenPrerequisites

 1. Meld u aan voor PowerApps.Sign up for PowerApps.
 2. Meld u aan bij powerapps.com met dezelfde referenties die u hebt gebruikt om u te registreren.Sign in to powerapps.com using the same credentials that you used to sign up.

Achtergrondinformatie over gegevensverbindingenBackground on data connections

Voor de meeste PowerApps-apps wordt externe informatie gebruikt (ook wel gegevensbronnen genoemd) die is opgeslagen in cloudservices.Most PowerApps apps use external information called Data Sources that is stored in cloud services. Een veel voorkomend voorbeeld is bijvoorbeeld een tabel in een Excel-bestand die is opgeslagen in OneDrive voor Bedrijven.A common example is a table in an Excel file stored in OneDrive for Business. Apps kunnen toegang tot deze gegevensbronnen verkrijgen via verbindingen.Apps are able to access these data sources by using Connections.

De meest voorkomende gegevensbron is een tabel, die u kunt gebruiken om informatie op te halen en op te slaan.The commonest type of data source is the table, which you can use to retrieve and store information. U kunt verbindingen met gegevensbronnen gebruiken om gegevens te lezen en schrijven in Microsoft Excel-werkmappen, SharePoint-lijsten, SQL-tabellen en nog veel meer. U kunt de gegevens vervolgens opslaan in cloudservices zoals OneDrive voor Bedrijven, DropBox, SQL Server, enzovoort.You can use connections to data sources to read and write data in Microsoft Excel workbooks, SharePoint lists, SQL tables, and many other formats, which can be stored in cloud services like OneDrive for Business, DropBox, SQL Server, etc.

Er zijn ook andere soorten gegevensbronnen die geen tabellen zijn, zoals e-mails, agenda's, Twitter en (vanaf binnenkort) meldingen.There are other kinds of data sources that are not tables, such as email, calendars, twitter, and (coming soon) notifications.

Met de besturingselementen Galerie, Formulier weergeven en Formulier bewerken kunt u eenvoudig een app maken die gegevens leest uit en schrijft naar een gegevensbron.Using the Gallery, Display form, and Edit form controls, it is easy to create an app that reads and writes data from a data source. Lees het artikel Gegevensformulieren begrijpen om aan de slag te gaan.To get started, read the article Understand data forms.

Naast het maken en beheren van verbindingen op powerapps.com, kunt u ook verbindingen maken bij het uitvoeren van de volgende taken:In addition to creating and managing connections in powerapps.com, you also create connections when you do these tasks:

Opmerking: als u in plaats daarvan PowerApps Studio wilt gebruiken, opent u het menu Bestand en klikt of tikt u op Verbindingen. powerapps.com wordt dan geopend zodat u hier verbindingen kunt maken en beheren.Note: If you want to use PowerApps Studio instead, open the File menu, and then click or tap Connections, powerapps.com opens so that you can create and manage connections there.

Een nieuwe verbinding makenCreate a new connection

 1. Als u dit nog niet hebt gedaan, meld u zich aan op powerapps.com.If you have not already done so, log in to powerapps.com.
 2. Klik of tik in de linkernavigatiebalk op Verbindingen.In the left navigation bar, click or tap Connections.

  Verbindingen beheren

 3. Klik of tik in de rechterbovenhoek op Nieuwe verbinding.In the upper-right corner, click or tap New connection.

  Verbindingen toevoegen

 4. Klik of tik op een connector in de lijst die wordt weergegeven en volg de instructies.Click or tap a connector in the list that appears, and then follow the prompts.

  Verbindingen toevoegen

 5. Klik of tik op de knop Maken.Click or tap the Create button.

  Verbindingen toevoegen

 6. Volg de aanwijzingen.Follow the prompts. Voor sommige connectors moet u referenties of een bepaalde set gegevens opgeven, of andere stappen uitvoeren.Some connectors prompt you to provide credentials, specify a particular set of data, or perform other steps. Bij andere, zoals Microsoft Translator hoeft dat niet.Others such as Microsoft Translator, do not.

  Voor bijvoorbeeld de volgende connectors zijn aanvullende gegevens vereist voordat u ze kunt gebruiken.For example, these connectors require additional information before you can use them.

De nieuwe connector wordt weergegeven onder Verbindingen en u kunt deze toevoegen aan een app.The new connector appears under Connections, and you can add it to an app.

Een verbinding bijwerken of verwijderenUpdate or delete a connection

Zoek in de lijst met verbindingen de verbinding die u wilt bijwerken of verwijderen en klik of tik daarna op het beletselteken (teken met drie punten) naast de verbinding.In the list of connections, find the connection that you want to update or delete, and then click or tap the ellipsis (3-dots-symbol) on the right of the connection.

Verbinding bijwerken

 • Als u de referenties van een verbinding wilt bijwerken, klikt of tikt u op het sleutelpictogram geeft u de referenties voor die verbinding op.To update the credentials for a connection, click or tap the key icon, and then provide credentials for that connection.
 • Als u de verbinding wilt verwijderen, klikt of tikt u op het prullenbakpictogram.To delete the connection, click or tap the trash-can icon.