Besturingselement voor vervolgkeuzelijst in PowerAppsDrop down control in PowerApps

Een lijst waarin alleen het eerste item wordt weergegeven, tenzij de gebruiker de lijst opent.A list that shows only the first item unless the user opens it.

BeschrijvingDescription

Een besturingselement Vervolgkeuzelijst bespaart schermruimte, zeker als de lijst een groot aantal opties bevat.A Drop down control conserves screen real estate, especially when the list contains a large number of choices. Het besturingselement neemt slechts één regel in beslag, tenzij de gebruiker de pijl-omlaag selecteert om andere opties weer te geven.The control takes up only one line unless the user selects the chevron to reveal more choices.

Belangrijkste eigenschappenKey properties

Default: de aanvankelijke waarde van een besturingselement voordat deze door de gebruiker wordt gewijzigd.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Items: de gegevensbron die wordt weergegeven in een besturingselement zoals een galerie, een lijst of een grafiek.Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

Items The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

When you add a gallery, a list, or a chart, the property list shows Items by default so that you can easily specify the data that the new control should show. For example, you might set the Items property of a gallery to the Account table in Salesforce, a table named Inventory that you created in Excel and uploaded to the cloud, or a SharePoint list named ConferenceSpeakers.

Selected: het geselecteerde item.Selected – The selected item.

Aanvullende eigenschappenAdditional properties

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.BorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement wanneer deze de toetsenbordfocus heeft.FocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

ChevronBackground: de kleur achter de pijl-omlaag in een vervolgkeuzelijst.ChevronBackground – The color behind the down arrow in a dropdown list.

ChevronFill: de kleur van de pijl-omlaag in een vervolgkeuzelijst.ChevronFill – The color of the down arrow in a dropdown list.

Color: de kleur van de tekst in een besturingselement.Color – The color of text in a control.

DisplayMode: of invoer van de gebruiker is toegestaan (Bewerken), alleen gegevens worden weergegeven (Weergeven) of is uitgeschakeld (Uitgeschakeld).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor: de kleur van tekst in een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill: de achtergrondkleur van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill: de achtergrondkleur van een besturingselement.Fill – The background color of a control.

Font: de naam van de lettertypefamilie waarin de tekst wordt weergegeven.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight: het gewicht van de tekst in een besturingselement: Bold, Semibold, Normal of Lighter.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op dat besturingselement plaatst.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor: de kleur van de tekst in een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de tekst plaatst.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de achtergrond plaatst.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic: hiermee wordt aangegeven of de tekst in een besturingselement cursief is.Italic – Whether the text in a control is italic.

OnChange: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker de waarde van een besturingselement wijzigt (bijvoorbeeld door een schuifregelaar aan te passen).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker op een besturingselement tikt of klikt.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de onderrand van het besturingselement.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de linkerrand van het besturingselement.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de rechterrand van het besturingselement.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de bovenrand van het besturingselement.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor: de kleur van tekst in een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Reset: of een besturingselement wordt teruggezet op de standaardwaarde.Reset – Whether a control reverts to its default value.

SelectionColor: de tekstkleur van geselecteerde items in een lijst of de kleur van het selectiehulpmiddel in een besturingselement Pen.SelectionColor – The text color of a selected item or items in a list or the color of the selection tool in a pen control.

SelectionFill: de achtergrondkleur van geselecteerde items in een lijst of een geselecteerd gebied van een besturingselement Pen.SelectionFill – The background color of a selected item or items in a list or a selected area of a pen control.

Size: de tekengrootte van de tekst die in een besturingselement wordt weergegeven.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough: hiermee wordt aangegeven of een streep door de tekst van een besturingselement wordt weergegeven.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

TabIndex: past de tabvolgorde van besturingselementen tijdens runtime aan wanneer hier een andere waarde dan nul is ingesteld.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime when set to a non-zero value.

Tooltip: beschrijvende tekst die wordt weergegeven wanneer de gebruiker een besturingselement aanwijst.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline: hiermee wordt aangegeven of onder de tekst in een besturingselement een streep wordt weergegeven.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

VoorbeeldExample

 1. Voeg een besturingselement Knop toe en stel de eigenschap Text ervan in op Verzamelen.Add a Button control, and set its Text property to show Collect.

  Weet u niet hoe u een besturingselement kunt toevoegen, een naam kunt geven of kunt configureren?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Stel de eigenschap OnSelect van het besturingselement Knop in op deze formule:Set the OnSelect property of the Button control to this formula:
  ClearCollect(Inwonersaantallen, {Stad:"Londen", Land:"Engeland", Inwonersaantal:8615000}, {Stad:"Berlijn", Land:"Duitsland", Inwonersaantal:3562000}, {Stad:"Madrid", Land:"Spanje", Inwonersaantal:3165000}, {Stad:"Rome", Land:"Italië", Inwonersaantal:2874000}, {Stad:"Parijs", Land:"Frankrijk", Inwonersaantal:2273000}, {Stad:"Hamburg", Land:"Duitsland", Inwonersaantal:1760000}, {Stad:"Barcelona", Land:"Spanje", Inwonersaantal:1602000}, {Stad:"München", Land:"Duitsland", Inwonersaantal:1494000}, {Stad:"Milaan", Land:"Italië", Inwonersaantal:1344000})ClearCollect(CityPopulations, {City:"London", Country:"United Kingdom", Population:8615000}, {City:"Berlin", Country:"Germany", Population:3562000}, {City:"Madrid", Country:"Spain", Population:3165000}, {City:"Rome", Country:"Italy", Population:2874000}, {City:"Paris", Country:"France", Population:2273000}, {City:"Hamburg", Country:"Germany", Population:1760000}, {City:"Barcelona", Country:"Spain", Population:1602000}, {City:"Munich", Country:"Germany", Population:1494000}, {City:"Milan", Country:"Italy", Population:1344000})

  Wilt u meer informatie over de functie ClearCollect of een andere functie?Want more information about the ClearCollect function or other functions?

 3. Druk op F5, klik of tik op het besturingselement Button en druk vervolgens op Esc.Press F5, click or tap the Button control, and then press Esc.
 4. Voeg een besturingselement Vervolgkeuzelijst toe, geef het de naam Landen en stel de eigenschap Items van het besturingselement in op deze formule:Add a Drop down control, name it Countries, and set its Items property to this formula:
  Distinct(Inwonersaantallen, Land)Distinct(CityPopulations, Country)
 5. Voeg een besturingselement Tekstgalerie toe in verticale/staande richting en stel de eigenschap Items van de galerie in op deze formule:Add a Text gallery control in vertical/portrait orientation, and set its Items property to this formula:
  Filter(Inwonersaantallen, Landen.Selected.Value in Land)Filter(CityPopulations, Countries.Selected.Value in Country)
 6. Stel in het eerste item van het besturingselement Tekstgalerie de eigenschap Text van het bovenste besturingselement Label in op ThisItem.Stad en verwijder het onderste besturingselement Label.In the first item of the Text gallery control, set the Text property of the upper Label control to ThisItem.City, and delete the bottom Label control.
 7. Stel de eigenschap TemplateSize van het besturingselement Tekstgalerie tot in op 80.Set the TemplateSize property of the Text gallery control to 80.
 8. Druk op F5, klik of tik op de pijl-omlaag van de lijst Landen en kies vervolgens een optie in de lijst.Press F5, click or tap the chevron in the Countries list, and then choose an option in that list.

  Het besturingselement Tekstgalerie toont alleen de plaatsen in het land dat u hebt gekozen.The Text gallery control shows only those cities in the country that you chose.