Besturingselement voor kaart in PowerAppsCard control in PowerApps

Gebruik dit besturingselement voor het weergeven en bewerken van één veld van een besturingselement Formulier weergeven of Formulier bewerken.Provides the display and editing experience for a single field of a Display form or Edit form control.

BeschrijvingDescription

De besturingselementen Formulier weergeven en Formulier bewerken fungeren als containers voor het weergeven en bewerken van volledige records.Display form and Edit form controls act as containers for displaying and viewing entire records. Elke container kan een set Kaart-besturingselementen bevatten die afzonderlijke velden weergeven of die het mogelijk maken die velden bij te werken.Each container can hold a set of Card controls that display individual fields or provide a way to update those fields. Elke kaart heeft een eigenschap DataField die aangeeft om welk veld van de record het gaat.Each card has a DataField property that specifies which field of the record it works on.

Er zijn vooraf gedefinieerde kaarten voor verschillende gegevenstypen en gebruikerservaringen.Predefined cards are defined for different data types and user experiences. Zo is er een kaart om een numeriek veld met een besturingselement Tekstinvoer te bewerken, wat handig is voor gebruik met het toetsenbord.For example, there may be a card to edit a number field with a Text input control, which is great for use with the keyboard. Een andere kaart kan het bewerken van een getal met behulp van een besturingselement Schuifregelaar mogelijk maken.Another card might support editing a number by using a Slider control instead. Als u het besturingselement in het formulier hebt geselecteerd, kunt u in het deelvenster aan de rechterkant eenvoudig een kaart selecteren op basis van een veld.With the form control selected, you can, in the right-hand pane, easily select a card based on a field.

Kaarten zelf bevatten besturingselementen.Cards themselves contain controls. De besturingselementen van een kaart bepalen de ervaring voor het weergeven en bewerken van één veld.The controls of a card make up the experience for displaying and editing a single field. Een numerieke kaart kan bijvoorbeeld bestaan uit een besturingselement Label voor de weergavenaam van het veld en een besturingselement Tekstinvoer voor het invoeren van de waarde van het veld.For example, a number card may consist of a Label control to provide the display name of the field and a Text input control to provide an editor for the value of the field. De kaart kan ook een besturingselement Label hebben waarin eventuele validatiefouten worden beschreven en een besturingselement Label voor een sterretje om aan te geven dat een veld vereist is.The card may also have a Label control that shows any validation errors that occur and a Label control for the common asterisk to indicate that a field is required.

U kunt de besturingselementen van een vooraf gedefinieerde kaart aanpassen door het formaat van de kaart te wijzigen, de kaart te verbergen, door er besturingselementen aan toe te voegen en door andere wijzigingen aan te brengen.You can customize the controls of a predefined card by resizing it, moving it, hiding it, adding controls to it, and making other changes. U kunt ook beginnen met een volledig lege kaart, een 'aangepaste kaart', waaraan u zelf besturingselementen gaat toevoegen.You can also start with an entirely blank card, a "custom card", to which you add controls from scratch.

Vooraf gedefinieerde kaarten zijn standaard vergrendeld.Predefined cards are locked by default. In een vergrendelde kaart kunt u alleen bepaalde eigenschappen van de kaart of besturingselementen in de kaart wijzigen. Het is niet mogelijk om een vergrendelde kaart te verwijderen.In a locked card, you can modify only certain properties of the card or the controls within the card, and you can't delete a locked card. U kunt de kaartvergrendeling weergeven en deze ontgrendelen op het tabblad Beeld van de weergave Geavanceerd.You can show the card lock and unlock it on the View tab of the Advanced view. Als een eigenschap is vergrendeld en niet kan worden gewijzigd, wordt er naast de naam van de eigenschap een slotpictogram weergegeven.If a property is locked and can't be modified, it appears with a lock icon next to its name. Het ontgrendelen van een kaart is een geavanceerde activiteit die met zorg moet worden uitgevoerd. De reden hiervoor is dat er dan niet langer automatisch een formule wordt gegenereerd voor de kaart en u een kaart niet opnieuw kunt vergrendelen.Unlocking a card is an advanced activity and should be done with care, because automatic formula generation will no longer occur for the card, and you can't relock a card.

