Besturingselementen Formulier weergeven en Formulier bewerken in PowerAppsEdit form and Display form controls in PowerApps

Een record weergeven, bewerken en maken in een gegevensbron.Display, edit, and create a record in a data source.

BeschrijvingDescription

Als u een besturingselement Formulier weergeven toevoegt, kan de gebruiker alle velden van een record weergeven of alleen de velden die u opgeeft.If you add a Display form control, the user can display all fields of a record or only the fields that you specify. Als u een besturingselement Formulier bewerken toevoegt, kan de gebruiker die velden bewerken, een record maken en de wijzigingen opslaan in een gegevensbron.If you add an Edit form control, the user can edit those fields, create a record, and save those changes to a data source.

Voorbeeld van de besturingselementen Formulier bewerken en Formulier weergeven

Als u een besturingselement Galerie toevoegt, kunt u instellen dat met het besturingselement een tabel uit een gegevensbron wordt weergegeven. Vervolgens kunt u een formulier configureren om de record te laten zien die de gebruiker selecteert in de galerie.If you add a Gallery control, you can configure it to show a table in a data source and then configure a form to show whichever record the user selects in the gallery. U kunt ook een of meer besturingselementen Knop toevoegen die de gebruiker kan selecteren om bewerkingen op te slaan of te annuleren, en om een record te maken.You can also add one or more Button controls that the user can select to save edits, cancel edits, and create a record. Door besturingselementen in combinatie te gebruiken, kunt u een complete oplossing maken.By using controls together, you can create a complete solution.

RecordselectieRecord selection

Voor beide typen formulieren geldt dat u de eigenschap DataSource instelt op een tabel met records. De eigenschap Item van het formulier stelt u dan in op een specifieke record uit die tabel.For either type of form, you set its DataSource property to a table of records, and you set the form's Item property to show a specific record in that table. U kunt de eigenschap Item van een formulier bijvoorbeeld instellen op de eigenschap SelectedItem van een besturingselement Galerie.For example, you can set the Item property of a form to the SelectedItem property of a Gallery control. Wanneer de gebruiker een record selecteert in de galerie, wordt dezelfde record weergegeven in het formulier, met het verschil dat het formulier meer velden kan bevatten.When the user selects a record in the gallery, the same record appears in the form, except that the form can show more fields. Als de gebruiker teruggaat naar de galerie en een andere record selecteert, verandert de waarde van de eigenschap SelectedItem van de galerie.If the user returns to the gallery and selects a different record, the SelectedItem property of the gallery changes. Hierdoor wordt de eigenschap Item van het formulier bijgewerkt, zodat daar de nieuw geselecteerde record wordt weergegeven.This change updates the Item property of the form, which then shows the newly selected record.

Elk formulierbesturingselement bevat een of meer besturingselementen Kaart.Each form control contains one or more Card controls. Via de eigenschap DataField van een kaart kunt u opgeven welk veld in de kaart wordt weergegeven en andere details.By setting the DataField property of a card, you specify which field that card shows and other details.

Een record makenCreate a record

Wanneer de modus Bewerken actief is voor een besturingselement Formulier bewerken, kan de gebruiker de record bijwerken die is opgegeven in de eigenschap Item van het formulier.When an Edit form control is in Edit mode, the user can update the record that's specified in the form's Item property. Bij inspectie retourneert de eigenschap Mode de waarde Edit.If inspected, the Mode property returns Edit.

Wanneer echter de modus Nieuw actief is voor een besturingselement Formulier bewerken, wordt de eigenschap Item genegeerd.When an Edit form control is in New mode, however, the Item property is ignored. In het formulier wordt geen bestaande record weergegeven. De waarden in elk veld komen in plaats daarvan overeen met de standaardwaarden van de gegevensbron waarmee u het formulier hebt geconfigureerd.The form doesn't show an existing record; instead, the values in each field match the default values of the data source with which you configured the form. De functie NewForm zorgt ervoor dat een formulier in deze modus wordt geplaatst.The NewForm function causes a form to switch to this mode.

