Besturingselement voor label in PowerAppsLabel control in PowerApps

Een vak waarin gegevens zoals tekst, getallen, datums of valuta worden weergegeven.A box that shows data such as text, numbers, dates, or currency.

BeschrijvingDescription

Een label bevat gegevens die u opgeeft als een letterlijke tekenreeks (deze gegevens worden exact weergegeven zoals u deze typt) of als een formule die resulteert in een tekenreeks.A label shows data that you specify as a literal string of text, which appears exactly the way you type it, or as a formula that evaluates to a string of text. Labels worden vaak op zichzelf staand weergegeven (zoals een banner waarin een scherm wordt aangeduid), als een label waarmee een ander besturingselement wordt aangegeven (zoals een besturingselement voor classificatie of audio) of in een galerie om een specifiek type informatie over een item weer te geven.Labels often appear outside of any other control (such as a banner that identifies a screen), as a label that identifies another control (such as a rating or audio control), or in a gallery to show a specific type of information about an item.

Belangrijkste eigenschappenKey properties

AutoHeight: wordt ingesteld op true opdat het label automatisch in de hoogte kan worden aangepast aan alle geconfigureerde tekst.AutoHeight – Set to true to allow the label to auto-grow its height to show all text configurated. Wordt ingesteld op false als de tekst op de ingestelde hoogte moet worden afgekapt.Set to false to truncate the text to the height assigned.

Color: de kleur van de tekst in een besturingselement.Color – The color of text in a control.

Font: de naam van de lettertypefamilie waarin de tekst wordt weergegeven.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

Text: de tekst die wordt weergegeven in een besturingselement of die de gebruiker in een besturingselement typt.Text – Text that appears on a control or that the user types into a control.

DelayOutput: ingesteld op true om actie tijdens tekstinvoer te vertragen.DelayOutput – Set to true to delay action during text input.

Aanvullende eigenschappenAdditional properties

Align: de locatie van tekst in verhouding tot het horizontale midden van het besturingselement.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

AutoHeight: bepaalt of de eigenschap Height van een label automatisch wordt aangepast als de eigenschap Text meer tekens bevat dan het besturingselement in één keer kan weergeven.AutoHeight – Whether a label automatically increases its Height property if its Text property contains more characters than the control can show at one time.

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode: of invoer van de gebruiker is toegestaan (Bewerken), alleen gegevens worden weergegeven (Weergeven) of is uitgeschakeld (Uitgeschakeld).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor: de kleur van tekst in een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill: de achtergrondkleur van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill: de achtergrondkleur van een besturingselement.Fill – The background color of a control.

FontWeight: het gewicht van de tekst in een besturingselement: Bold, Semibold, Normal of Lighter.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op dat besturingselement plaatst.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor: de kleur van de tekst in een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de tekst plaatst.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de achtergrond plaatst.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic: hiermee wordt aangegeven of de tekst in een besturingselement cursief is.Italic – Whether the text in a control is italic.

LineHeight: de afstand tussen bijvoorbeeld regels tekst of items in een lijst.LineHeight – The distance between, for example, lines of text or items in a list.

OnSelect: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker op een besturingselement tikt of klikt.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

Overflow: bepaalt of een schuifbalk in een label wordt weergegeven als de eigenschap Wrap is ingesteld op true en de waarde van de eigenschap Text van het besturingselement meer tekens bevat dan het besturingselement in één keer kan weergeven.Overflow – Whether a scrollbar appears in a label if its Wrap property is set to true and the value of the control's Text property contains more characters than the control can show at one time.

PaddingBottom: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de onderrand van het besturingselement.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de linkerrand van het besturingselement.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de rechterrand van het besturingselement.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de bovenrand van het besturingselement.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor: de kleur van tekst in een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Size: de tekengrootte van de tekst die in een besturingselement wordt weergegeven.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough: hiermee wordt aangegeven of een streep door de tekst van een besturingselement wordt weergegeven.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

Tooltip: beschrijvende tekst die wordt weergegeven wanneer de gebruiker een besturingselement aanwijst.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline: hiermee wordt aangegeven of onder de tekst in een besturingselement een streep wordt weergegeven.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

VerticalAlign: de locatie van de tekst in een besturingselement in verhouding tot het verticale midden van dat besturingselement.VerticalAlign – The location of text on a control in relation to the vertical center of that control.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.Width – The distance between a control's left and right edges.