In de container van het formulier is de record ThisItem beschikbaar met daarin alle velden van de record.Within the form's container, the ThisItem record is available and contains all the fields of the record. Zo is de eigenschap Standaard van een kaart vaak ingesteld op ThisItem.veldnaam.For example, the card's Default property is often set to ThisItem.FieldName.

U kunt de verwijzing Parent gebruiken om een besturingselement te laten verwijzen naar de eigenschappen van een kaart.You can use the Parent reference to configure a control to reference the properties of a card. Zo kan een besturingselement Parent.Default gebruiken om de beginstatus van het veld uit de gegevensbron te lezen.For example, a control should use Parent.Default to read the initial state of the field from the data source. Door Parent te gebruiken in plaats van de gewenste informatie rechtstreeks te benaderen, wordt de kaart beter ingekapseld en kunt u de kaart koppelen aan een ander veld zonder interne formules te verbreken.By using Parent instead of directly accessing the information that you want, the card is better encapsulated, and you can change it to a different field without breaking internal formulas.

Zie Informatie over gegevenskaarten voor voorbeelden van het aanpassen, ontgrendelen en maken van kaarten.See Understand data cards for examples of how to customize, unlock, and create cards.

Belangrijkste eigenschappenKey properties

DataField: de naam van het veld in een record die met deze kaart wordt weergegeven en bewerkt.DataField – The name of the field within a record that this card displays and edits.

 • Geef de naam op als een statische tekenreeks tussen dubbele aanhalingstekens (bijvoorbeeld "Naam"), niet als een formule.Specify the name as a single static string that's enclosed in double quotation marks (for example, "Name"), not a formula.
 • U kunt een kaart loskoppelen door de eigenschap DataField leeg te laten.Unbind a card by setting its DataField property blank. De eigenschappen Valid en Update worden genegeerd voor niet-afhankelijke kaarten.The Valid and Update properties are ignored for unbound cards.

Default: de aanvankelijke waarde van een besturingselement voordat deze door de gebruiker wordt gewijzigd.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

 • Voor elk besturingselement in een kaart moet u deze eigenschap instellen op Parent.Default om te verwijzen naar de standaardwaarde van het veld op basis van de gegevensbron.For each control in a card, set this property to Parent.Default to refer to the default value of the field according to the data source. Stel de eigenschap Standaard van een schuifregelaar bijvoorbeeld in op Parent.Default om ervoor te zorgen dat de gebruiker begint met een algemene waarde voor de schuifregelaar.For example, set a slider's Default property to Parent.Default to ensure that the user starts with a generic value for that slider.

DisplayMode: mogelijke waarden zijn Bewerken, Weergeven of Uitgeschakeld.DisplayMode – Values can be Edit, View, or Disabled. Configureert of invoer van de gebruiker in de kaart is toegestaan (Bewerken), alleen gegevens worden weergegeven (Weergeven) of is uitgeschakeld (Uitgeschakeld).Configures whether the control inside the card allows user input (Edit), only displays data (View) or is disabled (Disabled).

 • Door deze eigenschap te configureren, die standaard is gekoppeld aan het gedrag van het formulier, kan één kaart worden gebruikt in formulieren voor zowel bewerken als weergeven.Allows a single card to be used in both edit and view forms, by configuring this property, which is tied to the Form's behavior by default.
 • In de modus Weergevenworden alleen de tekstwaarden van onderliggende besturingselementen zoals Tekstinvoer, Vervolgkeuzelijst, Datumkiezer weergegeven en worden niet alle interactieve elementen of versieringen weergegeven.In View mode, child controls such as Text input, Drop down, Date Picker will only display the text value and will not render any interactive elements or decorations.