U kunt bijvoorbeeld de eigenschap Text van een knop instellen op de waarde Nieuw en de eigenschap OnSelect op een formule waarin de functie NewForm wordt gebruikt.For example, you can set the Text property of a button to show New and its OnSelect property to a formula that includes the NewForm function. Als de gebruiker dan die knop selecteert, wordt het formulier in de modus Nieuw gezet zodat de gebruiker een record kan gaan maken met bekende waarden.If the user selects that button, the form switches to New mode so that the user can create a record starting with known values.

Een formulier wordt weer in de modus Bewerken geplaatst als de functie ResetForm of SubmitForm wordt voltooid.A form switches back to Edit mode if either the ResetForm function runs or the SubmitForm function runs successfully.

 • U kunt de eigenschap Text van een knop instellen op de waarde Annuleren en de eigenschap OnSelect op een formule waarin de functie ResetForm wordt gebruikt.You can set the Text property of a button to show Cancel and its OnSelect property to a formula that includes the ResetForm function. Als de gebruiker die knop dan selecteert, worden eventuele wijzigingen die in behandeling zijn, verwijderd en komen de waarden in het formulier weer overeen met de standaardwaarden van de gegevensbron.If the user selects that button, any changes in progress are discarded, and the values in the form, once again, match the default values of the data source.
 • U kunt de eigenschap Text van een knop instellen op de waarde Wijzigingen opslaan en de eigenschap OnSelect op een formule waarin de functie SubmitForm wordt gebruikt.You can set the Text property of a button to show Save changes and its OnSelect property to a formula that includes the SubmitForm function. Als de gebruiker dan die knop selecteert en de gegevensbron wordt bijgewerkt, worden de waarden in het formulier teruggezet op de standaardwaarden van de gegevensbron.If the user selects that button and the data source is updated, the values in the form are reset to the default values of the data source.

Wijzigingen opslaanSave changes

Als u een knop Wijzigingen opslaan maakt zoals in de vorige sectie wordt beschreven, kan de gebruiker een record maken of bijwerken en vervolgens die knop selecteren om de wijzigingen op te slaan in de gegevensbron.If you create a Save changes button as the previous section describes, the user can create or update a record and then select that button to save those changes to the data source. U kunt in plaats daarvan een besturingselement Afbeelding of een ander besturingselement configureren voor het uitvoeren van dezelfde taak, op voorwaarde dat u dat besturingselement configureert met de functie SubmitForm.You could, instead, configure an Image control or some other control to perform the same task, as long as you configure that control with the SubmitForm function. In alle gevallen kunt u de eigenschappen Error, ErrorKind, OnSuccess en OnFailure gebruiken om feedback te geven over het resultaat.In any case, the Error, ErrorKind, OnSuccess, and OnFailure properties provide feedback on the outcome.

Wanneer de functie SubmitForm wordt uitgevoerd, worden eerst de gegevens gevalideerd die de gebruiker wil verzenden.When the SubmitForm function runs, it first validates the data that user wants to submit. Als een vereist veld geen waarde bevat of een andere waarde niet voldoet aan een andere beperking, wordt de eigenschap ErrorKind ingesteld en wordt de formule OnFailure uitgevoerd.If a required field doesn't contain a value or another value doesn't conform to some other constraint, the ErrorKind properties are set, and the OnFailure formula runs. U kunt de knop Wijzigingen opslaan of een ander besturingselement zo configureren dat de gebruiker de knop alleen kan kiezen als de gegevens geldig zijn (als de eigenschap Valid van het formulier de waarde true heeft).You can configure the Save changes button or other control so that the user can select it only if the data is valid (that is, if the Valid property of the form is true). De gebruiker moet niet alleen het probleem met de invoer oplossen, maar ook de knop Wijzigingen opslaan opnieuw selecteren om de eigenschappen Error en ErrorKind opnieuw in te stellen (of de wijzigingen verwijderen door de knop Annuleren te selecteren, zoals eerder beschreven).Note that the user must not only correct the problem but also select the Save changes button again (or discard the changes by selecting a Cancel button, as described earlier) to reset the Error and ErrorKind properties.