Wrap: bepaalt of tekst die te lang is voor een label, terugloopt naar de volgende regel.Wrap – Whether text that's too long to fit in a label wraps to the next line.

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Text( Getal, "Opmaakcodes" )Text( Number, "FormatCodes" )

VoorbeeldenExamples

Een letterlijke tekenreeks weergevenShow a literal string

Het resultaat van een formule weergevenShow the result of a formula

 • Voeg een label toe en stel de eigenschap Text van de label in op een formule zoals deze:Add a label, and set its Text property to a formula such as this one:
  Today()Today()

  Notitie

  Wanneer u een formule opgeeft, gebruikt u alleen aanhalingstekens als een argument van de formule bestaat uit een letterlijke tekenreeks.When you specify a formula, you don't use quotation marks unless an argument of the formula is a literal string. In dat geval zet u het argument, niet de formule, tussen dubbele aanhalingstekens.In that case, enclose the argument, not the formula, in double quotation marks.

  Wilt u meer weten over de functie Today of andere functies?Want more information about the Today function or other functions?

In deze procedure maakt u een verzameling met de naam Inwonersaantallen, met daarin gegevens van de aantallen inwoners van verschillende steden in Europa.In this procedure, you'll create a collection, called CityPopulations, that contains data about the population of various cities in Europe. Vervolgens toont u die gegevens in een galerie met drie labels en u stelt het type gegevens in dat in elk label wordt weergegeven.Next, you'll show that data in a gallery that contains three labels, and you'll specify the type of data that each label will show.

 1. Voeg een knop toe en stel de eigenschap BijSelecteren ervan in op deze formule:Add a button, and set its OnSelect property to this formula:
  ClearCollect(Inwonersaantallen, {Stad:"Londen", Land:"Engeland", Inwonersaantal:8615000}, {Stad:"Berlijn", Land:"Duitsland", Inwonersaantal:3562000}, {Stad:"Madrid", Land:"Spanje", Inwonersaantal:3165000}, {Stad:"Rome", Land:"Italië", Inwonersaantal:2874000}, {Stad:"Parijs", Land:"Frankrijk", Inwonersaantal:2273000}, {Stad:"Hamburg", Land:"Duitsland", Inwonersaantal:1760000}, {Stad:"Barcelona", Land:"Spanje", Inwonersaantal:1602000}, {Stad:"München", Land:"Duitsland", Inwonersaantal:1494000}, {Stad:"Milaan", Land:"Italië", Inwonersaantal:1344000})ClearCollect(CityPopulations, {City:"London", Country:"United Kingdom", Population:8615000}, {City:"Berlin", Country:"Germany", Population:3562000}, {City:"Madrid", Country:"Spain", Population:3165000}, {City:"Rome", Country:"Italy", Population:2874000}, {City:"Paris", Country:"France", Population:2273000}, {City:"Hamburg", Country:"Germany", Population:1760000}, {City:"Barcelona", Country:"Spain", Population:1602000}, {City:"Munich", Country:"Germany", Population:1494000}, {City:"Milan", Country:"Italy", Population:1344000})
 2. Druk op F5, selecteer de knop en druk op Esc.Press F5, select the button, and then press Esc.
 3. Voeg een tekstgalerie toe en stel de eigenschap Items ervan in op Inwonersaantallen.Add a text gallery, and set its Items property to CityPopulations.

  Als u de galerie selecteert, ziet u in het deelvenster aan de rechterkant de opties voor de galerie.When the gallery is selected, the right pane shows options for that gallery.

 4. Stel in het deelvenster Galerie1 de bovenste lijst in op Inwonersaantal, de middelste lijst op Stad en de onderste lijst op Land.In the Gallery1 pane, set the top list to Population, set the middle list to City, and set the bottom list to Country.