DisplayName: de gebruiksvriendelijke naam voor een veld in een gegevensbron.DisplayName – The user friendly name for a field in a data source.

 • De functie DataSourceInfo biedt deze metagegevens aan vanuit de gegevensbron.The DataSourceInfo function provides this metadata from the data source.
 • Besturingselementen in de kaart moeten Parent.DisplayName gebruiken om te verwijzen naar de naam van het veld.Controls within the card should use Parent.DisplayName to refer to the name of the field.

Error: het foutbericht dat voor dit veld wordt weergegeven als de validatie is mislukt.Error – The user friendly error message to display for this field when validation fails.

 • Deze eigenschap wordt ingesteld wanneer SubmitForm wordt aangeroepen.This property is set when SubmitForm is called.
 • Het bericht beschrijft validatieproblemen op basis van metagegevens uit de gegevensbron en een controle van de eigenschap Vereist van de kaart.The message describes validation problems based on the data source's metadata and checking the card's Required property.

Required: bepaalt of een kaart voor het bewerken van het veld van een gegevensbron een waarde moet bevatten.Required – Whether a card, editing the field of a data source, must contain a value.

 • De functie DataSourceInfo biedt de vereiste metagegevens aan vanuit de gegevensbron.The DataSourceInfo function provides the required metadata from the data source.
 • Besturingselementen in de kaart moeten Parent.Required gebruiken om te bepalen of het veld van deze kaart vereist is.Controls within the card should use Parent.Required to determine whether that card's field is required.

Update: de waarde die moet worden teruggeschreven naar de gegevensbron voor een veld.Update – The value to write back to the data source for a field.

 • Gebruik de formule van deze eigenschap om de waarden op te halen uit de besturingselementen voor bewerken van de kaart om deze terug te schrijven naar de gegevensbron.Use this property's formula to pull the values from the edit controls of the card in order to write back to the data source. Stel de eigenschap Bijwerken van een kaart bijvoorbeeld in op Slider.Value om de gegevensbron bij te werken met een waarde van de schuifregelaar in deze kaart.For example, set a card's Update property to Slider.Value to update the data source with a value from the slider in that card.

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.Width – The distance between a control's left and right edges.

WidthFit: bepaalt of een besturingselement automatisch horizontaal meeschaalt om lege ruimte te vullen in een containerbesturingselement, zoals een besturingselement Formulier bewerken.WidthFit – Whether a control automatically grows horizontally to fill any empty space in a container control such as an Edit form control. Als deze eigenschap voor meerdere kaarten is ingesteld op true, wordt de ruimte over de kaarten verdeeld.If multiple cards have this property set to true, the space is divided between them. Zie De indeling van een gegevensformulieren begrijpen voor meer informatie.For more information, see Understand data form layout.

Aanvullende eigenschappenAdditional properties

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Fill: de achtergrondkleur van een besturingselement.Fill – The background color of a control.

Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

Valid: geeft aan of een besturingselement Kaart of Formulier bewerken geldige vermeldingen bevat die kunnen worden verzonden naar de gegevensbron.Valid – Whether a Card or Edit form control contains valid entries, ready to be submitted to the data source.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.Visible – Whether a control appears or is hidden.

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container). Als u een besturingselement Kaart hebt in een container met meerdere kolommen, bepaalt deze eigenschap de kolom waarin de kaart wordt weergegeven.For a Card control in a container that has multiple columns, this property determines the column in which the card appears.

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container). Als u een besturingselement Kaart hebt in een container met meerdere rijen, bepaalt deze eigenschap de rij waarin de kaart wordt weergegeven.For a Card control in a container that has multiple rows, this property determines the row in which the card appears.

VoorbeeldenExamples

Zie Gegevenskaarten begrijpen en De indeling van een gegevensformulier begrijpen voor voorbeelden.See Understand data cards and Understand data form layout for examples.