Als de gegevens geldig zijn, worden ze met SubmitForm naar de gegevensbron verstuurd. Afhankelijk van de netwerklatentie kan dit enige tijd duren.If the data passes validation, SubmitForm sends it to the data source, which can take some time depending on network latency.

 • Als de gegevens zijn verstuurd, wordt de eigenschap Error gewist, wordt de eigenschap ErrorKind ingesteld op ErrorKind.None en wordt de formule OnSuccess uitgevoerd.If the submission succeeds, the Error property is cleared, the ErrorKind property is set to ErrorKind.None, and the OnSuccess formula runs. Als de gebruiker een record heeft gemaakt (de modus Nieuw was actief voor het formulier), wordt het formulier overgeschakeld naar de modus Bewerken zodat de gebruiker de nieuwe record of een andere record kan bewerken.If the user created a record (that is, if the form was previously in New mode), the form is switched to Edit mode so that the user can edit the newly created record or a different one.
 • Als het verzenden van de gegevens is mislukt, bevat de eigenschap Error een foutbericht afkomstig uit de gegevensbron waarin het probleem wordt toegelicht.If the submission fails, the Error property contains a user-friendly error message from the data source, explaining the problem. De eigenschap ErrorKind wordt overeenkomstig het probleem ingesteld en de formule OnFailure wordt uitgevoerd.The ErrorKind property is set appropriately, depending on the issue, and the OnFailure formula runs.

Sommige gegevensbronnen kunnen vaststellen wanneer twee personen tegelijk dezelfde record proberen bij te werken. In dit geval wordt de eigenschap ErrorKind ingesteld op ErrorKind.Conflict. Het probleem kan worden opgelost door de gegevensbron te vernieuwen met de wijzigingen van de andere gebruiker en de wijziging van deze gebruiker opnieuw toe te passen.Some data sources can detect when two people try to update the same record at the same time In this case, ErrorKind is set to ErrorKind.Conflict, and the remedy is to refresh the data source with the other user's changes and reapply the change made by this user.

Tip

Als u een knop Annuleren opneemt op het formulier zodat de gebruiker wijzigingen kan afbreken,moet u ook de functie ResetForm toevoegen aan de eigenschap OnSelect van de knop, zelfs als die eigenschap een functie Navigate bevat om van scherm te veranderen.If you offer a Cancel button on your form so that the user can abandon changes in progress, add the ResetForm function to the button's OnSelect property even that property also contains a Navigate function to change screens. Als u dat niet doet, blijven de wijzigingen van de gebruiker aanwezig in het formulier.Otherwise, the form will retain the user's changes.

IndelingLayout

De standaardinstelling is dat kaarten in één kolom worden ingedeeld voor telefoon-apps en in drie kolommen voor tablet-apps.By default, cards are placed in a single column for phone apps and three columns for tablet apps. U kunt bij het configureren van het formulier opgeven hoeveel kolommen een formulier heeft en of kaarten moeten worden uitgelijnd op kolommen.You can specify how many columns a form has and whether cards should snap to them as you configure the form. Deze instellingen worden niet weergegeven als eigenschappen omdat ze alleen worden gebruikt om de eigenschappen X, Y en Width van de kaarten in te stellen.These settings aren't exposed as properties because they're used only to set the X, Y, and Width properties of the cards.

Zie De indeling van een gegevensformulieren begrijpen voor meer informatie.For more information, see Understand data form layout.

Belangrijkste eigenschappenKey properties

DataSource: de gegevensbron met de record die de gebruiker gaat weergeven, bewerken of maken.DataSource – The data source that contains the record that the user will show, edit, or create.

 • Als u deze eigenschap niet instelt, kan de gebruiker geen record weergeven, bewerken of maken, worden er geen aanvullende metagegevens aangeboden en is er geen validatie mogelijk.If you don't set this property, the user can't show, edit, or create a record, and no additional metadata or validation is provided.

DefaultMode: de eerste modus van het formulierbesturingselement.DefaultMode - The initial mode of the form control. Zie de beschrijving van Mode hieronder voor de toegestane waarden en hun betekenis.See the description of Mode below for the acceptable values and their meanings.

DisplayMode: de modus om te gebruiken voor gegevenskaarten en besturingselementen in het formulierbesturingselement.DisplayMode - The mode to use for data cards and controls within the form control.

Afgeleid van de eigenschap Mode en kan niet onafhankelijk worden ingesteld:Derived from the Mode property based and cannot be set independently:

ModusMode DisplayModeDisplayMode BeschrijvingDescription
FormMode.EditFormMode.Edit DisplayMode.EditDisplayMode.Edit Gegevenskaarten en besturingselementen zijn bewerkbaar, klaar om wijzigingen aan een record te accepteren.Data cards and controls are editable, ready to accept changes to a record.
FormMode.NewFormMode.New DisplayMode.EditDisplayMode.Edit Gegevenskaarten en besturingselementen zijn bewerkbaar, klaar om een nieuw record te accepteren.Data cards and controls are editable, ready to accept a new record.
FormMode.ViewFormMode.View DisplayMode.ViewDisplayMode.View Gegevenskaarten en besturingselementen zijn niet bewerkbaar en geoptimaliseerd om weer te geven.Data cards and controls are not editable and optimized for viewing.

Error: een foutbericht dat voor dit formulier wordt weergegeven als de functie SubmitForm mislukt.Error – A user friendly error message to display for this form when the SubmitForm function fails.

 • Deze eigenschap is alleen van toepassing op het besturingselement Formulier bewerken.This property applies only to the Edit form control.
 • Deze eigenschap verandert alleen wanneer de functie SubmitForm, EditForm of ResetForm wordt uitgevoerd.This property changes only when the SubmitForm, EditForm, or ResetForm function runs.
 • Als er geen fout optreedt, is deze eigenschap leeg en wordt ErrorKind ingesteld op ErrorKind.None.If no error occurs, this property is blank, and ErrorKind is set to ErrorKind.None.
 • Indien mogelijk wordt het foutbericht weergegeven in de taal van de gebruiker.When possible, the error message returned will be in the user's language. Bepaalde foutberichten zijn rechtstreeks afkomstig uit de gegevensbron en zijn daarom mogelijk niet in de taal van de gebruiker opgesteld.Some error messages come from the data source directly and may not be in the user's language.

ErrorKind: als er tijdens de uitvoering van SubmitForm een fout optreedt, bevat deze eigenschap het soort fout dat is opgetreden.ErrorKind – If an error occurs when SubmitForm runs, the kind of error that occurred.

 • Deze eigenschap is alleen van toepassing op een besturingselement Formulier bewerken.Applies only to an Edit form control.
 • Deze eigenschap heeft dezelfde opsomming als de functie Errors.This property has the same enumeration as the Errors function. Een besturingselement Formulier bewerken kan deze waarden retourneren:An Edit form control can return these values:
ErrorKindErrorKind BeschrijvingDescription
ErrorKind.ConflictErrorKind.Conflict Een andere gebruiker heeft dezelfde record gewijzigd, wat leidt tot een conflict.Another user changed the same record, resulting in a change conflict. Voer de functie Refresh uit om de record opnieuw te laden en probeer de wijziging vervolgens opnieuw.Execute the Refresh function to reload the record, and try the change again.
ErrorKind.NoneErrorKind.None De fout is van een onbekend type.The error is of an unknown kind.
ErrorKind.SyncErrorKind.Sync De gegevensbron heeft een fout gemeld.The data source reported an error. Controleer de eigenschap Error voor meer informatie.Check the Error property for more information.
ErrorKind.ValidationErrorKind.Validation Er is een algemeen probleem met de validatie geconstateerd.A general validation issue was detected.

Item: de record in de DataSource die de gebruiker gaat weergeven of bewerken.Item – The record in the DataSource that the user will show or edit.

LastSubmit: de laatst ingediende record, inclusief alle door de server gegenereerde velden.LastSubmit – The last successfully submitted record, including any server generated fields.

 • Deze eigenschap is alleen van toepassing op het besturingselement Formulier bewerken.This property applies only to the Edit form control.
 • Als de gegevensbron automatisch velden genereert of berekent, zoals een veld Id met een uniek nummer, bevat de eigenschap LastSubmit deze nieuwe waarde nadat SubmitForm is voltooid.If the data source automatically generates or calculates any fields, such as an ID field with a unique number, the LastSubmit property will have this new value after SubmitForm successfully runs.
 • De waarde van deze eigenschap is beschikbaar in de formule OnSuccess.The value of this property is available in the OnSuccess formula.

Mode: het besturingselement bevindt zich in de modus Bewerken of Nieuw.Mode – The control is in Edit or New mode.

ModusMode BeschrijvingDescription
FormMode.EditFormMode.Edit De gebruiker kan een record bewerken met behulp van het formulier.The user can edit a record by using the form. De waarden in de kaarten van het formulier worden vooraf ingevuld op basis van de bestaande record, zodat de gebruiker deze kan wijzigen.The values in the form's cards are pre-populated with the existing record, for the user to change. Als de uitvoering SubmitForm goed wordt uitgevoerd, wordt een bestaande record gewijzigd.If the SubmitForm function runs successfully, an existing record is modified.
FormMode.NewFormMode.New De gebruiker kan een record maken met behulp van het formulier.The user can create a record by using the form. De waarden in de besturingselementen van het formulier worden vooraf ingevuld met de standaardwaarden voor een record van de gegevensbron.The values in the form's controls are pre-popoulated with the defaults for a record of the data source. Als de functie SubmitForm goed wordt uitgevoerd, wordt er een record gemaakt.If the SubmitForm function runs successfully, an record is created.
FormMode.ViewFormMode.View De gebruiker kan een record bekijken met behulp van het formulier.The user can view a record by using the form. De waarden in de besturingselementen van het formulier worden vooraf ingevuld met de standaardwaarden voor een record van de gegevensbron.The values in the form's controls are pre-popoulated with the defaults for a record of the data source.

Het formulier wordt overgeschakeld van de modus Nieuw naar de modus Bewerken als zich een van deze wijzigingen voordoet:The form switches from New mode to Edit mode when any of these changes occurs:

 • Het formulier is verzonden en er is een record gemaakt.The form is successfully submitted, and a record is created. Als de galerie zo is ingesteld dat automatisch deze nieuwe record moet worden geselecteerd, bevindt het formulier zich in de modus Bewerken voor de gemaakte record zodat de gebruiker aanvullende wijzigingen kan aanbrengen.If the gallery is set to automatically move selection to this new record, the form will be in Edit mode for the created record so that the user can make additional changes.
 • De functie EditForm wordt uitgevoerd.The EditForm function runs.
 • De functie ResetForm wordt uitgevoerd.The ResetForm function runs. Dit gebeurt als de gebruiker bijvoorbeeld een knop Annuleren kiest die met deze functie is geconfigureerd.For example, the user might select a Cancel button that's been configured with this function.

OnFailure: hoe een app reageert wanneer een gegevensbewerking is mislukt.OnFailure – How an app responds when a data operation has been unsuccessful.

 • Deze eigenschap is alleen van toepassing op het besturingselement Formulier bewerken.This property applies only to the Edit form control.

OnReset: hoe een app reageert wanneer het besturingselement Edit form opnieuw wordt ingesteld.OnReset – How an app responds when an Edit form control is reset.

 • Deze eigenschap is alleen van toepassing op het besturingselement Formulier bewerken.This property applies only to the Edit form control.

OnSuccess: hoe een app reageert wanneer een gegevensbewerking is geslaagd.OnSuccess – How an app responds when a data operation has been successful.

 • Deze eigenschap is alleen van toepassing op het besturingselement Formulier bewerken.This property applies only to the Edit form control.

Unsaved: True als het besturingselement Edit form gebruikerswijzigingen bevat die niet zijn opgeslagen.Unsaved – True if the Edit form control contains user changes that have not been saved.

 • Deze eigenschap is alleen van toepassing op het besturingselement Formulier bewerken.This property applies only to the Edit form control.
 • Gebruik deze eigenschap om de gebruiker te waarschuwen dat er niet-opgeslagen wijzigingen verloren gaan.Use this property to warn the user before they lose any unsaved changes. Om te voorkomen dat de gebruiker een andere record selecteert in een besturingselement Galerie voordat de wijzigingen in de huidige record zijn opgeslagen, stelt u de eigenschap Disabled van de galerie in op Form.Unsaved. Bewerkingen om te vernieuwen moeten eveneens worden uitgeschakeld.To prevent the user from selecting a different record in a Gallery control before saving changes to the current record, set the gallery's Disabled property to Form.Unsaved and, likewise, disable refresh operations.

Updates: de waarden die moeten worden teruggeschreven naar de gegevensbron voor een record die in een formulierbesturingselement is geladen.Updates – The values to write back to the data source for a record loaded in a form control.

 • Deze eigenschap is alleen van toepassing op het besturingselement Formulier bewerken.This property applies only to the Edit form control.
 • Gebruik deze eigenschap om de veldwaarden op te halen uit de kaarten in het besturingselement.Use this property to extract the field values from the cards within the control. U kunt deze waarden vervolgens gebruiken om de gegevensbron handmatig bij te werken via een aanroep van de functie Patch of via een andere methode die beschikbaar wordt gemaakt door een verbinding.You can then use these values to manually update the data source with a Patch function call or another method exposed by a connection. U hoeft deze eigenschap niet te gebruiken als u de functie SubmitForm gebruikt.You do not need to use this property if you are using the SubmitForm function.
 • Deze eigenschap retourneert een record met waarden.This property returns a record of values. Als het formulierbesturingselement bijvoorbeeld kaartbesturingselementen bevat voor de velden Naam en Aantal en de waarden van de eigenschap Update voor deze kaarten respectievelijk 'Widget' en 10 retourneren, retourneert de eigenschap Updates voor het formulierbesturingselement { Naam: 'Widget', Aantal: 10 }.For example, if the form control contains card controls for Name and Quantity fields, and the values of the Update properties for those cards return "Widget" and 10 respectively, then the Updates property for the form control would return { Name: "Widget", Quantity: 10 }.

Valid: geeft aan of een besturingselement Kaart of Formulier bewerken geldige vermeldingen bevat die kunnen worden verzonden naar de gegevensbron.Valid – Whether a Card or Edit form control contains valid entries, ready to be submitted to the data source.

 • Deze eigenschap is alleen van toepassing op het besturingselement Formulier bewerken.This property applies only to the Edit form control.
 • De eigenschap Valid van een besturingselement Formulier is een verzameling van de eigenschappen Valid van alle besturingselementen Kaart in het formulier.A Form control's Valid property aggregates the Valid properties of all the Card controls in the form. De eigenschap Valid van een formulier is alleen true als de gegevens in alle kaarten in het formulier geldig zijn; anders heeft de eigenschap Valid van het formulier de waarde false.A form's Valid property is true only if the data in all cards in that form is valid; otherwise, the form's Valid property is false.
 • Als u een knop zo wilt instellen dat hiermee alleen gegevens in een formulier kunnen worden opgeslagen als de gegevens geldig zijn maar nog niet zijn verzonden, stelt u de eigenschap Enabled van de knop in op deze formule:To enable a button to save changes only when the data in a form is valid but hasn't yet been submitted, set the button's Enabled to this formula:

  SubmitButton.Enabled = IsBlank( Form.Error ) || Form.ValidSubmitButton.Enabled = IsBlank( Form.Error ) || Form.Valid

Aanvullende eigenschappenAdditional properties

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Fill: de achtergrondkleur van een besturingselement.Fill – The background color of a control.

Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Meer informatieMore information

Zie Gegevensformulieren begrijpen voor een uitgebreid overzicht van de werking van formulieren.For a comprehensive overview of how forms work, see Understand data forms.